İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Vergi ve Sigorta Affı (excel hesaplama tablosu)

Torba yasa olarak bilinen  “6111 sayılı BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU VE DİĞER BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN”  13 Şubat 2011 tarihinde TBMM’nde kabul edildi
 
Söz konusu yasa; vergi idaresi ve sosyal güvenlik kurumu ile birlikte diğer bir çok kurumun alacakları hakkında önemli hükümler içermektedir.

Çalışmamızda öncelikle vergi ve sosyal güvenlik kurumu alacakları üzerinde durulacak olup diğer kurumlarla bağlantılı işlemler göz ardı edilecektir.

I) Kesinleşmiş Vergi ve Vergi Cezaları (Vergi Dairesi Alacakları)

31 Aralık 2010 tarihi itibariyle vadesi geldiği halde ödenmemiş olan vergilerle  bunlarla bağlantılı olarak işleyen gecikme zammı, faiz ve vergi cezaları ile birlikte vergi cezaları kanun kapsamında bulunmaktadır. Kesinleşmiş durumda bulunan vergi dairesi alacağı veya mükellef açısından bakıldığında kesinleşmiş borcun yasada belirtilen şekilde ödenmesi koşulu ile öncelikle fer’i olarak adlandırılan gecikme faizi, gecikme zammı alacağından vazgeçilecek ve kesinleşmiş asıl alacak üzerine TEFE/ÜFE aylık değişim oranları hesaplaması ile ilave yapılacaktır.

TEFE/ÜFE hesaplaması, kanunun yayım tarihine kadar yapılacak olup ödemeler 2 ayda bir olmak üzere azami 18 eşit taksitte (36 Ayda) yapılabilecektir.

Borç toplamının (TEFE/ÜFE hesaplamasından sonraki toplam tutar) ilk taksit ödeme süresi içerisinde ödenmesi halinde ayrıca (kanunun yayım tarihinden ödeme tarihine kadar) herhangi bir faiz uygulaması söz konusu olmayacaktır.

Taksitli ödemenin benimsenmesi durumunda borçluların başvuru sırasında borçlarını altı, dokuz, oniki veya onsekiz eşit taksitte ödeme seçeneklerinin birini tercih etmeleri bir zorunluluktur.

Taksitle yapılacak ödemelerle bağlantılı olarak aşağıdaki katsayılar uygulanacaktır.Hesaplama neticesinde oluşacak tutar taksit sayısına bölünmek suretiyle ikişer aylık dönemler halinde ödenecek taksit tutarları oluşturulacaktır.

– Altı eşit taksit için (1,05)

– Dokuz eşit taksit için (1,07)

– Oniki eşit taksit için (1,10)

– Onsekiz eşit taksit için (1,15)

Kapsam

(I)

Tahsilinden Vazgeçilen 

(II)

Tahsilinden Vazgeçilmeyen  (Ödenecek) (III)

Hesaplama

(IV)

Vade

Vergiler

Fer'i Alacaklar (G.F/GZ)

Amme Alacağının Aslı

((III)+(III*TEFE/ÜFE AYLIK DEĞİŞİM ORANLARI))

18 Taksit (36 Ay)

Asla Bağlı Olmayan Vergi Cezaları

Cezaların %50'si +Gecikme Zammı

Cezaların %50'si

((III)+(III*TEFE/ÜFE AYLIK DEĞİŞİM ORANLARI))

18 Taksit (36 Ay)

Asla Bağlı Vergi Cezaları/İdari Para Cezaları

Cezalar/İdari Para Cezaları ve Bunlara Bağlı Gecikme Zamlarının Tamamı

—–

—–

—–

İştirak, Teşvik ve Yardım Fiilleri Nedeniyle Kesilen Vergi Cezaları

Cezaların %50'si +Gecikme Zammı

Cezaların %50'si

((III)+(III*TEFE/ÜFE AYLIK DEĞİŞİM ORANLARI))

18 Taksit (36 Ay)

İdari Para Cezaları

Fer'i Alacaklar (G.F/GZ)

