İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

İşveren Teşviki ile 142.16 TL Prim İndirimi

işçi ve işveren tarafından şartların yerine getirilmesi şartıyla, aylık 142.16 TL işsizlik sigortası fonundan karşılanmaktadır, teşvikten yararlanmak için sgk ya dilekçe ile başvurup sigorta maliyetlerinizi düşürebilirsiniz. şartları basit ve uygulaması kolay olan teşvik çoğu işveren tarafından bilinmemektedir.

5921 Sayılı Kanunuyla Gelen İlave istihdam teşviki :

5/2/2010 tarihli ve 27484 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5951 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanununla 4447 Geçici 9 maddede değişiklik yapılarak Aralık 2009 sonu itibari ile biten bu prim teşvikinin süresi 31.12.2010 tarihine kadar uzatılmıştır. Konuyla İlgili 23.02.2010 Tarihinde  2010–33 Sayılı SGK Genelgesi Yayınlanmıştır.

Buna göre;

1- 2009 yılının ekim ayına ait prim ve hizmet belgelerinde bildirilen sigortalı sayısına ilave olarak 31/12/2010 tarihine kadar işe alınan,

2- İşe alınma tarihinden önceki üç aylık dönem içinde SGK’ya verilen prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalılar dışındaki kişilerden olmak kaydıyla işe alınan ve fiilen çalıştırılanlar için teşvikten yararlanılması mümkün.

Teşvik tutarı ise, altı ay boyunca asgari ücret üzerinden hesaplanan sigorta primlerinin işveren hisselerine ait tutarı olarak belirlenmiştir. Buna göre altı ay boyunca 142.16 TL işveren teşviki İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanacak.

TEŞVİKİN KOŞULLARI

5951 sayılı Kanunla yapılan değişiklik uyarınca 1/1/2010 ila 31/12/2010 tarihleri arasında işe alınan sigortalılardan dolayı sözkonusu geçici maddede öngörülen sigorta prim teşvikinden yararlanılabilmesi için,

Sigortalılar yönünden;

– 1/1/2010 ila 31/12/2010 tarihleri arasında işe alınmış olması,

– İşe giriş tarihinden önceki üç aylık dönemde herhangi bir işyerinden Kurumumuza verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı olmaması,

– Fiilen çalışması,

İşyerleri yönünden

– 1/1/2010 ila 31/12/2010 tarihleri arasında işe alınan sigortalıların 2009/Ekim ayına ilişkin düzenlenmiş aylık prim ve hizmet belgesinde kayıtlı sigortalı sayısına ilave olarak işe alınmış olması,

şartlarının birlikte gerçekleşmiş olması ve sigortalı, işyeri ve işveren nitelikleri bakımından maddede belirtilen istisnalar arasında yer almaması gerekmektedir.

01/01/2010 ve önceki tarihlerde işe alınan sigortalılar ile halihazırdaki mevcut düzenlemeye göre 31/12/2010 tarihinden sonra işe alınan sigortalılardan dolayı söz konusu teşvikten yararlanılması mümkün bulunmamaktadır.

01/01/2010 ile  31/12/2010 tarihleri arasında işe alınan sigortalılardan dolayı anılan kanunda öngörülen teşvikten yararlanılabilmesi için, sigortalının işe alındığı tarihten önceki üç aylık dönemde, gerek yeni işe alındığı işyerinden, gerekse farklı bir işyerinden SGK'ya verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı olmaması gerekmektedir.

3308 sayılı kanunda belirtilen aday çırak, çırak ve mesleki işletmelerde eğitim gören öğrenciler ile meslek liselerinde okumakta iken veya yükseköğrenimleri sırasında zorunlu staja tabi tutulan öğrenciler ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 46'ncı maddesine tabi olarak kısmi zamanlı çalıştırılan öğrencilerden aylık prime esas kazanç tutarı 5510 sayılı kanunun 82'nci maddesine göre belirlenen günlük prime esas kazanç alt sınırına kadar olanlar hakkında yalnızca kısa vadeli sigorta kolları hükümleri uygulandığından, işe alındığı tarihten önceki üç aylık dönemde yukarıda açıklanan sigortalılık hallerinden dolayı haklarında yalnızca kısa vadeli sigorta kolları hükümleri uygulanan sigortalılardan dolayı söz konusu teşvik hükümlerinden yararlanılması mümkün bulunmaktadır.

