İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Beyanname Verme Ve Ödeme Süreleri

BEYANNAME VERME ve ÖDEME SÜRELERİ

1. YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMELERİ

A. Bir takvim yılına ait beyanname izleyen yılın Mart ayının başından 25 nci günü akşamına kadar verilir.(GVK. Md. 92)

Tahakkuk eden vergiler Mart ve Temmuz aylarında olmak üzere iki eşit taksitte ödenir.(GVK. Md.117)

B. Gelirleri sadece basit usulde tespit edilen ticari kazançlardan ibaret olanlar izleyen yılın Şubat ayının başından 25 nci günü akşamına kadar verilir. (GVK. Md. 92)

Tahakkuk eden vergiler Şubat ve Haziran aylarında olmak üzere iki eşit taksitte ödenir. (GVK. Md.117)

C. Gelir Vergisi Kanununun 42 inci maddesi kapsamına giren yıllara yaygın inşaat ve onarım işlerine ilişkin gelir vergisi beyannamesi işlerin ikmal edildiği takvim yılını takip eden yılın Mart ayının 15 nci günü akşamına kadar verilir.(GVK. Md. 42)

Tahakkuk eden vergiler Mart ve Temmuz aylarında olmak üzere iki eşit taksitte ödenir.(GVK. Md.117)

2. MUHTASAR BEYANNAME

A. GVK. nun 94, Geç.61, Geç.64, Geç.67 (Maddenin birinci ve üçüncü fıkrasına göre yapılan vergi kesintileri hariç) ve Geç. 68 nci maddeleri kapsamında yapılan vergi kesintilerine ilişkin muhtasar beyannameler ödeme veya tahakkukun yapıldığı ayı izleyen ayın 23 ncü günü akşamına kadar verilir.(GVK. Md. 98)

Kesilen vergiler beyannamenin verildiği ayın 26 nci günü akşamına kadar ödenir.(GVK. Md.119)

B. Hizmet erbabı sayısı 10 ve daha aşağı olanlar önceden bildirmek şartıyla,94 ncü madde (Zirai üründen kesilenler hariç) uyarınca kesilen vergilerin beyannamesi üç ayda bir olmak üzere Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarının 23 ncü günü akşamına kadar verilir. (GVK. Md. 98)

Kesilen vergiler beyannamenin verildiği ayın 26 nci günü akşamına kadar ödenir. (GVK. Md.119)

C. GVK. nun Geçici 67 nci maddesinin birinci ve üçüncü fıkraları uyarınca kesilen vergilere ilişkin muhtasar beyannameler üç aylık dönemler itibariyle Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarının birinci gününden 23 ncü günü akşamına kadar verilir. (GVK. Geç. Md.67)

Kesilen vergiler beyannamenin verildiği ayın 26 nci günü akşamına kadar ödenir.(GVK. Geç.Md.67)

3. MÜNFERİT BEYANNAMELER

Dar mükellef gerçek kişilerce elde edilen diğer kazanç ve iratlarla ilgili olarak verilecek münferit beyannameler kazancın iktisap edildiği tarihten itibaren 15 gün içinde verilir. (GVK. Md.101)

Hesaplanan vergiler beyanname verme süresi içinde ödenir.(GVK. Md.120)

 4. GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMELERİ

Takvim yılının üçer aylık dönemleri itibariyle düzenlenen geçici vergi beyannameleri, dönemi izleyen ikinci ayın 14 ncü günü akşamına kadar verilir. (GVK. Mük. Md.120)

Beyan edilen geçici vergi, beyannamenin verildiği ayın 17 nci günü akşamına kadar ödenir. (GVK. Mük. Md.120)

5. ASGARİ VERGİ BEYANNAMELERİ

Talih oyunları salonlarından elde edilen kazançlar üzerinden aylık dönemler halinde alınan asgari vergiye ilişkin beyanname, dönemi takip eden ayın 20 nci günü akşamına kadar verilir.(GVK. Mük. Md. 111)

