İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

20 Günlük Mali Tatil Başlıyor..

Gelir 5604 Sayılı “Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun” hükümlerine göre mükelleflere süreler açısından kolaylıklar getiren “Mali Tatil” uygulaması ilk defa 2007 senesinde başlamış olup, 2010 yılında da 1-20 Temmuz günleri arasındaki dönemde uygulanacaktır.


1.Mali Tatilin Uygulanacağı Tarihler

5604 sayılı Kanun’un 1 inci maddesinin (1) numaralı fıkrasında, “Her yıl Temmuz ayının birinden yirmisine kadar (yirmisi dahil) malî tatil uygulanır. Haziran ayının son gününün tatil günü olması halinde, malî tatil, temmuz ayının ilk iş gününü takip eden günden başlar.” hükmü yer almaktadır.

Söz konusu fıkra hükmüne göre mali tatil, her yıl temmuz ayının birinci gününden (Haziran ayının son gününün resmi tatil olması halinde ise Temmuz ayının ilk iş gününü takip eden günden) başlayarak aynı ayın yirminci günü sona erecektir.

Buna göre 2010 yılı mali tatili 1-20 Temmuz dönemidir.

2.Mali Tatil Kapsamında Olmayan Vergiler ve  Süreler

5604 sayılı Kanun’un 1 inci maddesinin (7) numaralı fıkrasında, “Gümrük idareleri, il özel idareleri ve belediyeler tarafından tarh ve/veya tahsil edilen vergi, resim ve harçlarla ilgili olarak malî tatil uygulanmaz.” hükmüne yer verilmiştir.

Söz konusu fıkra hükmüne göre, gümrük idareleri, il özel idareleri ve belediyeler tarafından tarh ve/veya tahsil edilen (ithalde alınan katma değer vergisi, emlak vergisi, çevre temizlik vergisi gibi) vergi, resim ve harçlar hakkında mali tatil uygulanmayacaktır.

Ayrıca, kaynak kullanımını destekleme fonu kesintilerine ilişkin olarak verilmesi gereken bildirimlerin verilme ve ödeme süreleri de mali tatil nedeniyle uzamayacaktır.

Diğer taraftan, özel kanunlarında ödeme süreleri tespit edilmemiş amme alacaklarının ödeme sürelerinin, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tayin edilmesi ve tayin edilen sürelerin de mali tatile rastlaması halinde bu alacaklar için belirlenen ödeme sürelerinin, mali tatil nedeniyle uzaması söz konusu olmayacaktır.

3.Mali Tatil Nedeniyle Uzayan Süreler

5604 Sayılı Kanun’un 1 inci maddesinin (2) numaralı fıkrasına göre, son günü mali tatile rastlayan aşağıda belirtilen süreler, mali tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren yedi gün uzamış sayılacaktır.

3.1.Beyana Dayalı Tarhiyatta, Kanuni Süresinde Verilmesi Gereken Beyannamelerin Verilme Süreleri

Sirkülerimizin aşağıda 3.2  bölümünde belirtilenler hariç olmak üzere, beyanname verme süresinin son günü mali tatil süresi içerisinde kalan vergi, resim ve harçlara ilişkin beyannamelerin verilme süreleri, mali tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren yedi gün uzayacaktır.

Buna göre 2010 yılı için, mali tatil 1 Temmuz 2010 tarihinde başlayıp 20 Temmuz 2010 tarihinde sona ereceğinden, söz konusu beyannamelerin verilme sürelerinin son günü 27 Temmuz 2010 tarihi olacaktır.

Diğer taraftan, mükelleflerin mali tatil süresinin sonunu beklemeden beyannamelerini vermeleri de mümkündür.

