İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

2011-29 Sayılı SGK Torba Yasa Genelgesi

SGK Genelgesi, 2011/29 (Kurum alacaklarının 6111 sayılı Kanun uyarınca yapılandırılmasına ilişkin Usul ve Esaslar)

Bilindiği üzere, 13/2/2011 tarihli ve 6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 25/2/2011 tarihli ve 27857 birinci mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

Anılan Kanun ile Kurumumuz birikmiş alacaklarına ödeme kolaylığı getirilmiş, ayrıca 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun geçici 24 üncü ve geçici 25 inci maddelerine göre yeniden yapılandırılan, ancak ödeme yükümlülüklerinin yerine getirilmemesi nedeniyle bozulmuş olan bir kısım yeniden yapılandırma anlaşmalarının ihya imkanı sağlanmıştır.

6111 sayılı Kanun hükümleri uyarınca; Kurumumuza ait alacakların yeniden yapılandırılmasına ve 5510 sayılı Kanunun geçici 24 üncü ve geçici 25 inci maddelerine göre yapılandırılan ancak ödeme yükümlülüklerinin yerine getirilmemesi nedeniyle bozulmuş olan yeniden yapılandırma anlaşmalarının ihyasına ilişkin olarak anılan Kanunun 168 inci maddesine istinaden belirlenen usul ve esaslar aşağıda açıklanmıştır.

GENELGEYE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