İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

DERNEK BEYANNAMESİ FORMUNU DOLDURMA REHBERİ

A- DERNEK BEYANNAMESİNİN DOLDURULMASINDA VE MÜLKİ İDARE AMİRLİĞİNE VERİLMESİNDE UYULMASI GEREKEN GENEL ESASLAR

              1.  Beyanname verme yükümlülüğünü düzenleyen, 5253 sayılı Dernekler Kanununun 19 uncu ve 31.03.2005 tarih 25772 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Dernekler Yönetmeliğinin 83 üncü maddeleri uyarınca;

               a)  Dernek Beyannamelerinin her takvim yılının ilk dört ayı içinde (Ocak ayı başından Nisan ayı sonuna kadar herhangi bir mesai gününde verilebilir) bir önceki yıla ait olmak üzere mülki idare amirliğine verilmesi gerekmektedir.                  

              b) Doldurulan beyannamenin yönetim kurulu tarafından incelenerek onaylanması ve onaylandığına dair kararın tarih ve sayısının beyannamenin sonundaki ilgili bölüme mutlaka yazılması gerekmektedir.  

              c) Beyannameler, il merkezlerinde ve büyükşehir belediyesi sınırları içinde kalan ilçelerde bulunanlar için bir adet, diğer ilçe merkezlerinde bulunanlar için ise iki adet olarak verilecektir.

              ç) Şubelerin, mülki idare amirliğine verecekleri beyannamenin bir örneğini bağlı bulundukları derneğin genel merkezine de vermeleri gerekmektedir. Şubeler verecekleri beyannamelerde sadece kendi şubelerine ait bilgilerin tamamını ilgili bölümlere yazacaklardır, bağlı bulundukları derneğe ait olan bilgileri (Örneğin dernek mülkiyetinde bulunan fakat şube tarafından kullanılan taşıtlara ait bilgiler, derneğe ait yayın organı ile ilgili bilgiler gibi) ayrıca kendi beyannamelerinde belirtmeyeceklerdir. Dernek Genel Merkezleri ise, şubelerinin sadece sayılarını beyannamenin ilgili bölümüne yazacaklar; şubelerinin üye sayıları, mali bilgileri gibi şubelerine özgü bilgileri dernek beyannamesinde göstermeyeceklerdir.

              d) Temsilcilikler için ayrıca beyanname verilmeyecektir. Ancak, temsilciliklere ilişkin bilgilerin beyannamede gösterilmesi gerekmektedir.

              e) Belirtilen süre içinde beyannamelerini vermeyenler Dernekler Kanunu'nun 32 nci maddesinin (l) bendine göre idari para cezasıyla; beyannameleri bilerek gerçeğe aykırı olarak verenler ise aynı Kanunun 32 nci maddesinin (j) bendine göre adli para cezasıyla cezalandırılacağı dikkate alınmalıdır.

              2. Dernekler Yönetmeliğinin “İşlemlerin elektronik ortamda yapılması” nı düzenleyen 96 ncı maddesi uyarınca;

            a) Bilanço esasına göre defter tutan dernekler ile kamu yararına çalışan dernek statüsü bulunan dernekler beyannamelerini Dernekler Dairesi Başkanlığının internet sayfası (www.dernekler.gov.tr) üzerinden, kullanıcı adı ve şifresini kullanarak doldurmak zorundadırlar. Diğer dernekler ise isterlerse Dernekler İl Müdürlüklerine müracaat ederek kullanıcı adı ve şifresi almak suretiyle beyannamelerini aynı şekilde belirtilen internet sayfası üzerinden doldurabileceklerdir.

            b) Beyannamelerini elektronik ortamda dolduran derneklerin, beyannamenin sistemden alacakları bir çıktısını da süresi içerisinde mülki idare amirliğine elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Aksi halde beyannameyi süresinde vermemiş sayılacaklardır.

            c) Elektronik ortama aktarılan beyanname bilgileri, mülki idare amirliğine verilen çıktısı ile aynı olmak zorundadır.   

