İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

KOBİ’lere nitelikli destek dönemi

KOSGEB tarafından KOBİ’lere yönelik hazırlanan ‘Yeni Destek Programları’, Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün tarafından kamuoyuna açıklandı. KOBİ’lerin yüzünü güldürecek olan yeni destek programları, 6 ana başlıkta sıralandı.

KOBİ’LERİN YÜZÜ GÜLECEK…

Hazırlanan 6 adet destek programları şunlar:
1- KOBİ Proje Destek Programı,
2- Ar-Ge, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı,
3- Tematik Proje Destek Programı,
4- İşbirliği-Güçbirliği Destek Programı,
5- Girişimcilik Destek Programı
6- Genel Destek Programı
 
1.KOBİ PROJE DESTEK PROGRAMI

PROGRAMIN AMACI VE GEREKÇESİ
• İşletmelere özgü sorunların işletmeler tarafından projelendirildiği ve projelendirilen maliyetlerin desteklenebildiği bir programa ihtiyaç duyulması,
• KOBİ’lerde proje kültürü ve bilincinin oluşturulması,
• İşletmelerin proje yapabilme kapasitelerinin geliştirilmesi,
• Esnek destekleme sistemine ihtiyaç duyulması.
PROGRAM VE PROJE LİMİTLERİ
Program Süresi     3 yıl
Proje Süresi            6-24 ay(+12ay)
Destek Üst Limiti  150.000 TL
Destek Oranı         1.ve 2.Bölge için %50
                                  3.ve 4.Bölge için %60
 
DESTEKLENECEK PROJE KONULARI

• İşletmelerin; üretim, yönetim-organizasyon, pazarlama, dış ticaret, insan kaynakları, mali işler ve finans, bilgi yönetimi ve bunlarla ilişkili alanlarda sunacakları projeler desteklenir.
 
DESTEKLENECEK PROJE GİDERLERİ
• Arsa, bina, inşaat, tadilat, tefrişat ve benzeri, taşıt aracı, vergi, resim ve harçlar, sosyal güvenlik primleri, haberleşme giderleri, proje ile ilgili olmayan personel giderleri, enerji ve su giderleri, kira giderleri, finansman giderleri, proje ile ilişkilendirilmemiş diğer maliyetler dışında bulunan ve Kurul tarafından uygun bulunan giderler destek kapsamındadır.
• Proje ile ilişkilendirilmiş makine-teçhizat, hammadde ve malzemeye ilişkin KOSGEB desteği, Kurul tarafından karar verilen toplam KOSGEB destek tutarının % 10’unu aşamaz.  
 
2. TEMATİK PROJE DESTEKPROGRAMI

PROGRAMIN AMACI VE GEREKÇESİ
• Makro strateji dokümanlarında işaret edilen öncelikler dikkate alınarak belirlenen tematik alanlarda bölgesel ve sektörel ihtiyaçların karşılanması,
• Uluslararası mevzuat ve önceliklere KOBİ’lerin uyumunun sağlanması,
• Meslek Kuruluşlarının KOBİ’leri geliştirmek amacıyla daha fazla proje hazırlamalarının teşvik edilmesi.
• Çağrı Esaslı Tematik Program Desteklenecek Proje Giderleri
• Personel ücretleri ve seyahat giderleri,
• Makine-ekipman, yazılım ve donanım alımı veya kiralanması giderleri (% 25),
• Sarf malzemesi giderleri,
• Hizmet alım giderleri,
• Genel idari giderler (azami %10).
                            TEMATİK DESTEK PROGRAMI DESTEK UNSURLARI

MESLEK KURULUŞU PROJE DESTEK PROGRAMI DESTEKLENECEK PROJE GİDERLERİ
Bina inşaat yapımı, tadilatı, gayrimenkul alımı, makine-teçhizat, tefrişat, taşıt aracı, vergi, resim ve harçlar, sosyal güvenlik primleri, haberleşme giderleri, finansman giderleri, proje ile ilgili olmayan personel giderleri, enerji, su, kira giderleri, proje ortaklarından alınan danışmanlık ve hizmet alımı giderleri ve proje ile ilişkilendirilmemiş maliyetler dışında bulunan ve Kurul tarafından uygun bulunan giderler destek kapsamındadır.
 
