İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

KOBİ ler İçin Yeni KOSGEB Destekleri

Kalkınma ve büyümenin özel sektör eliyle sağlanabileceği genel kabul gören bir gerçektir. Özel Sektörün büyük bölümü de küçük ve orta ölçekli işletmelerden oluşmaktadır. Ülkemizde faaliyet gösteren yaklaşık 3,4 milyon KOBİ tüm işletmelerin %99.9unu oluşturmakta, istihdam yaratılması, yatırım sağlanması, girişimciliğin geliştirilmesi ve genel makro ekonomik göstergelere önemli katkılar sağlamaktadır. KOBİler; endüstrileşmenin, sağlıklı bir sosyal yapının, gelir dağılımındaki dengenin ve ticaretteki dinamizmin vazgeçilmez unsuru durumundadırlar. Daha düşük maliyetlerle istihdam imkanı sağlayan ve küresel dalgalanmalardan daha az etkilenen KOBİler, değişime ve teknolojik yeniliklere hızlı uyum sağlayan esnek yapılarıyla ekonominin vazgeçilmez unsurlarıdır. Bu işletmeler ayrıca, piyasada rekabetin yerleştirilmesi ve sürdürülmesine, değişen tüketici taleplerinin kısa sürede karşılanabilmesine, nitelikli eleman yetiştirilmesine ve bölgeler arası ekonomik ve sosyal dengesizliklerin giderilmesine de ciddi katkılarda bulunmaktadır.
 
Dolayısıyla KOBİlerin; ekonominin, istihdamın, sanayinin adeta iskeleti olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu işletmelerin durumundaki en küçük değişiklikler bile makroekonomik göstergelere anında yansımaktadır. Özellikle küresel ölçekte ciddi bir krizinin yaşandığı son dönemde KOBİlerin önemi bir kat daha artmıştır. Bu yüzden de pek çok ülke ile birlikte Türkiyede de böylesine hayati işlevleri olan KOBİlerin gelişmesine yönelik çeşitli program, plan ve destekler uygulanmaktadır.
 
Bu gerçeklerden hareketle ekonomimizin bel kemiğini teşkil eden KOBİlerimizin her bakımdan desteklenmesi, sorunlarının çözülmesi, sıkıntılarının giderilmesi, etkinlik ve verimliliklerinin arttırılması için KOSGEB olarak çeşitli destek ve hizmetler sağlamaktayız.
 
2003-2009 yılları arasında 53.400 işletmemize çoğu geri dönüşümsüz 250 milyon TL’nin üzerinde destek sağladık.
 
Ayrıca KOBİlerimiz ile esnaf ve sanatkârlarımızın uygun koşullarda kredi temin edebilmelerini sağlamak üzere bankalarla çeşitli protokoller düzenleyerek kredi faiz desteği programlarını uygulamaya koyduk.
 
Bu çerçevede 2003 yılından bu yana 1000+1000 KOBİ Makine Teçhizat Destek Kredisi, İmalatçı Esnaf Destek Kredisi, İstihdam Endeksli Cansuyu Kredisi, İhracat Destek Kredisi, 100.000 KOBİ Destek Kredisi, GAP Bölgesi Makine-Teçhizat Kredisi, Acil Destek Kredisi ve Diyarbakır Cazibe Merkezi Kredisi programlarını ile toplam 127.367 işletmeye 7,048 milyar TL tutarında kredi kullanma imkânı sağladık.
 
2009 yılı içerisinde de; imalat sanayi dışındaki KOBİlerin desteklenmesi konusunda görülen eksikliğin giderilmesi ve ülkemizin KOBİ politikasının daha organize bir yapıda yönlendirilmesi için 3624 sayılı kanunda, KOSGEBin kurulması kadar önemli bir değişikliğe gidilerek hizmet ve ticaret sektörlerindeki işletmeler de KOSGEB hedef kitlesine dahil edildi. Böylece KOSGEBin, imalat sanayi KOBİlerinin desteklenmesi konusunda 1990 yılından bu yana edindiği tecrübe ve birikimden 3 milyonun üzerinde işletmenin yararlanmasının yolu açıldı.
 
