İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

E-VİZİTE KAĞIDI

SGK tarafından verilen geçici iş göremezlik ödeneğinin süratlı bir şekilde ödenebilmesi için,
"Vizite Kağıdı"nın elle doldurularak (manuel) gönderilmemesi, işverenlerce "Vizite Kağıdı"nın
internet ortamında düzenlenerek, bağlı olduğu Sosyal Güvenlik İl/Merkez Müdürlüklerine
gönderilmesi hususu ile ilgili SGK Yazısı..

T.C.
SOSYAL GÜNENLİK KURUMU BAŞKANLIGI
Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü
Kısa Vadeli Sigortalar Daire Başkanlığı

SAYI: B. 13.2.SGK.O. 10.05.00IX- 1093-52/122
KONU: Vizite Kağıdı

Bilindiği üzere, 01.10.2008 tarihinde yürürlüğe giren 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel
Sağlık Sigortası Kanununun "Geçici iş göremezlik ödeneği" başlıklı 18'nci maddesinde, "Kururnca
yetkilendirilen hekim veya sağlık kurullarından istirahat raporu alınmış olması şartıyla;
a) İş kazası veya meslek hastalığı nedeniyle iş göremezliğe uğrayan sigortalıya her gün için,
b) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi ile 5 inci madde kapsamındaki sigortalılardan
hastalık sigortasına tabi olanların hastalık sebebiyle iş göremezliğe uğraması halinde, iş göremezliğin
başladığı tarihten önceki bir yıl içinde en az doksan gün kısa vadeli sigorta primi bildirilmiş olması
şartıyla geçici iş göremezliğin üçüncü gününden başlamak üzere her gün için,
c) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi ile (b) bendinde belirtilen muhtarlar ile aynı
bendin (1), (2) ve (4) numaralı alt bentleri kapsamındaki sigortalı kadının analığı halinde, doğumdan
önceki bir yıl içinde en az doksan gün kısa vadeli sigorta primi bildirilmiş olması şartıyla, doğumdan
önceki ve sonraki sekizer haftalık sürede, çoğul gebelik halinde ise doğumdan önceki sekiz haftalık
süreye iki haftalık süre ilave edilerek çalışmadığı her gün için,
d) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi ile (b) bendinde belirtilen muhtarlar ile aynı
bendin (1), (2) ve (4) numaralı alt bentleri kapsamındaki sigortalı kadının isteği ve hekimin onayı ile
doğuma üç hafta kalıncaya kadar çalışılması halinde, doğum sonrası istirahat süresine eklenen süreler
için,
geçici iş göremezlik ödeneği verilir.
……………………..….
İş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve sigortalı kadının analığı halinde verilecek geçıcı ış
göremezlik ödeneği, yatarak tedavilerde 1Tnci maddeye göre hesaplanacak günlük kazancının yarısı,
ayaktan tedavilerde ise üçte ikisidir .
…………………… " hükmü yer almaktadır.
Genel Müdürlüğümüze değişik tarihlerde Sosyal Güvenlik İlıMerkez Müdürlüklerimizden
intikal eden çeşitli başvurulardan, anılan Müdürlüklerimiz Kısa Vadeli Sigorta Kolları (iş kazası
veya meslek hastalığı, hastalık ve analık sigortası) yönünden sigortalılarımızın istirahatlı oldukları
süreler için kendilerine Kurumumuzca geçici iş göremezlik ödeneğinin süratli bir şekilde
ödenebilmesi için, işverenlerince sigortalılarımlZ adına düzenlenerek Kurumumuza gönderilmesi
gereken "Vizite kağıdı" nın Internet ortamında Sosyal Güvenlik İlıMerkez Müdürlüklerimize
gönderilmeyerek, elle doldurularak (manuelolarak) gönderildiği anlaşılmaktadır.
Buna göre, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (a) bendi kapsamındaki sigortalıların Kısa
Vadeli Sigorta Kolları (iş kazası veya meslek hastalığı, hastalık ve analık sigortası) yönünden istirahatlı
bırakıldıkları günlere ait geçici iş göremezlik ödeneklerinin, ödenmesi sırasında "Vizite kağıdı" nın
Internet ortamında düzenlenerek Sosyal Güvenlik İl/Merkez Müdürlüklerimize gönderilmesi
gerekmektedir.
Bu nedenle, sigortalılarımızın geçici iş göremezlik ödeneklerini Kurumumuzdan en kısa sürede
alabilmeleri ve işverenlerce "Vizite kağıdı" gönderilmeyen sigortalılarımızın mağduriyetinin
giderilmesi amacıyla, Birliğinize bağlı olarak işverenlere hizmet veren tüm üyelerinizin hizmet verdiği
işverenlere ait işyerlerinde çalışan ve yukarıda açıklandığı gibi işverenler yönünden Kurumumuza
bilgisayar ortamında gönderilmesinde hiçbir sakıncası olmayan "Vizite kağıdı"nın, Kurumumuzca
yapılan çalışmalar sonucu işverenlerce Internet ortamında Sosyal Güvenlik İlıMerkez Müdürlüklerimize
gönderilmesi, için gerekli düzenlemeler yapılmış ve söz konusu programlar uygulamaya açılmıştır.
İşverenlerce "Vizite kağıdı"nın Internet ortamında düzenlenerek işyerlerinin bağlı olduğu
Sosyal Güvenlik İl/Merkez Müdürlüklerimize göndermeleri konusunda bir duyuru yapılması için
gereğini,
Bilgilerinize rica ederim.

Osman Yüce
Daire Başkanı