İşverenlerin, 01/01/2010 ile 31/12/2010  tarihleri arasında işe almış oldukları sigortalıların işe alındığı tarihten önceki üç aylık döneme ilişkin düzenlenen aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı olup olmadığı hususunu, www.sgk.gov.tr adresinden "çalışan", seçeneği işaretlenmek suretiyle erişilen "hizmet hesabı" seçeneği vasıtasıyla, sigortalıların TC kimlik numaralarını girerek tespit etmeleri gerekmektedir. "Hizmet hesabı" seçeneği vasıtasıyla yapılacak olan sorgulamalar sonucunda, sigortalının işe alındığı tarihten önceki üç aylık dönemde prim ödeme gün sayısına rastlanılması veya aynı dönemde sigortalının çeşitli nedenlerle (istirahat, ücretsiz izin gibi) ay içinde fiili çalışmasının bulunmamasına rağmen, gün ve kazanç bölümünün 0 (sıfır) olması halinde, bu nitelikteki kayıtları bulunan sigortalılardan dolayı söz konusu teşvik hükümlerinden yararlanılması mümkün bulunmamaktadır.

Fiilen çalışma şart

 sigorta primi işveren hissesi teşvikinden yararlanılabilmesi için, sigortalının ay içinde fiilen çalışmış olması gerekmektedir. Dolayısıyla, anılan kanunda öngörülen diğer şartlara sahip olmasına rağmen ay içinde çeşitli nedenlerle (yıllık ücretli izin ve istirahat gibi) fiilen çalışmamış olan sigortalılara, işverenlerce ücret ödenmesi halinde, fiilen çalışılmamış sürelere ilişkin ödenen ücretlerden dolayı söz konusu teşvikten yararlanılması mümkün bulunmamaktadır.

Primler süresinde ödenmeli

Kapsama giren sigortalıların fiilen çalıştıkları sürelere ilişkin düzenlenecek aylık prim ve hizmet belgeleri, 5921 sayılı kanun numarası seçilmek suretiyle kuruma verilecektir. 5921 sayılı kanun numarası seçilmek suretiyle yasal süresi içinde kuruma verilmiş olan aylık prim ve hizmet belgelerinden dolayı tahakkuk etmiş sigorta primlerinin, işveren hissesine ait kısmının İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanabilmesi için, aynı aya ilişkin gerek 5921 sayılı kanun numarası seçilmek suretiyle, gerekse diğer kanun numaraları veya kanun numarası seçilmeksizin düzenlenmiş aylık prim ve hizmet belgelerinden dolayı tahakkuk etmiş sigorta primlerinin sigortalı hissesine isabet eden kısmı ile İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanmayan işveren hissesine isabet eden kısmın tamamının ödenmesi gerekmektedir.

İşveren tarafından ödenmesi gereken (İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanmayan) tutarın yasal süresi içinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde, gerek işveren tarafından ödenmesi gereken kısma, gerekse İssizlik Sigortası Fonu tarafından karşılanması gereken kısma isabet eden gecikme cezası ve gecikme zammı işverenden tahsil edilecektir.

işe alınan sigortalılar yönünden yukarıda belirtilen şartlar yanında, ayrıca 2009/EKİM ayına ilişkin olarak düzenlenmiş olan aylık prim ve hizmet belgesinde kayıtlı sigortalı sayısına ilave olarak işe alınmış olmaları gerekmektedir. Baz alınacak sigortalı sayısının tespiti sırasında sosyal güvenlik destek primine tabi olarak çalışanlar toplam sigortalı sayısına dahil edilecek, buna karsın aday çırak, çırak ve isletmelerde mesleki eğitim gören öğrenciler ile meslek liselerinde okumakta iken veya yüksek öğrenimleri sırasında zorunlu staja tabi tutulan öğrenciler ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 46'ncı maddesine tabi olarak kısmi zamanlı çalıştırılan öğrencilerden aylık prime esas kazanç tutarı, 5510 sayılı kanunun 82'nci maddesine göre belirlenen günlük prime esas kazanç alt sınırına kadar olanlar toplam sigortalı sayısına dahil edilmeyecektir.

Alt işverenler de, öngörülen teşvikten, grekli koşulların sağlanmış olması halinde yararlanabileceklerdir. İşveren hissesi sigorta prim teşvikinden ortalama sigortalı sayısına ilave olarak yeni işe alınan ve maddede öngörülen niteliklere sahip sigortalılardan; hangi aracının, kaç sigortalıdan dolayı yararlanacağı hususu ise asıl işveren tarafından değerlendirilecektir.

Yapılan kontrol ve denetimler sonucunda çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği tespit edilen işyerleri, tespitin yapıldığı aydan başlamak suretiyle 4447 sayılı kanunun geçici 9'uncu maddesinde öngörülen işveren hissesi sigorta prim teşvikinden yararlanamayacaklardır.

Fatih ÇOLAK