İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Vergi Dairesi Başvuru İşlemleri


VERGİ DAİRESİ İŞLEMLERİ İÇİN GEREKLİ BELGELER VE İŞLEM SÜRELERİ


MÜKELLEFİYET TESİSİ (3 GÜN)


İşe başlama/bırakma bildirimi ekinde;
1-Noter onaylı imza sirküleri (basit usulde vergilendirilenler hariç),
2- Nüfus Cüzdanı aslı (Gerekli kontrol ve teyit yapıldıktan sonra geri verilecektir.)
4-Basit usulde vergilendirme talebeden yükümlülerden;


-İşyerinin kendisine ait olması halinde emlak vergisine esas olan vergi değerini gösterir belediyeden alınacak onaylı bir belge,
-İşyerinin kiralanmış olması halinde ise kira kontratının bir örneği,


5-Ticari plakalı nakil vasıtaları sahiplerinden bu taşıtlara ilişkin fatura veya noter senedinin tasdikli bir örneği (fatura veya noter senedi örneğinin aslı ile birlikte ibraz edilmesi halinde müdür yardımcısı veya şef tarafından tasdik edilir),
6- Kurumlar vergisi mükellefi olan ve Ticaret sicili memurluğunca vergi dairesi başkanlıklarına/defterdarlıklara veya ilgili vergi dairesi müdürlüklerine gönderilen şirket kuruluş dilekçesi ve bildirim formu ekinde;


a) Noter onaylı şirket ana sözleşmesinin bir örneği,
b) Temsile yetkili olanların şirket unvanını da içeren, noterce düzenlenmiş imza beyannamesinin bir örneği,
c) Şirketi temsile yetkili olanların ve bunlar dışında kalan ortaklardan, hisse nispeti en yüksek beş ortağın T.C. tabiiyetindeki kişilerin T.C. Kimlik Numaraları, yabancı uyruklu gerçek kişilerin ise pasaportlarının bir örneği,
d) (c) bendinde sayılan hisse nispeti en yüksek beş ortak arasında yabancı tüzel kişi varsa ilgili Türk Konsolosluğundan veya Lahey Devletler Özel Hukuk Konferansı çerçevesinde hazırlanan Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi hükümlerine göre onaylanmış (apostil şerhini içeren) ve şirketin kayıtlı bulunduğu sanayi ve/veya ticaret odasınca veya yetkili mahkemelerce tanzim edilmiş faaliyet belgesinin aslı ile noter onaylı tercümesinin bir örneği aranır.


7- Ticaret sicili memurluklarınca şirket kuruluş dilekçesi ve bildirim formu ile bildirimde bulunulması zorunlu olmayan tüzel kişilerden;


a) Şirketin ana sözleşmesinin / ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş tüzel kişiliğin kuruluşuna ait belgenin aslı veya noter onaylı bir örneği ile Ticaret Siciline müracaatına ait belgenin bir örneği,
b)Temsile yetkili kişilerin Nüfus Cüzdanı aslı (Gerekli kontrol ve teyit yapıldıktan sonra geri verilecektir.) (Başbakanlık genelgesi uyarınca istenmeyecektir.), noter onaylı imza sirküleri,


Farklı vergi daireleri yetki alanı içinde ilave işyeri açılması veya adres değişikliği nedeniyle yeni mükellefiyet tesisinde yukarıda sayılan belgeler istenir.


Ayrıca, tüzel kişilerden bu hususlarla ilgili yönetim kurulu kararının noter tasdikli bir örneği alınır. Bu değişikliklerle ilgili Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi aranmaz.


Gelirleri; Ücret, Gayrimenkul Sermaye İradı, Menkul Sermaye İradı ile Diğer Kazanç ve İratlardan veya bunların bir kaçından ibaret olanların mükellefiyete giriş işlemleri verdikleri ilk beyannameler üzerine yapılır.


Diğer ücret kapsamına giren hizmet erbabının mükellefiyet tesisi işverenden alacakları iş bildirimi üzerine yapılır ve kendilerine vergi karnesi verilir. İş bildiriminde işverenin adı soyadı, bağlı olduğu vergi dairesi, vergi kimlik numarası, adresi ve imzasının bulunmasına dikkat edilir.


Vergi kimlik numarası verilmesi (15 dakika)


Dilekçe ekinde,
1-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan yabancılara pasaportlarının, noter onaylı örneği ya da vergi dairesi yetkililerine onaylatılmak üzere aslı ve fotokopisi,
2- Tüzel Kişilerde, Hukuki kuruluşlarına göre bulunması gereken belgenin noter onaylı örneğiNüfus bilgileri değişikliğinde (Tüzel kişilerde kimlik bilgilerinde, Adi ortaklıklarda ortaklık bilgilerinde) (3 gün)
Mükellefin, nüfus bilgilerinde meydana gelen değişikliklere ilişkin bildirim ve değişikliğe dayanak teşkil eden belge


Mükellefiyet bilgileri değişikliğinde (3 gün)
Mükellefiyet bilgilerine (vergi türü; ilavesi, dönem değişikliği, terki vb.) ilişkin değişiklik bildirimi


Adres bilgileri değişikliği (3 gün)
1- Yeni adres mükellefin bağlı olduğu vergi dairesinin yetki alanı içinde ise adres değişikliği bildirimi
2- Yeni adres başka bir vergi dairesinin yetki alanına giriyorsa;


a- Adres değişikliği bildirimini eski vergi dairesine vermesi halinde mükellefin bildirim tarihine kadar bastırmış olduğu/tasdik ettirdiği belgeler
b- Adres değişikliği bildirimini yeni vergi dairesine vermesi halinde gerçek kişilerden Nüfus Cüzdanı aslı (Gerekli kontrol ve teyit yapıldıktan sonra geri verilecektir.), tüzel kişilerden adres değişikliğine ilişkin karar örneği ile Ticaret Siciline müracaatına ilişkin belge


Diğer bilgiler değişikliğinde (3 gün)
Mükellefiyet bilgilerine (faaliyet alanı, hukuki durum vb.) ilişkin değişiklik bildirimi


İşi terk (15 gün)
İşe başlama/bırakma bildirimi ekinde, kullanılan belgelerin en son ciltleri, kullanılmamış olarak ellerinde kalan belgelerin ciltleri ve vergi levhası ile ödeme kaydedici cihazlara ait levha istenir.