İmalat sanayi dışındaki KOBİ ve girişimcilerin de hedef kitlemize alınmasıyla hizmet götüreceğimiz işletme sayısının yanı sıra misyonumuz da ciddi anlamda genişleyerek KOSGEB ülkemizin KOBİlerden sorumlu ulusal kuruluşu niteliğine kavuştu.
 
Kanun değişikliğini müteakip KOSGEBin hedef kitlesinin genişlemesi, mevcut destek sistemindeki aksaklıklar, KOBİlerin esnek ve dinamik bir mevzuat yapısına ihtiyaç duyması ile işletmelerimizin talep ve beklentileri KOSGEB Destek Sisteminde değişiklik yapılması ihtiyacını ortaya çıkarmıştır.
 
Bu kapsamda, çalışma grupları oluşturulmuş; KOBİlerin bölge, sektör ve ölçek parametrelerine göre farklılaşan ihtiyaçlarını esas alan destek sistematiğinin kurgulanmasına yönelik destek sistemi revizyon çalışmaları başlatılmıştır.
 
Çalışmalar sonucunda; KOSGEB Destek Programları Yönetmeliği çerçevesinde; KOBİlerin ülkenin ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasında payını ve etkinliğini artırmak, rekabet güçlerini ve düzeylerini yükseltmek, ekonomik gelişmelere uygun bir şekilde sanayide entegrasyonu gerçekleştirmek, ihracattaki paylarını artırmak, araştırma-geliştirme, yenilik ve işbirliği faaliyetlerini desteklemek, girişimcilik kültürünü geliştirmek ve Kalkınma Planları, Hükümet Programları ve Yıllık Programlarda belirlenen hedefler de dikkate alınarak; Ar-Ge ve yenilik, endüstriyel uygulama, girişimcilik, pazarlama, e-dönüşüm, kurumsallaşma, markalaşma, kalite geliştirme, tasarım, çevre, enerji ve işbirliği-güçbirliği ile günün şartlarına bağlı olarak oluşabilecek diğer konularda destek programları hazırlanmıştır.
 
Genişleyen hedef kitle ihtiyaçlarına cevap verebilecek, erişimi kolay, etkin ve yalın, gelişime açık ve dinamik, maliyet ve farklılaştırma esaslı stratejilerin uygulanmasına imkan sağlayan, işletmelerin Ar-Ge ve inovasyon faaliyetlerini daha etkin destekleyen, ortaklık kültürünün teşvik edildiği, girişimciliğin desteklendiği ve girişimcilik kültürünün yaygınlaştırıldığı, tematik alanlarda destekleme imkanı sağlayan, KOBİ temelli stratejilerin uygulanacağı, katma değeri ve rekabet gücü yüksek, gelişme potansiyeli olan sektörlerin öncelikli olarak desteklenebileceği, bölge, sektör, yöre ve işletme ihtiyaçlarına göre tasarlanmış proje esaslı, e-devlet yapılanması ile uyumlu, kamu hizmetlerinin sunumu ile ilgili düzenlemelerle uyumlu, bilgi yoğun hizmetlerin daha etkin sunulduğu bir destek sistemi oluşturulmuştur.
 
Planlı/programlı çalışan ve proje geliştiren KOBİlerin teşvik edilerek rekabet güçlerinin artırılması için genel desteklerin yanı sıra girişimcilik, Ar-Ge, inovasyon gibi alanlar ile özellikle işbirliklerini kapsayan proje bazlı desteklerin verilmesini planlayan KOSGEBin yeni destek modelleri geçtiğimiz günlerde Sanayi ve Ticaret Bakanımız Sayın Nihat Ergün’ün gerçekleştirdiği basın toplantısı ile kamuoyuna duyuruldu.
 
