İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Mesken konutları içerisinde Mali Müşavirlik ve Avukatlık Bürosu açılabilir.

17.04.2013 tarihli 6460 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un;

3.maddesi ile 19.03.1969 günlü, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 43.maddesinin birinci fıkrasına eklenen,

9.maddesiyla 01.06.1989 günlü, 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu’nun 45.maddesine eklenen,

Mali Müşavirlik ve Avukatlık Büroları için;

“634 sayılı Kat Mülkiyeti kanununa göre anagayrimenkulün mesken olarak gösterilen bağımsız bölümlerinde kat maliklerinin izni ve benzeri şartlar aranmaksızın faaliyet gösterebilir. Bu konuda, yönetim planındaki aksine hükümler uygulanmaz.”

Maddesinin Anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle açılan davayı Anayasa Mahkemesi reddetmiştir.

Anayasa Mahkemesi 04.06.2014 tarih 2014/75 Esas 214/102 Karar sayısı ile vermiş olduğu kararda;

“Kanun koyucu, itiraz konusu kurallarla avukatlık büroları ve serbest muhasebeci mali müşavirlik ve ya yeminli mali müşavirlik bürolarının kendisine özgü bir takım farklılıklarını gözeterek kat maliklerine tabi bağımsız bölümlerde açılabilmesine izin vermiş, söz konusu büroları diğer iş ve ya ticaret yerlerinden ayırarak farklı nitelikte değerlendirerek farklı hukuki düzenlemelere tabi kılmasında eşitlik ilkesine aykırı bir yön bulunmamaktadır.”

Denilerek avukatlık büroları ve serbest muhasebeci mali müşavirlik ve ya yeminli mali müşavirlik bürolarının mesken konutları içerisinde faaliyette bulunmalarının yasal bir engelinin olmadığını açıklamıştır.

04.06.2014 tarih 2014/75 Esas 214/102 Karar sayılı Anayasa Mahkemesi kararı
http://www.kararlaryeni.anayasa.gov.tr/Karar/Content/5b32d7a9-f644-471c-abdc-5d5b075d0bff?excludeGerekce=False&wordsOnly=False