İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Yeni TTK ile ilgili ikincil mevzuatlar nelerdir?

Hazırlanacak ikincil mevzuat, 3 tüzük, 9 yönetmelik ve 11 tebliğden oluşacaktır. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Ticaret Sicili Tüzüğünü, Kanunun yayımı tarihinden itibaren 6 ay, diğer ikincil mevzuatı ise bir yıl içerisinde hazırlayarak 1 Temmuz 2012‟den önce yayınlayacaktır. Hazırlanacak ikincil mevzuat başlıklar itibariyle şöyledir. 

TÜZÜKLER 
• Ticaret Sicili Tüzüğü (Madde 26)
• Denetleme Tüzüğü 
• Elektronik Ortamda Genel Kurul Tüzüğü (Madde 1527/5)
 

YÖNETMELİKLER 
• Ticaret Sicili Müdürlüklerinin Kurulmasında Aranan Şartlar ve 
  Odalar Arası ışbirliği Yönetmeliği  (Madde 24/3)
• Bağımsız Denetleme Yönetmeliği (Madde 400/1)
• Denetçinin Denetimi Yönetmeliği 
• Kobi Tanımı Yönetmeliği (Madde 1522)
• ınternet Sitesi Yönetmeliği (Madde 1524/4)
• Elektronik Ortamda Genel Kurul Ve Yönetim Kurulu Yönetmeliği 
(Madde 1527/6)
• Genel Kurullarda Bulunacak Bakanlık Temsilcisi Yönetmeliği 
• Tevdi Eden Temsilcisi Yönetmeliği 
• Yıllık Faaliyet Raporu Zorunlu Asgari ıçeriğinin Belirlenmesine Dair  
Yönetmelik 
 

TEBLİĞLER
• Defterlerin Onayına ılişkin Tebliğ 
• ızin Alacak Anonim Şirketler Tebliği 
• Birikimli Oy Tebliği 
• Kâr Avansı Tebliği 
• Uygulama Tebliği 
• Şirketler Topluluğu Tebliği 
• Kayıtlı Sermaye Tebliği 
• Finansal Tabloların ılanı Tebliği 
• Eski Türe Dönüş Tebliği 
• Anonim Şirketlerin Genel Kurullarının Çalışma Esas Ve Usullerine ılişkin 
İç Yönergede Yer Alacak Asgari Unsurların Belirlenmesine ılişkin Tebliğ 
• Ünvanda ıltibas Tebliği/Genelgesi