Kira ödemeleri B formuna dahil edilecek mi? – MuhasebeBilgisi.COM İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Kira ödemeleri B formuna dahil edilecek mi?

Vergi Usul Kanunun 148, 149 ve mükerrer 257.maddelerinin verdiği yetkiye istinaden Maliye Bakanlığı mükelleflerden bilgi isteme hakkı bulunmakta ve bu bilgileri belli fasılalarla  devamlı olarak isteyebilmektedir. Maliye Bakanlığı bu yetkiye istinaden 213 sayılı V.U.K. 396 Seri Nolu Genel Tebliğ ile Ocak 2010 ayından geçerli olmak üzere Ba Bs Formlarına ilişkin bazı değişiklikler yapılmıştır.

213 S.K. 396 Seri Nolu G.T. ile yapılan düzenlemede, Tebliğin; 1.2.1.  bölümünde

“Bildirim mecburiyeti bulunan mükelleflerce, belirlenen hadler çerçevesinde yapılan her türlü mal ve/veya hizmet alış ve satışları, bunlara ilişkin belgenin türüne (Fatura, irsaliyeli fatura, serbest meslek makbuzu, müstahsil makbuzu, gider pusulası, akaryakıt pompalarına bağlı ödeme kaydedici cihaz fişi, sigorta komisyon gider belgesi ve yolcu bileti gibi) bakılmaksızın Ba-Bs bildirim formlarına dahil edilecektir.”  denilmektedir.

Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü’nün 11/11/2010 Tarih B.07.1.GİB.4.99.16.01.0-VUK 257-47 sayılı özelgesinde “Gerçek kişilere yapmış olduğunuz aylık kira ödemelerinin, 396 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde belirtilen tutarı aşması halinde, 268 Sıra No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde belirtilen tevsik edici belgelere dayandırılarak, "Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)" ile bildirilmesi gerekmektedir” denilmekte.

Vergi kanunları lafzı ve ruhu ile hüküm ifade eder. Lafzın açık olmadığı hallerde vergi kanunlarının hükümleri, konuluşundaki maksat, hükümlerin kanunun yapısındaki yeri ve diğer maddelerle olan bağlantısı gözönünde tutularak uygulanır.

Vergi mükellefiyeti olmayan gerçek kişilere yapılan işyeri kira ödemleri, tebliğde ifade edilen “Her türlü mal ve/veya hizmet alış ve satışları” ifadesi kapsamında değerlendirilmesi gerektiği açık değildir.

Gelir İdaresinin kayıt dışını önlemek için Ba Bs formu ile alış ve satışları çapraz kontrol ederek mükellefleri denetlemesini yapmaktadır. Kiralar  zaten Muhtasar Beyannamesinde beyan edilen bilgilere istinaden çapraz kontrole tabi tutuluyor.  Ayrıca işyeri kira kontratları damga vergisi beyanıyla kontrol edilebiliyor.

213 S.K. 396 Seri Nolu G.T. ‘nin 1.2.5 bölümünde;

“Bankalar,  Katılım Bankaları, Aracı Kurumlar,  Portföy Yönetim Şirketleri, Menkul Kıymet Yatırım Fon ve Ortaklıkları, Reasürans Şirketleri, Emeklilik Şirketleri, Sigorta Şirketleri ve Acenteleri yapmış oldukları işlemleri belirli periyotlarla Bakanlığımıza bildirdiklerinden, hizmet ve satış işlemlerinde düzenledikleri dekont ve poliçe bilgilerini Form Bs ile bildirmelerine gerek bulunmamaktadır” denilmekte.

Tebliğde geçen yukarıdaki paragrafta Maliye Bakanlığı, Banka ve Finans Kurumlarının yapmış oldukları işlemleri belirli periyotlarla bildirdiklerinden işlemlerde düzenledikleri dekontları B formunda bildirmesinin gerekli olmadığını söylüyor. Aynı şekilde kira ödemeleri bilgisi Muhtasar Beyannamesiyle birlikte idareye bildirilmektedir.

İşyeri kira ödemleri bilgisi Muhtasar Beyannamesi ile beyan edildiği için tekrardan B formları aracılığı istenmesi mükellef açısından bir külfet oluşturmaktadır. Bu nedenle Kira ödemelerinin B formuna dahil edilmemesi mükerrer bilgi istemeye engel olacağı için taraflar için iş yoğunluğunu azaltacağı kanaatindeyiz.

Fatih ÇOLAK
S.M. Mali Müşaivir
fatih@fatihcolak.net