3. İŞBİRLİĞİ – GÜÇBİRLİĞİ DESTEK PROGRAMI

PROGRAMIN AMACI VE GEREKÇESİ
• KOBİ’lerin işbirliği-güçbirliği anlayışında bir araya gelerek “Ortak Sorunlara Ortak Çözümler” üretilmesi,
• KOBİ’lerin tedarik, pazarlama, düşük kapasite kullanımı, rekabet gücü zayıflığı, finansman başta olmak üzere tek başlarına çözümünde zorlandıkları birçok soruna çözüm  bulunması,
• KOBİ’lerin bir araya gelerek kapasite ve rekabet gücü yüksek işletmelere dönüşmesi,
• Ölçek ekonomisinden yararlanılarak kaynak tasarrufu sağlanması,
• KOBİ’ler arasında ortaklık ve işbirliği kültürünün geliştirilmesi.
  İŞBİRLİĞİ – GÜÇBİRLİĞİ ORTAKLIK MODELLERİ
• Proje ortağı işletmelerin mevcudiyetlerini koruyarak kurulacak olan işletici kuruluşa ortak olmaları,
• Proje ortağı işletmelerin bir kısmının ya da tamamının kendilerini feshederek kurulacak işletici kuruluşa ortak olmaları,
• Proje ortağı işletmelerin bir kısmının kendilerini feshederek ortaklardan birinin bünyesinde birleşmesi,
  Her bir ortaklık modelinde en az 5 işletmenin bir araya gelmesi şartı aranır.
 DESTEKLENECEK PROJE KONULARI
• Hammadde, ara mamul, mamul, lojistik ve diğer hizmetleri daha hızlı ve ucuz temin edebilmeleri amacıyla ortak tedarik,
• Müşteri istekleri ve pazarın talebi doğrultusunda ürün ve hizmet geliştirmeleri, ürettikleri ürün ve hizmetleri yeni pazarlara sunmaları amacıyla ortak tasarım,
• Ürün ve hizmet kalitelerini yükseltmek ulusal ve uluslararası pazar paylarını artırmak, marka imajı oluşturmak, uluslar arası pazarın ihtiyaçlarına cevap vermeleri amacıyla ortak pazarlama,
• Ürün ve hizmet standartlarını geliştirmeleri amacıyla ortak laboratuar,
• Üretim ve hizmet kapasitelerini, çeşitlerini, verimliliğini ve kalitelerini artırmak amacıyla ortak imalat ve hizmet sunumu konularında sunacakları projeler desteklenir.
PROGRAM VE PROJE LİMİTLERİ      
PROJE SÜRESİ       :   6-24 ay (t 12 ay)
DESTEK ÜST LİMİTİ:  250.000 TL (GERİ ÖDEMESİZ) –  500.000 TL (GERİ ÖDEMELİ)
DESTEK ORANI       :  1.VE 2. BÖLGELERDE %50  ,   3.VE 4. BÖLGELERDE %60
 
4.  AR-GE, İNOVASYON VE ENDÜSTRİYEL   UYGULAMADESTEK PROGRAMI
PROGRAMIN AMACI VE GEREKÇESİ
• Bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluşlara sahip KOBİ ve   girişimcilerin geliştirilmesi,
• Teknolojik fikirlere sahip tekno-girişimcilerin desteklenmesi,
• KOBİ’lerde Ar-Ge bilincinin yaygınlaştırılması ve Ar-Ge kapasitesinin artırılması,
• Mevcut Ar-Ge desteklerinin geliştirilmesi,
• İnovatif faaliyetlerin desteklenmesi,
• Ar-Ge ve İnovasyon proje sonuçlarının ticarileştirilmesi ve endüstriyel uygulamasına yönelik destek mekanizmalarına ihtiyaç duyulması.
PROJE SÜRESİ
• Ar-Ge ve İnovasyon Programı için en az 12 (on iki), en çok 24 (yirmi dört) ay,
• Endüstriyel Uygulama Programı için en çok 18 (on sekiz) ay,
• Her iki program için de Kurul kararı ile 12 (on iki) aya kadar ek süre verilebilir.

