İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

İlave istihdam teşvikinde bilinmesi gerekenler

6111 Sayılı Torba Kanun'la getirilen 4447 Sayılı Kanun'un geçici 10'uncu maddesi ile ilave istihdam yapan işverenlere belli nitelikteki işçileri istihdam etmeleri halinde sigorta primi işveren payı desteği sağlanmaktadır.

Buna göre; 31/12/2015 tarihine kadar işe alınan sigortalılar için 1/3/2011 tarihinden itibaren özel sektör işverenlerince işe alınan ve fiilen çalıştırılanların; işe alındıkları tarihten önceki altı aya ilişkin SGK'ya verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalılar dışında olmaları, aynı döneme ilişkin işe alındıkları işyerinden bildirilen prim ve hizmet belgelerindeki sigortalı sayısının ortalamasına ilave olmaları ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, prime esas kazançları üzerinden hesaplanan sigorta primlerinin işveren hisselerine ait tutarı, işe alındıkları tarihten itibaren İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanmaktadır.

07.06.2011 tarihli 2011/45 sayılı genelge ile 6111 sayılı Kanunla yapılan sigorta primi desteği düzenlemeleri ele alınmıştır.

İŞVEREN HİSSESİ DESTEĞİNDEN YARARLANMA ŞARTLARI:

Sigortalı Olarak;

1) 01.03.2011 ila 31.12.2015 tarihleri arasında işe alınmış olması,
2) 18 yaşından büyük olması,
3) İşe alındığı tarihten önceki altı aylık dönemde Kurumumuza verilmiş olan aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı olmaması,
4) Fiilen çalışması,

İşyeri yönünden;

1) Özel sektör işverenlerine ait olması,
2) Sigortalının, ortalama sigortalı sayısına ilave olarak çalıştırılması,
3) Yasal ödeme süresi geçmiş prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcunun bulunmaması,
4) Aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi içinde Kurumumuza verilmesi,
5) Tahakkuk eden sigorta primlerinin yasal süresi içinde ödenmesi

Ortalama sigortalı sayısı konusunda dikkat edilmesi gerekenler

Ortalama sigortalı sayısı, sigortalının işe başladığı işyerinde işe giriş tarihinden önceki altı ayda SGK'ya bildirilmiş olan toplam sigortalı sayısının, aynı dönem aralığında SGK'ya bildirim yapılmış ay sayısına bölünmesi suretiyle bulunacaktır. Sigortalıların, ortalama sigortalı sayısına ilave olarak çalıştırılıp çalıştırılmadığının tespiti sırasında, ortalama sigortalı sayısının küsuratlı çıkması halinde, yarıma kadar kesirler dikkate alınmayacak, yarım ve üzerinde olan kesirler ise tama iblağ edilecektir. Buna göre, ortalama sigortalı sayısının küsurat kısmı 0.01 ila 0.49 arasında ise 0 (sıfır) olarak dikkate alınacak, 0.50 ila 0.99 arasında ise tama iblağ edilecektir.

Diğer şartlara sahip olan sigortalılar, ortalama sigortalı sayısına ilave olarak işe alınmasalar dahi, daha sonraki aylarda işyerinde çalışan sigortalı sayısı ortalama sigortalı sayısının üzerine çıktığı takdirde, bahse konu sigortalılardan dolayı bu destekten yararlanılabilecektir. Aynı şekilde, ortalama sigortalı sayısına ilave olarak işe alınsalar dahi, daha sonraki aylarda işyerinde çalışan sigortalı sayısı ortalama sigortalı sayısının altına düştüğü takdirde, bahse konu sigortalılardan dolayı ortalama sigortalı sayısının üstüne çıkıncaya kadar bu destekten yararlanılamayacaktır.

İşe alınan ve maddede aranılan diğer şartlara sahip olan sigortalıların ortalama sigortalı sayısına ilave olarak işe alınmış olup olmadıkları hususu her bir ayda işe alınan sigortalılar için ayrı ayrı belirlenecektir. Yani, her bir sigortalı için ayrı ayrı ortalama sayının takibi gerekecektir.