Ölüm nedeniyle terk (15 gün)
İşe başlama/bırakma bildirimi veya dilekçe, vergi levhası ile ödeme kaydedici cihazlara ait levha, kullanılan belgelerin en son ciltleri, kullanılmamış olarak ellerinde kalan belgelerin ciltleri


Fesih, tasfiye ve iflas (15 gün)
Tasfiyenin kapanışına ilişkin bildirim veya dilekçe ekinde, tasfiye veya iflasın kapandığına ilişkin karar ya da bildirim.


Ayrıca, vergi levhası ile ödeme kaydedici cihazlara ait levha, kullanılan belgelerin en son ciltleri, kullanılmamış olarak ellerinde kalan belgelerin ciltleri, şirketten sorumlu kişinin adresi, tasfiye nedeniyle terk ise tasfiye memurunun adresi de aranır.


İnternet şifresi verilmesi (1 saat)
1) Elektronik beyanname gönderme talep formu
2) Elektronik beyanname gönderme aracılık yetkisi talep formu ve ekinde Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlerin oda kayıt belgesinin tasdikli örneği


Kanuni süresinde verilen beyannamelerin alınması ve tahakkuk işleminin yapılması (15 dakika)
1-Beyanname
2-Beyanname formları, sirküler ve tebliğlerle  belirlenmiş belgeler.


İhtirazi kayıtla verilen beyannamenin alınması ve tahakkuk işleminin yapılması (15 dakika)
1-Beyanname
2-Beyanname formları, sirküler ve tebliğlerle belirlenmiş belgeler.


Kanuni süresinden sonra verilen beyannamelerin alınması ve tahakkuk işleminin yapılması (15 dakika)
1-Beyanname
2-Beyanname formları, sirküler ve tebliğlerle belirlenmiş belgeler.


Pişmanlık ve ıslah hükümlerine göre beyanname alınması ve tahakkuk işleminin yapılması (15 dakika)
1-Dilekçe
2-Beyanname
3-Beyanname formları, sirküler ve tebliğlerle belirlenmiş diğer belgeler.


Kanuni süresinde düzeltme beyannamesi alınması (15 dakika)
1- Dilekçe
2-Beyanname
3-Beyanname formları, sirküler ve tebliğlerle belirlenmiş diğer belgeler.
4- Matrah ve/veya vergiyi azaltıcı yada sonraki döneme devreden vergiyi arttırcı düzeltme beyannamesi ise yazılı izahat.


Kanuni süresinden sonra düzeltme beyannamesi alınması (15 dakika)
1- Beyanname
2- Matrah ve/veya vergiyi azaltıcı, sonraki döneme devredilen vergiyi artırıcı, mahsup, tecil ya da iade tutarını artırıcı nitelikte düzeltme beyannamesi ise yazılı izahat.


Tevkif suretiyle ödenen vergiler için mahsup işlemlerinin yapılması (1 ay)
1-Kesinti yoluyla ödenen vergilere ilişkin liste
2- Mahsup Dilekçesi


Vergi Hatalarının Düzeltilmesi (15 dakika)
1-Dilekçe
2-İade edilecekse alındı aslı
3-Hatayı kanıtlayan diğer belgeler


Ceza İndirimi uygulaması (15 dakika)
1- Dilekçe
2- Üç aylık ödeme süresi için teminat


Tarhiyat sonrası uzlaşma işlemleri (60 gün)
1-Dilekçe
2-Yetki Belgesi (Tüzel Kişilerde)
3-Kimlik Belgesi


Tarhiyat öncesi uzlaşma işlemleri (60 gün)
1-Dilekçe
2-Yetki Belgesi (Tüzel Kişilerde)
3-Kimlik Belgesi


Vergi ve Cezaların Tabi Afetler Nedeniyle Terkin Edilmesine İlişkin İşlemler (90 gün)
1-Dilekçe
2-İki örnek  “TERKİN BEYANNAMESİ” (Varlıklarını Kaybeden Mükelleflere Ait Beyanname-Mahsullerini Kaybeden Mükelleflere Ait Beyanname)


Tecil işlemleri (30 gün)
1-Dilekçe,
2-Tecil ve Taksitlendirme Talep Formu


Tarh dosyasına yönelik başvuruların Cevaplandırılması (1 gün)
1-Dilekçe (mükellef başvuruları için)
2-Resmi yazı (Kurum ve kuruluş başvuruları için)


Belgelerin İptali ile İlgili İşlemler (1 saat)
1-İşi terk dilekçesi veya talep dilekçesi ya da ilgili oda veya birlik tarafından düzenlenmiş belge iptaline ilişkin tutanak
2- Kullanılan belgelerin en son ciltlerini ve kullanılmamış olarak ellerinde kalan belgelerin ciltlerini, vergi levhası ve ödeme kaydedici cihazlara ait levhası


Ödeme kaydedici cihaz alım izni ile cihazların kaydı ve levha verilmesine ilişkin işlemler (15 dakika)
1- Dilekçe
2- Fatura
3- 1 nolu fiş
4- Ruhsat


Ödeme kaydedici cihazların hurdaya ayrılması,kullanım dışı bırakılması, satılmasına ilişkin işlemler (25 dakika)
1- Dilekçe
2- Yetkili servis tutanağı
3- Mali hafıza raporu
4-Mali hafıza
5- Ruhsat fotokopisi
6- OKC levhası


Mükellefin vergi matrahı ve tahakkuk kayıtlarını içeren levhanın tasdik edilmesi (15 dakika)
Vergi Levhası


Yeni işe başlayan mükelleflerin vergi kayıtlarını gösteren levha tasdiki (15 dakika)
Dilekçe,vergi levhası