İdari Para Cezası Aslı

((III)+(III*TEFE/ÜFE AYLIK DEĞİŞİM ORANLARI))

18 Taksit (36 Ay)

Vadesinde Ödenmemiş 2010 Yılı Geçici Vergileri

Gecikme Faizi ve Gecikme Zammı

Amme Alacağının Aslı

((III)+(III*TEFE/ÜFE AYLIK DEĞİŞİM ORANLARI))

 

II) Kesinleşmemiş veya Dava Aşamasında Bulunan Vergi ve Vergi Cezaları 

Bu kapsama kanunun yayımı tarihi itibariyle dava açma süresi henüz geçmemiş veya ilk derece yargı mercileri nezdinde dava aşamasında bulunan vergi ve vergi cezaları ile birlikte itiraz veya temyiz aşamasında bulunan alacaklar girmektedir.

Kanun koyucu burada dava açma süresi henüz geçmemiş olan alacaklarla ilk derece yargı mercilerinde dava aşamasında bulunan işlemleri aynı değerlendirmiş olmakla birlikte bölge idare mahkemesinde veya Danıştay nezdinde devam eden işlemler için ise değerlendirme farklılıkları bulunmaktadır.

İtiraz veya temyiz aşamasındaki işlemlerde de davanın reddi, onama, kısmen onama hallerinde farklı hesaplamalar yapılmaktadır.

Bu doğrultuda hazırlanan tablo aşağıda sunulmaktadır.

Kapsam

(I)

Tahsilinden Vazgeçilen 

(II)

Tahsilinden Vazgeçilmeyen  (Ödenecek) (III)

Hesaplama

(IV)

Vade

Vergi Mahkemesinde Dava Açılmış (İlk Derece Yargı Mercii) Alacaklar

Vergi Aslının %50'si +Fer'i Alacaklar ile Asla Bağlı Olarak Kesilen Cezaların Tamamı

Amme Alacağı Aslının %50'si

((III)+(III*TEFE/ÜFE AYLIK DEĞİŞİM ORANLARI))

18 Taksit (36 Ay)

İtiraz veya Temyiz Aşamasında Bulunan (Bölge İdare Mahkemeleri veya Danıştay) Alacaklar (Terkin Kararı)

Vergi Aslının %80'i +Fer'i Alacaklar ile Asla Bağlı Olarak Kesilen Cezaların Tamamı

Amme Alacağı Aslının %20'si

((III)+(III*TEFE/ÜFE AYLIK DEĞİŞİM ORANLARI))

18 Taksit (36 Ay)

İtiraz veya Temyiz Aşamasında Bulunan (Bölge İdare Mahkemeleri veya Danıştay) Alacaklar (Tasdik veya Tadilen Tasdik Kararı)

Fer'i Alacaklar ile Asla Bağlı Olarak Kesilen Cezaların Tamamı

Amme Alacağının Tamamı

((III)+(III*TEFE/ÜFE AYLIK DEĞİŞİM ORANLARI))

18 Taksit (36 Ay)

İtiraz veya Temyiz Aşamasında Bulunan (Bölge İdare Mahkemeleri veya Danıştay) Alacaklar (Bozma Kararı)

Vergi Aslının %80'i +Fer'i Alacaklar ile Asla Bağlı Olarak Kesilen Cezaların Tamamı

Amme Alacağı Aslının %20'si

((III)+(III*TEFE/ÜFE AYLIK DEĞİŞİM ORANLARI))

18 Taksit (36 Ay)

İtiraz veya Temyiz Aşamasında Bulunan (Bölge İdare Mahkemeleri veya Danıştay) Alacaklar (Kısmen Onama)

Fer'i Alacaklar ile Asla Bağlı Olarak Kesilen Cezaların Tamamı

Onanan Amme Alacağının Tamamı

((III)+(III*TEFE/ÜFE AYLIK DEĞİŞİM ORANLARI))

18 Taksit (36 Ay)

İtiraz veya Temyiz Aşamasında Bulunan (Bölge İdare Mahkemeleri veya Danıştay) Alacaklar (Kısmen Bozma)

Bozulan Kısım Vergi Aslının %80'i +Fer'i Alacaklar ile Asla Bağlı Olarak Kesilen Cezaların Tamamı

Bozulan Kısım Amme Alacağı Aslının %20'si

((III)+(III*TEFE/ÜFE AYLIK DEĞİŞİM ORANLARI))

18 Taksit (36


Asla Bağlı olmaksızın kesilen vergi cezaları/gümrük yükümlüğü ile ilgili idari para cezalarının ödenmesinde ise uygulama şu şekilde olacaktır.