Ortalama sigortalı sayısının tespitine esas olan altı aylık sürede, gerek işyerinin yeni tescil edilmiş olması, gerekse sigortalı çalıştırmaya ara verilmiş olması nedeniyle geriye doğru altı aylık süre içinde sigortalı bildiriminde bulunulmamış olması halinde, sigortalıların, ortalama sigortalı sayısına ilave olup olmadıklarına bakılamayacağından, teşvik kapsamına giren sigortalıların tamamından dolayı bu teşvikten yararlanılabilecektir.

SGK'ya bildirilmiş toplam sigortalı sayısının tespiti sırasında, her bir ayda çalışan sigortalı sayısı, ilgili dönemlerde kuruma verilmiş asıl ve ek nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalı sayısından, iptal nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalı sayısı düşülmek suretiyle tespit edilecektir.

Ortalama sigortalı sayısının tespitine esas olan altı aylık döneme ilişkin düzenlenen aylık prim ve hizmet belgelerinde, bir sigortalının işten ayrılmasını müteakip aynı ay içinde ayrıldığı işyerinde tekrar işe başlamış olması halinde, bu sigortalı için ilgili aylık prim ve hizmet belgesinde iki ayrı kayıt yer alacağından, sigortalı sayısının tespitinde bu nitelikteki kayıtlardan mükerrer olanlar dikkate alınmayacaktır.

Ay içinde kuruma bildirilmiş sigortalı sayısının tespitinde, ay içinde işe giren veya işten çıkan sigortalılar da hesaplamaya dahil edilecektir.

Gerek ortalama sigortalı sayısının tespitine esas olan altı aylık sürede, gerekse destekten yararlanılacak olan aylarda çalışan sigortalı sayısının tespiti sırasında, hem tüm sigorta kollarına hem de sosyal güvenlik destek primine tabi olarak çalışan sigortalılar ile çeşitli nedenlerle ay içinde çalışması bulunmayan ve ücret ödenmeyen (istirahat veya ücretsiz izin gibi nedenlerle aylık prim ve hizmet belgesinde 0 gün ve 0 kazançlı olarak kayıtlı) sigortalılar da hesaplamaya dahil edilecektir.

Daha önceki uygulamalarda yıllık ücretli izin kullanan işçiler fiilen çalışma kapsamında değerlendirilmezken, SGK işverenler lehine yorum değişikliğine giderek yıllık ücretli izin kullanan işçilerin bu sürede de teşvikten yararlanabileceğini hükme bağlamıştır.

Dolayısıyla ilk defa açılan işyeri için geriye dönük altı ay aranmayacak, ancak sonraki aylarda bir önceki altı aya kadar olan aylar toplanarak toplam ay sayısına bölünecek. Örneğin, 2011 Mart ayında açılan bir işyeri için mart ayında işe girenler için ortalama sayı aranmayacak, ancak mayıs ayında işe girenler için mart ve nisan aylarında ortalama sayıya bakılacaktır. Diğer bir deyişle martta işe alınanlar için önceki şubat ayı ortalaması, nisanda alınanlar için şubat ve mart ortalaması, mayısta alınanlar için şubat, mart ve nisan ayları ortalamasına, yine haziran ayında alınanlar için şubat, mart, nisan ve mayıs ayları ortalamasına bakılacak.

Destekten Yararlanma Süresi:

4447 sayılı Kanunun geçici 10. maddesinde öngörülen sigorta primi işveren hissesi desteğinden yararlanma süresi, kapsama giren sigortalının yaşına, mesleki yeterlik belgesi sahibi veya mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yüksek öğretimi ya da Türkiye İş Kurumunca düzenlenen iş gücü yetiştirme kursunu bitirip bitirmediğine, Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsiz olup olmadığına göre belirlenmektedir.

