İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Özel Usülsüzlük Cezaları

01.08.2010 tarih 27659 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 6009 sayılı Gelir Vergisi Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 12. Maddesi ile  Vergi Usul Kanunun mükerrer 355. maddesinin beşinci fıkrasında yer alan elektronik ortamda beyanname verilmesi mecburiyetine uyulmaması halinde kesilmesi gereken özel usulsüzlük cezasının  uygulanmasına ilişkin olarak belirlenmiş ceza oranı ve süreler ile altıncı fıkrasında yer alan ceza oranı değiştirilmiştir.
 
Yapılan düzenleme ile “beyannamenin kanuni süresinin sonundan başlayarak elektronik ortamda 15 gün içinde verilmesi halinde 1/4 oranında” uygulanacak olan özel usulsüzlük cezasında 15 günlük süre 30 güne çıkarılmış, 1/4 oranı ise 1/10’a düşürülmüştür.
 
Yine elektronik ortamda verilme zorunluluğu getirilen bildirim veya formlara ilişkin olarak süresinden sonra düzeltme amacıyla verilen bildirim ve formlara ilişkin uygulanacak 1/2 ceza oranı 1/5’e düşürülmüştür.
 
01.08.2010 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yapılan değişiklik sonrası mükellef gruplarına göre uygulanacak ceza tutarları aşağıdaki gibidir.
 
  Bilgi Verme, İbraz ve Diğer Ödevleri Yerine Getirmeyenler ile Getirilen Zorunluluklara Uymayanlar İçin Ceza Uygulaması;
                                      
 Vergi Usul Kanununun Mükerrer 355 inci maddesine göre 01.08.2010 tarihinden geçerli olmak üzere uygulanacak özel usulsüzlük cezaları;
Zirai kazançlar il ve merkez komisyonlarınca istenen bilgileri vermeyen, bilirkişiliği kabul ettikleri halde gerekli incelemeleri yapmayan,
Maliye Bakanlığının veya vergi incelemesi yapmaya yetkili olanların isteyecekleri bilgileri vermeyen,
Vergilendirmeye ilişkin olaylarla ilgili olarak Maliye Bakanlığı ve vergi dairesince devamlı bilgi verme kapsamında yazı ile istenecek bilgileri belli fasılalarla vermeyen,
Ölüm vakalarını ve intikalleri bildirmeyen,
Defter ve belgeleri muhafaza süresi içinde yetkili makam ve memurların talebi doğrultusunda ibraz ve inceleme için ibraz etmeyen,
Vergi inceleme ve kontrolleri ile gayrimenkullerin rayiç bedelinin tespiti sırasında; yetkili memura çalışma yeri gösterilmesi, lüzumu halinde işyerinin gezip görülmesinin sağlanması, inceleme ile ilgili her türlü izahat verilmesi, envanter yapılması halinde araç, gereç ve personeliyle bu işlemlerin yerine getirilmesi için gerekli yardım ve kolaylığın sağlanması gibi ödevleri yerine getirmeyen,
VUK’nun mükerrer 257 nci maddesi hükmü uyarınca Maliye Bakanlığı’nca getirilen zorunluluklara uymayan, (Kamu idare ve müesseselerinde bilgi verme görevini yerine getirmeyen yöneticiler dahil);  
                                                                                                                                   
1- Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında
1.000,00 TL
2- İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında
 500,00 TL
3- Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında
 250,00 TL
 özel usulsüzlük cezası kesilir.                                                             
Bu hükmün uygulanması için, bilgi ve ibraz ödevinin yerine getirilmesiyle ilgili olarak yapılacak tebliğlerde bilginin verilmesi için tayin olunan sürede cevap verilmemesi, eksik veya yanıltıcı bilgi verilmesi veya defter ve belge ibrazı için tayin olunan süre ile defter ve belgelerin süresinde ibraz edilmemesi durumunda haklarında Kanunun ceza hükümlerinin uygulanması cihetine gidileceğinin ilgililere yazılı olarak bildirilmesi şarttır.
Ancak bu ödevlerin yerine getirilmesine ilişkin usul ve esasların Maliye Bakanlığınca yapılana düzenleyici idari işlemlerle duyurulması halinde, ilgililere ayrıca yazılı olarak bildirilme şartı aranmaz.
Özel usulsüzlük cezası kesilmesine rağmen mecburiyetleri yerine getirmeyenlere yeniden süre verilerek bu mecburiyetleri yerine getirmeleri tebliğ olunur. Verilen sürede bu mecburiyetlerin yerine getirilmemesi halinde yukarıda yazılı özel usulsüzlük cezaları bir kat artırılarak uygulanır.
Tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluğuna uymayan mükelleflerden her birine, her bir işlem için bu maddeye göre uygulanan cezalardan az olmamak üzere işleme konu tutarın % 5'i nispetinde özel usulsüzlük cezası kesilir. Bu şekilde ceza kesilen mükellefler hakkında üçüncü fıkra hükmü uygulanmaz.
Ancak bir takvim yılı içinde kesilecek özel usulsüzlük cezasının toplamı 770.000.- TL’yi geçemez.
 
