İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Vergi iade talep dilekçe sistemi değişti

10 Ekim 2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 429 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile iade talep dilekçelerinin standart hale getirilmesine ilişkin esaslar belirlenmiştir. Buna göre 1 Kasım 2013 tarihinden itibaren;

– İade hakkı doğuran işlemler nedeniyle nakden veya mahsuben yapılacak iade talepleri, Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) internet vergi dairesi üzerinden elektronik ortamda yapılacaktır.

– İade talepleri Tebliğ ekindeki standart dilekçeler kullanılarak yapılır. İlgili standart iade talep dilekçeleri sirkülerimiz ekinde yer almaktadır. Ancak GİB’in söz konusu dilekçelerin muhteviyatında değişiklik yapma yetkisi bulunduğundan, Başkanlık internet sitesinde yer alan güncel iade talep dilekçelerine göre işlem yapılması daha doğru olacaktır.

– İade talep dilekçeleri mükellefler tarafından (internet vergi dairesi şifresi kullanılmak suretiyle) gönderilebileceği gibi, mükelleflerce yetkilendirilecek bir meslek mensubu (serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavir veya yeminli mali müşavir) vasıtasıyla da gönderilebilecektir.

– İade taleplerini elektronik olarak yapmak zorunda olan mükelleflerin iade taleplerini elektronik olarak yapmamaları durumunda iade talepleri dikkate alınmayacaktır.

– (6) numaralı “Diğer İadelere İlişkin Talep Dilekçesi”ne konu iade taleplerinin ilgili vergi dairesine yazılı olarak başvurularak veya elektronik olarak yapılabilmesi mümkündür.

– Verilmesi gereken beyannamelerden hiçbirini elektronik ortamda verme zorunluluğu bulunmayan mükellefler, iade taleplerini elektronik ortamda yapabilecekleri gibi, standart iade talep dilekçelerini kullanarak vergi dairesine de başvurabilirler.

– Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 5. maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde sayılan fonların ve yatırım ortaklıklarının iade talepleri de “Gelir/Kurumlar Vergisi İade Talep Dilekçesi (1A)” dilekçesi ile yapılır.
 

10 Ekim 2013 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 429 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile iade talep dilekçelerinin standart hale getirilmesine ilişkin esaslar belirlenmiştir. Tebliğ 1 Kasım 2013 tarihinde yürürlüğe girecektir.

1. İade dilekçeleri ve gönderilme usulü

1 Kasım 2013 tarihinden, itibaren iade hakkı doğuran işlemler nedeniyle nakden veya mahsuben yapılacak iade talepleri, Gelir İdaresi Başkanlığı internet vergi dairesi üzerinden elektronik ortamda yapılacaktır.

İade talepleri Tebliğ ekindeki standart dilekçeler kullanılarak gerçekleştirilecektir. Standart dilekçe örnekleri sirkülerimiz ekinde yer almaktadır.

Ancak Gelir İdaresi Başkanlığının söz konusu dilekçelerin muhteviyatında değişiklik yapma yetkisi bulunduğundan, Başkanlık internet sitesinde yer alan güncel iade talep dilekçelerine göre işlem yapılması daha doğru olacaktır.

Mükellefler aynı standart dilekçe ile hem mahsuben hem de nakden iade talebinde bulunabilirler. Bu durumda mahsuben iadesi talep edilen tutar için mahsuben iadenin şartları, nakden iadesi talep edilen tutar için nakden iadenin şartları aranır.

2. İade dilekçelerini gönderebilecek kişiler

İade talep dilekçeleri;

– Mükellefler tarafından (internet vergi dairesi şifresi kullanılmak suretiyle)

– Mükelleflerce yetkilendirilecek 3568 Sayılı Kanun'a göre yetki almış bir meslek mensubu (serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavir veya yeminli mali müşavir) vasıtasıyla

elektronik ortamda gönderilebilir.

