İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

İşçi Şikayetlerinde Memurlar Müfettişlik yapacak

İşten ayrılan işçinin şikayetlerini Bölge Çalışma Müdürlüğü memurları inceleyecek. 6111 Sayılı Kanun'un 77. Maddesi ile 4857 Sayılı İş Kanunu'nun 91. ve 92. Maddeleri değiştirilerek işçi şikayetleri ile ilgili denetimler ikiye ayrıldı.

İşçilerin işten çıkmadan evvel verdiği şikayet dilekçeleri ayrı, işten ayrıldıktan sonra verdikleri şikayet dilekçeleri ayrı bir prosedür ile inceleme ve denetime tabi tutulacaktır.

6111 sayılı  Torba Kanun'la, İş Kanunu'yla ilgili denetimleri müfettişler yerine Bölge Çalışma Müdürlüğü'nün memurları yapacaklar. İş sözleşmesi devam eden (halen çalışan) işçilerin şikâyetleri ise İş Müfettişleri tarafından incelenecektir.

6111 Sayılı Kanun'un 77. Maddesi ile 4857 Sayılı İş Kanunu'nun 91. Maddesi'nin birinci fıkrasından sonra gelmek üzere "30/1/1950 tarihli ve 5521 Sayılı İş Mahkemeleri Kanunu'nun 10'uncu maddesine istinaden iş sözleşmesi fiilen sona eren işçilerin kanundan, iş ve toplu iş sözleşmesinden doğan bireysel alacaklarına ilişkin şikâyetleri Çalışma Bakanlığı bölge müdürlüklerince incelenir" hükmü eklenmiştir.

Bu düzenlemeye göre 25.02.2011 tarihinden itibaren bölge müdürlüğü memurları, iş sözleşmesi fiilen sona eren işçilerin kanundan, iş ve toplu iş sözleşmesinden doğan bireysel alacaklarına ilişkin şikâyetlerini inceleyecek ve sonuçlandıracaklardır.

Yani, işten çıktıktan sonra "Kıdem tazminatım, ihbar param, fazla mesai param ödenmedi" diyenlerin şikâyetlerini memurlar inceleyecek. İşverenlerden defter, belge talep edecekler ve sonuca göre de karar verecekler. Bu arada defter, belge götürmeyen veya eksik götüren işverenlere de 9862 lira ceza kesebilecekler.

Kanun hükmüne göre işçi şikayetlerini inceleyen memurlara geniş yetkiler verilmiştir. Bu bağlamda memurlar tarafından tutulan tutanaklar aksi kanıtlanıncaya kadar geçerli olacak ve işverenler kayıt ve belge ibraz etmedikleri takdirde bölge müdürlüğü şikayet inceleme memurları tarafından 4857 sayılı İş Kanunu’nun 107/a maddesine göre işveren/vekili hakkında idari para cezası uygulanacaktır. Bu ceza 2011 yılı için 9.862 TL’dir.

Benzer şekilde yine aynı kanunda, 4857 Sayılı İş Kanunu'nun 92. Maddesi'nin birinci fıkrasından sonra gelmek üzere "4857 Sayılı Kanun'un 92. Maddesi'nin ikinci ve üçüncü fıkraları değiştirilerek, "İş müfettişlerinin birinci fıkrada yazılı görevlerini yapmaları için kendilerine her çeşit kolaylığı göstermek, bu yoldaki isteklerini geciktirmeksizin yerine getirmekle yükümlüdürler. Çalışma hayatını izleme, denetleme ve teftişe yetkili iş müfettişleri ile işçi şikâyetlerini incelemekle görevli bölge müdürlüğü memurları tarafından tutulan tutanaklar aksi kanıtlanıncaya kadar geçerlidir" hükmü eklenmiştir.

6111 Sayılı Kanun'un 77. Maddesi ile 4857 Sayılı İş Kanunu'nun 91 ve 92.maddesi aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir.

Madde 91 (Devletin Yetkisi)
 
Devlet, çalışma hayatı ile ilgili mevzuatın uygulanmasını izler, denetler ve teftiş eder. Bu ödev Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlı ihtiyaca yetecek sayı ve özellikte teftiş ve denetlemeye yetkili iş müfettişlerince yapılır.
 
(6111 sayılı Kanunun 77. madde ile eklenen fıkra. Yürürlük : 25.02.2011) 30.01.1950 tarihli ve 5521 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu 10.maddesine istinaden iş sözleşmesi fiilen sona eren işçilerin kanundan, iş ve toplu iş sözleşmesinden doğan bireysel alacaklarına ilişkin şikayetleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bölge müdürlüklerince incelenir.
 
Askeri işyerleriyle yurt güvenliği için gerekli maddeler üretilen işyerlerinin denetim ve teftişi konusu ve sonuçlarına ait işlemler Milli Savunma Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca birlikte hazırlanacak yönetmeliğe göre yürütülür.
 
Madde 92 (Yetkili Makam Ve Memurlar)
 
91 inci madde hükmünün uygulanması için iş hayatının izlenmesi, denetlenmesi ve teftişiyle ödevli olan iş müfettişleri, işyerlerini ve eklentilerini, işin yürütülmesi tarzını ve ilgili belgeleri, araç ve gereçleri, cihaz ve makineleri, ham ve işlenmiş maddelerle, iş için gerekli olan malzemeyi 93 üncü maddede yazılı esaslara uyarak gerektiği zamanlarda ve işçilerin yaşamına, sağlığına, güvenliğine, eğitimine, dinlenmesine veya oturup yatmasına ilişkin tesis ve tertipleri her zaman görmek, araştırmak ve incelemek ve bu Kanunla suç sayılan eylemlere rastladığı zaman bu hususta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından çıkarılacak İş Teftişi Tüzüğünde açıklanan şekillerde bu halleri önlemek yetkisine sahiptirler.
 
(6111  sayılı Kanunun 78. maddesi ile değiştirilen fıkra. Yürürlük: 25.02.2011) Teftiş, denetleme ve incelemeler sırasında işverenler, işçiler ve bu işle ilgili görülen başka kişiler izleme, denetleme ve teftişle görevli iş müfettişleri ve işçi şikayetlerini inceleyen bölge müdürlüğü memurları tarafından çağrıldıkları zaman gelmek, ifade ve bilgi vermek, gerekli olan belge ve delilleri getirip göstermek ve vermek; İş müfettişlerinin birinci fıkrada yazılı görevlerini yapmaları için kendilerine her çeşit kolaylığı göstermek, bu yoldaki isteklerini geciktirmeksizin yerine getirmekle yükümlüdürler.
 
(6111  sayılı Kanunun 78. maddesi ile değiştirilen fıkra. Yürürlük: 25.02.2011) Çalışma hayatını izleme, denetleme ve teftişe yetkili iş müfettişleri ile işçi şikayetlerini incelemekle görevli bölge müdürlüğü memurları tarafından tutulan tutanaklar aksi kanıtlanıncaya kadar geçerlidir. İş müfettişleri tarafından düzenlenen raporların ve tutulan tutanakların işçi alacaklarına ilişkin kısımlarına karşı taraflarca otuz gün içerisinde yetkili iş mahkemesine itiraz edilebilir. İş mahkemesinin kararına karşı taraflarca 5521 sayılı Kanunun 8 inci maddesine göre kanun yoluna başvurulabilir. Kanun yoluna başvurulması iş mahkemesince hüküm altına alınan işçi alacağının tahsiline engel teşkil etmez

Kaynak: Alitezel.com