İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Vergi Levhaları İnternet Vergi Dairesinden Alınacak

Vergi Levhaları 1 Haziran ile 30 Haziran 2011 Tarihleri Arasında İnternet Vergi Dairesinden Alınabilecektir.

Vergi Levhalarının internet ortamında alınmasına ilişkin Gelir İdaresi Başkanlığınca 408 Seri No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği 27 Mayıs 2011 Tarihli ve 27946 Sayılı Resmî Gazete yayınlandı.

Söz konusu Tebliğde;

6111 sayılı Kanunun 82 nci maddesiyle, VUK’un 5 inci maddesinde yer alan “levhayı merkezlerine, şubelerine, satış mağazalarına iş sahipleri ile mükellefler tarafından kolayca okunup görünecek şekilde asmak zorundadırlar.” ibaresinin “levhayı almak zorundadırlar.” şeklinde değiştirildiği ve bu değişiklikle vergi levhasının asılma zorunluluğu kaldırıldı,

Gelir/kurumlar vergisi mükellefleri tarafından gelir/kurumlar vergisi beyannamelerinin verilmesinden sonra vergi levhası, Gelir İdaresi Başkanlığı bilgi işlem sistemi tarafından söz konusu beyannamelerde yer alan bilgilere göre oluşturulacağı ve mükellefin internet vergi dairesi hesabına aktarılacak,

Bu şekilde alınan vergi levhalarının ayrıca vergi dairesine veya meslek mensuplarına imzalattırılmayacak veya tasdik ettirilmeyecek, Meslek mensupları Vergi Levhası ile ilgili herhangibir bildirimde bulunmayacak.

Her ne kadar vergi levhalarının asma zorunluluğu yeni düzenleme ile ortadan kaldırılsa da Bu Tebliğe göre vergi levhası almak ve bulundurmak mecburiyetinde olan mükelleflerin vergi levhasını bulundurmak mecburiyetinde oldukları yerlerde yapılan denetimlerde bulundurma mecburiyetine uyulmadığının tespit edilmesi halinde her bir tespit için Vergi Usul Kanunu’nun 353 üncü maddesinin (4) numaralı bendine istinaden özel usulsüzlük cezası kesilecek ( 2011 yılı için bu ceza 170 TL dir )

İnternet Vergi Dairesinden alınabilineceği duyurulan vergi levhalarının,  2010 yılı kazançlarına mahsus olmak üzere gelir (kazancı basit usulde vergilendirilenler dâhil) ve kurumlar vergisi mükellefleri tarafından 1 Haziran ile 30 Haziran 2011 tarihleri arasında internet vergi dairesinden alınabilecek.

408 Sıra Numaralı VUK Genel Tebliği