           AR-GE, İNOVASYON VE ENDÜSTRİYEL UYGULAMA DESTEK PROGRAMI 
 
  5. GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI
PROGRAMIN AMACI VE GEREKÇESİ
• Ekonomik kalkınma ve istihdam sorunlarının çözümünün temel faktörü olan girişimciliğin desteklenmesi ve yaygınlaştırılması,
• Başarılı ve sürdürülebilir işletmelerin kurulması,
• Girişimcilik kültürünün yaygınlaştırılması,
• İş Geliştirme Merkezlerinin kurulması ile girişimciliğin geliştirilmesi,
• İstihdamın artırılması,
• Yerel dinamiklere dayalı girişimciliğin desteklenmesi.
Girişimcilik Destek Programı 3 alt programdan oluşur:
• Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi
• Yeni Girişimci Desteği
• İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM) Desteği
 
Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi
• Minimum 60 saatlik eğitim ve atölye çalışmasından oluşan eğitim programını kapsar (girişimcilik özelliklerinin sınanması, iş fikri egzersizleri yapılması ve iş planı hazırlanması)
• Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri KOSGEB veya diğer kurum ve kuruluşlar (üniversite, İŞKUR, meslek kuruluşu, belediye v.b. tarafından düzenlenebilir,
• Eğitimler, genel ve özel hedef grupları (gençler, kadınlar, dezavantajlı gruplar) için düzenlenir,
• Eğitimlere katılanlardan ücret alınmaz.
Yeni Girişimci Desteği
Bu destekten;
• Uygulamalı girişimcilik eğitimini tamamlayarak işini kuran  girişimciler ve  İŞGEM girişimcileri faydalanabilir.  
                                     
                                             Yeni Girişimci Desteği Destek Unsurları

 İş Geliştirme Merkezi Desteği
• İş Geliştirme Merkezleri, bünyesinde barındırdığı işletmelere, işletme geliştirme danışmanlığı, uygun koşullarda iş yeri mekânı, ortak ofis ekipmanı, ofis hizmetleri gibi hizmetler sunarak işletmelerin en kırılgan oldukları ilk yıllarını sağlıklı bir şekilde aşmalarını ve büyümelerini sağlamak amacıyla kurulan ve işletilen merkezlerdir.
• İşletme Geliştirme Merkezlerinin kuruluş başvurusu; belediyeler, üniversiteler, özel idareler, kalkınma birlikleri, meslek kuruluşları ve kar amacı gözetmeyen kooperatifler tarafından münferiden veya birlikte yapılabilir.
 
                                       İş Geliştirme Merkezi Desteği Destek Unsurları
 
6. GENEL DESTEK PROGRAMI
PROGRAMIN AMACI VE GEREKÇESİ
• Proje hazırlama kapasitesi düşük KOBİ’ler ile KOSGEB hedef kitlesine yeni dahil olmuş sektörlerdeki KOBİ’lerin de mevcut KOSGEB desteklerinden faydalanması,
• KOBİ’lerin kaliteli ve verimli mal/hizmet üretmelerinin sağlanması,
• Mevcut KOSGEB desteklerinin revize edilerek daha fazla KOBİ’nin bu desteklerden yaygın şekilde faydalanması,
• KOBİ’lerin rekabet güçlerini ve düzeylerini yükseltmek amacıyla genel işletme geliştirme faaliyetlerinin teşvik edilmesi,
• KOBİ’lerin yurt içi ve yurt dışı pazar paylarını artırmak amacıyla tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinin geliştirilmesi.
                                   