Kanuni Süresinden Sonra Elektronik Ortamda Verilen Beyannameler İçin Ceza Uygulaması;
Beyannamenin kanuni verilme süresinin sonundan başlayarak 30 gün içinde elektronik ortamda verilmesi halinde özel usulsüzlük cezası 1/10 oranında uygulanır.
Beyannamenin kanuni verilme süresinin sonundan başlayarak birinci 30 günü takip eden ikinci 30 gün içinde elektronik ortamda verilmesi halinde ise kesilmesi gereken özel usulsüzlük cezası 1/5 oranında uygulanır.
           
Beyannamenin kanuni verilme süresinin sonundan başlayarak
İlk 30 Gün
İçinde Verilmesi
İkinci 30 Gün
İçinde verilmesi
Sonrası
 Verilmesi
-Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında
100,00 TL
200,00 TL
1.000,00 TL
-İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında
 
50,00 TL
 
100,00 TL
 
500,00 TL
-Yukarıda yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında
25,00 TL
50,00 TL
250,00 TL
özel usulsüzlük cezası uygulanır.
 
Kanuni Süresinden Sonra Düzeltme Amacıyla Elektronik Ortamda Verilen Bildirim veya Formlar İçin Ceza Uygulaması;
Elektronik ortamda verilme zorunluluğu getirilen ve kanuni süresinden sonra düzeltme amacıyla verilen bildirim veya formların, belirlenen sürelerin sonundan itibaren 10 gün içinde verilmesi halinde özel usulsüzlük cezası kesilmez.
Takip eden 15 gün içinde verilmesi halinde ise kesilmesi gereken özel usulsüzlük cezası 1/5 oranında uygulanır.
          
Bildirim veya formun düzeltme amacıyla kanuni verilme süresinin sonundan başlayarak
İlk 10 Gün
 İçinde Verilmesi
Takip Eden 15 Gün İçinde Ver.
Sonrası
Verilmesi
-Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında
Ceza yok
200,00 TL
1.000,00 TL
-İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında
 
Ceza yok
 
100,00 TL
 
500,00 TL
-Yukarıda yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında
Ceza yok
50,00 TL
250,00 TL
özel usulsüzlük cezası uygulanır.
Elektronik ortamda beyanname ile bildirim ve form verme mecburiyetine uymayanlara VUK. Mükerrer 355. maddeye göre ceza kesilmesi halinde, 352 nci maddenin birinci derece usulsüzlüklerle ilgili (1) numaralı bendi ile ikinci derece usulsüzlüklerle ilgili (7) numaralı bendi uyarınca ayrıca ceza kesilmeyecektir.
ÖZEL USULSÜZLÜKLER VE CEZALARI

(01.01.2010 tarihinden geçerli olmak üzere) (Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No: 393)

a) Fatura ve benzeri evrak verilmemesi ve alınmaması ile diğer şekil ve usul hükümlerine uyulmaması;

V.U.K. Madde: 353

 

1- Fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu ve serbest meslek makbuzu verilmemesi ve alınmaması ile diğer şekil ve usul hükümlerine uyulmaması,

Verilmesi ve alınması icabeden Fatura, Gider Pusulası, Müstahsil Makbuzu ile Serbest Meslek Makbuzlarının verilmemesi, alınmaması veya düzenlenen bu belgelerde gerçek meblağdan farklı meblağlara yer verilmesi halinde; bu belgeleri düzenlemek ve almak zorunda olanların her birine, her belge için 160,00 Türk Lirası’ndan aşağı olmamak üzere bu belgelere yazılması gereken meblağ veya meblağ farkının nispetinde özel usulsüzlük cezası kesilir.