3.2. Aşağıda Belirtilen  Vergi ve Beyanlara İlişkin Sürelerin Mali Tatil Nedeniyle Uzaması   Söz Konusu Olmayacaktır

– Özel tüketim vergisi, banka ve sigorta muameleleri vergisi, özel iletişim vergisi ile şans  oyunları vergisine ilişkin olarak verilmesi gereken beyannamelerin verilme ve ödeme süreleri,
– İcra yoluyla yapılan satışlarda katma değer vergisi uygulamasına yönelik (5) No.lu Katma  Değer Vergisi Beyannamesinin verilme ve ödeme süresi,
– Sürekli beyanname vermek zorunda olanlar dışındaki resmi kuruluşlar tarafından müzayede mahallerindeki satışlar dolayısıyla tahsil edilen katma değer vergisinin, 15 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (I/3) bölümünde belirtilen ödeme süresi,
– 1512 sayılı Noterlik Kanunu’nun 118 inci maddesine göre noterler tarafından tahsil edilen damga vergisi ve harç bedellerinin anılan Kanun’un 119 uncu maddesi uyarınca ilgili vergi dairesine bildirilmesine ilişkin olarak verilecek beyannameler ile süreksiz yükümlülük şeklinde değerlendirilen ve 492 sayılı Harçlar Kanununa göre verilen (1) (2) ve (4) No.lu Beyannamelerin verilme ve ödeme süreleri,
– Kanuni süresinden sonra kendiliğinden veya pişmanlık talepli olarak verilen beyannamelerin ödeme süresi

mali tatil nedeniyle uzamayacaktır.

3.3. İkmalen, Re’sen veya İdarece Yapılan Tarhiyatta, Vadesi Mali Tatile Rastlayan Vergi,      

Resim ve Harçlar ile Vergi Cezaları ve Gecikme Faizlerinin Ödeme Süresi

213 Sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 112 nci maddesine göre ikmalen, re’sen veya idarece tarh olunan vergiler taksit zamanlarından evvel tahakkuk etmişse taksit süreleri içinde; taksit süreleri kısmen veya tamamen geçtikten sonra tahakkuk etmişse; geçmiş taksitler, tahakkuk tarihinden itibaren bir ay içinde ödenir.

İkmalen, re’sen veya idarece yapılan ve yargı organlarına intikal etmiş olan tarhiyatlarda ise yargı organlarınca tasdik veya tadilen tasdik edilen tutarların ödeme süresi, “Vergi Mahkemesi/Bölge İdare Mahkemesi/Danıştay Kararına Göre Vergi/Ceza İhbarnamesi (Bildirim)” nin mükellefe tebliğ tarihinden itibaren bir aydır.

5604 Sayılı Kanun’un 1 inci maddesinin (2) numaralı fıkrasının (b) bendine göre, ikmalen, re’sen veya idarece yapılan tarhiyata ilişkin olup vadesi mali tatile rastlayan vergi, resim ve harçlar ile vergi cezaları ve gecikme faizlerinin ödeme süresi, mali tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren yedi gün uzamış sayılacaktır. Bu süre yukarıda izah edildiği üzere 27 Temmuz 2010 tarihine kadar uzamış olacaktır.

3.4. Tarh Edilen Vergilere ve/veya Kesilen Cezalara Karşı Uzlaşma Talep Etme veya  Cezada İndirim Hükümlerinden Yararlanmak Amacıyla Yapılacak Başvurulara  İlişkin Süreler

İkmalen, re’sen veya idarece yapılmış olan tarhiyatlara karşı mükelleflerin uzlaşma talep etme veya cezada indirim talebinde bulunma süresi, vergi/ceza ihbarnamesinin tebliğ tarihinden itibaren 30 gündür. Başvuru süresinin son gününün mali tatile rastlaması halinde söz konusu süre, mali tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren yedi gün uzamış sayılacaktır. Buna göre bu süreler de 27 Temmuz 2010 tarihine kadar uzamış olacaktır.

Dileyen mükelleflerin, adlarına tarh edilen vergi ve kesilen cezalara karşı mali tatil süresi içinde de uzlaşma veya cezada indirim talebinde bulunabilmesi mümkündür.

Öte yandan, gerek tarhiyat öncesi gerekse de tarhiyat sonrası uzlaşmayla ilgili olarak, mükelleflerin bu yönde bir talebi olmadığı müddetçe, mali tatil süresi içinde uzlaşma günü verilemeyecektir.