KOSGEB yeni dönemde işletmelere, girişimcilere, KOBİlere yönelik projeleri olan meslek kuruluşlarına ve işletici kuruluşlara, geri ödemeli ve geri ödemesiz olmak üzere;
 
• Ar-Ge, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama
 Destek Programı,
• KOBİ Proje Destek Programı,
• Tematik Proje Destek Programı,
• İşbirliği-Güç birliği Destek Programı,
• Girişimcilik Destek Programı ile
• Genel Destek Programı
 
başlıkları altında destekler verilecektir.
 
Fikir Geliştirip Uygulayana 200 Bin TL
 
Ar-Ge, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programıyla bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluşlara sahip küçük ve orta ölçekli işletmeler ile girişimcilerin geliştirilmesi, yeni ürün, yeni süreç, bilgi ve/veya hizmet üretilmesi ve ticarileştirilmesi için araştırma, geliştirme, inovasyon ve endüstriyel uygulama projeleri desteklenecektir.
 
Bu program 2 alt başlıktan oluşacak olup, Ar- Ge ve İnovasyon alt programı kapsamında 12.000 TL limitli kira desteği, 25.000 TL limitli proje danışmanlık desteği, 5.000 TL limitli eğitim desteği, 25.000 TL limitli sınai ve fikri mülkiyet hakları desteği, 5.000 TL limitli proje tanıtım desteği, 15.000 TL limitli fuar, kongre, konferans, teknolojik işbirliği desteği ile 25.000 TL limitli test, analiz ve kalibrasyon desteğinin yanı sıra, makine teçhizat, donanım, hammadde, yazılım ve hizmet alımı giderlerine 100.000 TLye kadar geri ödemesiz, 200.000 TLye kadar geri ödemeli destek verilecektir. Endüstriyel Uygulama alt programı kapsamında ise geri ödemesiz 18.000 TL limitli kira desteği, 150.000 TL limitli Makine-Teçhizat, donanım, sarf malzemesi, yazılım ve tasarım giderleri desteği ile 100.000 TLye kadar personel gideri desteği ile 200.000 TLye kadar geri ödemeli makine-teçhizat, donanım, sarf malzemesi, yazılım ve tasarım giderleri desteği verilecektir. Ar-Ge ve İnovasyon Programının proje süresi 12-24 ay, Endüstriyel Uygulama Programının proje süresi ise en fazla 18 ay olacaktır. Her iki program için de Kurul kararı ile 12 aya kadar ek süre verilebilecektir. Bu destek programında destek oranı tüm bölgelerde % 75 olarak uygulanırken; başlangıç sermayesi desteğinin destek oranı %100 olarak uygulanacaktır.
 
İşletme Projelerine 150 Bin TL
 
KOBİ Proje Destek Programı kapsamında, işletmelerin, üretim, yönetim ve organizasyon, pazarlama, dış ticaret, insan kaynakları, mali işler ve finans, bilgi yönetimi ve benzer alanlarda sunacakları projeleri desteklenecektir. KOBİlerin kendi projelerini kendilerinin hazırlaması, kendi beceri ve noksanlarını daha iyi tanımalarını amaçlayan KOBİ Proje Destek Programının süresi 3 yıl, proje süresi 6-24 ay (+12 ay)olup destek üst limiti 150.000 TL olacaktır. Programın destek oranı 1. ve 2. Bölgelerde % 50; 3. ve 4. Bölgelerde ise % 60 olarak uygulanacaktır.
 
Yöresel Kaynağa Destek
 
Tematik Proje Destek Programı ile; makro strateji dokümanlarında işaret edilen öncelikler dikkate alınarak belirlenen tematik alanlarda bölgesel ve sektörel ihtiyaçların karşılanması, uluslararası mevzuat ve önceliklere KOBİlerin uyumunun sağlanması ve meslek kuruluşlarının KOBİleri geliştirmek amacıyla daha fazla proje hazırlamaları teşvik edilecektir.
 
Program ile işsizliğin yoğun olduğu yerlerde üniversiteler, sivil toplum kuruluşları, meslek odaları ve yerel yönetimler başta olmak üzere yerel aktörler tarafından hazırlanan meslek edindirme projelerine finansman sağlanacaktır.
 