Asgari vergiler beyanname verme süresi içinde ödenir.(GVK. Mük. Md. 111)

6. KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMELERİ

A. YILLIK KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ

Hesap döneminin kapandığı ayı izleyen dördüncü ayın 1 nci gününden 25 nci günü akşamına kadar verilir. (KVK. Md. 14 ve 25)

Tahakkuk eden kurumlar vergisi, beyannamenin verildiği ayın sonuna kadar ödenir. (KVK. Md. 21 ve 29)

B. ÖZEL BEYANNAMELER

Dar mükellefler tarafında elde edilen diğer kazanç ve iratlara ilişkin olarak verilecek özel beyannameler kazancın elde edilme tarihinden itibaren 15 gün içinde verilir. (KVK. Md. 26) Tahakkuk eden vergiler, beyanname verme süresi içinde ödenir. (KVK. Md. 29)

C. TASFİYE BEYANNAMELERİ

a. Tasfiye giriş tarihinden o yılın sonuna kadar olan dönem ile tasfiye devamınca her takvim yılı bir tasfiye dönemi sayılır ve her döneme ilişkin tasfiye beyannamesi dönemi takip eden dördüncü ayın ( Nisan ayının) 1 nci gününden 25 nci günü akşamına kadar verilir. (KVK. Md. 14 ve 17)

Tasfiye süresince verilen tasfiye beyannamesi üzerine tahakkuk eden vergiler, beyannamenin verildiği ayın sonuna kadar ödenir. (KVK. Md. 21)

b. Tasfiyenin sonuçlanması halinde, bu dönemin tasfiye beyannamesi tasfiyenin bittiği tarihten itibaren 30 gün içinde verilir. (KVK. Md. 17)

Tahakkuk eden vergiler beyanname verme süresi içinde ödenir. Ayrıca henüz vadesi gelmemiş diğer vergilerde bu süre içinde ödenir. (KVK. Md. 21)

D. BİRLEŞME NEDENİYLE VERİLEN KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ

Birleşme nedeniyle verilmesi gereken kurumlar vergisi beyannamesi birleşme tarihinden itibaren 30 gün içinde verilir.(KVK. Md. 17 ve 18)

Tahakkuk eden vergiler beyanname verme süresi içinde ödenir. Ayrıca henüz vadesi gelmemiş diğer vergilerde bu süre içinde ödenir. (KVK. Md. 21)

E. DEVİR NEDENİYLE VERİLEN KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ

a. Devir yolu ile birleşme işlemi hesap döneminin kapandığı aydan kurumlar vergisi beyanname verme süresinden sonra gerçekleşmiş olması halinde, devir nedeniyle verilmesi gereken kurumlar vergisi beyannamesi birleşmenin Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edildiği tarihten itibaren 30 gün içinde verilir. (KVK. Md.20)

Tahakkuk eden vergi devir alan kurumun devrin gerçekleştiği hesap dönemine ilişkin kurumlar vergisi beyannamesinin verildiği ayın sonuna kadar ödenir. (KVK. Md. 21)

b. Devir işlemi hesap döneminin kapandığı aydan kurumlar vergisi beyannamesi verileceği ayın sonuna kadar geçen süre içinde yapılması halinde devir tarihine kadar olan döneme ait kurumlar vergisi beyannamesi ile birleşme öncesi döneme ilişkin kurumlar vergisi beyannamesi birleşmenin Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edildiği tarihten itibaren 30 gün içinde verilir. (KVK. Md. 20)

Her iki kurumlar vergisi beyannamesi üzerine tarh edilen vergiler beyanname verme süresi içinde ödenir. (KVK. Md. 21)