Bir takvim yılı içinde her bir belge nev’ine ilişkin olarak tespit olunan yukarıda yazılı özel usulsüzlükler için kesilecek cezanın toplamı 77.000,00 Türk Lirası’nı geçemez.

 % 10'u

2- Perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihazla verilen fiş, giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi, ve benzeri evrak verilmemesi ile diğer şekil ve usul hükümlerine uyulmaması,

Perakende Satış Fişi, ödeme kaydedici cihazla verilen fiş, Giriş ve Yolcu Taşıma Bileti, Sevk İrsaliyesi, Taşıma İrsaliyesi, Yolcu Listesi, Günlük Müşteri Listesi ile Maliye Bakanlığınca düzenlenme zorunluluğu getirilen belgelerin; düzenlenmediğinin, kullanılmadığının, bulundurulmadığının, düzenlenen belgelerin aslı ile örneğinde farklı meblağlara yer verildiğinin veya gerçeğe aykırı olarak düzenlendiğinin tespiti halinde her bir belge için özel usulsüzlük cezası kesilir.

Ancak her bir belge nev’ine ilişkin olarak kesilecek özel usulsüzlük cezasının toplamı her bir tespit için 7.700,00 Lirayı, bir takvim yılı içinde ise 77.000,00 Türk Lirası’nı aşamaz.

160,00 TL

3- Fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu, serbest meslek makbuzu, perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi ve giriş ve yolcu taşıma bileti alınmaması,

232 nci maddenin birinci fıkrasının 1 ila 5 numaralı bentlerinde sayılanlar dışında kalan kişilerin Fatura, Gider Pusulası, Müstahsil Makbuzu, Serbest Meslek Makbuzu, Perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi ve giriş ve yolcu taşıma biletlerini almadıklarının tespit edilmesi halinde bunlara bu maddenin 2 numaralı bendinde belirtilen cezanın beşte biri kadar
özel usulsüzlük cezası kesilir.

Şu kadar ki bu cezanın kesilebilmesi için, belge alınmadığına ilişkin tespitin vergi incelemesine yetkili olanlar tarafından yapılması şarttır. Bu hükmün uygulanmasında belge alınmadığına ilişkin tespit tutanağının belge almayana verilen örneği, ceza ihbarnamesi yerine geçer.

  

29,80 TL

4- Maliye Bakanlığınca tutulma ve günü gününe kayıt edilme mecburiyeti getirilen defterlerin; bulundurulmaması, günü gününe kayıt yapılmaması, yetkililere ibraz edilmemesi ile levha bulundurma ve asma mecburiyetine uyulmaması,

Günlük kasa defteri, günlük perakende satış ve hasılat defteri ile Maliye Bakanlığınca tutulma ve günü gününe kayıt edilme mecburiyeti getirilen defterlerin; işyerinde bulundurulmaması, bu defterlere yazılması gereken işlemlerin günü gününe deftere kayıt edilmemesi veya yoklama ve incelemeye yetkili olanlara istenildiğinde ibraz edilmemesi halleri ile vergi kanunlarının uygulanması bakımından levha bulundurma veya asma zorunluluğu bulunan mükelleflerin bu zorunluluğa uymamaları halinde her tespit için özel usulsüzlük cezası kesilir.

   160,00 TL

5(5228 sayılı Kanunun 60/1-b maddesiyle 31.07.2004 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlükten kaldırılmıştır.)

6- Belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen hesap planına ve mali tablolara ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik bilgisayar programlarının üretilmesine ilişkin kural ve standartlara uyulmaması,

Bu kanuna göre belirlenen muhasebe standartlarına, tekdüzen hesap planına ve mali tablolara ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik bilgisayar programlarının üretilmesine ve kullanılmasına ilişkin kural ve standartlara uymayanlara özel usulsüzlük cezası kesilir.

 

3.500,00 TL

7- Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerce yapılacak işlemlerde kullanılma zorunluluğu getirilen vergi numarasını kullanmaksızın işlem yapanlara,

Bu kanunun 8 inci maddesinin son fıkrası uyarınca getirilen mecburiyete uymaksızın işlem yapanlara her bir işlem için özel usulsüzlük cezası kesilir.

