İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

2011 yılı vergileme sınırları ve istisna tutarları

2011 yılında uygulanacak diğer hadler, sınırlar, istisnalar ve indirimler

Beyan sınırları

2010 yılında elde edilen, vergi kesintisine tabi tutulmamış veya istisnaya konu olmayan menkul ve gayrimenkul sermaye iratlarında beyan sınırı 1.090 liradır. Yurtiçinde elde edilen alacak faizleri veya yurtdışında elde edilen faizler bu kapsamda olup, tutarın geçilmesi halinde bu gelirlerin tamamı 2011 yılında verilecek beyannameye dahil edilecektir. 2011 yılında elde edilecek benzer gelirler için sınır 1.170 lira olacaktır.

2010 yılında elde edilmiş olan, vergi kesintisine tabi tutulmuş menkul ve gayrimenkul sermaye iratlarına ilişkin beyan sınırı 22.000 liradır. Bu tutar 2011 yılında elde edilip 2012 yılında beyan edilecek gelirler için 23.000 lira olacaktır.

Kira geliri istisna tutarı

Konut kira gelirlerinin bir kısmı gelir vergisinden istisna olup, istisna tutarı 2010 yılı kira gelirleri için 2.600 lira, 2011 yılı gelirleri için 2.800 liradır.

Yukarıdaki tutarı geçmeyen konut kira gelirleri beyan edilmeyecek, kira gelirinin bu tutarı geçmesinde ise bu kısım gelir vergisinden istisna tutulacaktır.

İstisna tutarının üzerinde gelir elde edilmesine rağmen beyan edilmemesi veya eksik beyan edilmesi durumunda, istisnadan yararlanma hakkının ortadan kalktığı unutulmamalıdır.

Taşınmaz mal alım satım kazançlarında istisna

Gelir Vergisi Kanunu'na göre, satın alma tarihinden itibaren beş (1 Ocak 2007 tarihinden önce satın alınanlar için 4) yıl içinde satışından elde edilen kazançlar gelir vergisine tabidir.

Taşınmaz mal satışından elde edilen kazançların 2010 yılında 7.700 liralık, 2011 yılında ise 8.000 liralık kısmı gelir vergisinden istisnadır.

Veraset ve intikal vergisi istisna tutarları

2011 yılında yapılan bağışlar ve miras kalan değerler nedeniyle hesaplanan veraset ve intikal vergisi matrahından indirilecek istisna tutarları aşağıdaki tabloda yer almaktadır:

Eş ve çocuklardan her birine isabet eden miras hisselerinde 118.438.00 TL

Çocuk bulunmaması halinde, eşe isabet eden miras hissesinde 237.018.00 TL

Bağışlarda 2.730.00 TL

Yarışma ve çekilişlerde kazanılan ikramiyelerde 2.730.00 TL

Asgari geçim indirimi tutarları

Ücretliler için 2011 yılında uygulanacak asgari geçim indirimi tutarları tablodaki gibidir:

Medeni durum Aylık (TL) Medeni durum Aylık (TL)

Bekâr 59.74 

Evli eşi çalışmayan ve çocuksuz 71.69 Evli eşi çalışan ve çocuksuz 59.74

Evli eşi çalışmayan ve 1 çocuklu 80.65 Evli eşi çalışan ve 1 çocuklu 68.70

Evli eşi çalışmayan ve 2 çocuklu 89.61 Evli eşi çalışan ve 2 çocuklu 77.66

Evli eşi çalışmayan ve 3 çocuklu 95.58 Evli eşi çalışan ve 3 çocuklu 83.63

Evli eşi çalışmayan ve 4 çocuklu 101.55 Evli eşi çalışan ve 4 çocuklu 89.61

Sakatlık indirimi tutarları

Çalışma gücünü belli ölçüde kaybeden ücretliler ile serbest meslek erbabı sakatlık indiriminden yararlanabilmekte ve gelirlerinin bir kısmı bu çerçevede gelir vergisine tabi tutulmamaktadır. Ayrıca, bakmakla yükümlü olunan özürlü kişi varsa, ücretli ve serbest meslek erbabı, bu kişiler için de sakatlık indiriminden yararlanılabilmektedir.

2011 yılında dikkate alınacak sakatlık indirimi tutarları aşağıdaki gibidir:

– Çalışma gücünün %80'inin kaybedenler için  700 lira
– Çalışma gücünün %60'ını kaybedeler için  350 lira
– Çalışma gücünün %80'inin kaybedenler için  170 lira.

