Tag Archives: Haciz

Kamu borcu nedeniyle haczedilemeyecek mallar

Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Yasa'nın ikinci Kısmı "Amme Alacağının Cebren Tahsili" ile ilgili hükümleri içermektedir.(Mad­de 54-101) Yasal düzenleme gereği olarak "ödeme müddeti içinde ödenmeyen amme alacağı tahsil dairesince cebren tahsil" olunmaktadır. Cebren tahsil ise; * Amme borçlusu tahsil dairesine teminat göstermişse, teminatın paraya çevrilmesi yahut kefilin takibi, * Amme borçlusunun borcuna yetecek miktardaki mallarının… Read More »