F. BÖLÜNME NEDENİYLE VERİLEN KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ

a. Tam bölünme işlemi hesap döneminin kapandığı aydan kurumlar vergisi beyanname verme süresinden sonra gerçekleşmiş olması halinde, bölünme tarihine kadar olan döneme ait kurumlar vergisi beyannamesi tam bölünmenin Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edildiği tarihten itibaren 30 gün içinde verilir. (KVK. Md. 20)

Tahakkuk eden vergiler devir alan kurumun bölünmenin gerçekleştiği hesap dönemine ilişkin kurumlar vergisi beyannamesinin verildiği ayın sonuna kadar ödenir. (KVK. Md. 21)

b. Tam bölünme işlemi hesap döneminin kapandığı aydan kurumlar vergisi beyannamesi verileceği ayın sonuna kadar geçen süre içinde yapılması halinde bölünme tarihine kadar olan döneme ait kurumlar vergisi beyannamesi ile bölünme öncesi döneme ilişkin kurumlar vergisi beyannamesi tam bölünmenin Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edildiği tarihten itibaren 30 gün

içinde verilir. (KVK. Md. 20)

Her iki kurumlar vergisi beyannamesi üzerine tarh edilen vergiler beyanname verme süresi içinde ödenir. (KVK. Md. 21)

G. MUHTASAR BEYANNAMELER

a. KVK. nun 15 nci maddesi kapsamında yapılan kesintilerine ilişkin muhtasar beyanname, ödeme veya tahakkukun yapıldığı ayı takip eden ayın başından 23 ncü günü akşamına kadar verilir. (KVK. Md.15 ve VUK. 371 No.lu Genel Tebliği)

Kesilen vergiler beyannamenin verildiği ayın 26 nci günü akşamına kadar ödenir. (KVK. Md. 15 ve GVK. Md. 119)

b. KVK. nun 30 ncu maddesi kapsamında yapılan kesintilerine ilişkin muhtasar beyanname, ödeme veya tahakkukun yapıldığı ayı takip eden ayın başından 23 ncü günü akşamına kadar verilir.(KVK. Md. 31 ve VUK. 371 No.lu Genel Tebliği)

Kesilen vergiler beyannamenin verildiği ayın 26 nci günü akşamına kadar ödenir. (KVK. Md. 31 ve GVK. Md.119)

7. KATMA DEĞER VERGİSİ BEYANNAMELERİ

A. Bir döneme ait 1.No.lu KDV Beyannamesi ertesi ayın başından 24 ncü günü akşamına kadar verilir. (KDVK. Md. 41)

B. Bir döneme ait 2.No.lu KDV Beyannamesi ertesi ayın başından 24 ncü günü akşamına kadar verilir. (KDVK. Md. 41)

C. İşin bırakılması halinde KDV Beyannamesi işin bırakıldığı tarihi izleyen ayın başından 24 ncü günü akşamına kadar verilir.(KDVK. Md. 41)

Yurtiçi ve yurtdışı taşıma işi yapanlar açısından KDV dönemi 3

ay, diğer hallede her aydır.

Her üç durumda beyan üzerine tahakkuk eden katma değer vergisi beyannamenin verildiği ayın 26 ncı günü akşamına kadar ödenir. (KDVK. Md. 46)

8. ÖZEL ÜKETİM VERGİSİ BEYANNAMELERİ

A. Akaryakıt ve ürünlerine ilişkin 1 No.lu ÖTV Beyannamesi dönemi (Her ayın ilk 15 günü 1 nci ve ayın kalan günleri de 2 nci vergilendirme dönemidir.) takip eden 10 ncu günü akşamına kadar,

B. Kayıt ve tescile tabi taşıtlara ilişkin 2/A No.lu ÖTV Beyannamesi tescilden önce,

C. Kayıt ve tescile tabi olmayan taşıtlara ilişkin 2/B No.lu ÖTV Beyannamesi dönemi (Her ay bir vergi dönemidir.) takip eden ayın 15 nci günü akşamına kadar,