Yetkilendirme olması durumunda, meslek mensubunun kimlik bilgileri (adı soyadı, T.C. kimlik numarası, vergi dairesi, adresi, telefon numarası, ortaklık veya şirket olması halinde ortaklığın veya şirketin adı veya unvanı, meslek unvanı ve ruhsat numarası) ile bağlı olduğu meslek odasının adını da içeren bir dilekçenin mükellef tarafından bağlı olunan vergi dairesine verilmesi gerekmektedir.

Öte yandan, mükellefler tarafından meslek mensuplarına verilen yetkinin iptal edilmek istenmesi halinde, mükellefçe bu husus bağlı olunan vergi dairesine bir dilekçe ile bildirilir.

3. Standart iade talep dilekçeleri

Aşağıdaki listede standart dilekçelerin isim ve numaralarına yer verilmektedir. Söz konusu dilekçe örneklerine ulaşmak için tablodaki linklere tıklayınız…

Dilekçenin türü Form No
a. Kesinti yoluyla ödenen vergilerden doğan gelir veya kurumlar vergisinin nakden veya mahsuben iadesine ilişkin talepler için Gelir/Kurumlar Vergisi İade Talep Dilekçesi (*) 1A
b. Geçici vergiden doğan gelir veya kurumlar vergisinin nakden veya mahsuben iadesine ilişkin talepler için Gelir/Kurumlar Vergisi İade Talep Dilekçesi 1B
c. Fazla veya yersiz olarak ödenen gelir/kurumlar vergisinin nakden veya mahsuben iadesine ilişkin talepler için Gelir/Kurumlar Vergisi İade Talep Dilekçesi 1C
ç. İhracat istisnası nedeniyle doğan katma değer vergisinin nakden veya mahsuben iadesine ilişkin talepler için Katma Değer Vergisi İade Talep Dilekçesi 2A
d. İhracat istisnası dışındaki tam istisnalar nedeniyle doğan katma değer vergisinin nakden veya mahsuben iadesine ilişkin talepler için Katma Değer Vergisi İade Talep Dilekçesi 2B
e. Kısmi tevkifat uygulamasına ilişkin katma değer vergisinin nakden veya mahsuben iadesine ilişkin talepler için Katma Değer Vergisi İade Talep Dilekçesi 2C
f. İndirimli orana tabi işlemlerden kaynaklanan katma değer vergisinin nakden veya mahsuben iadesine ilişkin talepler için Katma Değer Vergisi İade Talep Dilekçesi 2D
g. Katma değer vergisi beyannamesinden bağımsız olarak yapılacak katma değer vergisinin nakden veya mahsuben iadesine ilişkin talepler için Katma Değer Vergisi İade Talep Dilekçesi 2E
ğ. Fazla veya yersiz ödenen katma değer vergisinin nakden veya mahsuben iadesine ilişkin talepler için Katma Değer Vergisi İade Talep Dilekçesi 2F
h. İhracat istisnasından ve indirimli ÖTV uygulamalarından doğan özel tüketim vergisinin nakden veya mahsuben iadesine ilişkin talepler için Özel Tüketim Vergisi İade Talep Dilekçesi 3A
ı. Fazla veya yersiz ödenen özel tüketim vergisi ile bazı uluslararası anlaşmalar kapsamındaki alımlara ilişkin özel tüketim vergisinin nakden veya mahsuben iadesine ilişkin talepler için Özel Tüketim Vergisi İade Talep Dilekçesi 3B
i. Özel iletişim vergisi beyannamesine bağlı olarak yapılacak özel iletişim vergisinin nakden veya mahsuben iadesine ilişkin talepler için Özel İletişim Vergisi İade Talep Dilekçesi 4A
j. Özel iletişim vergisi beyannamesinden bağımsız olarak yapılacak özel iletişim vergisinin nakden veya mahsuben iadesine ilişkin talepler için Özel İletişim Vergisi İade Talep Dilekçesi 4B
k. Avrupa Birliği mali yardımlarıkapsamındaki vergilerle ilgili nakden veya mahsuben iadeye ilişkin talepler için Avrupa Birliği Mali Yardımları Kapsamındaki Vergilerle İlgili İade Talep Dilekçesi 5
l. Diğer iade talepleriiçin Diğer İadelere İlişkin Talep Dilekçesi 6
İade Talebinin Değiştirilmesine/İade Talebinden Vazgeçilmesine İlişkin Dilekçe 7
Üçüncü Kişilerin / Kurumların Vergi Borçlarına Mahsup Talebine İlişkin Liste  


