İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

2011 yılı için çalışma hayatı parametreleri

Ocak ayı, çalışma hayatında bereketli ay olarak adlandırılıyor. Öyle ya, genelde maaş zamları ocak ayından geçerli arttırılıyor. Her yıl ocak ve temmuz aylarında, çalışma yaşamını ilgilendiren birçok parametrede de değişiklikler olur.

Asgari ücret değişti, buna bağlı olarak SGK primine esas kazanç alt ve üst sınırında değişiklik yapıldı, aile ve çocuk yardımı tutarları ile ücretlerin vergilendirilmesinde uygulanacak aylık sakatlık indirimi tutarları değişti.

Asgari ücret değişti

4857 sayılı İş Kanunu'nun 39'uncu maddesine istinaden Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nca alınan 28/12/2010 tarih ve 2010/1 sayılı kararla (RG:31 Aralık 2010 -27802);

 01/01/2010-30/06/2010 01/07/2010-31/12/2010

 Günlük Aylık Günlük Aylık

16 yaşından büyükler İçin  26.55 796.50 27.90 837.00

16 yaşından küçükler İçin 22.065 679.50 23.85 715.50

Olarak tespit edilmiştir.

Asgari geçim indirimi arttı

2011 yılında uygulanacak ücretlilerin yararlanacakları asgari geçim indirimi tutarları da değişti. Asgari geçim indiriminden, ücretleri gerçek usulde vergilendirilen gerçek kişiler yararlanacak. Bu uygulamadan kasap, manav, terzi gibi esnaf ve tüccar ile avukat, diş hekimi, doktor, mali müşavir, mühendis, mimar gibi serbest meslek erbabı yararlanamayacak.

Hizmet erbabının bekâr veya evli olup olmamasına ya da çocuk sayısına bağlı olarak yararlanabileceği asgari geçim indirimi tutarı değişiyor.

1 Ocak 2011 tarihinden itibaren uygulanacak asgari geçim indirimi tutarları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Medeni hali Asgari geçim indirimi

Bekar 59.74

Evli (eşi çalışmıyor) ve çocuksuz 71.69
Evli (eşi çalışmıyor) ve 1 çocuklu 80.65
Evli (eşi çalışmıyor) ve 2 çocuklu 89.61
Evli (eşi çalışmıyor) ve 3 çocuklu 95.58
Evli (eşi çalışmıyor) ve 4 çocuklu 10.55
Evli (eşi çalışan ve çocuksuz 59.74
Evli (eşi çalışan) ve 1 çocuklu 68.70
Evli (eşi çalışan) ve 2 çocuklu 77.66
Evli (eşi çalışan) ve 3 çocuklu 83.63
Evli (eşi çalışan) ve 4 çocuklu 89.61

SGK primine esas kazancın alt ve üst sınırı arttı

5510 sayılı Kanun uyarınca alınacak prim ve verilecek ödeneklerin hesabına esas tutulan günlük kazancın alt sınırının, 4857 sayılı İş Kanunu'nun 39'uncu maddesine göre 16 yaşından büyükler için belirlenen asgari ücret, üst sınırının ise günlük asgari ücretin 6,5 katı olduğu hükme bağlanmıştır. Yapılan değişikliğe göre,

– 01.01.2011-30.06.2011 tarihleri arasında günlük alt sınır 26.55 TL, aylık alt sınır 796.50 TL, günlük üst sınır 172.58 TL, aylık üst sınır 5.177.40 TL olarak uygulanacaktır.

– 01.07.2010-31.12.2010 tarihleri arasında günlük alt sınır 27.90 TL, aylık alt sınır 837.00 TL, günlük üst sınır 181.35 TL, aylık üst sınır 5.440.50 TL olarak uygulanacaktır.

 01/01/2011-30/06/2011 01/07/2011-31/12/2011

Günlük (TL/gün) Aylık (TL/gün) Günlük (TL/gün) Aylık (TL/gün)

Alt sınır (taban)  26.55 796.50 27.90 837.00

Üst sınır (tavan) 172.58 5.177.40 181.35 5.440.50

Gelir vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesinde esas alınan tarife

Gelir Vergisi Kanunu'nun 103'üncü maddesinde yer alan gelir vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesinde esas alınan tarife, 2011 takvim yılı gelirlerinin vergilendirilmesinde esas alınmak üzere aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir.

9.400 TL'ye kadar  %15
23.000 TL'nin 9.400 TL'si için 1.410 TL, fazlası %20
53.000 TL'nin 23.000 TL'si için 4.130 TL (ücret gelirlerinde 80.000 TL'nin 23.000 TL'si için 4.130 TL), fazlası  %27
53.000 TL'den fazlasının 53.000 TL'si için 12.230 TL (ücret gelirlerinde 80.000 TL'den fazlasının 80.000 TL'si için 19.520 TL), fazlası  %35

Ücretlerin vergilendirilmesinde uygulanacak aylık sakatlık indirimi tutarları

01.01.2011 tarihinden itibaren ücretlerin vergilendirilmesinde uygulanacak GVK'nın 31'inci maddesinde yer alan sakatlık indirimi tutarları değişmiş olup,

I. Derece sakatlar (çalışma gücünün asgari %80'ini kaybetmiş olanlar) 700 TL
II. Derece sakatlar (çalışma gücünün asgari %60'ını kaybetmiş olanlar) 350 TL
III. Derece sakatlar (çalışma gücünün asgari %40'ını kaybetmiş olanlar) 170 TL

Olarak belirlenmiştir.

