İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Torba Kanun ile işveren teşvikleri değiştirildi

1 Mart 2011 gününden geçerli olmak üzere Torba Kanun ile işverenlere, yeni teşvik uygulamaları getirildiği gibi bazı teşvik uygulamaları da kaldırılmıştır.

Torba Kanun ve işveren teşvikleri

25.02.2011 tarihli Resmi Gazetenin mükerrer sayısında yayımlanan Torba Kanun olarak adlandırılan 6111 sayılı Kanun ile yapılan düzenlemelerle işverenlere getirilen sigorta primi indiriminin uygulanacak hal ve şartları üç ana başlıkta toplamak ve özetlemek mümkündür. Buna göre;

1- 18 Yaşından büyük ve 29 yaşından küçük erkekler ile 18 yaşından büyük kadınların işe alınması ile ilgili işveren hissesi prim indirimi,

2- Mevcut işçilere ilaveten yeni alınacak işçiler ile ilgili işveren hissesi prim indirimi,

3- Halen uygulanmakta olan malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları priminden, işveren hissesinin 5 puanlık prim indirimi ile birlikte 4447 sayılı Kanunun geçici 7 ve 9. maddelerinde öngörülen teşviklerden de aynı dönemde yararlanma imkanı getirilerek teşviklerin daha cazip hale getirilmiş olması

Yeni İşe Alınacak İşçiler ile 18 Yaşından Büyük ve 29 Yaşından Küçük Erkekler ile 18 Yaşından Büyük Kadınların İşe Alınması ile İlgili Teşvik genişletildi ve arttırıldı.

Bilindiği ve hatırlanacağı üzere;

18 yaşından büyük ve 29 yaşından küçük olanlar (erkekler ve kadınlar) ile yaş şartı aranmaksızın 18 yaşından büyük kadınları işe alan işverenlerin sigorta primine esas kazancın alt sınırı üzerinden (asgari ücret) hesaplanan sigorta primine ait işveren hissesinin belli oranlarda hazinece karşılanmaktaydı. Diğer bir sigorta primi teşvik de, mevcut sigortalı sayısına ilave olarak işe alınmalarda yine sigorta primine esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigorta priminin işveren hisselerine ait tutarı işsizlik sigortası fonundan karşılanmaktaydı.

6111 Sayılı Kanunun ilgili maddesinin yürürlüğe girdiği 01.03.2011 tarihinden itibaren 31.12.2015 tarihine kadar işe alınan her bir sigortalı için geçerli olmak üzere, özel sektör işverenlerince işe alınan ve fiilen çalıştırılan işçilerin;

– İşe alındıkları tarihten önceki 6 aya ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumuna verilen prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalılar dışında olmaları,

– Aynı döneme ilişkin işe alındıkları işyerinden bildirilen aylık prim ve hizmet belgelerindeki sigortalı sayısının ortalamasına ilave olmaları ve bu maddede belirtilen diğer koşulları da sağlamak kaydıyla,

5510 sayılı Kanunun 81. maddesinde sayılan ve 82. maddesi uyarınca belirlenen prime esas kazançları üzerinden hesaplanan sigorta primlerinin işveren hisselerine ait tutarı, işe alındıkları tarihten itibaren İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacaktır.

Kanunda belirtilen prim indirim teşvikinden aşağıda belirtilen şartlarda ve sürelerde yararlanılacaktır:

Bu maddede belirtilen destek unsuru ve sigorta primleri indirim süresi şöyledir:

a) 18 yaşından büyük ve 29 yaşından küçük erkekler ile 18 yaşından büyük kadınlardan;

1- Mesleki yeterlik belgesi sahipleri için 48 ay süreyle,

2- Mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yüksek öğretimi veya Türkiye İş Kurumunca düzenlenen işgücü yetiştirme kurslarını bitirenler için  36 süreyle,

3- Mesleki yeterlilik belgesi olmayan, mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yüksek öğretim mezunu olmayan yada Türkiye İş Kurumu’nca düzenlenen işgücü yetiştirme kurslarını bitirmemiş olan yanı vasıfsız işçiler için 24 ay süreyle,

b) 29 yaşından büyük erkeklerden (a) bendinin (1) ve (2) numaralı alt bentlerinde sayılan belge ve niteliklere sahip olanlar için 24 ay süreyle,

c) (a) ve (b) bentleri kapsamına girenlerin Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsizler arasından işe alınmaları halinde ilave olarak 6 ay süreyle,

ç) 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi (hizmet akdiyle SSK’lı olarak) kapsamında çalışmakta iken, 01/03/2011 tarihinden sonra mesleki yeterlik belgesi alanlar veya mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yüksek öğretimi bitirenler 12 ay süreyle,

d) 18 yaşından büyüklerden bu fıkranın (a), (b) ve (ç) bentlerine girmeyenlerin Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsizler arasından işe alınmaları halinde 6 ay süreyle,

işçilerin sigorta primine esas kazançları üzerinden hesaplanacak sigorta primleri işveren hissesinin tamamı işsizlik sigortası fonundan karşılanacaktır.

Bu şekilde sigorta primleri teşvikinden yararlanmanın bir şartı da şunlardır:

5510 sayılı Kanun uyarınca aylık prim ve hizmet belgelerini yasal süresi içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumuna vermesi, sigortalıların tamamına ait sigorta primlerinin sigortalı hissesine isabet eden tutarını yasal süresi içinde ödemesi ve kapsama giren sigortalının işe alındığı işyerinden dolayı Sosyal Güvenlik Kurumuna prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcu bulunmaması şarttır.

Ancak, Sosyal Güvenlik Kurumuna olan prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine göre tecil ve taksitlendirilmiş veya ilgili diğer kanunlar uyarınca prim borçlarının yeniden yapılandırılmış ve taksitlendirilmiş olması, bu tecil, taksitlendirme ve yeniden yapılandırma devam ettiği sürece işverenlerin bu prim indirimi hükmünden yararlanmasına engel teşkil etmez.

Asgari ücret şartı kaldırılmıştır

İşverenin Sigorta Primleri Hissesi Asgari Ücret Üzerinden Değil, Prime Esas Kazancın Tamamı Üzerinden Hesaplanacaktır.

Yapılan bu düzenlemeye göre, İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacak sigorta pirimi işveren hissesi, sigorta primine esas kazanç alt sınırı üzerinden değil, işçinin aldığı SPEK üst sınırına kadar olan kısmın tamamı karşılanacaktır. Bu da bugünkü değerlere göre, 5.177,40 Tl olan SPEK üst sınır ücret alan her bir işçi için aylık 1.009,60 Tl. indirim olacaktır.

Her teşvikten yararlanmak mümkün

Bilindiği gibi, 5510 sayılı Kanunun 81. maddesinde yer alan, “Bu fıkrayla düzenlenen destek unsurundan diğer ilgili mevzuat uyarınca ayrıca yararlanmakta olan işverenler aynı dönem için ve mükerrer olarak bu destek unsurundan yararlanamaz. Bu durumda işverenlerin tercihleri dikkate alınmak suretiyle uygulama, destek unsurlarından sadece biriyle sınırlı olarak yapılır.” Hükmüne istinaden işverenler aynı dönem için sadece bir tek teşvikten yararlanmaktaydı.

6111 sayılı Yasanın 38. maddesiyle, 5510 sayılı Yasanın 81. maddesine ile yapılan değişiklik uyarınca, hem beş puanlık prim indiriminden ve hem de 4447 sayılı Kanunun geçici 7 ve 9. maddelerinde öngörülen teşviklerden de aynı dönemde yararlanma imkanı getirilmiştir.

Kaynak: ahmetagar.com