Mükellefin borç durumunu gösterir yazı düzenlenmesi (1 gün)
Dilekçe


Değer Tespiti işlemleri (1 gün)
1-Dilekçe
2-Vergi Usul Kanunu 278. md.de belirtilen sebeplerle değeri düşen mallara ilişkin liste


İdare Aleyhine Verilen Kararlarda Avukatlık Ücreti ve Yargılama Giderlerinin Ödenmesi (30 gün)
1– Kanunları gereği ilamın icrası için kesinleşmiş olma şartı aranan hallerde kesinleşmiş mahkeme ilamı,
2– Kesinleşme şartı aranmayan durumlarda yetkili merci tarafından icrasının geri bırakılmasına (yürütülmesinin durdurulmasına) karar verilmeyen mahkeme ilamı,
3– Karşı tarafın avukatına (icra daireleri aracılığıyla yapılan ödemeler hariç) yapılacak vekalet ücreti ödemelerinde ise ayrıca fatura, serbest meslek makbuzu veya ücretli çalışanlar için işveren tarafından tasdikli ücret bordrosu,


Özel Tüketim Vergisi Beyannamelerinin (2/A) Alınması (15 dakika)
1-Beyanname
2-Yetki Belgesi
3-İstisna hali varsa bu şartları kanıtlayıcı geçerli belgeler


Kasko sigortası değerlerine ilişkin işlemler (2 saat)
1-Dilekçe   
2-Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarına Esas Olan Kasko Sigortası Değeri Bildirim Formu
3-Vergi iade edilecekse makbuzun aslı


Trafik İdari Para Cezalarının tahsil İşlemleri (30 dakika)
İdari Yaptırım kararı


Motorlu taşıtların satış veya devir işlemleri için borcun olmadığına dair belge verilmesi işlemleri (10 dakika)
1-Ruhsat
2-Ödendiği iddia edilen ancak borç olarak gözüken Motorlu Taşıtlar Vergisi ve cezalara ilişkin tahsil alındıları
3- Mükellefin bağlı olduğu vergi dairesi dışında başka bir vergi dairesine başvurması halinde dilekçe


Motorlu taşıtların fenni muayene işlemleri için borcun olmadığına dair belge verilmesi işlemleri (10 dakika)
1-Ruhsat
2-Ödendiği iddia edilen ancak borç olarak gözüken Motorlu Taşıtlar Vergisi ve cezalara ilişkin tahsil alındıları
3- Mükellefin bağlı olduğu vergi dairesi dışında başka bir vergi dairesine başvurması halinde dilekçe


Veraset ve İntikal Vergisi Beyannamesinin alınması (1 saat)
1-Veraset ve intikal vergisi beyannamesi
2-Veraset ilamı fotokopisi.
3-Ölüm ve mirascı bildirimi.
4-Gayrimenkullerde tapunun fotokopisi
5-Gayrimenkul mallar için ilgili belediyelerden alınacak emlak vergisine esas olan değeri gösterir belge.
6-Murise ait diğer hak ve alacakları gösteren belgeler ile indirilmesi talep edilen borç ve masraflara ait belgeler.
7-Ticari bilanço ve gelir tablosu.


Veraset yoluyla intikallerde ilişik kesme belgesinin verilmesi. (40 dakika)
İlişik kesme belgesi beyanname verildikten ve vergi ödendikten sonra talep edilirse, dilekçe


Gaip mirasçının ortaya çıkması nedeniyle düzeltme işlemlerinin yapılması (1 gün)
1-Dilekçe
2-Yargı kararı


İcraya ya da mahkemeye intikal etmiş alacakların tecil işlemleri (15 dakika)
Dava durumunu gösterir dilekçe


Tapuda kaydı bulunmayan gayrimenkuller için beyanname alınması  (15 dakika)
1 no.lu Harç Beyannamesi


Yeni inşa olunan bina vesair tesisler için harç alınması işlemleri.  (15 dakika)
1-Dilekçe
2-İlgili belediye/valilikten alınan başvuru belgesi


Yıllık Harçların tahsili  (15 dakika)
Mükelleflerce harca tabi faaliyete yıl içerisinde başlanılması halinde harca konu belgeyi düzenleyen idareler tarafından yapılan bildirim veya mükellefçe bu konuda ibraz edilecek belge


Süreksiz Damga Vergisi ile İlgili işlemler (1 saat)
1-Damga vergisi beyannamesi
2-Genel bütçeli daireler ile kişiler arasında düzenlenen kağıtlara (ihale kararları hariç) ait damga vergisi ile ilgili olarak, genel bütçeli daire tarafından düzenlenen ve kağıdın mahiyetini, nispi veya maktu vergi tutarını gösteren formüle edilmiş bir yazı


İdari Para Cezaları ile İlgili işlemler (30 dakika)
Cezanın süresi içinde veya süresinden sonra kendiliğinden vergi dairesine ödenmek istenmesi halinde idari yaptırım  kararı


Nakit Tahsilat Yapılması (15 dakika)
1) Tahakkuk Fişi
2) Bilgi Giriş Formu/Ödeme Planı


Çekle tahsilat yapılması (15 dakika)
1) Tahakkuk Fişi
2) Bilgi Giriş Formu/Ödeme Planı


Başka vergi daireleri adına tahsilat yapılması (15 dakika)
1) Tahakkuk Fişi


Mükelleflere nakden yapılacak iadelerin banka hesaplarına aktarılması (1 gün)
1) Mükellefin banka hesap numarasını bildirir dilekçesi
2) SSK Prim borçlarına mahsup talebinde işyeri sicil numarasını bildirir dilekçe
3) Düzeltme fişinin mükellef nüshası
4) Vekaletnameye istinaden iade taleplerinde vekaletname aslı (Aslı görülerek Fotokopisi)
5) Varislere yapılacak ödemelerde Veraset ilamı (Aslı görülerek fotokopisi)
6) İlgili mevzuatında iadeye ilişkin yer alan belgeler


Mükelleflerin Mahsuben İade Taleplerine İstinaden Mahsup Alındısı Düzenlenmesi (1 gün)
Dilekçe


