İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Gelir Vergisi Kanunu değişiyor.

Gelir vergisi kanunu ile bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair kanun tasarısı 25.05.2010 tarihi itibariyle TBMM'ye sunulmuştur.

Söz konusu Kanunla yapılması öngörülen değişikliklerden önemli bazı başlıklar aşağıda sıralanmıştır.

ÜCRETLİLERE AYRI TARİFE

Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararı üzerine, 1 Ocak 2010 tarihinden itibaren uygulanmak üzere, “Ücretliler için ayrı bir vergi tarifesi” belirleniyor.

Anayasa Mahkemesinin iptal kararı sonrası ücretliler için farklı bir gelir vergisi tarifesi oluşturma çalışması çerçevesinde ücretliler için %35 lik dilime geçiş 50.000 TL den 76.250 TL’ ye çıkarılması öngörülmektedir.

Böylelikle (76.250-50.000) 26.250 TL’lik bir kısmın daha %35 yerine %27 oranında vergilendirilmesi imkanı getirilmiştir. Bu da kümülatif vergi matrahı bu seviyeye ulaşan ücretliler açısından ( 26.250 x 0,08)= 2.100 TL lik bir iyileştirmeye tekabül etmektedir.

Bu uygulama 2010 yılı başından geçerli olmak üzere uygulanacağından fazla kesilip ödenmiş vergilerin red ve iadesi de mümkün kılınmaktadır. (Geçici 78 Madde)

BORÇ PARAYA KDV GELİYOR

Ticari işlemler gereği yapılan borç verme işlemleri, finansman hizmeti kapsamında KDV’ye tabi tutulacak.

Buna göre bir şirketin başka şirkete ya da ortağına veya gerçek kişilere verdiği borç paralar, yüzde 18 KDV’ye tabi olacak. Ayrıca Banka Sigorta Muameleleri Vergisine (BSMV) tabi olmayacak.

Ödünç para verme işlemi ana faaliyet konusu olanlarda ise KDV yerine BSMV uygulanacak.

MALİYE’DEN GÖRÜŞ ALMAK PARAYLA

Vergi Usul Kanunun 413 üncü maddesine göre yapılacak izahat (özelge-mukteza) taleplerinde aşağıda belirtilen nisbetlerde harç alınması öngörülmektedir.

-Sermaye şirketlerinden 2000 TL
-Gelir veya kurumlar vergisi uygulamasında dar mükellef sayılanlardan 1.500 TL
-Sermaye şirketleri dışındaki I inci sınıf tüccar ve serbest meslek erbabından 1.000 TL
-II inci sınıf tüccarlardan 200 TL
-Konuları daha karmaşık olmasına rağmen, dar mükelleflere “ayrıcalık” sağlanıp, onlardan 500 TL  
  daha az para alınıyor.

Maliye’den görüş alıp, ona göre hareket edenden, aksine bir uygulama yapıldığında “vergi cezası” alınmıyor ancak “gecikme faizi” isteniyordu.

Yeni düzenlemede, gecikme faizi istenilmesinden de vazgeçiliyor.

Vergi Usul Kanununa eklenen bir hükümle elektronik ortamda tebliğ imkanı getirilmektedir.

HERKES MUTLAKA İNCELENECEK

Mükelleflerin yıllık iş hacimleri, aktif ve öz sermaye büyüklükleri esas alınarak 3 gruba ayrılması her bir grupta yer alanların bağlı olduğu gruba göre en az 3-6-9 yılda bir tam veya sınırlı vergi incelemesine tabi tutulması esası getirilmektedir.

Yeni düzenlemede, şirketlerin ve bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin, mutlaka vergi incelemesine tabi tutulması öngörülüyor.

Buna göre, mükellefler büyüklüklerine göre üç gruba ayrılacak.

· Birinci gruptakiler: Üç yılda en az bir kez

· İkinci gruptakiler: Altı yılda en az bir kez

· Üçüncü gruptakiler: Dokuz yılda en az bir kez

Vergi incelemesine tabi tutulacak.

İkinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek kazancı elde edenler için böyle bir zorunluluk yok.

Vergi İncelemelerinin belirli sürelerde bitirilmesi esası getirilmektedir.

 Bir kısım özel usulsüzlük cezalarında indirime gidilmektedir

KANUN TASARISNIN TAM METNİ

www.muhasebebilgisi.com | 7/24 Muhasebe