İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

İşçi keyfi olarak işten çıkartılabilir mi?

İş Kanununda işçinin keyfi olarak işten çıkarılmasının önlenmesi için bazı şartlarda bazı önlemler oluşturmuş ve bu şekilde işten çıkarılacağı işçisi için işverenin geçerli neden öne sürmesi gerektiği belirtilmiştir.

İş sözleşmesinin işverence keyfi olarak feshedilmesinin önlemeye dönük düzenlemeler” iş güvencesi sistemi” olarak anılmaktadır.

4857 sayılı İş Kanunu’nun 18.maddesi ile işverenin keyfi olarak işçini çıkaramaması, “İş Güvencesi” genel tanımı ile işçisinin haklı ve geçerli bir neden olmaksızın işten çıkarılmasını önleyecek bir takım düzenlemelere yer vermiştir.

Kimlerin iş güvencesi kapsamında olduğu kapsamında olduğu ile ilgili işyeri, işçi ve işle ilgili üç kriter söz konusudur. Bunlar;
1- İş yerinde otuz veya daha fazla işçi çalışıyor olması
2- İşçinin altı aylık kıdemi olması
3- İş akdinin belirsiz süreli olması

İş güvencesi kapsamında değerlendirilecek işyerinde (işverenin aynı işkolundaki işyerlerinde) toplam çalışan işçi sayısı 30 ve üzerinde olmalı, işçinin altı aylık kıdemi olmalı(Aynı işverenin bir veya değişik işyerlerinde geçen süreler birleştirilerek hesap edilir.) ve İş Sözleşmesinin türü açısından ise sözleşmenin belirsiz süreli olması gerekmektedir. Bu üç şarttan birisinin olmaması durumunda işçi iş güvencesine ilişkin haklardan yararlanamaz.

İş güvencesi kapsamında olan işçinin iş akdi keyfi olarak fesih edilemez. Akdin feshedilmesi için; işçinin yeterliliğinden ve ya davranışından yada işletmenin, işyerinin veya işin gereklerinden kaynaklanan geçerli bir sebep gösterilmek zorunluluğu vardır.

İş Sözleşmesi feshedilen işçi, fesih bildiriminde sebep gösterilmediği veya gösterilen sebebin geçerli bir sebep olmadığı iddiası ile fesih bildirimin tebliği tarihinden itibaren bir ay içinde iş mahkemesinde dava açabilir.

Mahkeme tarafından feshin geçersizliğine karar verildiğinde işveren, işçiyi bir ay içerisinde işe başlatmak zorundadır. Başlatmaz ise, işçiye en az dört aylık ve en çok sekiz aylık ücreti tutarında tazminat ödemekle yükümlüdür.

İşçi kesinleşen mahkeme kararının tebliğinden itibaren on iş günü içinde işe başlamak için işverene başvuruda bulunmak zorundadır. İşçi bu süre içinde işverene başvuruda bulunmaz ise , işverence yapılmış olan fesih geçerli bir fesih sayılır ve işveren sadece bunun hukuki sonuçları ile sorumlu olur.

Kaynak: Yaklaşım Dergisi Sayı:211(Ramazan YILDIZ)