190,00 TL

8- Belge basımı ile ilgili bildirim görevini tamamen veya kısmen yerine getirmeyen matbaa işletmecilerine,

Belge basımı ile ilgili bildirim görevini tamamen veya kısmen yerine getirmeyen matbaa işletmelerine özel usulsüzlük cezası kesilir. Ancak, bir takvim yılı içinde kesilecek özel usulsüzlük cezasının toplamı 114.000.- TL’yi geçemez.

570,00 TL

 

9- 4358 sayılı Kanun uyarınca vergi kimlik numarası kullanma zorunluluğu getiren kuruluşlardan yaptıkları işlemlere ilişkin bildirimleri, belirlenen standartlarda ve zamanda yerine getirmeyenlere,

4358 sayılı kanun uyarınca işlemlerinde vergi kimlik numarası kullanma zorunluluğu getirilen kurum ve kuruluşlardan yaptıkları işlemlere ilişkin bildirimleri Maliye Bakanlığı’nın belirleyeceği standartlarda, araçlarla (yazı, manyetik ortam, disket, mikro film, Mikro fiş gibi) ve zamanlarda yerine getirmeyenler hakkında  özel usulsüzlük cezası kesilir. Ceza kesilenler, ödedikleri ceza için fiilleri ile ceza kesilmesine neden olan kişilere rücu edebilirler.

770,00 TL

10- 127 nci maddenin (d) bendi uyarınca Maliye Bakanlığının özel işaretli görevlisinin ikazına rağmen durmayanlara,

 Bu kanunun 127’nci maddesinin (d) bendi uyarınca Maliye Bakanlığı’nın özel işaretli görevlisinin ikazına rağmen durmayan aracın sahibi adına özel usulsüzlük cezası kesilir.

 570,00 TL

Bu maddede yazılı özel usulsüzlükler sonucunda vergi ziyaı da meydana geldiğe takdirde bu ziyaın  gerektirdiği vergi cezaları ayrıca kesilir ve bu cezalar hakkında 336’ncı madde hükmü uygulanmaz. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin diğer usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.

b) Damga Vergisinde;

V.U.K. Madde: 355

 

Damga Vergisi ödenmemiş veya noksan ödenmiş kağıtları, vergi ve cezası tahsil edilmeden tasdik eden veya örneklerini çıkarıp veren noterler adına her kağıt için tahsil edilmeyen Damga Vergisi üzerinden;

 – Maktu vergilerde
         – Nispi vergilerde

oranında özel usulsüzlük cezası kesilir. Ancak, bu madde kapsamında kesilecek özel usulsüzlük cezaları her bir kağıt için 1 Türk Lirasından az olamaz.

 

% 50

% 10

 

c) Bilgi vermekten çekinenler ile 256, 257 ve mükerrer 257 nci madde hükmüne uymayanlar için ceza;

(01.08.2010 tarihinden geçerli olmak üzere)

V.U.K. Mük. Madde: 355

(6009 sayılı kanun madde:12)

Zirai kazançlar il ve merkez komisyonlarınca istenen bilgileri vermeyen, bilirkişiliği kabul ettikleri halde gerekli incelemeleri yapmayan,
         Maliye Bakanlığının veya vergi incelemesi yapmaya yetkili olanların isteyecekleri bilgileri vermeyen,
         Vergilendirmeye ilişkin olaylarla ilgili olarak Maliye Bakanlığı ve vergi dairesince devamlı bilgi verme kapsamında yazı ile istenecek bilgileri belli fasılalarla vermeyen,
         Ölüm vakalarını ve intikalleri bildirmeyen,
         Defter ve belgeleri muhafaza süresi içinde yetkili makam ve memurların talebi doğrultusunda ibraz ve inceleme için ibraz etmeyen,

Vergi inceleme ve kontrolleri ile gayrimenkullerin rayiç bedelinin tespiti sırasında; yetkili memura çalışma yeri gösterilmesi, lüzumu halinde işyerinin gezip görülmesinin sağlanması, inceleme ile ilgili her türlü izahat verilmesi, envanter yapılması halinde araç, gereç ve personeliyle bu işlemlerin yerine getirilmesi için gerekli yardım ve kolaylığın sağlanması gibi ödevleri yerine getirmeyen,

VUK’nun mükerrer 257 nci maddesi hükmü uyarınca Maliye Bakanlığı’nca getirilen zorunluluklara uymayan, (Kamu idare ve müesseselerinde bilgi verme görevini yerine getirmeyen yöneticiler dahil);     

1 – Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında

1.000,00 TL

2 – İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında

  500,00 TL

3 – Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında

 250,00 TL

özel usulsüzlük cezası kesilir.