Program, Çağrı Esaslı Tematik Programı ve Meslek Kuruluşu Proje Destek Programı olarak 2 alt programdan oluşmaktadır. Meslek Kuruluşu Destek Programıyla verilecek desteğin program süresi 3 yıl, proje süresi 24 ay(+12 ay), destek üst limiti ise 150.000 TL olurken; Tematik Proje Destek Programıyla desteklenecek projenin süresi teklif çağrısında belirlenir ve destek üst limiti ilgili teklif çağrısında yer alır. Her iki alt program için destek oranı 1. ve 2. Bölgelerde %50; 3.ve 4. Bölgelerde ise %60 olarak uygulanacaktır.
 
Gücünü Birleştirene Destek
 
İşbirliği-Güçbirliği Destek Programı ile ortak tedarik, ortak tasarım, ortak pazarlama, ortak laboratuar ve ortak imalat ve hizmet sunumu gibi konularda bir araya gelen KOBİlere destekler sağlanacaktır.
 
Programın süresi 3 yıl, projenin süresi ise 6-24 ay(+12 ay) olup, 250.000 TL geri ödemesiz ve 500.000 TL geri ödemeli destek verilecektir. İşletmelerin birleşme, işbirliği ve ortaklık yoluyla, mevcut yaratılan katma değeri büyütmeleri hedeflenen bu programla KOBİlerin tedarik, pazarlama, düşük kapasite kullanımı, rekabet gücü zayıflığı ve finansman gibi, tek başlarına çözemeyecekleri birçok soruna çözüm bulmaları beklenmektedir. Destek oranı 1.ve 2. Bölgelerde %50; 3. ve 4. Bölgelerde ise %60 olarak uygulanacaktır.
 
Girişimcilere Destek, Kadın Girişimciye Ayrı Bir Önem
 
Girişimcilik Destek Programı ile girişimciliğin desteklenmesi ve yaygınlaştırılması, başarılı ve sürdürülebilir işletmelerin kurulması, girişimcilik kültürünün yaygınlaştırılması, İş Geliştirme Merkezlerinin kurulması ile girişimciliğin geliştirilmesi, istihdamın artırılması ve yerel dinamiklere dayalı girişimciliğin desteklenmesi amaçlanıyor.
 
Girişimcilik Destek Programında; Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi, Yeni Girişimci Desteği ve İş Geliştirme Merkezi Desteği olmak üzere 3 ayrı alt başlık bulunmaktadır.
 
Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi kapsamında genel ve özel hedef gruplarına ücretsiz uygulamalı girişimcilik eğitimleri verilecektir. Yeni Girişimci Desteği kapsamında ise geri ödemesiz 5.000 TL limitli işletme kuruluş desteği, 10.000 TL limitli kuruluş dönemi makine, teçhizat ve ofis donanım desteği ile 12.000 TL limitli işletme giderleri desteği, geri ödemeli 70.000 TL limitli sabit yatırım desteği kullandırılacaktır. İş Geliştirme Merkezi Desteği kapsamında da 25.000 TLden 600.000 TLye kadar geri ödemesiz İŞGEM Kuruluş Desteği ile 20.000 TLden 100.000 TLye kadar geri ödemesiz İŞGEM İşletme Desteği verilecektir. İŞGEM Kuruluş Desteğinin süresi 18 ay, İŞGEM İşletme Desteğinin süresi ise 36 ay olarak uygulanacaktır.
 
Destek oranı, 1. ve 2. Bölgelerde % 60, 3. ve 4. Bölgelerde % 70 olup, Yeni Girişimci Desteğinde girişimcinin kadın veya özürlü olması durumunda ise bu oranlar 1. ve 2. Bölgelerde % 70, 3. ve 4. Bölgelerde ise % 80 olarak uygulanacaktır.
 