A)18 yaşından büyük ve 29 yaşından küçük erkekler ile 18 yaşından büyük kadın sigortalılar yönünden:

01.03.2011 ila 31.12.2015 tarihleri arasında işe alınan 18 yaşından büyük ve 29 yaşından küçük erkekler ile 18 yaşından büyük kadın sigortalılardan, işe giriş tarihi itibariyle;

Mesleki yeterlilik belgesi sahibi olup belgede belirtilen meslek ya da alanlarda işe alınan veya çalıştırılan, ancak Türkiye İs Kurumuna kayıtlı issiz olmayanlardan dolayı, 48 ay süreyle,

Mesleki yeterlilik belgesi sahibi olup belgede belirtilen meslek ya da alanlarda işe alınan veya çalıştırılan ve ayrıca Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsiz olanlardan dolayı, 54 ay süreyle,

Mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yüksek öğretimi ya da Türkiye İş Kurumunca düzenlenen işgücü yetiştirme kursunu bitirip belgede belirtilen meslek ya da alanlarda işe alınan veya çalıştırılan, ancak Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsiz olmayanlardan dolayı, 36 ay süreyle,

Mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yüksek öğretimi ya da Türkiye İş Kurumunca düzenlenen işgücü yetiştirme kursunu bitirip mesleği ile ilgili alanda çalıştırılan ve Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsiz olanlardan dolayı, 42 ay süreyle,

Mesleki yeterlilik belgesi sahibi olmayan, mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yüksek öğretimi ya da Türkiye İş Kurumunca düzenlenen işgücü yetiştirme kursunu bitirmeyen ve Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsiz de olmayanlardan dolayı, 24 ay süreyle,

Mesleki yeterlilik belgesi sahibi olmayan, mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yüksek öğretimi ya da Türkiye İş Kurumunca düzenlenen işgücü yetiştirme kursunu bitirmeyen, ancak Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsiz olanlardan dolayı, 30 ay süreyle, yararlanılabilecektir.

B)29 Yaşından Büyük Erkek Sigortalılar Yönünden:

4447 sayılı Kanunun geçici 10. maddesinde öngörülen sigorta primi işveren hissesi desteğinden 01.03.2011 ila 31.12.2015 tarihleri arasında işe alınan 29 yaşından büyük erkek sigortalılardan, işe giriş tarihi itibariyle

Mesleki yeterlik belgesi sahibi veya mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yüksek öğretimi ya da Türkiye İş Kurumunca düzenlenen işgücü yetiştirme kursunu bitiren ve belgede belirtilen meslek ya da alanlarda işe alınan yada çalıştırılan, ancak Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsiz olmayanlardan dolayı, 24 ay süreyle,

Mesleki yeterlik belgesi sahibi veya mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yüksek öğretimi ya da Türkiye İş Kurumunca düzenlenen işgücü yetiştirme kursunu bitiren,mesleği ile ilgili alanda çalıştırılan ve Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsiz olanlardan dolayı, 30 ay süreyle,

Mesleki yeterlik belgesi almamış veya mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yüksek öğretimi ya da Türkiye İş Kurumunca işgücü yetiştirme kursunu bitirmemiş, ancak Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsiz olanlardan dolayı 6 ay süreyle,yararlanılabilecektir

C)Hizmet Akdi ile Çalışırken Mesleki Yeterlik Belgesi Alanlar veya Mesleki ve Teknik Eğitim Veren Orta veya Yüksek Öğretimi Bitirenler Yönünden:

4447 sayılı Kanunun geçici 10. maddesinde öngörülen sigorta primi işveren hissesi desteğinden, 01.03.2011 ila 31.12.2015 tarihleri arasında 5510 sayılı Kanunun 4-1(a)bendi kapsamında işe alınan ve işe alındığı tarih itibariyle mesleki yeterlik belgesi sahibi olmayan, mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yüksek öğretimi bitirmemiş olan ancak bu şekilde işe alındıktan sonra çalışmakta iken mesleki yeterlik belgesi alan veya mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yüksek öğretimi bitiren sigortalılardan dolayı 12 ay süreyle yararlanılabilecektir.

