Ticari Defter’ için Arşiv

Yönetim kurulu ve müdürler kurulu karar defterinin kapanış tasdiki için son gün 31 Ocak 2014 - 22 Ocak 2014

Anonim şirketlerde tutulması zorunlu olan yönetim kurulu karar defteri ile limited şirketlerde tutulması ihtiyari müdürler kurulu karar defterinin kapanış tasdikinin 31 Ocak 2014 tarihine kadar notere yaptırılması gerekiyor.

Fatura, fiş ve diğer evraklarda olması gereken bilgiler - 16 Ocak 2014

Tacirin işletmesiyle ilgili olarak düzenlediği “ticari mektuplar”da ve “ticari defterlere yapılan kayıtların dayandığı belgeler”de tacirin sicil numarası, ticaret unvanı, işletmesinin merkez adresi bilgileri bulunması zorunlu

Vergi İncelemesi Sürecinde Mükellef Hakları - 14 Ocak 2014

Türkiye’de vergi denetimi ve yönetimi ile ilgili hususların düzenlendiği 646 sayılı KHK 10 Temmuz 2011 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı resmi internet sitesinde de “mükellef hakları bildirgesini” yayınlamış bulunmaktadır. Biz de bu mükellef hakları bildirgesi haricinde çeşitli vergi kanunları içerisinde yer alan aşağıda belirttiğimiz hakları da tespit ederek derli […]

2013 Yılı Ticari Defter Tasdikleri - 10 Aralık 2012

2013 yılı için ticari defterlerden hangilerinin, ne zaman ve ne şekilde tasdik edileceği 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile 213 sayılı Vergi Usul Kanununda açıklanmıştır.

Defter tasdiklerine ilişkin 147 No’lu TÜRMOB Sirkülerleri - 17 Aralık 2011

31 Aralık 2011 tarihi itibariyle sona erecek hesap döneminde tutulan defterlerin kapanış tasdiklerinin 31 Ocak 2012 tarihine kadar yapılacak, 2012 yılında tutulan defterlerin kapanış tasdikleri 30 Haziran 2013 yapılacaktır.

Elektronik Defter Geliyor - 13 Nisan 2011

6215 Sayılı Kanunun 14.maddesi ile 6762 Sayılı Türk Ticaret Kanunun 66.maddesine eklenen madde ile Tacirlerin Elektronik ortamda veya dosyalama süretiyle defter tutma olanağı getirlmiştir.

2011 yılı defter tutma hadleri - 27 Aralık 2010

Yeniden değerleme oranı 2010 yılı için % 7,7 (yedi virgül yedi) olarak tespit edilmiştir. 2011 yılında yeniden değerleme oranında artırılan defter tutma hadleri belli olmuştur.

Defterlerin tasdiki ve önemi - 23 Aralık 2010

Ticari ve mesleki faaliyette bulunan gerçek ve tüzel kişilerin gerek vergi mükellefi olarak gerekse işletme sahibi olarak defter tutmaları gerekir.

Ticari hayatta ödemelerin ispatı - 06 Aralık 2010

Ticari hayatımızda fatura, çek, ödeme ve tahsilat makbuzu, defter tasdiki, ödemelerin belgelendirilmesi, fatura, ödeme ve defter kapanışlarıyla ilgili dikkat edilmesi gerekenler.

Defterini tasdik ettirmeyen mükellefleri bekleyen sonuçlar - 02 Aralık 2010

Türk Ticaret Kanunu ile Vergi Usul Kanununa göre hükmi şahıslar ile bilanço esasına tabi gerçek kişiler yevmiye, envanter ve defter-i kebir tutmak zorunda. Türk Ticaret Kanunu’na göre, kurumların ayrıca karar defteri tutmaları gerekiyor.


Toplam 1 sayfa1