Çok Sayıda İşletmeye Destek
 
Genel Destek Programı ile çok daha fazla işletme fuar, tanıtım, eşleştirme, nitelikli eleman istihdamı, danışmanlık, enerji verimliliği, sınai mülkiyet halkları, tasarım, belgelendirme, test ve analiz gibi alanlarda desteklenecektir.
 
Genel Destek Programında program süresi 3 yıl olup, bu kapsamda: 30.000 TL limitli yurtiçi fuar desteği, 10.000 TL limitli yurtdışı iş gezisi desteği, 15.000 TL limitli tanıtım desteği, 15.000 TL limitli eşleştirme desteği, 20.000 TL limitli nitelikli eleman istihdam desteği, 15.000 TL limitli danışmanlık desteği, 10.000 TL limitli eğitim desteği, 30.000 TL limitli enerji verimliliği desteği, 15.000 TL limitli tasarım desteği, 20.000 TL limitli sınai mülkiyet hakları desteği, 10.000 TL limitli belgelendirme desteği ile 20.000 TL limitli test, analiz ve kalibrasyon destekleri sağlanacaktır. Genel Destek Programının destek oranı 1.ve 2. bölgelerde %50, 3.ve 4. bölgelerde ise %60 olarak uygulanacaktır.
 
KOSGEB olarak bu yeni dönemde kaynaklarımızı etkin ve verimli şekilde kullanarak KOBİlerimizin önünü açmak, sıkıntılarını en aza indirmek, gelişmelerini sağlayacak ortamı yaratmak üzere çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Amacımız, uygulamaya koyduğumuz ve önümüzdeki dönemde hayata geçireceğimiz yeni destek modelleriyle KOBİlerimizin ülkemizin kalkınmasına azami katkıyı sağlamalarıdır.
 
KOSGEB Destek Programlarından yararlanacak işletme, meslek kuruluşu ve işletici kuruluşların KOSGEB Veri Tabanında yer alması koşulu aranmaktadır. KOSGEB Veri Tabanında yer almak için KOSGEBin www.kosgeb.gov.tr internet adresinde belirtilen belgelerle birlikte KOSGEB Birimlerine başvuru yapılması gerekmektedir. KOSGEB Veri Tabanında yer alan işletme, meslek kuruluşu ve işletici kuruluşlar, destek programlarına başvuru süreci ve koşullarla ilgili bilgileri KOSGEB Merkez Müdürlükleri aracılığıyla öğrenebilecektir.
 
Yürürlüğe giren Destek Programları, ülkenin ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasında, küçük ve orta ölçekli işletmelerin payını ve etkinliğini artırmak, rekabet güçlerini ve düzeylerini yükseltmek, sanayide entegrasyonu ekonomik gelişmelere uygun biçimde gerçekleştirmek, ihracattaki paylarını artırmak, araştırma-geliştirme, yenilik ve işbirliği faaliyetlerini desteklemek ve girişimcilik kültürünü geliştirmek amacına uygun olarak; Ar-Ge ve yenilik, endüstriyel uygulama, girişimcilik, pazarlama, e-dönüşüm, kurumsallaşma, markalaşma, kalite geliştirme, tasarım, çevre, enerji ve işbirliği-güçbirliği ile günün şartlarına bağlı olarak oluşabilecek diğer konularda, Kalkınma Planları, Hükümet Programları ve Yıllık Programlarda belirlenen hedefler dikkate alınarak hazırlanmıştır. Destek Programları kapsamında belirli bir bölgeye yönelik uygulamalarda Kalkınma Ajansları ile de işbirliği yapılabilecektir.
 
Yürürlüğe giren Yeni Destek Programları ile birlikte 24 Nisan 2005 tarihli ve 25795 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan KOSGEB Destekleri Yönetmeliği de yürürlükten kaldırılmıştır.
 
Yeni destek programları, reel sektörün dönüşümünü sağlayacak ve ülkemizin makroekonomik yapısını anlamlı ve değerli hale getirecek programlar olacaktır.