5510 sayılı Kanunun 4-1(a) bendi kapsamında çalışmakta iken mesleki yeterlilik belgesini alanlar veya mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yüksek öğretimi bitirenler yönünden söz konusu destekten yararlanılabilmesi için erkek sigortalının işe alındığı tarihte 29 yaşından büyük olup olmadığı üzerinde durulmayacaktır.

Destekten Yararlanma Süresi ile İlgili Ortak Hükümler :

Bir Defa Yararlanma:
4447 sayılı Kanunun geçici 10. maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca, bahse konu destekten her bir sigortalı için yalnızca bir defa yararlanılabilecektir.

Bu bağlamda, 4447 sayılı Kanunun geçici 10. maddesinde öngörülen destekten yararlanılmış olan bir sigortalının destekten yararlanma süresini tamamladıktan sonra veya destekten yararlanma süresi sona ermeden işsiz kalması halinde, sonradan ise girdiği işyeri işverenince 4447 sayılı Kanunun geçici 10. maddesinde öngörülen destekten yararlanılması mümkün olamayacaktır.

Buna karşın, 4447 sayılı Kanunun geçici 10. maddesinin ikinci fıkranın (a) bendi kapsamında destekten yararlanılan sigortalıların, destek süreleri tamamlanmadan işsiz kalmaları halinde, yeni bir mesleki yeterlilik belgesini veya teknik eğitim veren orta veya yüksek öğretimi ya da Türkiye İş Kurumunca düzenlenen iş gücü yetiştirme kursunu işsiz oldukları bu süre içinde temin etmeleri ve aynı bent kapsamında yeniden işe alınmaları durumunda, bu sigortalılardan dolayı destekten yeniden yararlanılabilecektir. Ancak, bu durumda ilk yararlanma süresi, ikincisinden düşülecek ve toplam yararlanma süresi en son yararlanılan destek için maddede öngörülen süreyi aşamayacaktır.

Aynı sigortalıdan dolayı 4447 sayılı Kanunun geçici 10. maddesinde öngörülen sigorta primi işveren hissesi desteğinden yeniden yararlanılabilmesi için başlıca;

a) Sigortalının işsiz kaldığı süre içinde mesleki yeterlilik belgesini alması veya teknik eğitim veren orta veya yüksek öğretimi ya da Türkiye İş Kurumunca düzenlenen iş gücü yetiştirme kursunu bitirmesi,
b)31.12.2015 tarihine kadar destekten yararlanılmış olan işyerinde veya başka bir işyerinde yeniden işe alınması,
c)İkinci defa işe alındığı tarihten önceki altı aylık dönemde Kuruma verilmiş aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı olmaması,
d) İkinci defa işe girdiği tarihteki ortalama sigortalı sayısına ilave olarak çalıştırılması,
şartlarını sağlaması gerekmektedir.

Yukarıda belirtilen durum haricinde, kapsama giren bir sigortalının, destekten yararlanma süresi içinde aynı işverenin aynı veya farklı Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünde veya Sosyal Güvenlik Merkezinde tescilli başka bir işyerinde naklen ve hizmet akdi sona ermeden çalışmaya başlaması halinde dahi, yeni işyerine başladığı tarihten önceki altı aylık süreye ilişkin düzenlenen aylık prim ve hizmet belgesinde kayıtlı olması nedeniyle, söz konusu destekten kalan süre içinde yeniden yararlanılması mümkün bulunmamaktadır.