D. Alkollü içkilerle ilgili 3/A No.lu ÖTV Beyannamesi dönemi (Her ay bir vergi dönemidir.) takip eden ayın 15 nci günü akşamına kadar,

E. Tütün ve tütün mamullerine ilişkin 3/B No.lu ÖTV Beyannamesi dönemi (Her ay bir vergi dönemidir.) takip eden ayın 15 nci günü akşamına kadar,

F. Kolalı gazozlara ilişkin 3/C No.lu ÖTV Beyannamesi dönemi (Her ay bir vergi dönemidir.) izleyen ayın 15 ncü günü akşamına kadar,

G. Dayanıklı tüketim malları ile diğer mallara ilişkin 4 No.lu ÖTV Beyannamesi dönemi (Her ay bir vergi dönemidir.) izleyen ayın 15 nci günü akşamına kadar,

verilir. (ÖTVK. Md. 14)

Özel tüketim vergilerinin tamamı beyanname verme süresi içinde ödenir. (ÖTVK. Md.14)

9. DAMGA VERGİSİ BEYANNAMELERİ

A. Damga vergisi defteri tutan mükelleflerin bir ay içindeki vergiye tabi kağıtlara ait damga vergisi beyannamesi, ertesi ayın başından 23 ncü günü akşamına kadar verilir. (DVK Md. 22 ve VUK. 371 No.lu Genel Tebliği )

Beyan üzerine tarh ve tahakkuk ettirilen damga vergisi, beyannamenin verildiği ayın 26 ncı günü akşamına kadar ödenir.(DVK. Md. 22 )

B. İstihkaktan kesinti yapılan durumlarda bir ay içinde kesilen damga vergisine ilişkin beyanname, ertesi ayın başından 23 ncü günü akşamına kadar verilir.(DVK. Md. 23 ve VUK. 371 No.lu Genel Tebliği)

Beyan üzerine tarh ve tahakkuk ettirilen damga vergisi, beyannamenin verildiği ayın 26 ncı günü akşamına kadar ödenir.(DVK. Md. 23 )

C. Damga vergisi defteri tutmayanlar, damga vergisi beyannamesini kağıtların düzenlendiği tarihi izleyen 15 nci günü akşamına kadar vermek zorundadır. (DVK. Md. 22)

Bu şekilde yapılan beyan üzerine tarh edilen damga vergisi, beyanname verme süresi içinde ödenir.(DVK. Md. 22)

10. VERASET VE İNTİKAL VERGİSİNE İLİŞKİN BEYANNAMELER

Veraset ve İntikal Vergisi Beyannamesi (1031/A);

A. Ölüm Türkiye’de vuku bulmuş ve mirasçılarda Türkiye’de ise, ölüm tarihini takip eden 4 ay içinde,

B. Ölüm Türkiye’de vuku bulmuş ve mirasçılar yabancı bir memlekette ise, ölüm tarihini takip eden 6 ay içinde,

C. Ölüm yabancı bir memlekette vuku bulmuş ve mirasçılar Türkiye’de ise, ölüm tarihini takip eden 6 ay içinde,

D. Ölüm yurt dışında vuku bulmuş ve mirasçılar ölenin bulunduğu yabancı bir memlekette ise, ölüm tarihini takip eden 4 ay içinde,

E. Ölüm yurt dışında vuku bulmuş ve mirasçılar da başka bir yabancı memlekette ise, ölüm tarihini takip eden 8 ay içinde,

F. Gaiplik halinde, gaiplik kararının ölüm siciline kaydolduğu tarihi takip eden bir ay içinde,

G. Diğer şekilde vaki intikallerde malların hukuken iktisap edildiği tarihi takip eden bir ay içinde,

verilir. (VİVK. Md. 9)

Veraset ve intikal vergisi tahakkuktan itibaren üç yılda ve her yılın Mayıs ve Kasım aylarında olmak üzere iki eşit taksitte ödenir. (VİVK. Md. 19)