KOSGEB Başkanı Mustafa Kaplan
SUBCONTURKEY Yan Sanayi Ürünleri Gazetesi
 

jigolo siteleri adana escort perabet venusbet giris casinoslot bahisnow casinoslot ata dondurulmuÅŸ ürünler stethoscope case bahisnow giriÅŸ casino slot korsan taksi asyabahis giris baymavi giris betgram giris betmatik giris bets10 giris betvole giris casinomaxi giris casinovale giris celtabet giris dinamobet giris dumanbet giris gencobahis giris gobahis giris gorabet giris holiganbet giris imajbet giris makrobet giris mariobet giris milanobet giris mobilbahis giris oslobet giris piabet giris pinbahis giris polobet giris pulibet giris safirbet giris supertotobet giris tempobet giris trbet giris tulipbet giris vegabet giris vevobahis giris grandbetting vdcasino sekabet Elitbahis Sahabet Casibom Bahis Aresbet Redwin casinoslot casinoslot casinoslot casinoslot casinoslot casinoslot casinoslot casinoslot bahisnow bahisnow bahisnow bahisnow bahisnow bahisnow bahisnow bahisnow bahisnow bahisnow Jupwin Lordcasino Onwin casinoper casinoper casinoper casinoper casinoper casinoper casinoper casinoper casinoper casinoper casinoper casinoper casinoper Hipercasino Hipercasino Hipercasino Hipercasino Hipercasino Hipercasino Hipercasino Hipercasino Hipercasino Hipercasino Hipercasino Hipercasino Hipercasino Hipercasino bahisnow book of ra Slotbar Musclebet Holiganbet aspercasino lordcasino jupwin elitbahis casinoslot kralbet zingabet bodrum escort Bahisnow şimdibahis betizm betbey netxcasino Casinoslot betbey simdibahis hipodrombet hipodrombet bettingpro.in slotcasino julibet julibet betizm netxcasino nisanbet casinolevant betovis enobahis hiperwin ganobet boxbahis casibom musclebet betmarlo bizimbahis afroditbet betpuan fashionbet reynbet etrabet bahistek lordcasino bahisbudur aresbet jupwin albibet maksibet betgaranti dellabet pusulabet metroslot turkbet betturkey bahisnow tv meritking okey oyna aviator simsek rulet meritking sweet bonanza Aviator Sweet Bonanza big bass bonanza cratosslot betbonusking.com wild wild riches kavbet kavbet pragmatic play casinoslot fruit party bigger bass bonanza cashbonanza pragmatic Wolf Gold Gates Of Olympus Dog House honey honey honey vdcasino giriş marsbahis buffaloking Pirate Gold madame destiny pandas fortune rulet forum sitesi tombalakartlari tombalabingo sweetbonanzaoyunu sweetbonanzademo aviatoroyunu aviatorbahisoyunu aviatorbahis tombalaoyna Casino Forum Şişli Escort Betrouwbare online casino - Dutch Casino Топ рейтинг - Самые лучшие бонусы игрокам от букмекера и казино Casino Förslag, svenska online casino Ruleta en vivo bono sin depósito espana. Mejores Casas de Apuestas, Mejores Casinos Online España 2022 Book of Ra 6 Book Of Ra Two Symbols Book Of Ra Xpand Book Of Ra Fixed Beste Online Casinos Beste Online Casinos für Deutschland, online casino spielotheken Novoline Spielotheken Online Sportwetten online spielothek Online Casinos Online Casinos und Spielotheken online casino bonus ohne einzahlung best 10 casinos Spassino free casino bonuses casinos without verification ecopayz casino No Deposit Casino Bonus Best Online Casinos 2022 bitcoin bahis siteleri no deposit bonus canlı iddaa siteleri bahis siteleri yeni adresi 2022 bahis siteleri yeni adresi bahis siteleri para yatırma kolay para yatırılan bahis siteleri kolay bahis siteleri avrupa bahis siteleri Favorisen Güncel freebet veren siteler Best Curacao Online Casino - No KYC Casino Süperbahis Giriş tumbet bahis sitesi New Online Casino 2022 with No Deposit Bonus favorisen tiki bonanza oyna bomb bonanza oyna