VERGİ İADESİ İŞLEMLERİ


Gelir/ Kurumlar Vergisi İade Talebi (3 ay)
1-Gelir/ Kurumlar Vergisi İade Talep Dilekçesi
2-Ücretler için, İşveren tarafından vergi kesintisinin yapıldığını gösteren yazının onaylı örneği.
3-Gayrimenkul Sermaye İradı için, Kira kontratının onaylı örneği
4-Menkul Sermaye İradı için, vergi kesintisinin yapıldığını gösteren belgenin onaylı örneği
5-Serbest meslek kazançları için tevkif yoluyla kesilen vergilerin vergi sorumlusu adına tahakkuk ettiğini gösteren ilgili saymanlık yazısının onaylı örneği
6-Ticari ve Zirai kazançlar için, tevkif yoluyla kesilen vergilerin vergi sorumlusu tarafından ilgili vergi dairesine ödenmiş olduğuna dair belgenin ilgili kurumlarca onaylanan bir örneği


İhracat İstisnasından Doğan KDV İade talebi (3 ay)

Mal İhracatı;
1- İhracatın gerçekleştiği döneme ait İndirilecek KDV Listesi
2- Yüklenilen KDV Listesi
3- Gümrük Beyannamesi Listesi
4- Serbest bölgelere yapılan ihracatlarda Serbest Bölge İşlem Formu
5- İhracata Ait Satış Faturası Listesi
6- Dış Ticaret Sermaye Şirketi ve Sektörel Dış Ticaret Şirketleri İçin Ayrıca Aracılık Ettikleri Mükelleflerin İndirilecek KDV Listesi
7- Yüklenilen KDV hesabına turizm acenta, rehber ve benzerlerine komisyonlar nedeniyle yapılan KDV ödemelerinin de dahil edilmesi halinde, bu tutarlardan iade hesabına aktarılan payın hesaplanmasına ilişkin tablo
8- Bakanlıkça belirlenen tutarın üzerindeki nakden iade taleplerinde teminat mektubu/YMM KDV iadesi tasdik raporu veya vergi inceleme raporu 


Sınır Ticareti;
1- İhracatın gerçekleştiği döneme ait İndirilecek KDV Listesi
2- Yüklenilen KDV Listesi
3- Sınır veya Kıyı Ticaretine ait Satış Faturası Listesi
4- Sınır veya Kıyı Ticareti Yetki Belgesi
5- Gümrük Beyannamesi Listesi veya Tahakkuk Varakası
6- Bakanlıkça belirlenen tutarın üzerindeki nakden iade taleplerinde teminat mektubu/YMM KDV iadesi tasdik raporu veya vergi inceleme raporu


Uluslar arası Sefer Yapan Deniz ve Hava Araçlarına Yapılan Akaryakıt, Su, Kumanya, Teknik ve Diğer Malzeme Teslimleri;
1- İhracatın gerçekleştiği döneme ait İndirilecek KDV Listesi
2- Yüklenilen KDV Listesi
3- Bu kapsamdaki satışlara ait  Faturaların Listesi
4- Kumanya Teslim Listesi ile Gümrük Beyannamesi Listesi
5- Bakanlıkça belirlenen tutarın üzerindeki nakden iade taleplerinde teminat mektubu/YMM KDV iadesi tasdik raporu veya vergi inceleme raporu   


Bavul Ticareti;
1- İhracatın gerçekleştiği döneme ait İndirilecek KDV Listesi
2- Yüklenilen KDV Listesi
3- Döviz Alım Belgesi ya da dövizin yurtdışından geldiğini gösteren bankadan alınmış belge.
4- Gümrükçe onaylı özel faturanın aslı veya fotokopisi
5- Bakanlıkça belirlenen tutarın üzerindeki nakden iade taleplerinde teminat mektubu/YMM KDV iadesi tasdik raporu veya vergi inceleme raporu


Hizmet İhracatı;
1- İhracatın gerçekleştiği döneme ait İndirilecek KDV Listesi
2- Yüklenilen KDV Listesi,
3- Bedelin tamamına ilişkin Döviz Alım Belgesi ya da hizmet bedeli dövizin yurtdışından geldiğini gösteren bankadan alınmış belge.
4- Hizmet İhracatına ait Fatura Listesi
5- Bakanlıkça belirlenen tutarın üzerindeki nakden iade taleplerinde teminat mektubu/YMM KDV iadesi tasdik raporu veya vergi inceleme raporu veya vergi inceleme raporu


Serbest Bölgelerdeki Müşteriler için Yapılan Fason Hizmetler;
1- Hizmetin gerçekleştiği döneme ait İndirilecek KDV Listesi
2- Yüklenilen KDV Listesi
3- Gümrük beyannamesi veya gümrük beyannamesi yerine geçen belge
4- Fason Hizmet Faturalarının listesi
5- Bakanlıkça belirlenen tutarın üzerindeki nakden iade taleplerinde teminat mektubu/YMM KDV iadesi tasdik raporu veya vergi inceleme raporu


Yolcu Beraberi Eşya İhracatı;
1- İhracatın gerçekleştiği döneme ait İndirilecek KDV Listesi
2- Yüklenilen KDV Listesi
3- Gümrükçe Onaylı Satış Faturası veya Fatura/Çek
4- İadenin yetki belgeli firmalar aracılığıyla yapılması halinde icmal fotokopisi ve aracı firma tarafından düzenlenen ödeme belgesi fotokopisi
5- Bakanlıkça belirlenen tutarın üzerindeki nakden iade taleplerinde teminat mektubu/YMM KDV iadesi tasdik raporu veya vergi inceleme raporu


İhraç Kaydıyla Teslimler;
1- Sanayi veya Ticaret Odasına veya Esnaf ve Sanatkar Derneklerine üyelik belgesinin noterce onaylı örneği
2- Sanayi Sicil Belgesi,
3- İhraç kaydıyla teslimin yapıldığı döneme ait İndirilecek KDV Listesi
4- Gümrük Beyannamesi Listesi
5- İhraç Kaydıyla Teslime ait Satış Faturası Listesi
6-Tek gümrük beyannamesi ile birden fazla imalatçının ürününün ihracı halinde malın ihraç edildiğini teyit eden ihracatçı firma yazısı
7- Bakanlıkça belirlenen tutarın üzerindeki nakden iade taleplerinde teminat mektubu/YMM KDV iadesi tasdik raporu veya vergi inceleme raporu 