                                PROGRAM DESTEK ÜST LİMİT VE ORANLARI

BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME:
Destek Programlarından yararlanacakların KOSGEB Veri Tabanında yer alması,
KOSGEB Veri Tabanında yer almak ve desteklerden yararlanmak için KOSGEB’in www.kosgeb.gov.tr internet adresinde belirtilen belgelerle birlikte KOSGEB Birimine başvuru yapılması,
Başvurular; ilgili destek programı ve uygulama esaslarına göre değerlendirilir.

Bakanlığımız dışında KOBİlere verilen destekler için tıklayınız.

KOBİ TEŞVİK KREDİ BELGESİ

KOBİ Teşvik Kredisinin Amacı Nedir?
Bu kredinin amacı Küçük ve Orta Boy İşletmelerin (KOBİ) kalkınma planları ve yıllık programlarda öngörülen hedefler ile Avrupa Birliği normlarına ve uluslar arası anlaşmalara uygun olarak desteklenmelerini, uluslararası düzeyde rekabet edebilmelerini teminen üretim, kalite ve standartlarını artırmalarını, istihdam yaratmalarını sağlamaktır.

KOBİ Kredileri Hangi Sektörleri Kapsar?
· İmalat (çırçır ve entegre olmayan paketleme yatırımları hariç),
· Tarımsal Sanayi (tarım ürünlerini işleyerek değerlendiren ve/veya pazara hazırlamaya yönelik faaliyette bulunan her türlü tarım işletmeleri ile soğuk hava depoları dahil),
· Turizm (Konaklama tesisleri),
· Eğitim ve Sağlık,
· Madencilik,
· Yazılım Geliştirme.

KOBİ Yatırımları İçin Öngörülen Destek Unsurları Hangileridir?

· Gümrük Vergisi ve Toplu Konut Fonu istisnası,
· Yatırım indirimi,
· Katma Değer Vergisi (KDV) istisnası,
· Vergi, Resim ve Harç istisnası,
· Fonda kredi tahsisi.

KOBİ’lere Kullandırılan Kredilerin Faiz Oranları Nedir?

A)Yatırım Kredilerinde:
· Kalkınmada öncelikli yörelerde yapılacak yatırımlarda %10,
· Diğer yörelerde %15’dir.
B) İşletme Kredilerinde:
· Kalkınmada öncelikli yörelerde %15,
· Diğer yörelerde %25’tir.

KOBİ’lere Kullandırılan Kredilerin Vadesi Nedir?

· Fon kaynaklı yatırım kredilerinde vade azami 4 yıl (yatırım kredilerine 1 yıl ödemesiz dönem uygulanır),
· İşletme kredilerinde 2 yıldır.

KOBİ Kredilerinde Aracı Bankalar Hangileridir?

· Türkiye Halk Bankası A.Ş.
· Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş.
· Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.
· Sınai Yatırım Bankası A.Ş.

KOBİ Kredisi Başvurusunda İbraz Edilmesi Gereken Evraklar Nelerdir?

· Dilekçe;
· Halk Bankası tarafından İstanbul Ticaret Odası’na hitaben yazılan ve Oda onay formunun tasdik edilmesini içeren yazı,
· Halk Bankası KOBİ Oda Onay Formu (Söz konusu form Sanayi Şubesi’nde kayıtlı küçük sanayici firmaların kapasite raporlarında yer alan bilgiler çerçevesinde doldurulur),
· Firmanın vergi dairesinden onaylı en son bilançosu,
· Oda harcı olarak 50.-TL. İstanbul Ticaret Odası veznesine yatırılır.

NOT: Sanayi Şubesi’ne KOBİ Oda Onay Formunu onaylatmak üzere, sadece İstanbul Ticaret Odası’ndan kapasite raporu tanzim ettirmiş bulunan imalatçı firmalar müracaat edebilir.

KAPASİTE RAPORU

Kapasite Raporunun Tanım Ve Kapsamı
Kapasite Raporu; bir firmanın, mevcut makine parkı ve işgücüyle, bir yıl zarfında kaç birimlik üretim yapılabileceğinin belli kriterlerden hareket ederek bilimsel bir şekilde belirlenmesi sonucu düzenlenen belgedir. Kapasite raporunun geçerlilik süresi 3 yıldır.

