İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Yeni TTK‟ya uyum aşamasında dikkat edilmesi gereken tarihler nelerdir?

Gerek Yeni TTK‟da gerekse 6103 Sayılı Türk Ticaret Kanununun Yürür-lüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun‟da belirtilen hükümler kapsamında dikkat edilmesi gereken tarihler şöyledir. 

1 Ocak 2012
 
Bir önceki soru cevabında belirtildiği üzere, 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren tüm şirketler artık finansal tablolarını Türkiye Muhasebe Standartları‟na göre hazırlamak zorunda olacaklardır. Ancak TMS‟ye göre mali tabloların karşı-laştırmalı olarak hazırlanması gerekmektedir. Bu sebeple 31.12.2013 tarihi itibariyle hazırlanacak mali tablolar 31.12.2012 tarihli mali tablolar ile karşı-laştırmalı olarak sunulacaktır. Ayrıca 2013 yılı muhasebe açılış kaydının TMS‟ye uygun yapılması da diğer bir zorunluluktur. Bu sebeple ilgili tüm kesimler 1 Ocak 2012 tarihine kadar TMS‟nın uygulamasına yönelik hazırlıklarını tamamlama yararlı olacaktır. 

1 Temmuz 2012 

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun yürürlüğe girmesi. (Madde 1534)

14 Ağustos 2012

Anonim Şirketler esas sözleşmelerini, limited şirketler sözleşmelerini bu tarihe kadar yeni Türk Ticaret Kanunu ile uyumlu hale getireceklerdir. (6103 Madde 22) 

1 Ocak 2013 

Bu tarihten itibaren muhasebe kayıtları ve finansal tabloların TMS/TFRS‟ye göre düzenlenmesi gerekecektir. (Madde 1534/3)

1 Mart 2013 

Bağımsız denetçi seçilmesi için son tarihtir. Atama yapmayan şirketlere mahkemece atama yapılacaktır.  (Geçici Madde 6/3)

1 Temmuz 2013 

Sermaye şirketleri için internet sayfalarının hazırlanması ve yayınlanması için son tarih. Bu tarihten itibaren üç ay içinde internet sitesi kurma zorunlu-luğunu yerine getirmeyenler için ise çeşitli hapis ve para cezaları öngö-rülmektedir. (Madde 1534/1)

14 Şubat 2014 

Anonim ve limited şirketler, Türk Ticaret Kanununun yayımı tarihinden itibaren üç yıl içinde yani 14 Şubat 2014 tarihine kadar sermayelerini, Kanunun 332 ve 580 inci maddelerinde öngörülen tutarlara yükseltmek zorundadırlar.
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı bu süreyi birer yıl olarak en çok iki defa uzata-bilecektir. (6103 Madde 20)