Bavul Ticareti Yapanlara İhraç Kaydıyla Teslimler;
1- İhraç kaydıyla teslimin yapıldığı döneme ait İndirilecek KDV Listesi
2- Döviz Alım Belgesi ya da dövizin yurtdışından geldiğini gösteren bankadan alınmış belge.
3- İhraç Kaydıyla Teslime ait Satış Faturası Listesi
4- Gümrükçe Onaylı Özel Fatura aslı veya fotokopisi


Dahilde İşleme İzin Belgesi veya Geçici Kabul İzin Belgesi Kapsamında Yapılan Teslimler
1- İhraç Kaydıyla Teslimin Yapıldığı Döneme ait İndirilecek KDV Listesi
2- İhraç Kaydıyla Teslime ait Satış Faturalarının Listesi
3- Dahilde İşleme İzin Belgesi veya Geçici Kabul İzin Belgesi Onaylı Örneği
4- DİİB sahibi tarafından düzenlettirilen YMM Raporu
5- Bakanlıkça belirlenen tutarın üzerindeki nakden iade taleplerinde teminat mektubu/YMM KDV iadesi tasdik raporu veya vergi inceleme raporu


İHRACAT İSTİSNASI DIŞINDAKİ TAM İSTİSNALAR KAPSAMINDAKİ İADE TALEBİ (3 AY)


Deniz, Hava Ve Demiryolu Araçlarının Teslimi, İmal-İnşaası Ve Tadil-Bakım-Onarımına İlişkin Teslim Ve Hizmetler;
1- İstisnanın beyan edildiği döneme ait İndirilecek KDV Listesi
2- Yüklenilen KDV Listesi
3- İstisna kapsamındaki işlemlere ait Satış Faturaları Listesi
4- Vergi dairesinden alınan İstisna İzin Belgesinin onaylı örneği
5- Bakanlıkça belirlenen tutarın üzerindeki nakden iade taleplerinde teminat mektubu/YMM KDV iadesi tasdik raporu veya vergi inceleme raporu


Deniz Ve Hava Taşıma Araçları İçin Liman Ve Hava Meydanlarında Yapılan Hizmetler;
1-İstisnanın beyan edildiği döneme ait İndirilecek KDV Listesi
2-Yüklenilen KDV Listesi
3-İstisna kapsamında düzenlenen Hizmet  Faturaları Listesi
4- Bakanlıkça belirlenen tutarın üzerindeki nakden iade taleplerinde teminat mektubu/YMM KDV iadesi tasdik raporu veya vergi inceleme raporu


Teşvik Belgeli Yatırımlara İlişkin Teslimler;
1- İstisnanın beyan edildiği döneme ait İndirilecek KDV Listesi
2- Yüklenilen KDV Listesi
3- İstisna kapsamındaki İşlemlere ait Satış Faturalarının Listesi
4- Makine Teçhizat İstisnası Bildirim Formu
5- Alıcının KDV istisnasından yararlanma hakkı bulunduğunu gösterir Vergi Dairesi Yazısı
6- Yatırım Teşvik Belgesi ile Eki Global Listenin Fotokopisi
7- Bakanlıkça belirlenen tutarın üzerindeki nakden iade taleplerinde teminat mektubu/YMM KDV iadesi tasdik raporu veya vergi inceleme raporu


Liman Ve Hava Meydanlarının İnşası, Yenilenmesi Ve Genişletilmesine İlişkin Teslim Ve Hizmetler;
1- İstisnaya konu işlemlerin gerçekleştiği döneme ait İndirilecek KDV Listesi
2- Yüklenilen KDV Listesi
3- İstisna kapsamındaki işlemlere ait Satış Faturaları Listesi
4- Vergi dairesinden alınan istisna belgesinin bir örneği
5 Bakanlıkça belirlenen tutarın üzerindeki nakden iade taleplerinde teminat mektubu/YMM KDV iadesi tasdik raporu veya vergi inceleme raporu 


Ulusal Güvenlik Amaçlı Teslim Ve Hizmetler (Ulusal Güvenlik Kuruluşlarına Doğrudan Yapılan Teslimlerde İade Uygulaması);
1- İade talep edilen döneme ait İndirilecek KDV Listesi
2- Yüklenilen KDV Listesi
3- İstisna kapsamındaki işlemlere ait Satış Faturaları Listesi
4- Ulusal güvenlik kuruluşundan alınan yazının mükellefçe onaylı örneği
5- Bakanlıkça belirlenen tutarın üzerindeki nakden iade taleplerinde teminat mektubu/YMM KDV iadesi tasdik raporu veya vergi inceleme raporu


Ulusal Güvenlik Amaçlı Teslim Ve Hizmetler (Yüklenici Firmalara Yapılan Teslim Ve Hizmetlerde İade Uygulaması);
1- İade talep edilen döneme ait İndirilecek KDV Listesi
2- Yüklenilen KDV Listesi
3- Ulusal güvenlik kuruluşunca yüklenici kuruluşa verilen istisna belgesi ve eki onaylı liste
4- Bakanlıkça belirlenen tutarın üzerindeki nakden iade taleplerinde teminat mektubu/YMM KDV iadesi tasdik raporu veya vergi inceleme raporu


İhraç Malı Taşıyan Araçlara Yapılan Motorin Teslimleri;
1- İstisna kapsamındaki teslimin gerçekleştiği döneme ait İndirilecek KDV listesi
2- Yüklenilen KDV Listesi
3- İstisna kapsamındaki işlemlere ait Satış Faturaları Listesi
4- İstisna kapsamında teslim edilen malların Alış Faturalarının Listesi
5- İhraç Malı Taşıyan Araçlara Vergiden İstisna Motorin Teslimine İlişkin Bildirim Formunun bir örneği
6- Bakanlıkça belirlenen tutarın üzerindeki nakden iade taleplerinde teminat mektubu/YMM KDV iadesi tasdik raporu veya vergi inceleme raporu
 