Kaynak: İbrahim IŞIKLI – Dünya Gazetesi
               Vedat İlki – alitezel.com

 

jigolo siteleri adana escort perabet venusbet giris casinoslot bahisnow casinoslot ata dondurulmuÅŸ ürünler stethoscope case bahisnow giriÅŸ casino slot korsan taksi asyabahis giris baymavi giris betgram giris betmatik giris bets10 giris betvole giris casinomaxi giris casinovale giris celtabet giris dinamobet giris dumanbet giris gencobahis giris gobahis giris gorabet giris holiganbet giris imajbet giris makrobet giris mariobet giris milanobet giris mobilbahis giris oslobet giris piabet giris pinbahis giris polobet giris pulibet giris safirbet giris supertotobet giris tempobet giris trbet giris tulipbet giris vegabet giris vevobahis giris grandbetting vdcasino sekabet New Online Casino 2022 with No Deposit Bonus tumbet bahis sitesi Süperbahis Giriş Best Curacao Online Casino - No KYC Casino Elitbahis Sahabet Casibom Bahis Aresbet Redwin casinoslot casinoslot casinoslot casinoslot casinoslot casinoslot casinoslot casinoslot bahisnow bahisnow bahisnow bahisnow bahisnow bahisnow bahisnow bahisnow bahisnow bahisnow Jupwin Lordcasino Onwin casinoper casinoper casinoper casinoper casinoper casinoper casinoper casinoper casinoper casinoper casinoper casinoper casinoper Hipercasino Hipercasino Hipercasino Hipercasino Hipercasino Hipercasino Hipercasino Hipercasino Hipercasino Hipercasino Hipercasino Hipercasino Hipercasino Hipercasino bahisnow book of ra Slotbar Musclebet Holiganbet aspercasino freebet veren siteler Favorisen Güncel avrupa bahis siteleri kolay bahis siteleri kolay para yatırılan bahis siteleri bahis siteleri para yatırma bahis siteleri yeni adresi bahis siteleri yeni adresi 2022 canlı iddaa siteleri no deposit bonus bitcoin bahis siteleri Best Online Casinos 2022 No Deposit Casino Bonus ecopayz casino casinos without verification free casino bonuses Spassino best 10 casinos online casino bonus ohne einzahlung Online Casinos und Spielotheken Online Casinos online spielothek Online Sportwetten Novoline Spielotheken Beste Online Casinos für Deutschland, online casino spielotheken Beste Online Casinos Book Of Ra Fixed Book Of Ra Xpand Book Of Ra Two Symbols Book of Ra 6 Mejores Casinos Online España 2022 Mejores Casas de Apuestas, bono sin depósito espana. Ruleta en vivo Casino Förslag, svenska online casino Топ рейтинг - Самые лучшие бонусы игрокам от букмекера и казино Betrouwbare online casino - Dutch Casino Şişli Escort Casino Forum tombalaoyna aviatorbahis aviatorbahisoyunu aviatoroyunu sweetbonanzademo sweetbonanzaoyunu tombalabingo tombalakartlari rulet forum sitesi pandas fortune madame destiny Pirate Gold buffaloking marsbahis vdcasino giriş honey honey honey Dog House Gates Of Olympus Wolf Gold pragmatic cashbonanza bigger bass bonanza fruit party casinoslot pragmatic play kavbet kavbet wild wild riches betbonusking.com cratosslot big bass bonanza Sweet Bonanza Aviator sweet bonanza meritking simsek rulet aviator okey oyna meritking bahisnow tv betturkey turkbet metroslot pusulabet dellabet betgaranti maksibet albibet jupwin aresbet bahisbudur lordcasino bahistek etrabet reynbet fashionbet betpuan afroditbet bizimbahis betmarlo musclebet casibom boxbahis ganobet hiperwin enobahis betovis casinolevant nisanbet netxcasino betizm julibet julibet slotcasino bettingpro.in hipodrombet hipodrombet simdibahis betbey Casinoslot casino siteleri netxcasino betbey betizm şimdibahis yeni bahis siteleri kacak iddaa canlı casino deneme bonuslu casino siteleri deneme bonusu veren siteler Bahisnow lordcasino jupwin elitbahis casinoslot kralbet zingabet bodrum escort