Hizmet erbabına işyeri veya işyerinin müştemilatı dışında kalan yerlerde yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatlere ilişkin istisna tutarı

Gelir Vergisi Kanunu'nun 23'üncü maddesinin 8 numaralı bendinde yer alan, işverenlerce işyeri veya işyerinin müştemilatı dışında kalan yerlerde hizmet erbabına yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatlere ilişkin istisna tutarı, 2011 takvim yılında uygulanmak üzere (KDV hariç) 10.70 TL olarak tespit edilmiştir.

Kıdem tazminatı tavan tutarı                           

Kıdem tazminatının bir yıllık miktarını en yüksek devlet memuruna (Başbakanlık Müsteşarı) ödenen bir yıllık emeklilik ikramiyesi tutarı ile sınırlandırmıştı. Memur maaş katsayısına bağlı olan kıdem tazminatı tavan oranı sürekli değişmektedir.

1/1/2011 tarihinden geçerli olmak üzere, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 154'üncü maddesi uyarınca aylık gösterge tablosunda yer alan rakamlar ile ek gösterge rakamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak aylık katsayısı (0.061954), memuriyet taban aylığı göstergesine uygulanacak taban aylık katsayısı (0.82656), iş güçlüğü, iş riski, temininde güçlük ve mali sorumluluk zamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak yan ödeme katsayısı ise (0.019638) olarak yeniden belirlenmiştir.

Buna göre, 1/1/2011 tarihinden itibaren işçilere ödenecek kıdem tazminatının yıllık tavanı 2.623.23 TL'dir.

Damga vergisi oranı

Bakanlar Kurulu, 2010 yılı için Harçlar Kanunu ve Damga Vergisi Kanunu'ndaki maktu ve nisbi hadleri yüzde 10 oranında artırmıştı.

Bakanlar Kurulu kararı ile hem maktu, hem de nisbi hadler yüzde 10 oranında artırıldığından ücretlerden  (Avans olarak yapılan ödemeler dahil) kesilen damga vergisi binde 6'dan binde 6.6'ya çıkartılmıştı.

Ücret bordrolarında (avans, kıdem ve ihbar tazminatı bordroları dahil) geçtiğimiz yıl olduğu gibi 2011 yılında da damga vergisinin binde 6.6 üzerinden hesaplanması gerektiğine dikkat edilmelidir.

Sigorta primine tabi tutulmayacak özel sağlık sigortası primi ve bireysel emeklilik katkı payları tutarları

İşverence karşılanan özel sağlık sigortası primi ve bireysel emeklilik katkı payı dışındaki diğer şahıs sigortası (hayat, kaza, vs.) primlerinin ise tamamının sigorta primine kesintisine tabi tutulması gerekmektedir. personelin eş ve çocuklarının özel sağlık sigortası primi ve bireysel emeklilik primlerine de işveren tarafından katkı yapılması halinde bu tutardan SGK primi kesilecektir.

Sigortalı adına işveren tarafından yalnızca özel sağlık sigortası primi veya yalnızca bireysel emeklilik katkı payı ödenmiş olması durumunda ise, prime esas kazanca dahil edilecek tutar,  ödenen özel sağlık sigortası primi veya bireysel emeklilik katkı payı üzerinden %30 oranındaki istisna tutarının düşülmesi suretiyle hesaplanacaktır. Yani istisna tutardan SGK primi hesaplanmayacak, istisnayı aşan tutar üzerinden ayrıca SGK primi de kesilecektir.

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile bireysel emeklilik sistemine ödenen ve aylık toplamı asgarî ücretin % 30'unu (01.01.2011-30.06.2011 dönemi asgari ücreti üzerinden 238.95 TL) geçmeyen özel sağlık sigortası primi ve bireysel emeklilik katkı payları tutarlarından prim alınmayacağı öngörülmüştür.

Dönem 01/01/2011-30/06/2011 01/07/2011-31/12/2011

İstisna tutar 238,95.-TL 251,10.-TL

Sigorta primine tabi tutulmayacak yemek parası ile çocuk ve aile zammı tutarları

Sigorta primine tabi tutulmayacak yemek parası ile çocuk ve aile zammı tutarları

Dönemler Yemek parası (Günlük) Çocuk zammı (Aylık) Aile zammı (Aylık)

01.01.2011 – 30.06.2011 1.59 TL 15.93 TL 79.65TL
01.07.2011 – 31.12.2011 1.67 TL 16.74TL 83.70TL

Vergiden istisna çocuk zammı tutarları

GVK'nın tazminat ve yardımlara ilişkin istisnalardan söz eden 25'nci maddesinin 4 numaralı bendi ile, hizmet erbabına ödenen çocuk zamları GV'den istisna edilmiştir.

