Tag Archives: İş Sözleşmesi

İş sözleşmesinin karşılıklı anlaşma (ikale) yoluyla feshi ve sonuçları

İşçi iş görmeyi taahhüt ettiği iş sözleşmesinde işveren ise sözkonusu iş karşılığı ödemesi gereken ücreti ödemeyi taahhüt eder. İşçi ile işveren arasında karşılıklı yapılan sözleşmenin her zaman için geçerli, haklı nedenlerle feshedilebilmesi olağan olduğu gibi karşılıklı anlaşma yoluyla da feshi mümkündür.

İş Sözleşmelerindeki cezai şart Geçerli midir?

Yargıtay 9'uncu Hukuk Dairesi 30.05.2002 tarih,  2002/1228 E. ve 2002/9321 K. sayılı kararı ile dava konusu maddi olayda cezai şartın oluşumunda işçi ile işveren arasında denklik, eşitlik ilkesinin dikkate alınmadığından, işçi aleyhine işveren lehine kurallar öngörülmüş olduğundan bahisle sözleşmede yer alan cezai şartın geçerliliğinin kabul edilemeyeceğine karar vermiştir. Karşılık dava şeklinde yürüyen yargılamada davacı işveren… Read More »