(*) Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5. maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde sayılan fonların ve yatırım ortaklıklarının, 1 seri numaralı Kurumlar Vergisi Genel Tebliği'nin (34.6) bölümünde yapılan açıklamalar çerçevesinde doğan iade talepleri de bu dilekçe ile yapılır.

4. Dilekçelerin verilmesine ilişkin esaslar

Dilekçelere eklenmesi gereken belgeler elektronik olarak eklenir. Elektronik olarak verilmesi mümkün olmayanlar ise vergi dairesine evrak kayıt numarası/iade dosya numarası belirtilmek suretiyle teslim edilir.

İade taleplerini elektronik olarak yapmak zorunda olan mükelleflerin iade taleplerini elektronik olarak yapmamaları durumunda iade talepleri dikkate alınmayacaktır.

(6) numaralı iade talep dilekçesi (Diğer İadelere İlişkin Talep Dilekçesi) ile yapılacak iade taleplerinin ilgili vergi dairesine yazılı olarak başvurulmak suretiyle veya elektronik olarak yapılması mümkündür. Dolayısıyla, (6) numaralı talep dilekçesine konu iade taleplerinin elektronik ortamda verilmesi ihtiyaridir.

Verilmesi gereken beyannamelerden hiçbirini elektronik ortamda verme zorunluluğu bulunmayan mükellefler, iade taleplerini elektronik ortamda yapabilecekleri gibi, standart iade talep dilekçelerini kullanarak vergi dairesine de başvurabilirler.

Gelir İdaresi Başkanlığınca elektronik ortamda alınması uygun görülen belgeler ayrıca kâğıt ortamında vergi dairesine verilmez.

Yukarıdaki başvuru şartlarına uygun olmaması nedeniyle iade talebinin dikkate alınmaması, iade hakkını ortadan kaldırmadığı gibi gerekli şartların sağlanması halinde yeniden iade talebinde bulunulmasına da engel değildir.

Elektronik ortamda iade talebinde bulunmak zorunda olmayan mükellefler, iade talep dilekçelerini ve eklerini, ilgili vergi dairesine elden verebilecekleri gibi posta ile de gönderebilirler. Taahhütlü posta veya APS ile gönderilen dilekçe ve eklerinde postaya verildiği tarih, adi posta ile gönderilen dilekçe ve eklerinde ise vergi dairesi kayıtlarına giriş tarihi esas alınır.

5. İade talebinin değiştirilmesi veya talepten vazgeçilmesi

Mahsuben ve/veya nakden iade talebi, muhasebe işlem fişinin düzenlenmesinden önce verilecek yeni bir dilekçe ile değiştirilebilir veya iade talebinden vazgeçilebilir.

Değişiklik veya vazgeçme taleplerinin (7) numaralı "İade Talebinin Değiştirilmesine/İade Talebinden Vazgeçilmesine İlişkin" ile yapılması gerekmektedir.

Üçüncü şahısların borçlarına yönelik mahsup taleplerinin değiştirilebilmesi için üçüncü şahısların bu husustaki muvafakatlarının alınması ve bunu gösteren belgenin (noter tasdikli) dilekçe ekinde vergi dairesine ibraz edilmesi şarttır.

Kaynak: vergidegundem.com