3.5. Devamlı Bilgi Verme Hükümleri Kapsamında Verilmesi Gereken Bilgilerin Verilmesine  İlişkin Süreler

Kamu idare ve müesseseleri (Kamu hizmeti ifa eden kurum ve kuruluşlar dahil) ile gerçek ve tüzel kişilerden Maliye Bakanlığınca yapılan düzenlemeler çerçevesinde veya re’sen, vergilendirmeye ilişkin olaylarla ilgili olarak Maliye Bakanlığınca veya vergi dairesince devamlı bilgi verme çerçevesinde istenecek bilgilerin verilmesine ilişkin sürenin son gününün mali tatile rastlaması halinde anılan süre, mali tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren yedi gün uzamış sayılacaktır. Bu bilgiler de en geç 27 Temmuz 2010 akşamına kadar verilebilecektir.

4. Mali Tatil Nedeniyle İşlemeyen Süreler

5604 Sayılı Kanun’un 1 inci maddesinin (3) numaralı fıkrasında, “Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre belirli sürelerde yapılması gereken muhasebe kayıt süreleri, bildirim süreleri ve vergiyle ilgili işlemlere ilişkin dava açma süreleri malî tatil süresince işlemez. Belirtilen süreler malî tatilin bitiminden itibaren tekrar işlemeye başlar.” hükmüne yer verilmiş olup, bu hükmün uygulanmasına ilişkin açıklamalar aşağıda yer almaktadır.

4.1. Muhasebe Kayıt Süreleri

Vergi Usul Kanunu’nun 219 uncu maddesinde muamelelerin defterlere kayıt zamanı belirlenmiş bulunmaktadır.

Söz konusu maddeye göre muamelelerin, defterlere işin hacmine ve icabına uygun olarak muhasebenin intizam ve açıklığını bozmayacak bir zaman zarfında kaydedilmesi gerekmekte olup, bu gibi kayıtların on günden fazla geciktirilmesi uygun değildir.

Muamelelerin muhasebe fişlerine kaydedilmesi ve defterlere kayıtların bu fişler üzerinden yapılması halinde ise muamelelerin fişlere kaydedilmesi, defterlere kaydedilmesi hükmündedir. Bu durumda, muhasebe fişlerinde yer alan muamelelerin esas defterlere en geç 45 gün içinde işlenmesi gerekmektedir. Söz konusu kayıt sürelerinin mali tatile rastlaması halinde ise süre, mali tatil süresince işlemeyecektir.

4.2. Bildirme Süreleri

Bildirmeler, Vergi Usul Kanunu’nun 153 ila 170 inci maddeleri arasında düzenlenmiş ve Kanun’un 168 inci maddesinde de bildirmelerin hangi süreler içinde yapılacağı belirlenmiştir.

Bildirim sürelerinin mali tatile rastlaması halinde ise süre, mali tatil süresince işlemeyecektir.

4.3. Dava Açma Süreleri

İkmalen, re’sen veya idarece yapılmış olan tarhiyatlara karşı mükelleflerin dava açma süresi, tarhiyata ilişkin vergi/ceza ihbarnamesinin tebliğ tarihinden itibaren 30 gündür.

Dava açma süresinin mali tatile rastlaması halinde süre, mali tatil süresince işlemeyecektir. Mali tatil nedeniyle uzayan dava açma süresinin son gününün 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu uyarınca çalışmaya ara verme süresine rastlaması durumunda ise dava açma süresi, çalışmaya ara vermenin sona erdiği günü izleyen günden itibaren yedi gün uzayacaktır.

