İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Muhtasar Beyannamesi Stopaj Bildirimlerinde değişiklik yapıldı

Beyannamelerde Stopaja Tabi Ödemelerin Bildirilmesine İlişkin 82 Sıra No.lu Gelir Vergisi Kanunu Sirküleri Yayınlandı.

Gelir İdaresi Başkanlığınca yayınlanan 02/05/2012 tarih ve 82 Sıra No.lu Gelir Vergisi Kanunu Sirkülerinde; mükelleflerin, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 94 üncü maddesi ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 15 ve 30 uncu maddeleri gereğince yaptıkları ödemeler ve tahakkuk ettirdikleri kazanç ve iratlar ile bunlardan tevkif ettikleri vergileri bildirdikleri Muhtasar Beyanname üzerinde yapılacak değişikliğe bağlı olarak, tevkifata tabi ödemelerin Muhtasar Beyanname ile bildirilmesine ilişkin açıklamalara yer verilmiştir.

Muhtasar Beyannamenin ‘‘Tevkifata Tabi Ödemelere Ait Bildirim (Ücret ve Ücret Sayılan Ödemeler Hariç)'' bölümünde, Ödeme Yapılanın Adı, Soyadı (Ünvanı), Adresi, T.C. Kimlik Numarası veya Vergi Kimlik Numarası, Vergi Dairesi, Ödemenin Tür Kodu, Gayrisafi Tutarı, Ödemeye Ait Düzenlenen Belgenin Türü, Tarihi, Seri ve Sıra Numarası ve Kesilen Vergi Tutarı bilgilerine yer verilmesi gerektiği belirtilmektedir.

Bu zorunluluğa uymayan, eksik veya yanıltıcı bilgi veren mükellefler hakkında Vergi Usul Kanununda öngörülmüş olan cezai müeyyidenin uygulanması cihetine gidilecektir. (VUK Mükerrer Madde; 355 Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında 1.070 TL, İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basıt usulde tespit edilenler hakkında 530 TL, 1.sınıf ve 2.sınıftakilerin dışında kalanlar hakkında 260 TL Özel usulsüzlük cezası kesilir.)

Söz konusu sirkülerin metnine aşağıdaki bağlantı aracılığıyla ulaşabilirsiniz.

Gelir Vergisi Kanunu Sirküleri / 82