             3. Dernek beyannamesi örneğinde gösterilen yönlendirmeler gereğince her kuruluşun kendi durumuna göre bazı sorular ve alt bölümleri doldurulmaz.

            Örneğin: Beyannamenin VII inci Bölümün "1. Defterlerinizi hangi usulde tutuyorsunuz?" sorusuna "Basit Usul (İşletme Defteri)" kutucuğunun işaretlenerek cevap verilmesi durumunda, söz konusu kuruluş için bu bölümün yalnızca 2 ve 3 üncü sorularına cevap verilecek 4, 5, 6 ve 7 nci soruları ise cevaplanmayacaktır. Cevaplanmayı gerektirmeyen soru ve alt bölümlerinin beyannamede gösterilmesi zorunlu değildir.

B-  DERNEK BEYANNAMESİ FORMUNUN DOLDURMASI

  Dernekler Yönetmeliğinin 83 üncü maddesinde ifade edilen ve aynı Yönetmelikte EK-21 olarak örneği gösterilen “Dernek Beyannamesi” içerisinde bulunan bölümlerin aşağıda belirtildiği şekilde doldurulmasına dikkat edilmelidir.  

 

                                       DERNEK BEYANNAMESİ ÖRNEĞİ                      (EK- 21)

 

DERNEK BEYANNAMESİ

 

……………………….DERNEĞİ

(Beyannameyi dolduran kuruluşun adı kısaltma yapılmadan tam olarak yazılır)

 Sayı     :                                                                                                               …./…./2…..

              (Derneğin Evrak Kayıt Defterinden verilecek sıra numarası ve kayıt tarihi yazılır)

Konu   :  2….. Yılı Beyannamesi (Beyanname hangi yıla aitse o yıl yazılır)      

………………VALİLİĞİNE/KAYMAKAMLIĞINA

(Beyannamenin verildiği il veya ilçenin adı yazılır)

BÖLÜM I – KİMLİK BİLGİLERİ

1. Kuruluşun adı                                      : (Beyannameyi dolduranın türüne göre; Derneğin,

                                                              Dernek Şubesinin, Federasyonun, Konfederasyonun,

                                                              Yabancı Derneklerin Türkiye’deki Şubelerinin,

                                                              3335 sayılı Kanuna göre kurulan Birliğin, Kar Amacı

                                                              Gütmeyen Kuruluşun adı kısaltma yapılmadan

                                                              tüzüklerinde belirtildiği şekliyle tam olarak yazılır.)

2. Kuruluşun (varsa) kısaltılmış adı               : (Tüzüğünde belirtildiği şekliyle varsa kısa adı

                                                              yazılır. Tüzükte belirtilmeyen kısa ad kullanılamaz.)

 

3. Kuruluş tarihi                                       : (Kurucular tarafından kuruluş bildirimi ve eklerinin

                                                              Mülki İdare Amirliğine verildiği güne ait tarih yazılır.)

 

4. Kütük numarası                                   : (Kuruluş anında dernekler birimleri tarafından verilen

                                                              kütük numarası tam olarak yazılır.)

 

5. Açık Adresi                                         : (Bu alana kuruluşun merkezinin-yönetim çalışmalarının

                                                              yürütüldüğü yerleşim yerinin formda belirtilen adres

                                                              bilgileri açık ve eksiksiz olarak yazılır.)

 

6. Telefon No                                        : (Kuruluşun yerleşim yerinde bulunan sabit telefon

                                                              numarası yazılır. Yoksa irtibat kurulabilecek sabit veya

                                                              cep telefon numaraları yazılır.)

 

7. Faks No                                             : (Kuruluşun yerleşim yerinde kullanılan faks numarası

                                                              yazılır. Yok ise ilgili kutunun içerisine (X) işareti

                                                              konulur.)