Dava açma süresi geçmemiş veya ilk derece mahkemesinde dava aşamasında olanlarda cezanın   %25’inin, mahkeme tarafından cezanın terkinine karar verilmiş olması durumunda %10’unun, cezanın tasdik edilmiş olması durumunda ise cezanın %25’inin ödenmesi halinde arta kalan cezaların tahsilinden vazgeçilmektedir.

Ayrıca kanunun yayımı tarihi itibariyle Askerlik Kanunu, Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun, Milletvekili Seçimi Kanunu, karayolları Trafik Kanunu, Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun, Anayasa Değişikliklerinin Halkoyuna Sunulması Hakkında Kanun, Karayolu Taşıma Kanunu ve Nüfus Hizmetleri Kanunu ile karayolları Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun hükümleri doğrultusunda verilen idari para cezaları ile bağlantılı olmak üzere;

İlk derece mahkemelerinde dava aşamasında bulunan veya dava açma süresi geçmemiş olan cezaların %50’sinin, ilk derece mahkemesinde cezanın kaldırıldığı ve itiraz veya temyiz aşamasında bulunan cezaların %80’inin, ilk derece mahkemelerince kısmen onaylanan cezaların %50’si ile bunlara bağlı fer’i alacakların tahsilinden vazgeçilmektedir.

III) İnceleme Aşamasında Bulunan

Kanunun kapsadığı dönemlere ilişkin olarak bu kanunun yayımlandığı tarih itibariyle incelemeye başlanılmış ve tamamlanamamış incelemelerin tamamlanmasından sonra tarh edilen vergilerin %50’sinden vazgeçilmektedir.

Kapsamda bulunan işlemlerle ilgili olarak oluşturulan özet tablo aşağıda olduğu gibi şekillenmektedir.

Kapsam

(I)

Tahsilinden Vazgeçilen 

(II)

Tahsilinden Vazgeçilmeyen  (Ödenecek) (III)

Hesaplama

(IV)

Vade

Tamamlanamamış İncelemeler ile Takdir, Tarh ve Tahakkuk İşlemleri

Vergi Aslının %50'si +Fer'i Alacaklar, Asla Bağlı Olarak Kesilen Cezaların Tamamı ile Asla bağlı Olmayan Cezaların %75'i

İnceleme Sonuna Göre Tarh Edilen Verginin %50'si ile Asla Bağlı Olmayan Cezaların %25'i

((VERGİ ASLININ*%25'i)+(VERGİ ASLININ %25'i*TEFE/ÜFE AYLIK DEĞİŞİM ORANLARI))

6 Taksit (12 Ay)

VUK Pişmanlık Hükümleri Doğrultusunda Yapılacak Beyanlar

Fer'i Alacaklar ile Vergi Cezalarının Tamamı

Amme Alacağının Tamamı

((III)+(III*TEFE/ÜFE AYLIK DEĞİŞİM ORANLARI))

18 Taksit (36 Ay)

VUK 30/4 Md. Gereğince kendiliğinden Verilen Beyannameler

Fer'i Alacaklar ile Vergi Cezalarının Tamamı

Amme Alacağının Tamamı

((III)+(III*TEFE/ÜFE AYLIK DEĞİŞİM ORANLARI))

18 Taksit (36 Ay)

IV) Kesinleşmiş  ve Dava Aşamasında Bulunan Sosyal Güvenlik Primi ve Cezaları (SGK Alacakları)

Kasım 2010 ve önceki aylara ilişkin olup kanunun yayımlandığı tarihten önce tahakkuk ettiği halde bu kanunun yayımlandığı tarih itibariyle ödenmemiş olan sosyal güvenlik primi, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi vb. ile damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı.

