İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Şirketlere Elektronik Ortamda Tebliğat

Posta İdaresi ve mektupla yapılan tebligatlar, elektronik ortamda da yapılabilecek. İlgili düzenleme 1 yıl sonra yürürlüğe girecek. Şirketlere elektronik tebligat yapılmasına yönelik düzenleme 2 yıl sonra hayata geçecek. Elektronik yolla tebligat, muhatabın elektronik adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda yapılmış sayılacak.

19. 01.2011 tarihli  ve 27870 sayılı  Resmi Gazetede yayımlanan 11/1/2011 tarihli ve 6099 sayılı  TEBLİGAT KANUNU VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN’la 7201sayılı  Tebligat Kanununda değişiklikler yapılmıştır.

Vergiyi doğuran olayın gerçekleşmesinden sonra, vergilendirme süreci,  kural olarak, vergi matrahının belirlenmesi, tarhı, tebliğ, tahakkuk ve tahsili aşamalarından oluşmaktadır. Bu süreç içerisinde, tebliğ işlemleri VUK’da  93-109’uncu madddelerinde yer alan bu düzenlemelere göre gerçekleşmektedir.

6183 sayılı AATUHK’nın  TEBLİĞLER VE MÜDDETLERİN HESAPLANMASI  başlığını taşıyan 8’nci maddesinde ise      “ Hilafına bir hüküm bulunmadıkça bu kanunda yazılı müddetlerin hesaplanmasında ve tebliğlerin yapılmasında Vergi Usul Kanunu hükümleri tatbik olunur.” düzenlemesi yer almaktadır.

Buna karşılık,  2577 sayılı İYUK’nun   TEBLİĞ İŞLERİ VE ÜCRETLER başlığını taşıyan 60’ncı maddesinde  ise “Danıştay ile bölge idare, idare ve vergi mahkemelerine ait her türlü tebliğ işleri, Tebligat Kanunu hükümlerine göre yapılır. Bu suretle yapılacak tebliğlere ait ücretler ilgililer tarafından peşin olarak ödenir.” Düzenlemesi yer almaktadır.

Buna göre özellikle, Tebligat Kanununda yapılan yeni düzenlemeler vergi yargı süreci açısından önem taşımaktadır.
Bu kapsamda  6099 sayılı Yasa  ile elektronik tebligata   ilişkin yeni düzenlemeler getirilmiştir. Bu düzenlemelerin genel özellikleri aşağıdaki gibidir.

VUK’da yer alan elektronik ortamda tebliğ düzenlemesi aşağıdaki gibidir.

ELEKTRONİK ORTAMDA TEBLİĞ

Madde 107/A– (Ek madde: 23/07/2010-6009 S.K/7.md.)
Bu Kanun hükümlerine göre tebliğ yapılacak kimselere, 93 üncü maddede sayılan usullerle bağlı kalınmaksızın, tebliğe elverişli elektronik bir adres vasıtasıyla elektronik ortamda tebliğ yapılabilir.

– Tebligata elverişli bir elektronik adres vererek bu adrese tebligat yapılmasını isteyen kişiye, elektronik yolla tebligat yapılabileceği (düzenleme bir yol sonra yürürlüğe girecektir);
– Anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlere elektronik yolla tebligat yapılması zorunlu olduğu  (düzenleme  iki yol sonra yürürlüğe girecektir);
– Elektronik yolla tebligat, muhatabın elektronik adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda yapılmış sayılacağı,
– Tapuda kayıtlı taşınmazların veya miras, istimlak, cebrî icra veya mahkeme ilâmı ile iktisapta bulunan hak sahipleri, adreslerini ve değiştirdikleri takdirde yenisini, bulundukları yerin tapu idaresine bildirmeye mecbur oldukları,
– Avukat tarafından takip edilen işlerde, avukatın bürosunda yapılacak tebligatlar, resmî çalışma gün ve saatleri içinde yapılacağı.

 

jigolo siteleri adana escort perabet venusbet giris casinoslot bahisnow casinoslot ata dondurulmuş ürünler stethoscope case bahisnow giriş casino slot