 

8. Web sayfası                                        : (Kuruluş adına düzenlenmiş web sayfasının adı yazılır.

                                                              Yok ise ilgili kutunun içerisine (X) işareti konulur.)

 

9. E-posta                                              : (Kuruluş adına kullanılan e-posta adresi adı yazılır.

                                                              Yok ise ilgili kutunun içerisine (X) işareti konulur.)

 

10. Yönetim Kurulu Başkanının

      Adı ve Soyadı                                   : (Beyannamenin verildiği tarihte görevde bulunan       

                                                              yönetim kurulu başkanının adı ve soyadı yazılır.)

 

BÖLÜM II –  HUKUKİ STATÜ

 

1. Kuruluşunuzun türü aşağıdakilerden hangisidir?                   (Beyannameyi dolduran kuruluşun kendi

                                                                                      durumuna uyan seçeneğin yanındaki

                                                                                      kutunun içerisine (X) işaret konulur.

                                                                                      Yabancı derneklerin Türkiye Şubeleri

                                                                                      bu alanın ilgili bölümüne İçişleri

                                                                                      Bakanlığı izninin tarih ve sayısını da

                                                                                      yazarlar.)

DERNEK

(Aşağıdaki 2,3,4 ve 5 inci sorulara sadece dernekler cevap verecektir.)

 

2. Derneğinize bağlı şube/şubeler var mı?                           (Cevaba uyan seçeneğin yanındaki

                                                                                    kutunun içerisine (X) işareti konulur.

                                                                                   Cevap -Evet- ise bu alandaki ilgili bölüme

                                                                                    sadece, yurtiçi ve varsa yurtdışı şube

                                                                                    sayıları yazılır.)

 

3. Derneğinize bağlı temsilcilik var mı?                                  (Cevaba uyan seçeneğin yanındaki

                                                                                     kutunun içerisine (X) işareti konulur.

                                                                                     Cevap -Evet- ise bu alandaki ilgili

                                                                                     bölüme yurtiçi ve varsa yurtdışındaki

                                                                                     temsilciliklerin sayıları, adları, kuruluş

                                                                                     tarihleri ve adresleri yazılır.)

4. Derneğiniz platform/girişim/hareket vb.geçici 

    bir birliğin içinde yer alıyor mu?                                       (Cevaba uyan seçeneğin yanındaki

                                                                                    kutunun içerisine (X) işareti konulur.

                                                                                    Cevap -Evet- ise bu alandaki ilgili

                                                                                    bölüme yurtiçi ve varsa yurtdışındaki

                                                                                    içinde yer alınan platform/girişim/hareket

                                                                                    vb. geçici birliğin sayıları, adları, kuruluş

                                                                                    tarihleri ve adresleri yazılır.)

                                                                                    

5. Derneğiniz herhangi bir federasyona üye mi?                   (Cevaba uyan seçeneğin yanındaki

                                                                                   kutunun içerisine (X) işareti konulur.

                                                                                   Cevap -Evet- ise bu alandaki ilgili bölüme

                                                                                   üye olunan yurtiçi ve varsa yurtdışındaki

                                                                                   federasyonun sayıları, adları, kuruluş

                                                                                   tarihleri ve adresleri yazılır.)

DERNEK ŞUBESİ

(Aşağıdaki 6 ve 7 nci sorulara sadece şubeler cevap verecektir.)

 

6. Şubeniz platform/girişim/hareket vb. geçici 

    bir birliğin içinde yer alıyor mu?                                      (Cevaba uyan seçeneğin yanındaki

                                                                                   kutunun içerisine (X) işareti konulur.

                                                                                   Cevap -Evet- ise bu alandaki ilgili

                                                                                   bölüme yurtiçi ve varsa yurtdışındaki

                                                                                   içinde yer alınan platform/girişim/hareket

                                                                                   vb. geçici birliğin sayıları, adları,

                                                                                   kuruluş tarihleri ve adresleri yazılır.)