5.Mali Tatil Süresince Defter ve Belgelerin İbrazı, Vergi İncelemesine Başlama

5604 Sayılı Kanun’un 1 inci maddesinin (4) numaralı fıkrasında, “Mahkeme kararı veya Cumhuriyet Savcılıklarının talebi üzerine ya da Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre yapılan aramalı incelemeler hariç olmak üzere, malî tatil süresince inceleme amacıyla defter ve belgelerin ibrazı talep edilemez, mükellefin işyerinde incelemeye başlanılmaz.” hükmüne yer verildiğinden, mali tatil süresince (fıkrada yer alan haller dışında) mükellefin işyerinde incelemeye başlanılmayacak ve inceleme amacıyla defter ve belgelerin bu süre içinde ibrazı istenilmeyecektir.

Mali tatil süresinden önce başlanılmış olan bir incelemeye bu süreden önce ibraz edilen defter-belge üzerinde devam edilebilecek; ancak, bu süre zarfında mükelleften ilave defter, belge ve bilgi talep edilemeyecek, mükellef veya vergi sorumlusu, inceleme sonucunda yapılacak tespitlerin yer aldığı tutanağı imzalamaya davet edilemeyecektir.

6.Mali Tatil Süresince Bilgi İsteme ve Tebligat İşlemleri

5604 Sayılı Kanun’un 1 inci maddesinin (5) numaralı fıkrasında, “Tatil süresince, vergi ve ceza ihbarnameleri ile mahsup taleplerine yönelik olanlar hariç, bilgi isteme talepleri mükelleflere, vergi ve ceza sorumlularına bildirilmez. Ancak tatil süresi içinde gerçekleşen tebligat işlemlerinde süre, malî tatilin son gününden itibaren işlemeye başlar.” hükmü yer almaktadır.

Söz konusu fıkra hükmüne göre vergi/ceza ihbarnameleri mali tatil süresi içinde mükellefler ile vergi ve ceza sorumlularına bildirilmeyecek; tatil süresi içinde gerçekleşen tebligat işlemlerinde ise süre mali tatil süresince işlemeyecektir.

İkmalen, re’sen veya idarece yapılmış olan tarhiyatlara karşı mükelleflerin kendilerine tanınan yasal haklardan (dava açma, cezada indirim ve uzlaşma talep etme) herhangi birini kullanma süresi bu tarhiyatlara ilişkin vergi/ceza ihbarnamesinin tebliğ tarihinden itibaren 30 gün olup, tebligatın mali tatil süresi içinde yapılması halinde süre, mali tatilin son gününden itibaren işlemeye başlayacaktır.

7.Mali Tatilin Sona Erdiği Günü İzleyen Yedi Gün İçinde Biten Kanuni ve İdari Süreler

5604 Sayılı Kanun’un 1 inci maddesinin (6) numaralı fıkrasında, “Malî tatilin sona erdiği günü izleyen yedi gün içinde biten bu madde kapsamındaki kanuni ve idari süreler, malî tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren yedinci günün mesai saati bitiminde sona ermiş sayılır.” hükmüne yer verilmiştir.

Söz konusu fıkra hükmüne göre, mali tatilin sona erdiği günü izleyen yedi gün içinde biten kanuni ve idari süreler, tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren yedinci günün mesai saati bitiminde sona erecektir.

8.Beyanname Verme Süresi Mali Tatil Nedeniyle Uzamış Olan Vergilerde Ödeme Süresi

5604 Sayılı Kanun’un 1 inci maddesinin (8) numaralı fıkrasında, “Beyana dayanan ve beyanname verme süresi malî tatil nedeniyle uzamış olan vergilerde ödeme süresi (aynı ay içerisinde kalmak kaydıyla), uzayan beyanname verme süresinin son gününden itibaren üçüncü günün mesai saati bitimine kadar uzamış sayılır.” hükmüne yer verilmiştir.

Sirkülerimizin 3.2 bölümünde belirtilenler hariç olmak üzere, verilme süresinin son günü mali tatil süresine veya mali tatilin son gününü izleyen yedi güne rastlayan vergilere ilişkin beyannamelerin verilme süresi 2010 yılı için 27 Temmuza, bu beyannamelere göre tahakkuk eden vergilerin ödeme süresi de 30 Temmuz’a uzamış sayılacaktır.