Asıl alacakların ödenmiş ve fer’i alacakların ödenmemiş olması halinde fer’i alacağın %60’ndan vazgeçilmektedir. Dolayısıyla kanunda yer aldığı şekli ödeme yapılması halinde fer’i alacakların %40’ı ödenecektir.
 
Bu kapsamda kurum alacaklarının bir bölümün hesaplaması farklılaşmakta bir bölümünün ise tahsilinden vazgeçilmektedir. Bu doğrultuda oluşturulan özet tablo aşağıda sunulmaktadır.

Kapsam

(I)

Tahsilinden Vazgeçilen 

(II)

Tahsilinden Vazgeçilmeyen  (Ödenecek) (III)

Hesaplama

(IV)

Vade

Sigorta Primi, Emeklilik Keseneği, İşsizlik Sigorta Primi, Sosyal Güvenlik Destek Primi vb.

Fer'i Alacaklar (Gecikme Cezası ve Gecikme Zammı gibi)

Kurum Alacağının Aslı

((III)+(III*TEFE/ÜFE AYLIK DEĞİŞİM ORANLARI))

18 Taksit (36 Ay)

Emeklilik Sonrası Serbest Çalışma Limited Şirket Ortağı Olma veya Sigortalı Olmayı Gerektirir Nitelikte Çalışılması Halinde Ödenecek SGDP

Fer'i Alacaklar (Gecikme Cezası ve Gecikme Zammı gibi)

Kurum Alacağının Aslı

((III)+(III*TEFE/ÜFE AYLIK DEĞİŞİM ORANLARI))

18 Taksit (36 Ay)

31.12.2010 Tarihi İtibariyle Kesinleşmiş SGK İdari Para

Cezaları

İdari Para Cezası Aslının %50'si ile Fer'i Alacaklar (Gecikme Cezası ve Gecikme Zammı Gibi)

İdari Para Cezasının %50'si

((III)+(III*TEFE/ÜFE AYLIK DEĞİŞİM ORANLARI))

18 Taksit (36 Ay)

31.12.2010 tarihine kadar işlenmiş fiillere ilişkin olarak dava aşamasında olan İPC

İdari Para Cezası Aslının %75'i ile Fer'i Alacaklar (Gecikme Cezası ve Gecikme Zammı Gibi)

İdari Para Cezasının %25'i

((III)+(III*TEFE/ÜFE AYLIK DEĞİŞİM ORANLARI))

18 Taksit (36 Ay

Sonuç

Çeşitli nedenlerle ödeme yükümlülüklerini yerine getiremeyenlere önemli ölçüde kolaylık sağlayan yasa büyük olasılıkla Şubat 2011 ayı içerisinde yürürlük kazanacaktır. Amme alacaklarına yönelik olarak yapılan düzenleme yalnızca borç yapılandırması olarak düşünülmemiştir. Çünkü yapılandırma ile birlikte aynı zamanda bazı alacakların tamamından, bazı alacakların ise bir bölümünden vazgeçilmektedir.

Çalışmamız dahilinde ağırlıklı olarak tablolarla açıklama yöntemi seçilmiş olmakla birlikte, mükellef ve meslek mensuplarının yararlanması amacıyla küçük bir excel hesaplama tablosu (exel tablosu hesaplamaları ile ilgili olarak herhangi bir sorumluk kabul edilemez olup bu konuda yasal düzenlemeler ve ilgili dairelerin hesaplamaları esas kabul edilmelidir) da ekte sunulmaktadır.

Vergi tahakkuk kültürünün olduğunca önemli olduğunu, ancak ödeme kültürünün olgunlaşmadığı hallerde kamu ihtiyaçlarının karşılanması aşamasında problemler oluştuğu genel olarak kabul görmektedir.

VERGİ AFFI EXCEL HESAPLAMA TABLOSU TIKLAYINIZ…

Dr.Mehmet Ali AKTAŞ
Yeminli Mali Müşavir
drmaktas@gmail.com

Kaynak: Alomaliye.com