 

Bu hükmün uygulanması için, bilgi ve ibraz ödevinin yerine getirilmesiyle ilgili olarak yapılacak tebliğlerde bilginin verilmesi için tayin olunan sürede cevap verilmemesi, eksik veya yanıltıcı bilgi verilmesi veya defter ve belge ibrazı için tayin olunan süre ile defter ve belgelerin süresinde ibraz edilmemesi durumunda haklarında Kanunun ceza hükümlerinin uygulanması cihetine gidileceğinin ilgililere yazılı olarak bildirilmesi şarttır.

Ancak bu ödevlerin yerine getirilmesine ilişkin usul ve esasların Maliye Bakanlığınca yapılana düzenleyici idari işlemlerle duyurulması halinde, ilgililere ayrıca yazılı olarak bildirilme şartı aranmaz.

Özel usulsüzlük cezası kesilmesine rağmen mecburiyetleri yerine getirmeyenlere yeniden süre verilerek bu mecburiyetleri yerine getirmeleri tebliğ olunur. Verilen sürede bu mecburiyetlerin yerine getirilmemesi halinde yukarıda yazılı özel usulsüzlük cezaları bir kat artırılarak uygulanır.

Tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluğuna uymayan mükelleflerden her birine, her bir işlem için bu maddeye göre uygulanan cezalardan az olmamak üzere işleme konu tutarın % 5'i nispetinde özel usulsüzlük cezası kesilir. Bu şekilde ceza kesilen mükellefler hakkında üçüncü fıkra hükmü uygulanmaz.

Ancak bir takvim yılı içinde kesilecek özel usulsüzlük cezasının toplamı 770.000.- TL’yi geçemez.

Kanuni Süresinden Sonra Elektronik Ortamda Verilen Beyannameler İçin Ceza Uygulaması;

Beyannamenin kanuni verilme süresinin sonundan başlayarak 30 gün içinde elektronik ortamda verilmesi halinde özel usulsüzlük cezası 1/10 oranında uygulanır.

Beyannamenin kanuni verilme süresinin sonundan başlayarak birinci 30 günü takip eden ikinci 30 gün içinde elektronik ortamda verilmesi halinde ise kesilmesi gereken özel usulsüzlük cezası 1/5 oranında uygulanır.

Beyannamenin kanuni verilme süresinin sonundan başlayarak

İlk 30 Gün

İçinde Verilmesi

İkinci 30 Gün

İçinde Verilmesi

Sonrası

Verilmesi

-Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında

100,00 TL

200,00 TL

1.000,00 TL

-İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında

 

50,00 TL

 

100,00 TL

 

500,00 TL

-Yukarıda yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında

25,00 TL

50,00 TL

250,00 TL

özel usulsüzlük cezası uygulanı

Kanuni Süresinden Sonra Düzeltme Amacıyla Elektronik Ortamda Verilen Bildirim veya Formlar İçin Ceza Uygulaması;

Elektronik ortamda verilme zorunluluğu getirilen ve kanuni süresinden sonra düzeltme amacıyla verilen bildirim veya  formların, belirlenen sürelerin sonundan itibaren 10 gün içinde verilmesi halinde özel usulsüzlük cezası kesilmez.

Takip eden 15 gün içinde verilmesi halinde ise kesilmesi gereken özel usulsüzlük cezası 1/5 oranında uygulanır.

Bildirim veya formun düzeltme amacıyla kanuni verilme süresinin sonundan başlayarak

İlk 10 Gün

 İçinde Verilmesi

Takip Eden 15 Gün İçinde Ver.

Sonrası

verilmesi

-Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında

Ceza yok

200,00 TL

1.000,00 TL

-İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında

 

Ceza yok

 

100,00 TL

 

500,00 TL

-Yukarıda yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında

Ceza yok

50,00 TL

250,00 TL

özel usulsüzlük cezası uygulanır.

