İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

6552 Sayılı Torba Kanun Dair Genel Tebliğ Taslağı (Seri No: 1) Hazırlandı.

11/9/2014 tarihli ve Mükerrer 29116 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanunun;

– 73 üncü maddesinde Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince takip edilen bazı amme alacakları ile büyükşehir belediyeleri su ve kanalizasyon idarelerinin ve belediyelerin bazı alacaklarının yeniden yapılandırılması ile Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince takip edilen bazı amme alacaklarının terkinine ilişkin düzenlemeler yer almakta,
 
– 74 üncü maddesi hükmü ile de bilanço esasına göre defter tutan kurumlar vergisi mükelleflerine, 31/12/2013 tarihi itibarıyla düzenledikleri bilançolarında görülmekle birlikte işletmelerinde bulunmayan kasa mevcutları ile işletmenin esas faaliyet konusu dışındaki işlemleri dolayısıyla (ödünç verme ve benzer nedenlerle ortaya çıkan) ortaklarından alacaklı bulunduğu tutarlar ile ortaklara borçlu bulunduğu tutarlar arasındaki net alacak tutarlarını Kanunun yayımlandığı 11/9/2014 tarihini izleyen üçüncü ayın sonuna kadar vergi dairelerine beyan etmek suretiyle kayıtlarını düzeltmeleri ve böylece kayıtlarını fiili duruma uygun hale getirmelerine imkanı verilmekte, olup anılan maddelerin Bakanlığımıza verdiği yetkiye istinaden söz konusu Tebliğ ile maddelerin uygulamasına ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.

Bu taslağın geliştirilmesi ve yayımlanmaya hazır hale getirilmesi için Başkanlığımızca çalışmalarımız devam etmekte olup; mevcut taslakta yer alan konuların geliştirilmesi, değiştirilmesi veya katkıda bulunulması ile ilgili 73 üncü maddesi kapsamında kesinleşmiş alacakların yapılandırılmasına ilişkin olarak görüş ve önerilerinizi sbayram@gelirler.gov.tr, kakgun@gelirler.gov.tr, oozden@gelirler.gov.tr adreslerine;

74 üncü madde ile ilgili görüş ve önerilerinizi okırbas@gelirler.gov.tr adresine iletebilirsiniz.

Söz konusu Tebliğ Taslağına ulaşmak için tıklayınız.

Tebliğ Taslağının ekleri için tıklayınız.

Açıklayıcı bilgi notuna ulaşmak için tıklayınız.