Yeni nesil ödeme kaydedici cihaz fişleri ile banka POS harcama belgeleri (slip) birleştiriliyor. – MuhasebeBilgisi.COM İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Yeni nesil ödeme kaydedici cihaz fişleri ile banka POS harcama belgeleri (slip) birleştiriliyor.

3 Nisan 2014 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 435 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile yeni nesil ödeme kaydedici cihaz (ÖKC) fişleri ile banka POS harcama belgeleri (slip) birleştirilmektedir.  

Diğer bir ifadeyle, bankacılık kartları (kredi kartı, banka kartı, ön ödemeli kart) kullanılmak suretiyle gerçekleştirilen perakende teslim ve hizmet ifalarına dair yeni nesil ÖKC fişlerinin müşteri nüshalarında, ÖKC fişlerinde yer alan mali bilgilerin yanı sıra banka POS harcama belgelerinde olması gereken bankacılık bilgileri de yer alacaktır.

Yetkili ÖKC firmalarının, 1 Ağustos 2014 tarihinden itibaren satacakları yeni nesil ÖKC’lerin yukarıda belirtilen şekilde belge düzenleyecek özellikte olması gerekmektedir.

– Belirtilen tarihten önce satılan yeni nesil ÖKC’leri kullanan mükellefler ise cihazlarının üretici veya ithalatçısı olan yetkili ÖKC firmalarına müracaat ederek cihazlarını en geç 1 Ağustos 2014 tarihine kadar yukarıda belirtilen özellikleri haiz hale getirtmeleri gerekmektedir.

– Tebliğ’de birleşik yeni nesil ÖKC fişi müşteri nüshasında bulunması gereken bilgiler ayrıntılı olarak sayılmaktadır.

– Banka POS harcama belgesinin (slip) işyeri nüshası, mevcut durumda olduğu gibi elektronik kayıt ünitesine (EKÜ) kaydedilmeksizin, yeni nesil ÖKC fişinden ayrı bir belge olarak kâğıt ruloya basılacak ve bankacılık uygulamalarının gerektirdiği bilgileri ihtiva edecektir.

– Bankacılık kartları ile yapılan ödeme karşılığında ÖKC fişi yerine fatura düzenlenmesi söz konusu ise bu durumda yazar kasa fişi düzenlenmediğinden banka POS harcama belgelerinin müşteri nüshaları ve işyeri nüshalarının öteden beri devam eden uygulamaya göre düzenlenmesi gerekmektedir.

Buna göre yeni nesil ÖKC cihaz fişlerinin müşteri nüshalarının, aşağıdaki açıklamalar çerçevesinde düzenlenmesi ve müşterilere verilmesi gerekmektedir. Birleşik yeni nesil ÖKC fişi (müşteri nüshası) örneğine ulaşmak için tıklayınız…

1. Uygulama 1 Ağustos 2014'te başlıyor

Yetkili ÖKC firmalarının, 1 Ağustos 2014 tarihinden itibaren satacakları yeni nesil ÖKC'lerin aşağıda açıklandığı şekilde belge düzenleyecek özellikte olması zorunludur.

Belirtilen tarihten önce satılanve anılan özellikleri ihtiva etmeyen yeni nesil ÖKC'leri kullanan mükellefler ise cihazlarının üretici veya ithalatçısı olan yetkili ÖKC firmalarına müracaat ederek cihazlarını en geç 1 Ağustos 2014 tarihine kadar aşağıda sayılan özellikleri haiz hale getirtmeleri gerekmektedir. Yetkili firmaların bu talepleri yerine getirmeleri zorunludur.

2. Birleşik yeni nesil ÖKC fişi müşteri nüshasında bulunması gereken bilgiler

a. Baş tarafta mükellefin faaliyetinde kullandığı ve bankacılık sistemlerinde kayıtlı olan işletme adı (tabela unvanı), adı soyadı/unvanı, adresi, bağlı olduğu vergi dairesi ve vergi kimlik/T.C. kimlik numarası ile telefon numarasının kolaylıkla yazılabileceği ve gerektiğinde güncellenebilecek bir kısım yer alır.

b. Diğer bilgilerden ayrı olarak tarih, müteselsil fiş numarası ve saat ("Fiş No" ve "Saat" ibareleri de olacak) bulunmalıdır. Tarih ve müteselsil fiş numarası bir satıra, saat bir alt satıra veya aynı sıra dâhilinde alt alta yazılmalıdır. Müteselsil fiş numarası, belli bir limite kadar (en az bir milyon) devam edecek veya her günün sonunda "Z" raporu alındıktan sonra sıfırlanıp tekrar 1'den başlayarak ilerleyecek tarzda olmalıdır.

c. Katma değer vergisi (KDV) oranları dikkate alınarak departmanlara programlanan mal cinsleri ve vergi oranları ile vergi dâhil satış tutarları yer almalıdır. Mal cinsleri en az beş harfle (karakterle) kısaltılarak, ancak anlaşılır bir şekilde gösterilmelidir.

