İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Askerde olan şirket ortağının sigortalılığı

5510 sayılı Kanun’un “Sigortalı Sayılmayanlar” başlıklı 6. maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde; “Askerlik hizmetini er ve erbaş olarak yapmakta olanlar ile yedek subay okulu öğrencileri,…sigortalı sayılmaz.” hükümleri bulunmaktadır.

28.08.2008 tarihli ve 26981 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği’nin 10. maddesi (ç) bendinde ise, 5510 sayılı Kanun’un 4. maddesi birinci fıkrasının (b) bendinin (1) ve (3) numaralı alt bentleri kapsamında sigortalılıkları devam edenler hariç olmak üzere, muvazzaf askerlik hizmetlerini er ve erbaş olarak yapmakta olanlar ile yedek subay okulu öğrencilerinin sigortalı sayılmayacakları hüküm altına alınmıştır.

5510 sayılı Kanun’un 4. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (1) numaralı alt bentleri kapsamında sigortalı sayılanlar; ticari kazanç veya serbest meslek kazancı dolaysıyla gerçek veya basit usulde gelir vergisi mükellefi olanlardır. 5510 sayılı Kanun’un 4. maddesi birinci fıkrasının (b) bendinin (3) numaralı alt bentleri kapsamında sigortalı sayılanlar ise, anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi olan ortakları, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin komandite ortakları ile diğer şirket ve donatma iştiraklerinin tüm ortaklarıdır.

Kanun ve yönetmelik hükümlerini karşılaştıracak olduğumuzda, kanun maddesindeki metinde, hiçbir sosyal güvenlik statüsündeki kişi ya da kişiler istisna edilmeksizin, askerlik hizmetini er ve erbaş olarak yapmakta olanlar ile yedek subay okulu öğrencilerinin sigortalı sayılmayacağı hüküm altına alınmışken, yönetmelik hükümlerinde gerçek veya basit usulde gelir vergisi mükellefi olanlarla, şirket ortaklarının askerde oldukları devrede bile 5510 sayılı Kanun kapsamındaki sigortalılıklarının devam edeceği ifade edilmiştir.

Gerçek veya basit usulde gelir vergisi mükellefi olanlarla şirket ortaklarının askerde oldukları dönemde vergi mükellefiyetleri ile şirket ortaklıkları devam ettiği müddetçe, askerdeyken sigortalılıklarının da devam etmesi gerektiğine dair hüküm ve ifadeler, 28.09.2008 tarihli ve 27011 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren, 5510 sayılı Kanun Gereğince Sigortalı Sayılanlar, Sayılmayanlar, Sigortalılığın Başlangıcı, Kuruma Bildirilmesi ve Sona Ermesi Hakkında Tebliğde ve SGK’nın 2008/111 sayılı Genelge hükümlerinde de aynen mevcut bulunmaktadır.

28.08.2008 tarihli Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği’ndeki hüküm gereği, 5510 sayılı Yasa’nın yürürlük tarihi olan 1 Ekim 2008’den günümüze kadar, kendi nam ve hesabına bağımsız çalışmasından dolayı 5510 sayılı Kanun’un 4. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı olan kişilerin askere gitme durumları söz konusu olduğunda, askerde oldukları dönemde vergi mükellefiyetleri ile şirket ortaklıkları devam ediyorsa, 4/b sigortalılıkları da devam etmekte ve sona erdirilmemektedir.
Buna göre, 1 Ekim 2008’den sonraki SGK uygulamalarında, 4/a sigortalılarından, 4/b sigortalılarından ya da 4/c sigortalılarından kim askere giderse gitsin, askerde oldukları devrede şirket ortaklıkları ya da vergi mükellefiyetleri devam ediyorsa, bu kişilerin askerlik sürelerini borçlanarak hizmet kazanma imkanı olmayıp, bu durumda olan kişiler bu süreleri zorunlu olarak 4/b sigortalılığına prim ödeyerek hizmet olarak kazanabileceklerdir.

Askerden önce 4/a sigortalısı olan, ancak askerde iken şirket ortaklığı veya vergi mükellefiyetinden dolayı 4/b sigortalısı kabul edilen kişilerin ise, askerlikleri sona erse bile şirket ortaklığı veya vergi mükellefiyeti sona ermediği sürece, 5510 sayılı Kanun’un 53. maddesi birinci fıkrasına göre 4/a sigortalısı değil 4/b sigortalılığının devam etmesi gerekmektedir.

Kaynak: E-Yaklaşım / Sayı: 206
Yazar: Derda AKCAN