Diplomatik İstisna Kapsamındaki Teslim Ve Hizmetler


(KDV Ödenmeksizin İstisna Uygulanan İşlemler);
1- İstisnanın beyan edildiği döneme ait İndirilecek KDV Listesi
2- Yüklenilen KDV listesi
3- İstisna kapsamındaki işlemlere ait Satış Faturaları Listesi
4- Dışişleri Bakanlığından alınan İstisna Belgesi veya kuruluşların Resmi Talep Yazısı veya Yetkili Kuruluş İstisna Yazısı örneği
5- Bakanlıkça belirlenen tutarın üzerindeki nakden iade taleplerinde teminat mektubu/ veya vergi inceleme raporu


KISMİ TEVKİFAT UYGULAMASINA İLİŞKİN İADELER İLE İNDİRİM HAKKI BULUNANLARIN FAZLA- VEYA YERSİZ ÖDENENLERİN İADE TALEBİ (3 AY)


Tekstil Ve Konfeksiyon Sektöründeki Fason İşçilik Hizmeti;
1- Vergi İnceleme Raporu


91 Seri No'lu KDV Genel Tebliğine Göre Kısmi Tevkifat Uygulanan Hizmetler (Yapım işleri hariç);
1- Yüklenilen KDV Listesi
2- Tevkifat uygulanan hizmetlere ait Satış Faturaları Listesi
3- Teminat Mektubu veya Vergi İnceleme Raporu


91 Seri No'lu KDV Genel Tebliğine Göre Kısmi Tevkifat Uygulanan Yapım İşleri;
1-Yüklenilen KDV Listesi
2-Tevkifat uygulanan hizmetlere ait Satış Faturaları Listesi
3- Teminat Mektubu veya YMM KDV İadesi Tasdik Raporu ya da Vergi İnceleme raporu


Kısmi Tevkifat Uygulaması Kapsamındaki İşgücü Temin Hizmetleri;
1- İşlemin gerçekleştiği döneme ait İndirilecek KDV Listesi
2- Tevkifat uygulanan hizmetlere ait Satış Faturaları Listesi
3- Teminat Mektubu veya Vergi İnceleme Raporu


Kısmi Tevkifat Uygulaması Kapsamındaki Pamuk, Tiftik, Yün, Yapağı Teslimleri;
1- İşlemin gerçekleştiği döneme ait İndirilecek KDV Listesi
2- Tevkifat uygulanan işleme ait Satış Faturaları Listesi
3- Tevkifatlı işlemlere ilişkin bildirimin verilmiş olması
4- Mal ihracından kaynaklanan iade talepleri için Bakanlıkça belirlenen tutarın üzerindeki nakden iade taleplerinde teminat mektubu/YMM KDV iadesi tasdik raporu veya vergi inceleme raporu 


Kısmi Tevkifat Uygulaması Kapsamındaki Büyük Ve Küçükbaş Hayvan Etlerinin Teslimi;
1- İşlemin gerçekleştiği döneme ait İndirilecek KDV Listesi
2- Tevkifat uygulanan işleme ait Satış Faturaları Listesi
3- Tevkifatlı işlemlere ilişkin bildirimin verilmiş olması
4- Mal ihracından kaynaklanan iade talepleri için Bakanlıkça belirlenen tutarın üzerindeki nakden iade taleplerinde teminat mektubu/YMM KDV iadesi tasdik raporu veya vergi inceleme raporu


Kısmi Tevkifat Uygulaması Kapsamındaki Hurda Ve Atık Teslimleri; Külçe Bakır, Alüminyum, Çinko Teslimleri; Bakır, Alüminyum, Çinko Ürünlerinin Teslimleri;
1- İşlemin gerçekleştiği döneme ait İndirilecek KDV Listesi
2- Tevkifat uygulaması kapsamında teslim edilen mallara ait Alış Faturaları Listesi
3- Tevkifat uygulanan işlemlere ait Satış Faturaları Listesi
4- Tevkifat yapılan vergilerin alıcı tarafından beyan edilip ödendiğine veya mahsup edildiğine dair Tahakkuk Fişi ve Vergi Dairesi Alındısı
5- Bakanlıkça belirlenen tutarın üzerindeki nakden iade taleplerinde teminat mektubu/YMM KDV iadesi tasdik raporu veya vergi inceleme raporu


Kısmi Tevkifat Uygulaması Kapsamındaki Turizm Rehber Ve Acenteleri Tarafından Verilen Turistik Mağazalara Götürme Hizmeti;
1- Tevkifat uygulanan işlemlere ait fatura ve benzeri belgelerin listesi
2- İade talebinin yapıldığı döneme ilişkin İndirilecek KDV Listesi
3- Tevkifatlı işlemlere ilişkin bildirimin verilmiş olması
4- Teminat Mektubu veya Vergi İnceleme Raporu


Fazla Veya Yersiz KDV Uygulanan İşlemler;
1- Devreden KDV Listesi
2- Verginin fazla veya yersiz ödendiğini gösteren belgenin ödeme yapılan tarafından  onaylanmış örneği
3- YMM Raporu veya Vergi İnceleme Raporu


KDV İNDİRİMLİ ORANA TABİ İŞLEMLERDEN KAYNAKLANAN İADE TALEBİ (3 AY)


Yılı içinde Aylık İade Taleplerinde;
Yılı içinde mahsup imkanının doğduğu ilk döneme ilişkin mahsuben iade taleplerinde;
1- Takvim yılı başından mahsup hakkının doğduğu döneme kadar yapılan indirimli orana tabi satışlara ilişkin fatura ve benzeri belgelerin listesi
2- Takvim yılı başından mahsup hakkının doğduğu döneme kadar iade edilecek vergi tutarının hesaplanmasına ilişkin olarak dönemler itibariyle hazırlanacak tablo
3- Takvim yılı başından mahsup hakkının doğduğu döneme kadar yapılan alışlara ilişkin fatura ve benzeri belgelerin listesi 
4- Bakanlıkça belirlenen limiti aşan tutar için Teminat Mektubu, YMM KDV İadesi Tasdik Raporu veya Vergi İnceleme Raporu 


