İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

2011 Yılı Mali Tatil Uygulaması İle İlgili Açıklama

28.03.2007 tarih ve 26476 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak aynı tarih itibariyle yürürlüğe girmiş bulunan 5604 sayılı Malî Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun ilişkin 1 Sayılı Genel Tebliği Maliye Bakanlığı’nca 30/06/2007 tarih ve 26568 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Sosyal Güvenlik Uygulamasına ilişkin olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 30/06/2007 Tarih ve 26568 sayılı Resmi gazetede yayımlanan tebliğ güncelliğini korumaktadır.

5604 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin (1) numaralı fıkrasında, "Her yıl temmuz ayının birinden yirmisine kadar (yirmisi dahil) malî tatil uygulanır. Buna göre 2011 mali tatili 1Temmuz 2011 CUMA günü başlayacak, 20 Temmuz 2011 ÇARŞAMBA günü sona erecektir.

Verilme süresinin son günü mali tatil süresine veya mali tatilin son gününü izleyen yedinci güne rastlayan vergilere ilişkin beyannamelerin 2011 yılı için 27 Temmuza, bu beyannamelere göre tahakkuk eden vergilerin ödeme süresi de 30 Temmuza uzamış sayılacaktır. (30 TEMMUZ  CUMARTESİ GÜNÜNE RASTLADIĞI İÇİN SON ÖDEME GÜN 01/AĞUSTOS /2011 OLACAKTIR).

İlgili tebliğ hükümlerine göre özet bilgiler aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

–     Mali tatil nedeniyle beyan ve ödeme süreleri değişen vergi beyannameleri ve SGK bildirgesine ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

–    Vergi idaresi tarafından yapılan incelemeler sonucu uygulanan vergilerin vadesi mali tatile rastlayan vergi, resim ve harçlar ile vergi cezaları ve gecikme faizlerinin ödeme süresi.

–     İnceleme sonucu hesaplanan vergilere ve/veya kesilen cezalara karşı uzlaşma talep etme veya cezada indirim hükümlerinden yararlanmak amacıyla yapılacak başvurulara ilişkin süreler.

–    Devamlı bilgi verme hükümleri kapsamında verilmesi gereken bilgilerin verilmesine ilişkin süreler.

–    Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre belirli sürelerde yapılması gereken muhasebe kayıt süreleri, bildirim süreleri ve vergiyle ilgili işlemlere ilişkin dava açma süreleri mali tatil süresince işlemez. Belirtilen süreler mali tatilin bitiminden itibaren tekrar işlemeye başlar.

–    Aramalı incelemeler hariç olmak üzere, mali tatil süresince inceleme amacıyla defter ve belgelerin ibrazı talep edilemez, mükellefin işyerinde incelemeye başlanılmaz.

    Tatil süresince, vergi ve ceza ihbarnameleri ile mahsup taleplerine yönelik olanlar hariç, bilgi isteme talepleri mükelleflere, vergi ve ceza sorumlularına bildirilmez. Ancak tatil süresi içinde gerçekleşen tebligat işlemlerinde süre, mali tatilin son gününden itibaren işlemeye başlar.

–     Mali tatilin sona erdiği günü izleyen yedi gün içinde biten bu madde kapsamındaki kanuni ve idari süreler, mali tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren yedinci günün mesai saati bitiminde sona ermiş sayılır.

–    Gümrük idareleri, il özel idareleri ve belediyeler tarafından tarh ve/veya tahsil edilen vergi, resim ve harçlarla ilgili olarak mali tatil uygulanmaz.
 


MALİ TATİL NEDENİ İLE BEYAN VE ÖDEME TARİHLERİ
UZAYAN VERGİ BEYANNAMELERİ

BEYANNAME/BİLDİRİM ÇEŞİDİ
İLK BEYAN
GÜNÜ
SON BEYAN
GÜNÜ
SON ÖDEME
GÜNÜ

Haziran  2011 Dönemine Ait Gelir  Kurumlar Vergisi Stopajının ve Damga Vergisinin Muhtasar Beyanname
ile Beyanı ve Ödemesi
01.07.2011 27.07.2011 29.07.2011

Nisan- Mayıs- Haziran 2011 Dönemine Ait Gelir
Kurumlar Vergisi Stopajının ve Damga Vergisinin Muhtasar Beyanname ile Beyanı ve Ödemesi
( ÜÇ AYLIK)
02.07.2011 27.07.2011 29.07.2011

Nisan- Mayıs- Haziran 2011 Dönemine Ait GVK
Geçici 67. Mad. Kapsamında Yapılan
Tevkifatlara ilişkin Muhtasar Beyanı ve Ödemesi
03.07.2011 27.07.2011 29.07.2011

Haziran 2011 Dönemine Ait Katma Değer
Vergisi Beyanı ve Ödemesi
04.07.2011 27.07.2011 29.07.2011

Haziran 2011 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti
Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı
Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
05.07.2011 27.07.2011 29.07.2011

Haziran 2011 SGK 4/a (SSK) Aylık Bildirge ve İşsizlik Sigortası Bildirgesinin Verilmesi ve Ödenmesi

 

06.07.2011 27.07.2011 01.08.2011
5604 Sayılı Kanun’un 1.maddesinin 8.fıkrası uyarınca, mali tatil uygulaması sebebiyle verilme süresi uzatılan beyannameler üzerinde gösterilen vergilerin ödeme süresi (aynı ay içerisinde kalmak kaydıyla), uzayan beyanname verme süresinin son gününden itibaren 3.günün mesai bitimine kadar uzamış sayılmaktadır.

Buna göre verilme süresinin son günü mali tatil süresine veya mali tatilin son gününü izleyen yedi güne rastlayan vergilere ilişkin beyannamelerin verilme süresi 2011 yılı için 27 Temmuz Çarşamba gününe, bu beyannamelere göre tahakkuk eden vergilerin ödeme süresi de 30 Temmuz 2011 gününe uzamış sayılacaktır. Gelir İdaresi Başkanlığı’nın internet sitesinde yer alan vergi takviminde de Haziran 2011 dönemine ilişkin Muhtasar, KDV ve Damga Vergilerine ilişkin son ödeme tarihi 30 Temmuz 2011 olarak gösterilmektedir.

Ancak 30 Temmuz 2011 tarihi Cumartesi gününe gelmektedir. Mali tatili düzenleyen 5604 Sayılı Kanun’un 1.maddesinin 8.fıkrası uyarınca yukarıdaki Kanun hükmünde “aynı ay içerisinde kalmak kaydıyla” ifadesine dayanarak bu vergilerin 29 Temmuz 2011 tarihine kadar ödenmesi gerektiği kanaatindeyiz. Gelir İdaresi Başkanlığından yeni bir duyuru yapılır ise sizlere bilgi aktarılacaktır.

Kaynak : İSMMMO