Sadece bir çocuğu olan ailelerde:

Dönem  0-6 yaş grubunda yer alan çocuklara ilişkin

çocuk zammı (TL)  Daha büyük çocuklara ilişkin çocuk zammı (TL)

 01.01.2011 – 30.06.2011 : 500 x 0.061954= 30.98   250 x 0.061954= 15.49

Birden fazla çocuğu olan ailelerde: Çocuk sayısı  01.01.2011 – 30.06.2011
döneminde (TL)

Mevcut iki veya daha fazla çocuktan ikisi veya daha fazlası 0-6 yaş grubunda yer alıyorsa : 30.98  x 2 = 61.96

Mevcut iki veya daha fazla çocuktan sadece biri 0-6 yaş grubunda yer alıyorsa
30.98  + 15.49= 46.47

Mevcut iki veya daha fazla çocuğun tamamı 6 yaşından büyükse : 15.49 x 2 = 30.98

Resul Kurt | Dünya

 

jigolo siteleri adana escort perabet venusbet giris casinoslot bahisnow casinoslot ata dondurulmuÅŸ ürünler stethoscope case bahisnow giriÅŸ casino slot korsan taksi asyabahis giris baymavi giris betgram giris betmatik giris bets10 giris betvole giris casinomaxi giris casinovale giris celtabet giris dinamobet giris dumanbet giris gencobahis giris gobahis giris gorabet giris holiganbet giris imajbet giris makrobet giris mariobet giris milanobet giris mobilbahis giris oslobet giris piabet giris pinbahis giris polobet giris pulibet giris safirbet giris supertotobet giris tempobet giris trbet giris tulipbet giris vegabet giris vevobahis giris grandbetting vdcasino sekabet New Online Casino 2022 with No Deposit Bonus tumbet bahis sitesi Süperbahis Giriş Best Curacao Online Casino - No KYC Casino Elitbahis Sahabet Casibom Bahis Aresbet Redwin casinoslot casinoslot casinoslot casinoslot casinoslot casinoslot casinoslot casinoslot bahisnow bahisnow bahisnow bahisnow bahisnow bahisnow bahisnow bahisnow bahisnow bahisnow Jupwin Lordcasino Onwin casinoper casinoper casinoper casinoper casinoper casinoper casinoper casinoper casinoper casinoper casinoper casinoper casinoper Hipercasino Hipercasino Hipercasino Hipercasino Hipercasino Hipercasino Hipercasino Hipercasino Hipercasino Hipercasino Hipercasino Hipercasino Hipercasino Hipercasino bahisnow book of ra Slotbar Musclebet Holiganbet aspercasino freebet veren siteler Favorisen Güncel avrupa bahis siteleri kolay bahis siteleri kolay para yatırılan bahis siteleri bahis siteleri para yatırma bahis siteleri yeni adresi bahis siteleri yeni adresi 2022 canlı iddaa siteleri no deposit bonus bitcoin bahis siteleri Best Online Casinos 2022 No Deposit Casino Bonus ecopayz casino casinos without verification free casino bonuses Spassino best 10 casinos online casino bonus ohne einzahlung Online Casinos und Spielotheken Online Casinos online spielothek Online Sportwetten Novoline Spielotheken Beste Online Casinos für Deutschland, online casino spielotheken Beste Online Casinos Book Of Ra Fixed Book Of Ra Xpand Book Of Ra Two Symbols Book of Ra 6 Mejores Casinos Online España 2022 Mejores Casas de Apuestas, bono sin depósito espana. Ruleta en vivo Casino Förslag, svenska online casino Топ рейтинг - Самые лучшие бонусы игрокам от букмекера и казино Betrouwbare online casino - Dutch Casino Şişli Escort Casino Forum tombalaoyna aviatorbahis aviatorbahisoyunu aviatoroyunu sweetbonanzademo sweetbonanzaoyunu tombalabingo tombalakartlari rulet forum sitesi pandas fortune madame destiny Pirate Gold buffaloking marsbahis vdcasino giriş honey honey honey Dog House Gates Of Olympus Wolf Gold pragmatic cashbonanza bigger bass bonanza fruit party casinoslot pragmatic play kavbet kavbet wild wild riches betbonusking.com cratosslot big bass bonanza Sweet Bonanza Aviator sweet bonanza meritking simsek rulet aviator okey oyna meritking bahisnow tv betturkey turkbet metroslot pusulabet dellabet betgaranti maksibet albibet jupwin aresbet bahisbudur lordcasino bahistek etrabet reynbet fashionbet betpuan afroditbet bizimbahis betmarlo musclebet casibom boxbahis ganobet hiperwin enobahis betovis casinolevant nisanbet netxcasino betizm julibet julibet slotcasino bettingpro.in hipodrombet hipodrombet simdibahis betbey Casinoslot casino siteleri netxcasino betbey betizm şimdibahis yeni bahis siteleri kacak iddaa canlı casino deneme bonuslu casino siteleri deneme bonusu veren siteler Bahisnow lordcasino jupwin elitbahis casinoslot kralbet zingabet bodrum escort