Mahsup hakkının doğduğu dönemden itibaren sadece mahsup talep edilen vergilendirme dönemine ait ;
1- İndirilecek KDV listesi
2- İndirimli orana tabi işlemlere ait Satış Faturaları Listesi
3- Yüklenilen KDV Listesi
4- Bakanlıkça belirlenen limiti aşan tutar için Teminat Mektubu, YMM KDV İadesi Tasdik Raporu veya Vergi İnceleme Raporu


Elektrik ve Doğalgaz borçlarına mahsup taleplerinde yukarıdaki belgelere ek olarak;
1- Dilekçe
2- İlgili idareden alınan ve banka hesap numarasını içeren yazı
3- Elektrik ve doğalgaz faturasının onaylı örneği
4- Bakanlıkça belirlenen limiti aşan tutar için Teminat Mektubu, YMM KDV İadesi Tasdik Raporu veya Vergi İnceleme Raporu


İndirimli orana tabi malların KDV tahsil edilerek ihraç amaçlı teslimlerinde ek olarak;
1- İhracatı gerçekleştiren mükelleften alınacak yazı,
2- Yılın başından cari döneme kadar, aylar itibariyle ve kümülatif sütunlara da yer verilmek suretiyle, incelemesiz / teminatsız mahsup kapsamına giren teslim bedelleri, bunlar dışındaki indirimli orana tabi diğer işlem bedelleri ve her ikisinin toplamını gösteren bir tablo
3- Bakanlıkça belirlenen limiti aşan tutar için Teminat Mektubu, YMM KDV İadesi Tasdik Raporu veya Vergi İnceleme Raporu


Yıllık İade Taleplerinde;
1- İade hakkı doğuran işlemin yapıldığı yıla ait Alış ve Satış Faturalarının Listesi
2- Yıllık iade tutarının hesaplanmasına ilişkin tablo
3- Yılı içinde mahsup edilen tutarları aylık olarak gösteren tablo
4- İadenin talep edildiği yılın ilk döneminden iadenin talep edildiği döneme kadar aylar itibariyle devreden KDV tutarlarını gösteren tablo
5- Bakanlıkça belirlenen limiti aşan tutar için teminat veya YMM KDV İadesi Tasdik Raporu veya Vergi İnceleme Raporu


İndirimli Orana Tabi Fason Tekstil Ve Konfeksiyon İşlerinde Aylık Ve Yıllık İade Taleplerinde;
1- Münhasıran vergi inceleme raporu veya teminat karşılığında yerine getirilir.
 


KDV BEYANNAMESİNDEN BAĞIMSIZ KDV İADE TALEBİ (3 AY)


Türkiye'de İkametgahı, İşyeri, Kanuni Veya İş Merkezi Bulunmayanların Türkiye'deki Taşımacılık Faaliyetlerine Veya Fuar, Sergi Ve Panayırlara Katılmalarına İlişkin Alımları;
1- İade Talep Formu
2- Alış Faturası veya Serbest Meslek Makbuzunun asılları veya noter onaylı örnekleri
3- İadenin herhangi bir aracı tarafından talep edilmesi halinde noter onaylı "Vekaletname" belgesi
4- Fuar, panayır ve sergilere katılanların gerçek kişi olması, taşımacılığın sürücü tarafından kendi adına yapılması halinde bunlara ait pasaportların noter onaylı fotokopisi
5- Ülkesinden alacağı vergi mükellefiyeti belgesi
6- Bakanlıkça belirlenen tutarın üzerindeki iade taleplerinde Teminat Mektubu veya Vergi İnceleme Raporu 


Türkiye'de ikametgahı, işyeri, kanuni veya iş merkezi bulunmayanların taşımacılık faaliyetlerine ilişkin olarak ayrıca ekleyeceği belgeler
a) Tır karnesinin Türkiye'ye giriş-çıkış tarihlerini gösteren dip koçanının veya Transit Beyannamesinin onaylı örneği
b) Taşımanın yapıldığı aracın plakasının ve taşıma işini yapan kişi / firmanın isminin yer aldığı belgelerin asılları veya noter onaylı örnekleri
 


Diplomatik İstisna Kapsamındaki Teslim Ve Hizmetler (Mensuplar Tarafından KDV Ödenerek Yapılan Alımları)
1- Harcamalara ait bildirim formu
2- Harcamalara ait fatura ve benzeri belgeler
3- Diplomatik misyonlar ve konsolosluklar veya uluslararası kuruluşların resmi yazısı


Fazla Veya Yersiz Ödenen  KDV (İndirim Hakkı Bulunmayanların)
Fazla veya yersiz vergiye muhatap olanlar ile bu işleri yapan mükelleflerin birlikte başvurusu.


Fazla Veya Yersiz Tevkifata Tabi Tutulan KDV
Tevkifata tabi olmadığı halde tevkifat uygulanan ve mükellefi tarafından verginin tamamının beyan edildiği işlemler için


Fazla Veya Yersiz Tevkifata Tabi Tutulan KDV
a) Tevkifata tabi olmadığı halde tevkifat uygulanan ve mükellefi tarafından verginin tamamının beyan edildiği işlemler için


Sorumlunun bağlı olduğu vergi dairesine başvuru
1- Sorumludan alınan tevkifatın mahiyetini ve miktarını gösteren belge
2- Mükellefin bağlı olduğu vergi dairesince verginin tamamının beyan edildiğinin teyidi


b) Tevkifata tabi olan ve tevkifata tabi tutulan ancak mükellefi tarafından verginin tamamının beyan edildiği işlemler için Mükellefin bağlı olduğu vergi dairesine başvuru
1- İşleme ait tevsik edici belgelerin ibrazı
2- Sorumlunun bağlı olduğu vergi dairesinden bilgi alınması


c) Tevkifata tabi olmadığı halde tevkifata tabi tutulan ya da yüksek tevkifat oranı uygulanan ve mükellefi tarafından verginin tamamı beyan edilmeyen işlemler için Sorumlunun bağlı olduğu vergi dairesine başvuru
1- Sorumludan alınan tevkifatın mahiyetini ve miktarını gösteren belge
2- Mükellefin bağlı olduğu vergi dairesince verginin tamamının beyan edildiğinin teyidi
 


ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ İLE İLGİLİ İADE TALEBİ (3 AY)


Hizmet İhracatı
1- İhracatın gerçekleştiği döneme ait İndirilecek ÖİV Listesi
2- İstisna kapsamındaki işlemle ilgili Satış Faturalarının dökümünü gösteren Liste
3- İstisna kapsamındaki işlemin meydana gelmesi ile doğrudan ilgili Özel İletişim Vergisine tabi hizmet alışlarına ait faturaların dökümünü gösteren liste
4- Bedelin tamamına ilişkin Döviz Alım Belgesi ya da hizmet bedeli dövizin yurtdışından geldiğini gösteren bankadan alınmış belge
5- İade tutarının hesabını gösteren tablo
6- Bakanlıkça Belirlenen Limitin 1.000-TL Üzerindeki Mahsuben İade Taleplerinde Banka Teminat Mektubu, YMM, Vergi İnceleme Raporu
7-Nakden iade talep tutarı kadar banka teminat mektubu,YMM,vergi inceleme raporu. 


Deniz Ve Hava Taşıma Araçları İçin Liman Ve Hava Meydanlarında Yapılan Hizmetler
1- İstisnanın beyan edildiği döneme ait İndirilecek ÖİV Listesi
2- İstisna kapsamındaki işlemle ilgili Satış Faturalarının dökümünü gösteren Liste
3- İstisna kapsamındaki işlemin meydana gelmesi ile doğrudan ilgili Özel İletişim Vergisine tabi hizmet alışlarına ait faturaların dökümünü gösteren liste
4- İade Tutarının Hesabını Gösteren Tablo
5- Bakanlıkça Belirlenen Limitin 1.000-TL Üzerindeki Mahsuben İade Taleplerinde Banka Teminat Mektubu, YMM, Vergi İnceleme Raporu
6-Nakden iade talep tutarı kadar banka teminat mektubu,YMM,vergi inceleme raporu.


Diplomatik İstisna Kapsamındaki Hizmetler (ÖİV Ödenmeksizin İstisna Uygulanan İşlemler)
1- İstisnanın beyan edildiği döneme ait İndirilecek ÖİV Listesi
2- İstisna kapsamındaki işlemle ilgili Satış Faturalarının dökümünü gösteren Liste
3- İstisna kapsamındaki işlemin meydana gelmesi ile doğrudan ilgili Özel İletişim Vergisine tabi hizmet alışlarına ait faturaların dökümünü gösteren liste
4- İade tutarının hesabını gösteren tablo
5- Dışişleri Bakanlığından alınan İstisna Belgesi veya kuruluşların Resmi Talep Yazısı veya yetkili Kuruluş İstisna Yazısı örneği
6- Bakanlıkça Belirlenen Limitin 1.000-TL Üzerindeki Mahsuben İade Taleplerinde Banka Teminat Mektubu, YMM, Vergi İnceleme Raporu
7-Nakden iade talep tutarı kadar banka teminat mektubu,YMM,vergi inceleme raporu.


Diplomatik İstisna Kapsamındaki Teslim Ve Hizmetler (Mensuplar Tarafından KDV Ödenerek Yapılan Alımları)
1- Harcamalara ait bildirim formu
2- Harcamalara ait fatura ve benzeri belgeler
3- Diplomatik misyonlar ve konsolosluklar veya uluslararası kuruluşların resmi yazısı
4- Bakanlıkça Belirlenen Limitin 1.000-TL Üzerindeki Mahsuben İade Taleplerinde Banka Teminat Mektubu, YMM, Vergi İnceleme Raporu
5-Nakden iade talep tutarı kadar banka teminat mektubu,YMM,vergi inceleme raporu. 

 

İlk yorum yapan siz olun

Bir cevap yazın

jigolo siteleri adana escort perabet venusbet giris casinoslot bahisnow casinoslot ata dondurulmuÅŸ ürünler stethoscope case bahisnow giriÅŸ casino slot bethouse korsan taksi asyabahis giris baymavi giris betgram giris betmatik giris bets10 giris betvole giris casinomaxi giris casinovale giris celtabet giris dinamobet giris dumanbet giris gencobahis giris gobahis giris gorabet giris holiganbet giris imajbet giris makrobet giris mariobet giris milanobet giris mobilbahis giris oslobet giris piabet giris pinbahis giris polobet giris pulibet giris safirbet giris supertotobet giris tempobet giris trbet giris tulipbet giris vegabet giris vevobahis giris grandbetting vdcasino sekabet Elitbahis Sahabet Casibom Bahis Aresbet Redwin casinoslot casinoslot casinoslot casinoslot casinoslot casinoslot casinoslot casinoslot bahisnow bahisnow bahisnow bahisnow bahisnow bahisnow bahisnow bahisnow bahisnow bahisnow Jupwin Lordcasino Onwin casinoper casinoper casinoper casinoper casinoper casinoper casinoper casinoper casinoper casinoper casinoper casinoper casinoper Hipercasino Hipercasino Hipercasino Hipercasino Hipercasino Hipercasino Hipercasino Hipercasino Hipercasino Hipercasino Hipercasino Hipercasino Hipercasino Hipercasino bahisnow book of ra bethouse Slotbar Musclebet Holiganbet aspercasino slotcasino bettingpro.in hipodrombet hipodrombet simdibahis betbey Casinoslot casino siteleri netxcasino betbey betizm şimdibahis yeni bahis siteleri kacak iddaa canlı casino deneme bonuslu casino siteleri deneme bonusu veren siteler Bahisnow lordcasino jupwin elitbahis casinoslot kralbet zingabet bodrum escort