Elektronik ortamda beyanname ile bildirim ve form verme mecburiyetine uymayanlara VUK. Mükerrer 355. maddeye göre ceza kesilmesi halinde, 352 nci maddenin birinci derece usulsüzlüklerle ilgili (1) numaralı bendi ile ikinci derece usulsüzlüklerle ilgili (7) numaralı bendi uyarınca ayrıca ceza kesilmeyecektir.

 

 

jigolo siteleri adana escort perabet venusbet giris casinoslot bahisnow casinoslot ata dondurulmuÅŸ ürünler stethoscope case bahisnow giriÅŸ casino slot korsan taksi asyabahis giris baymavi giris betgram giris betmatik giris bets10 giris betvole giris casinomaxi giris casinovale giris celtabet giris dinamobet giris dumanbet giris gencobahis giris gobahis giris gorabet giris holiganbet giris imajbet giris makrobet giris mariobet giris milanobet giris mobilbahis giris oslobet giris piabet giris pinbahis giris polobet giris pulibet giris safirbet giris supertotobet giris tempobet giris trbet giris tulipbet giris vegabet giris vevobahis giris grandbetting vdcasino sekabet New Online Casino 2022 with No Deposit Bonus tumbet bahis sitesi Süperbahis Giriş Best Curacao Online Casino - No KYC Casino Elitbahis Sahabet Casibom Bahis Aresbet Redwin casinoslot casinoslot casinoslot casinoslot casinoslot casinoslot casinoslot casinoslot bahisnow bahisnow bahisnow bahisnow bahisnow bahisnow bahisnow bahisnow bahisnow bahisnow Jupwin Lordcasino Onwin casinoper casinoper casinoper casinoper casinoper casinoper casinoper casinoper casinoper casinoper casinoper casinoper casinoper Hipercasino Hipercasino Hipercasino Hipercasino Hipercasino Hipercasino Hipercasino Hipercasino Hipercasino Hipercasino Hipercasino Hipercasino Hipercasino Hipercasino bahisnow book of ra Slotbar Musclebet Holiganbet aspercasino freebet veren siteler Favorisen Güncel avrupa bahis siteleri kolay bahis siteleri kolay para yatırılan bahis siteleri bahis siteleri para yatırma bahis siteleri yeni adresi bahis siteleri yeni adresi 2022 canlı iddaa siteleri no deposit bonus bitcoin bahis siteleri Best Online Casinos 2022 No Deposit Casino Bonus ecopayz casino casinos without verification free casino bonuses Spassino best 10 casinos online casino bonus ohne einzahlung Online Casinos und Spielotheken Online Casinos online spielothek Online Sportwetten Novoline Spielotheken Beste Online Casinos für Deutschland, online casino spielotheken Beste Online Casinos Book Of Ra Fixed Book Of Ra Xpand Book Of Ra Two Symbols Book of Ra 6 Mejores Casinos Online España 2022 Mejores Casas de Apuestas, bono sin depósito espana. Ruleta en vivo Casino Förslag, svenska online casino Топ рейтинг - Самые лучшие бонусы игрокам от букмекера и казино Betrouwbare online casino - Dutch Casino Şişli Escort Casino Forum tombalaoyna aviatorbahis aviatorbahisoyunu aviatoroyunu sweetbonanzademo sweetbonanzaoyunu tombalabingo tombalakartlari rulet forum sitesi pandas fortune madame destiny Pirate Gold buffaloking marsbahis vdcasino giriş honey honey honey Dog House Gates Of Olympus Wolf Gold pragmatic cashbonanza bigger bass bonanza fruit party casinoslot pragmatic play kavbet kavbet wild wild riches betbonusking.com cratosslot big bass bonanza Sweet Bonanza Aviator sweet bonanza meritking simsek rulet aviator okey oyna meritking bahisnow tv betturkey turkbet metroslot pusulabet dellabet betgaranti maksibet albibet jupwin aresbet bahisbudur lordcasino bahistek etrabet reynbet fashionbet betpuan afroditbet bizimbahis betmarlo musclebet casibom boxbahis ganobet hiperwin enobahis betovis casinolevant nisanbet netxcasino betizm julibet julibet slotcasino bettingpro.in hipodrombet hipodrombet simdibahis betbey Casinoslot casino siteleri netxcasino betbey betizm şimdibahis yeni bahis siteleri kacak iddaa canlı casino deneme bonuslu casino siteleri deneme bonusu veren siteler Bahisnow lordcasino jupwin elitbahis casinoslot kralbet zingabet bodrum escort