Kapasite Raporu Tanziminde Amaç Nedir?

Kapasite raporları ülkenin sınai üretim potansiyelini tespit etmek, ekonomik ve stratejik plan ve programları için veri tabanı oluşturmak amacıyla düzenlenmektedir. Anılan belge, teşvik,  kota, tahsis, ihale, ithalat ve ihracatla ilgili işlemler ile, çeşitli kamu kuruluşları ve Bakanlıkların kayıtlarına girmek için kullanılmaktadır. (sanayi sicili, gıda sicili gibi).

Kapasite Raporu Tanzimi Zorunlu Kılan Mevzuatlar Hangileridir? ·  

. 6948 sayılı Sanayi Sicil Kanunu
· 5174 sayılı TOBB Kanunu
· TOBB Muamelat Yönetmeliği
· İthalat ve İhracat Yönetmelikleri
· Yatırımları Teşvik ile ilgili Tebliğler
· 560 sayılı Gıdaların Üretimi ve Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname ve Yönetmelikleri

Kapasite Raporu Hangi Alanlarda Kullanılır?
·  Yatırım Teşvik Belgesi,
· Dahilde İşleme İzin Belgesi,
· Geçici Kabul İzin Belgesi müracaatlarında ve bu belgeler kapsamındaki taahhütlerin kapatılması aşamasında,
· Yasal bir zorunluluk olan ve indirimli tarifeden elektrik ve doğalgaz alımı için de gerekli görülen Sanayi Sicil Belgesi müracaatlarında,
· Muhtelif İthalat ve İhracat işlemlerinde,
· Resmi ve özel ihalelerde,
· Yurtiçi ve yurtdışı kredi teminlerinde,
· Yurtiçi ve yurtdışı fuarlara katılımlarda,
· Tahsisli veya ithalinde tarife kontenjanı uygulanan hammaddelerin temininde,
· İmalatçı belgesi alımında,
· Vergi incelemelerinde,
·  Kamunun muhtelif amaçlı incelemelerinde gerekli olmakta ve ayrıca ülkenin sanayi envanterinin çıkartılması çalışmaları ile seferberlik plan ve programlarına ışık tutmaktadır.

Kapasite Raporu Tanzim Edilen Sektörler Hangileridir?
· Gıda Sanayi (Sınai üretim yapan gıda işletmeleri)
· İplik Sanayii
· Dokuma Sanayii
· Örme Sanayii
· Konfeksiyon Sanayii
· Boya, Apre ve Emprime Sanayii
· Jüt ve Amyant Sanayii
· Halı ve Hasır Sanayii
· Döküm Sanayii
· Madeni Eşya Sanayii
· Soğuk ve Sıcak Halde Muhtelif Telden Mamul Eşya Sanayii
· Çeşitli Metal Sanayii
· Montaj ve Tamir, Bakır Atölyeleri
· Elektrik Malzemesi İmali, Elektrik Cihazları Montaj, Tamir Atölyeleri
· Kaplama Sanayii
· Sıhhi ve Fenni Tesisatçılar
· Ağaç Eşya Sanayii
· Toprak Eşya Sanayii
· Taş Ocakları ve Maden İstihracı Sanayii
· Cam ve Porselen Sanayii
· Kağıt ve Mukavva Eşya Sanayii
· Baskı ve Cilt Sanayii
· Kimya Sanayii
· Sabun ve Temizlik Malzemeleri Sanayii
· Plastik Eşya Sanayii
· Kauçuk Eşya Sanayii
· Deri Eşya Sanayii
· Film ve Fotoğraf Sanayii
· Protez ve Ortopedi Sanayii
· Deri Tuzlama ve Asorti İşleri
· Yazılım Firmaları

Kapasite Raporu İçin Kimler Başvurabilir?