H. Gerçek veya tüzel kişilerce düzenlenen yarışma ve çekilişler ile futbol müsabakalarına ait müşterek bahislere ilişkin veraset ve intikal vergisi beyannamesi (1031/B) yarışma ve çekiliş ile müsabakaların yapıldığı günü takip eden ayın 20 nci günü akşamına kadar verilir. (VİVK. Md. 9)

Tahakkuk eden veraset ve intikal vergisi beyanname verme süresi içinde ödenir. (VİVK. Md. 19 )

11. BANKA VE SİGORTA MUAMELELERİ VERGİSİ BEYANNAMELERİ

A. Bankalar ve bankerlerin bir ay içindeki vergiye tabi muamelelerine ilişkin hizmet vergisi beyannamesi ertesi ayın 15 nci günü akşamına kadar,

B. Sigorta şirketlerinin bir ay içindeki vergiye tabi muamelelerine ilişkin hizmet vergisi beyannamesi ertesi ayın 15 nci günü akşamına kadar,

verilir.(Gid. VK. Md. 47)

BSMV beyanname verme süresi içinde ödenir. (Gid. VK. Md. 48)

12. ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ BEYANNAMESİ

Bir aya ilişkin özel iletişim vergisi beyannamesi izleyen ayın 15 nci günü akşamına kadar verilir. (Gid. VK. Md. 39)

Beyan üzerine tarh olunan özel iletişim vergisi beyanname verme süresi içinde ödenir. (Gid. VK. Md. 39)

13. ŞANS OYUNLARI VERGİSİ BEYANNAMESİ

Şans oyunları vergisinde vergilendirme dönemi ay olup, bir vergilendirme dönemine ilişkin beyanname, ertesi ayın 20 nci günü mesai bitimine kadar verilir.(ŞOVK. Md. 6)

Beyan üzerine tarh olunan vergi beyanname verme süresi içinde ödenir.(ŞOVK. Md.6)

Dr. Ahmet Kavak Yeminli Mali Müşavir
Kaynak: vergiportali.com

jigolo siteleri adana escort perabet venusbet giris casinoslot bahisnow casinoslot ata dondurulmuÅŸ ürünler stethoscope case bahisnow giriÅŸ casino slot bethouse korsan taksi asyabahis giris baymavi giris betgram giris betmatik giris bets10 giris betvole giris casinomaxi giris casinovale giris celtabet giris dinamobet giris dumanbet giris gencobahis giris gobahis giris gorabet giris holiganbet giris imajbet giris makrobet giris mariobet giris milanobet giris mobilbahis giris oslobet giris piabet giris pinbahis giris polobet giris pulibet giris safirbet giris supertotobet giris tempobet giris trbet giris tulipbet giris vegabet giris vevobahis giris grandbetting vdcasino sekabet Elitbahis Sahabet Casibom Bahis Aresbet Redwin casinoslot casinoslot casinoslot casinoslot casinoslot casinoslot casinoslot casinoslot bahisnow bahisnow bahisnow bahisnow bahisnow bahisnow bahisnow bahisnow bahisnow bahisnow Jupwin Lordcasino Onwin casinoper casinoper casinoper casinoper casinoper casinoper casinoper casinoper casinoper casinoper casinoper casinoper casinoper Hipercasino Hipercasino Hipercasino Hipercasino Hipercasino Hipercasino Hipercasino Hipercasino Hipercasino Hipercasino Hipercasino Hipercasino Hipercasino Hipercasino bahisnow book of ra bethouse Slotbar Musclebet Holiganbet aspercasino hipodrombet hipodrombet simdibahis betbey Casinoslot casino siteleri netxcasino betbey betizm şimdibahis yeni bahis siteleri kacak iddaa canlı casino deneme bonuslu casino siteleri deneme bonusu veren siteler Bahisnow lordcasino jupwin elitbahis casinoslot kralbet zingabet bodrum escort