ç. Vergi oranları ile satış bedelinin birbirine karışmaması için bedelin sol başına (*) işareti konulmalıdır.

d. Alınan toplam katma değer vergisi "TOPKDV" veya "KDV", bunun hemen altında, vergi dâhil toplam satış tutarı "TOPLAM" veya "TOP" olarak gösterilir. "TOPLAM" ve "TOPKDV" ifadeleri diğer bilgilerden ayırt edilebilmesi bakımından, büyük harflerle (çift yazılımlı), değişik renklerde veya iki çizgi arasında gösterilmelidir.

e. Ödeme şekilleri (nakit, hediye çeki, kredi kartı vesaire) ile para üstü, "TOPLAM"dan sonra gelecek şekilde ayrıca gösterilmelidir.

f. Mükellefin Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuatına göre tacir sayılması hâlinde, Merkezi Tüzel Kişilik Bilgi Sistemi (MERSİS) numarası ile tescilli internet sitesinin adresi ekteki örneğe uygun olarak fişin orta kısmındaki alana yazılır. Bu durumda baş tarafta unvan olarak ticaret unvanının yer alması gerekir. Ticaret unvanı ve işletme adının tescili bakımından ilgili mevzuat hükümlerinin geçerli olacaktır.

g. Son kısımda mali sembol, firma kodu ve en az altı rakamdan oluşacak cihaz sicil numarası bulunmalıdır.

h. Bankacılık işlem bilgileri, fişin mali sembolden sonraki satırından itibaren başlayacak ve bu bölümde ulusal ve uluslararası kartlı ödeme kurallarına göre yazılması gereken bilgiler ile bankacılık uygulamalarının gerektirdiği bilgiler yer alacaktır. Bankaların kendi ihtiyaçları doğrultusunda ilave bilgilerin de yer alması mümkün bulunmaktadır. Mükellefin faaliyetinde kullandığı işletme adı (tabela unvanı), unvanı, adres ve tarih bilgileri, fişin mali bilgilerin yer aldığı baş tarafında bulunduğundan, bankacılık bilgilerinin bulunduğu bölümünde tekrar yer almamalıdır.

3. ÖKC fişlerinin birden fazla nüsha olarak düzenlenmesi

Bankacılık uygulamaları gereği müşterinin talebi üzerine banka POS harcama belgelerinin müşteri nüshalarının birden fazla basılmasının gerekmesi hâlinde, ikinci çıktı mali bilgileri içermeyecek ve üzerinde "mali değeri yoktur" ibaresi yer alacaktır. Bu çıktıda bankacılık uygulamalarının gerektirdiği tüm bilgiler yer alacaktır.

4. ÖKC fişlerinin elektronik kayıt ünitesine kaydedilmesi

Birleşik yeni nesil ÖKC fişlerinde yer alan bilgilerden sadece mali olanlarının ilgili mevzuata uygun şekilde yazar kasanın elektronik kayıt ünitesine (EKÜ) kaydedilmesi, banka POS harcama belgesine dair bilgilerin ise EKÜ'ye kaydedilmeksizin yalnızca kâğıt ruloya basılması gerekmektedir.

5. ÖKC fişlerinin işyeri nüshası

Banka POS harcama belgesinin (slip) işyeri nüshası, mevcut durumda olduğu gibi (EKÜ'ye kaydedilmeksizin) yeni nesil ÖKC fişinden ayrı bir belge olarak kâğıt ruloya basılacak ve bankacılık uygulamalarının gerektirdiği bilgileri ihtiva edecektir. Ancak bu belgenin işyeri nüshasının üzerinde, ilgili ÖKC'nin firma kodu, sicil numarası ve aynı işlemle ilgili üretilen ÖKC fişinin (hem mali bilgiler hem de bankacılık bilgilerini ihtiva eden müşteri nüshası) sıra numarasının da bulunması zorunludur. Ayrıca banka POS harcama belgelerinin üzerinde kolayca görülecek şekilde "mali değeri yoktur" ibaresinin yer alması gerekmektedir. İşyeri nüshasında, mal cinsleri, vergi oranları, KDV tutarı gibi mali bilgilere (toplam tutar hariç) yer verilmemelidir.

6. EFT-POS özelliği olan/olmayan yeni nesil ÖKC'ler

Yeni nesil ÖKC'lerden EFT-POS özellikli olanlarda, bankacılık bilgilerini de ihtiva eden ÖKC fişi ile banka POS harcama belgesinin işyeri nüshası yazar kasanın yazıcısından basılacaktır. Diğer taraftan, EFT-POS özelliği olmayan yeni nesil ÖKC'lerde bankacılık bilgilerini de ihtiva eden ÖKC fişi yazar kasanın yazıcısından bastırılacak olup, banka POS harcama belgesinin işyeri nüshası ise POS cihazının veya yazar kasanın yazıcısından bastırılabilir.

7. ÖKC fişi yerine fatura düzenlenmesi

Bankacılık kartları ile yapılan ödeme karşılığında ÖKC fişi yerine fatura düzenlenmesi söz konusu ise bu durumda yazar kasa fişi düzenlenmediğinden banka POS harcama belgelerinin müşteri nüshaları ve işyeri nüshalarının öteden beri devam eden uygulamaya göre düzenlenmesi gerekmektedir. Ancak yeni nesil ÖKC'lerde kayıt oluşturulması gereken hallerde düzenlenecek belgelerin üzerinde (hem müşteri nüshası hem de işyeri nüshasında) diğer bilgilerin yanında ilgili faturanın tarih ve sayısı ile ÖKC'ye ait firma kodu, sicil numarası ve "mali değeri yoktur" ibaresi yer almalıdır. Faturanın elektronik olarak düzenlenmesi söz konusu ise Maliye Bakanlığınca belirlenecek usullere göre hareket edilmelidir.

KAYNAK: http://www.vergidegundem.com/tr/circularDetails?circularId=1876546