İlgili kanunlarına göre Temmuz ayında verilmesi gereken ve verilme süreleri mali tatile rastlayan beyannameler için dileyen mükellef ve sorumluların mali tatil süresi içerisinde de beyanname vermeleri imkan dahilindedir. Bu şekilde verilen beyannamelere göre tahakkuk eden vergilerin, en geç 5604 sayılı Kanuna göre belirlenen sürelerde ödenmesi gerekmekle birlikte, istenirse söz konusu sürelerden önce ödenebilecektir.

9.Sosyal  Güvenlik İle İlgili İşlemler Yönünden Mali Tatil

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına tanınan yetki çerçevesinde 30.06.2007 tarih ve 26568 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “5604 Sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun’un 2’nci Maddesinin Uygulanmasına İlişkinTebliğde” aşağıdaki konularda açıklama ve düzenlemeler yer almıştır.

1)  Mali Tatil Süresi

2) 506 Sayılı Kanuna Tabi İşverenlerin Mali Tatil Kapsamına Giren Beyan, Bildirim ve Ödemeleri;        
                       

– İşyeri bildirgesi yönünden

– Sigortalı işe giriş bildirgesi yönünden

– Aylık prim ve hizmet belgesi yönünden

– İdari para cezasına itiraz ve ödeme yönünden

– Prim ödemesi yönünden

– Resen hesaplanan prim borcuna itiraz yönünden

– Asgari işçilik uygulamasından kaynaklanan borcun kabulüne dair taahhütname verilmesi yönünden

– Asgari İşçilik Tespit Komisyonunca belirlenen orana itiraz yönünden

– Prim borçlarının ertelenmesi talebi yönünden

– Tespit edilen iş kolu kodu ile iş kazası ve meslek hastalıkları prim oranına itiraz yönünden

3) 1479 Sayılı Esnaf Ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ile 2926 Sayılı Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanununa Tabi Sigortalıların Mali Tatil Kapsamına Giren Beyan, Bildirim ve Ödemeleri;

– Giriş bildirgesi yönünden

– Sigortalılığın sona ermesinin bildirilmesi yönünden

– Askerlik borçlanması bedelinin ödenmesi yönünden

– İdari para cezası yönünden

– İsteğe bağlı borçlanma talebi yönünden

4)  4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanuna Tabi İşverenlerin Mali Tatil Kapsamına Giren Beyan, Bildirim ve Ödemeleri;

– İşten ayrılma bildirgesi yönünden

– İdari para cezası yönünden

5)  4857 Sayılı İş Kanunu ve 2821 Sayılı Sendikalar Kanununa Tabi İşverenlerin Mali Tatil Kapsamına Giren İş ve İşlemleri  

6)  5604 Sayılı Kanun’un 2’nci Maddesi Kapsamına Girmeyen İş ve İşlemler

* 5604 Sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanuna ulaşmak için tıklayınız.
* Mali Tatil Uygulaması Hakkında 1 Sıra No.’lu Genel Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.
* 5604 Sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun’un 2’nci Maddesinin Uygulamasına İlişkin Tebliğe(Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca yayınlanan) ulaşmak için tıklayınız.
 

Deloitte Türkiye

 