Vergiden müstesna harcırah tutarları

2011 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'nu ile en yüksek Devlet memuru için belirlenen gündelik tutarı 41.00 TL'dir. Bu çerçevede personele yurt içi seyahatler nedeniyle ödenen harcırah gündeliğinin bu tutardaki kısmı gelir vergisinden istisnadır.

Yurtdışına yapılacak seyahatlerde personele ödenecek gündeliğin vergiden istisna edilecek kısmı 05.03.2010 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bir Bakanlar Kurulu kararıyla belirlenmiş olup, 2011 yılı başı itibariyle bu tutarlarda bir değişiklik olmamıştır.

Asgari ücret ve vergisi

16 yaşından büyük çalışanlar için 2011 yılında uygulanacak asgari ücret tutarı ayık 796.50 liradır. Asgari ücretin vergi ve diğer yükümlülükler düşüldükten sonra kalan net tutarı ise 629.96 liradır.

Asgari ücretin işverene maliyeti 967.75 lira olup, bu tutarın yüzde 4.86'sı vergilerden, yüzde 30.04'ü ise sigorta primlerinden oluşmaktadır. Bütün işverenlere sağlanan 5 puanlık prim desteği, asgari ücret üzerinden ödenen sigorta primi işveren payını yaklaşık 40 lira düşürmekte, bunun sonucunda asgari ücretin işverene maliyeti 927.93 liraya, toplam yük içindeki sigorta primi payı ise yaklaşık %27'ye düşmektedir.

Kıdem tazminatı tavanı

2011 yılının ilk yarısında uygulanacak olan kıdem tazminatı tavanı 2.623.23 liradır.

Bu yılın ikinci yarısında uygulanacak olan kıdem tazminatı tavanı, memur maaş katsayılarında yapılacak değişiklik sonucu belirlenecektir.

Sosyal güvenlik primine esas kazançların alt ve üst sınırları

Sosyal güvenlik mevzuatı uyarınca, sosyal güvenlik primine esas tutulan günlük kazancın alt sınırı, asgari ücretin otuzda biri, üst sınırı ise günlük kazanç alt sınırının 6.5 katıdır.

Buna göre, 2011 yılının ilk yarısında uygulanacak olan, sosyal güvenlik primi, işsizlik sigortası primi ve sosyal güvenlik destek primine esas kazançların alt sınırı 796.50 lira, üst sınırı ise 5.177.40 liradır.

Vakıflara vergi muafiyeti tanınması

Bakanlar Kurulunca vakıflara "vergiden muaf vakıf" statüsü verilebilmektedir. Bu statünün verildiği vakıflar, statünün verdiği ayrıcalıklı konum yanında, başta bunlara yapılan bağışların bağış yapanlarca belirli ölçüde matrahtan indirimi olmak üzere çeşitli vergi ayrıcalıklarına da kavuşmaktadırlar.

Vakıfların vergiden muaf vakıf sayılabilmesinde, diğer koşulların yanında, talepte bulunan vakıfların belirli bir gelir getirici malvarlığına ve yıllık gelire sahip olmaları aranmaktadır.

Asgari malvarlığı ve gelir tutarları yıllar itibariyle değişmektedir. 2011 yılında vergi muafiyeti talebinde bulunacak vakıfların vergi muafiyeti talebinde bulundukları tarihte en az;

– 665.000 lira gelir getirici mal varlığına ve

– 63.000,00 lira yıllık gelire (kamu kaynaklı yardımlar ve bağışlar hariç)

sahip olmaları gerekir.

Bakanlar Kurulunca derneklere "kamuya yararlı dernek" statüsü verilmesinde asgari malvarlığı ve yıllık gelir aranmaktadır.

Fatura düzenleme sınırı

2010 yılında 680 lira olan fatura düzenleme sınırı 2011 yılı için 700 liradır.

Buna göre, 2011 yılında nihai tüketicilere yapılan 700 liradan daha küçük tutarlı satışlar için, müşterinin de istememesi koşuluyla fatura düzenleme zorunluluğu yoktur. Bu satışlar için perakende satış fişi düzenlenmesi mümkündür.

Doğrudan gider yazma sınırı

Satın alınan demirbaşlar için, 2010 yılında 680 lira olan doğrudan gider yazma sınırı 2011 yılı için 700 liradır.

Buna göre, 2011 yılında satın alınan demirbaşlardan bedeli bu tutarı aşmayanlar doğrudan gider kaydedilebilir.

Recep Bıyık | Dünya