· Oda üyesi olan,
· Sigortalı işçileriyle üretim yapan,
· Sigortalı işçi sayısı en az bir (1) en fazla dokuz (9) olan (yenileme müracaatlarında işçi sayısı sınırlaması yoktur),
· Adresi tescil edilmiş bir işyeri olan,
· Gerekli makine ve tesisatı bulunan küçük sanayiciler Kapasite Raporu tanzimi için başvurabilirler.

Kapasite Raporu İçin Nasıl Başvurulur?

İç Ticaret Şubesi’nden veya www.ito.org.tr Internet adresinden temin edilen kapasite raporu talep formu ile söz konusu formda istenen evrak ile birlikte İç Ticaret Servisi Kapasite Şubesi’ne başvurulur.

Kapasite Raporu Başvuru Formunda İstenen Belgeler Hangileridir?

1. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin Türkiye İş Bankası ANKARA AKAY ŞUBESİ (4201–785529 NO’LU HESABINA 220 TL) kapasite onay ücreti olarak yatırılacak ve makbuz ile 2 adet fotokopisi başvuru formuna eklenecektir.
2.Firmanın imalat konusunu gösteren ticaret sicil gazetesi fotokopisi .
3.Müracaat, firma sahibi veya ortağı tarafından yapılıyorsa “İmza Sirküleri”, vekili tarafından yapılıyorsa “Vekaletname” ibrazı zorunludur.
4.İmalathanenin kira kontratının yenilenmiş hali veya tapu senedi (Kira kontratının aslı da kontrol için ibraz edilecektir.),
5.İşçilerin son 2 aylık SSK bildirgeleri ile tahakkuk fişleri (Tahakkuk fişindeki adres imalathane adresi olacaktır.),
6.Muhtasar beyannamesi ile tahakkuk fişi,
7.Yenileme ve ilk kapasite başvurusu ayırımı yapmaksızın makina faturaları eksiksiz ibraz   edilecektir.
  Kiralama yoluyla edinilen makine parkında;
    a) Leasing harici kiralamalarda en az 1 yıl üzerinden düzenlenen kira sözleşmesi, makinaların faturaları ve sözleşmeye istinaden yapılan ödemelere ait makbuzların fotokopileri,
    b) Leasing yoluyla kiralamalarda noter onaylı ve yevmiye no’lu Leasing sözleşmesi ile birlikte makina proforma faturası ve tarihli ödeme planı ibrazı,
     Yurtdışından giriş yapan makine parkında;
    a) Gümrük Giriş Beyannamesi, Gümrük Vezne Alındısı ve Fatura ibrazı zorunludur.
    NOT : Vergi Mevzuatı gereği fatura yerine ibraz edilen gider makbuzu, taahütname v.b. gibi belgeler kabul edilmeyecektir .
8.Kapasite Servisi personeli tarafından evrak kontrollerinin gerçekleştirilmesine müteakip, uygun bulunan başvurular Odamız Ekspertiz ücreti olan 112,50.- TL. yatırılması ile tamamlanır.
9.İmalathane adresinin tescilinin yapılması zorunludur.

Kapasite Raporu Tanzim İşlemleri Nasıl Yürütülür?

·  Firma tarafından kapasite raporu talep formu ve ekinde istenen evrak ile birlikte İç Ticaret Şubesine başvurulur,
· Başvuru ilgili raportör tarafından değerlendirilir,
· Görevli eksper mühendisle beraber daha önceden belirlenen tarihte firmanın işyerine ziyarette bulunulur,
· Eksper mühendis Kapasite Kriterlerine uygun olarak ölçüm ve tespitlerini yapar ve raporu tanzim eder,
· Tanzim edilen rapor, yazımı müteakip 3 nüsha derlenerek  onaylanmak üzere Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne (TOBB) gönderilir,
· TOBB’un onayından sonra 2 nüshası İstanbul Ticaret Odası’na iade edilen raporlardan birisi firmaya verilirken, diğeri Şube’de firmanın dosyasında muhafaza edilir.

Kapasite Raporunun Yenilenmesini Gerektiren Nedenler Hangileridir?      
· Süre bitimi,
· Adresi değişikliği,
· Kapasite verilerindeki değişiklikler.