jigolo siteleri adana escort perabet venusbet giris casinoslot bahisnow casinoslot ata dondurulmuş ürünler stethoscope case bahisnow giriş casino slot bethouse korsan taksi asyabahis giris baymavi giris betgram giris betmatik giris bets10 giris betvole giris casinomaxi giris casinovale giris celtabet giris dinamobet giris dumanbet giris gencobahis giris gobahis giris gorabet giris holiganbet giris imajbet giris makrobet giris mariobet giris milanobet giris mobilbahis giris oslobet giris piabet giris pinbahis giris polobet giris pulibet giris safirbet giris supertotobet giris tempobet giris trbet giris tulipbet giris vegabet giris vevobahis giris grandbetting vdcasino sekabet stethoscope case Shapermint Bra Reviews Best Bras Best Shaping Lingerie Best Minimizer Bras Best Brain Supplements Boost Memory Best Teeth Whitening Products The Best Gaming Monitors Raycon Reviews Skullcandy Wireless Earbuds Reviews Best Dog Crates Best Hair Products Best Gaming Chair Testosterone Booster Navage Nasal Care Products Reviews The Best Smartwatches for 2021 Best Women's Swimsuits Ruggable Rugs Review Provitalize Reviews The Best Eczema Creams Best Strapless Bra Top Dishwasher Reviews Best Laptop Backpacks Best Elliptical Machines Best Air Fryers Best Skin Care Products The Best Pillows Nutritional Supplements Reviews Best Probiotic Supplements The best smartwatches Best Hair Growth Products Best Stethoscopes for Nurses Stethoscopes for Nurses 2021 Best Pulse Oximeters The Best 27-inch Monitors Best Car Battery Reviews Best Dog Toys Reviews Good Toys For Dogs Reviews The Best Blenders Reviews Best Hair Growth Products Elitbahis Sahabet Casibom Bahis Aresbet Redwin casinoslot casinoslot casinoslot casinoslot casinoslot casinoslot casinoslot casinoslot Pineseed Token bahisnow bahisnow bahisnow bahisnow bahisnow bahisnow bahisnow bahisnow bahisnow bahisnow Jupwin Lordcasino Onwin casinoper casinoper casinoper casinoper casinoper casinoper casinoper casinoper casinoper casinoper casinoper casinoper casinoper Hipercasino Hipercasino Hipercasino Hipercasino Hipercasino Hipercasino Hipercasino Hipercasino Hipercasino Hipercasino Hipercasino Hipercasino Hipercasino Hipercasino bahisnow book of ra bethouse Slotbar Musclebet Holiganbet aspercasino The Witcher Reviews Goli Gummies Review The Best Portable Air FIXD Review The Best Trusted Butcher Chef Knife Shine Armor Quick Coat Review Best Glassdoor Reviews The Best Office Chair The Best Cordless Vacuum Cleaners The Best Air Purifiers Best Keto Bhb Reviews The Best Instant Pots Best Coffee Grinder Reviews Instant Pot Air Fryer Review Best Water Filter Pitcher Reviews Best Beard Trimmer Review Best Peloton Best Dehumidifier Reviews Best Roselinlin Reviews Serovital Reviews Simplisafe Reviews The Best Wireless Earbuds USA Exercise Bike Reviews Best Standing Desk Review Best Surge Protector Best Toaster Oven Reviews Best Humidifier Review Adjustable Dumbbells Reviews Purple Mattress Review The Best Portable Air Conditioners nutrathrivereviews.com Best Live Wave Reviews The Best Handheld Vacuum Capillus Laser Cap Review The Best Robot Vacuums Best Desk Chair Reviews Tree's Wings Reviews LED Strip Lights Reviews Best Air Compressor Reviews Best Self-Propelled Lawn Mowers Best Oscillating Tool Reviews Best Shop Vac Reviews Best Cordless Drill Reviews Best Miter Saw Reviews Best Tool Chest Reviews Track Saw Reviews Best Stud Finder Reviews Ryobi Weed Eater Reviews The Best Hearing Aids Body Pillow Covers Reviews Salt Reviews Respirator Mask Reviews Best Cast Iron Skillet Reviews Best Chef Knife Review Best Space Heater Reviews Best Electric Razor The Best Flannel Shirt Reviews Dish Drainer Reviews The Best Foot Spas Reviews Best Hair Dryer Review Best Nuface Reviews Filtrete Air Purifier Reviews Best Car Wax Review Best Garbage Disposal Reviews Best Hand Mixer Reviews Best Mouthwash Reviews Best Probiotic For Men Reviews Best Weed Killer Reviews Shoes For Standing All Day Reviews Nose Hair Trimmer Reviews Best Fuel Injector Cleaner Reviews Best Shampoo For Oily Hair The Best Waist Trainer The Best Gas Leak Detectors Best Cordless Iron Reviews Anne Pro Review lordcasino jupwin elitbahis casinoslot kralbet zingabet bodrum escort