İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

6111 Sayılı Torba Kanunun da Süreler

6111 Sayılı Torba kanunun uygulanmasına yönelik başvuru ve taleplerin belli süreler içerisinde yapılması gerekir. Aksi halde kanunun getirdiği kolaylıklardan faydalanmanız mümkün değil.

Kesinleşmiş ve ihtilaflı kamu alacakları için son başvuru tarihi 02 Mayıs 2011

31.12.2010 tarihine kadar vadesi geldiği halde ödenmemiş olan vergi ve diğer kamu borçlarının kanunun yayımlandığı tarihe kadar TEFE/ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutar ile birlikte bu kanunda belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi şartıyla faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer'i amme alacaklarının tamamı kaldırılıyor. Bunun için kanunun yayımlandığı tarihi izleyen ikinci ayın sonuna kadar idareye borçluların başvuru yapması gerekiyor. Kanun 25 Şubat 2011 tarihinde yayımlanmasından dolayı izleyen ikinci ayın sonu nisan ayının sonu olmakla beraber son günün hafta sonuna denk gelmesi nedeni ile başvuru süresi 2 Mayıs 2011 tarihinde sona erecek. Yine kanunun 3. maddesinde yer alan kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla dava sürecinde bulunan veya dava açma süresi bulunan vergiler için davadan vazgeçmeleri kaydıyla sağlanan kolaylıklardan faydalanmak için son gün 2 Mayıs 2011 tarihinde sona eriyor.

Borçlarının yapılanmasına ilişkin başvurularını yukarıda belirtilen sürede yapmalarından sonra ödenecek tutarların ilk taksiti kanunun yayımlandığı tarihi izleyen üçüncü aydan (Sosyal Güvenlik Kurumu'na bağlı borçlar dördüncü aydan) itibaren başlayacak. İlk taksiti ödemenin son günü bu durumda 31 Mayıs 2011 tarihinde sona eriyor.

İnceleme ve tarhiyat safhasında bulunan vergiler için ihbarname tarihinden itibaren 30 gün içerisinde başvuru yapılmalı

Kanunun yayımlandığı 25 Şubat 2011 tarihinden önce başlanıldığı halde, halen tamamlanamamış olan vergi incelemeleri ile takdir, tarh ve tahakkuk işlemlerine devam edilecek. Vergi incelemesi ne zaman biterse kanunun sağladığı kolaylıklardan faydalanmak isteyenler ihbarnamenin tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içerisinde yazılı başvuruda bulunmaları gerekiyor.

Başvuru yapıldıktan sonra ihbarnamenin tebliğini izleyen aydan başlamak üzere ikişer aylık dönemler halinde altı eşit taksitte ödenmesi şartıyla vergi aslının % 50'sinin, vergi aslına bağlı olmayan cezalarda % 75'inin, vergilere kanunun yayımlandığı tarihe kadar uygulanan gecikme faizinin ve vergi aslına bağlı cezaların tamamının tahsilinden vazgeçiliyor.

Avantajlı pişmanlık beyanlarında süre 2 Mayıs 2011 tarihinde sona eriyor

İsteyen vergi mükellefleri geçmişe yönelik ödemeleri gereken vergileri pişmanlık hükümlerinden faydalanarak ödemek isterlerse kanuna göre pişmanlık zammı yerine TEFE/ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarı 15 günlük süre yerine kanunda belirtilen şartlarda 36 aya kadar 18 eşit taksitte ödeme imkânı getiriliyor. Ancak bu imkândan faydalanmak için kanunun yayımlandığı tarihi izleyen ikinci ayın sonuna kadar başvuruda bulunmak gerekiyor. Bu süre 2 Mayıs 2011 tarihinde sona eriyor.

Pişmanlıkla Emlak Vergisi bildiriminde son gün 2 Mayıs 2011

Geçmiş dönemlere ilişkin olarak Emlak Vergisi bildiriminde bulunmayan veya eksik bildirimde bulunanların aynı şekilde 02 Mayıs 2011 tarihine kadar bulunulması halinde vergi aslı ile Gecikme faizi yerine TEFE/ÜFE değişim oranının ödenmesi yeterli olacak.

Matrah ve vergi artırımı başvuru süresi 02 Mayıs 2011 tarihinde sona erecek

Torba Kanun'un en önemli maddeleri olan ve 2006, 2007, 2008 ve 2009 yıllarına ilişkin Gelir, Kurumlar Vergisi matrah ve Katma Değer Vergisi ile Gelir, Kurumlar Vergisi stopaj vergi artırımı için son başvuru ve beyan süresi yine kanunun yayınlandığı tarihi izleyen ikinci ayın sonunda bitecek. Bu süre hafta sonuna denk gelmesi nedeni ile takip eden ilk iş günü olan 2 Mayıs 2011 tarihinde sona eriyor.

Ancak burada önemli bir hususu belirtmekte fayda var. Kanunun yayımlandığı tarihten önce vergi incelemesine başlanmış olanların söz konusu dönemlere ilişkin matrah ve vergi artımından faydalanmaları mümkün. Bu durumda kanunun yayımlandığı tarihi izleyen ayın başından itibaren bir ay içerisinde sonuçlandırılamaması halinde, bu işlemlere devam edilmez. Yani vergi incelemesi Kanunu yayım tarihinden önce başlanmış ve ilgili dönemler için matrah ve vergi artırımında bulunulmuş ise bu durumda vergi incelemesinin 31 Mart 2011 tarihine kadar sonuçlandırılmaması halinde incelemeye son verilecek ve herhangi bir tarhiyat yapılmayacak. Vergi incelemesi devam edenlerin bu durumda ihtiyatlı davranarak 31 Mart 2011 tarihine kadar matrah ve vergi artırımında bulunmalarında fayda var.

Kayıtlarda yer almayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşlar 31 Mayıs 2011 tarihine kadar bildirilecek

Gelir ve Kurumlar Vergisi mükellefleri işletmelerinde mevcut olduğu halde kayıtlarında yer almayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşlarını kanunun yayımlandığı tarihi izleyen üçüncü ayın sonuna kadar yani 31 Mayıs 2011 tarihine kadar (bu tarih dahil) bir envanter listesi ile vergi dairelerine bildirmek suretiyle defterlerine kaydedebilecekler.

Kayıtlarda yer aldığı halde işletmede bulunmayan emtialar için 31 Mayıs 2011 tarihine kadar fatura düzenlenebilecek

Gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri, kayıtlarında yer aldığı halde işletmelerinde mevcut olmayan emtialarını, Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen üçüncü ayın sonuna kadar, yani 31 Mayıs 2011 tarihine kadar (bu tarih dahil) fatura düzenlemek ve her türlü vergisel yükümlülüklerini yerine getirmek suretiyle kayıt ve beyanlarına intikal ettirebilecekler.

Kayıtlarda yer aldığı halde işletmede bulunmayan kasa mevcudu ve ortaklardan alacak tutarları 31 Mayıs 2011 tarihine kadar düzeltilebilecek

Bilanço esasına göre defter tutan Kurumlar Vergisi mükellefleri, 31.12.2010 tarihi itibarıyla düzenleyecekleri bilançolarında görülmekle birlikte işletmelerinde bulunmayan kasa mevcutları ve ortaklarından alacaklı tutarlarını kanunun yayımlandığı tarihi izleyen üçüncü ayın sonuna kadar yani 31 Mayıs 2011 tarihine kadar (bu tarih dahil) vergi dairelerine beyan etmek suretiyle kayıtlarını düzeltebilecekler.

 


İsmail Kökbulut
Bugün