Kapasite Raporunun İptalini Gerektiren Nedenler Hangileridir?
· Tesisin başka bir firmaya devir edilmesi, kısmen veya tamamen kiraya verilmesi veya geri alınması,
· İşyerinin değiştirilmesi sonucu, makine ve tesisat tablosunda kapasiteye etki edecek bir değişikliğin saptanması (bu durumda eski kapasite raporu iptal edilir yerine yenisi tanzim edilir. İşyeri değişikliğinde makine ve tesisat tablosunda kapasiteye etki edecek bir değişikliğin olmaması halinde yeni adresin TOBB’a bildirilmesi yeterlidir),
· Firmanın sanayicilik vasfını kaybetmesi (firmanın üretimi bırakması veya işyerinin devamlı kapalı olduğunun İstanbul Ticaret Odası’nca tesbiti),
· Kuruluşun feshi veya iflas etmesi,
· Şahıs firmalarında firma sahibinin vefatı,
· Firmanın faaliyet konusunu değiştirmesi veya işyerini başka bir il’e nakletmesi ve/veya başka bir Oda’ya kaydolmak suretiyle yeni bir kapasite raporu tanzim ettirmesi,
· Tabii afetler nedeniyle makine ve tesisatın harap olması ve uzun zaman çalışmaz durumda bulunduğunun tespiti,
· Geçerlilik süresinin dolması.

Kapasite Raporu Sureti Nasıl Alınır?
Kapasite raporu sureti, firmanın sözlü talebi üzerine İstanbul Ticaret Odası veznesine fotokopi onayı ücreti olarak 7.-TL yatırması sonucu düzenlenir.

Kapasite Raporu İle İlgili Servis Telefonları:
·0212/455 62 23
·0212/455 62 24
·0212/455 62 26
·0212/455 62 31
·0212/455 62 35
·0212/455 62 65
·0212/455 61 46

KONUYLA İLGİLİ DİGER YAZILARIMIZ İÇİN TIKLAYINIZ

Bilgi Alınabilecek İnternet Siteleri
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
KOSGEB
İTO
 

jigolo siteleri adana escort perabet venusbet giris casinoslot bahisnow casinoslot ata dondurulmuÅŸ ürünler stethoscope case bahisnow giriÅŸ casino slot bethouse korsan taksi asyabahis giris baymavi giris betgram giris betmatik giris bets10 giris betvole giris casinomaxi giris casinovale giris celtabet giris dinamobet giris dumanbet giris gencobahis giris gobahis giris gorabet giris holiganbet giris imajbet giris makrobet giris mariobet giris milanobet giris mobilbahis giris oslobet giris piabet giris pinbahis giris polobet giris pulibet giris safirbet giris supertotobet giris tempobet giris trbet giris tulipbet giris vegabet giris vevobahis giris grandbetting vdcasino sekabet Elitbahis Sahabet Casibom Bahis Aresbet Redwin casinoslot casinoslot casinoslot casinoslot casinoslot casinoslot casinoslot casinoslot bahisnow bahisnow bahisnow bahisnow bahisnow bahisnow bahisnow bahisnow bahisnow bahisnow Jupwin Lordcasino Onwin casinoper casinoper casinoper casinoper casinoper casinoper casinoper casinoper casinoper casinoper casinoper casinoper casinoper Hipercasino Hipercasino Hipercasino Hipercasino Hipercasino Hipercasino Hipercasino Hipercasino Hipercasino Hipercasino Hipercasino Hipercasino Hipercasino Hipercasino bahisnow book of ra bethouse Slotbar Musclebet Holiganbet aspercasino netxcasino betizm julibet julibet slotcasino bettingpro.in hipodrombet hipodrombet simdibahis betbey Casinoslot casino siteleri netxcasino betbey betizm şimdibahis yeni bahis siteleri kacak iddaa canlı casino deneme bonuslu casino siteleri deneme bonusu veren siteler Bahisnow lordcasino jupwin elitbahis casinoslot kralbet zingabet bodrum escort