                                                                                    

7. Şubeniz hangi derneğe bağlı?                                       (Bu alandaki ilgili bölüme bağlı olunan

                                                                                   dernek yurtiçinde ise kütük numarası ve

                                                                                   adı, yurtdışında ise adı ve adresi yazılır.)

FEDERASYON

(Aşağıdaki 8,9,10 ve 11 inci sorulara sadece federasyonlar cevap verecektir.)

 

8. Federasyonunuza üye dernekler hangileridir?                  (Bu alandaki ilgili bölüme üye derneklerin

                                                                                   yurtiçi ve yurtdışındaki sayıları, adları,

                                                                                   kuruluş tarihleri ve adresleri yazılır.)

9. Federasyonunuza bağlı temsilcilik var mı?                        (Cevaba uyan seçeneğin yanındaki

                                                                                   kutunun içerisine (X) işareti konulur.

                                                                                   Cevap -Evet- ise bu alandaki ilgili

                                                                                   bölüme yurtiçi ve varsa yurtdışındaki

                                                                                   temsilciliklerin sayıları, adları,

                                                                                   kuruluş tarihleri ve adresleri yazılır.)

                                                                                   

10. Federasyonunuz platform/girişim/hareket vb.

      geçici bir birliğin içinde yer alıyor mu?                             (Cevaba uyan seçeneğin yanındaki

                                                                                     kutunun içerisine (X) işareti konulur.

                                                                                     Cevap -Evet- ise bu alandaki ilgili

                                                                                     bölüme yurtiçi ve varsa yurtdışındaki

                                                                                     içinde yer alınan platform/girişim/

                                                                                     hareket vb. geçici birliğin sayıları, adları,

                                                                                     kuruluş tarihleri ve adresleri yazılır.)

                                                                                    

11. Federasyonunuz herhangi bir konfederasyona

      üye mi?                                                                     (Cevaba uyan seçeneğin yanındaki

                                                                                      kutunun içerisine (X) işareti konulur.

                                                                                      Cevap -Evet- ise bu alandaki ilgili

                                                                                      bölüme yurtiçi ve varsa yurtdışındaki

                                                                                      üye olunan konfederasyonların sayıları,

                                                                                      adları, kuruluş tarihleri ve adresleri

                                                                                      yazılır.)

KONFEDERASYON

(Aşağıdaki 12,13 ve 14 üncü sorulara sadece konfederasyonlar cevap verecektir.)

12. Konfederasyonunuza üye federasyonlar

      hangileridir?                                                                (Bu alandaki ilgili bölüme üye

                                                                                      federasyonların yurtiçi ve yurtdışındaki

                                                                                      sayıları, adları, kuruluş tarihleri ve

                                                                                      adresleri yazılır.)

13. Konfederasyonunuza bağlı temsilcilik var mı?                    (Cevaba uyan seçeneğin yanındaki

                                                                                     kutunun içerisine (X) işareti konulur.

                                                                                     Cevap -Evet- ise bu alandaki ilgili

                                                                                     bölüme yurtiçi ve varsa yurtdışındaki

                                                                                     temsilciliklerin sayıları, adları,

                                                                                     kuruluş tarihleri ve adresleri yazılır.)

                                                                                    

14. Konfederasyonunuz platform/girişim/hareket vb.

      geçici bir birliğin içinde yer alıyor mu?                              (Cevaba uyan seçeneğin yanındaki

                                                                                     kutunun içerisine (X) işareti konulur.

                                                                                     Cevap -Evet- ise bu alandaki ilgili

                                                                                     bölüme yurtiçi ve varsa yurtdışındaki

                                                                                     içinde yer alınan platform/girişim/

                                                                                     hareket vb. geçici birliğin sayıları, adları,

                                                                                     kuruluş tarihleri ve adresleri yazılır.)

  

 

BÖLÜM III –  KURULUŞ BİLGİLERİ

 

1. Kuruluşunuzun faaliyet alanını/alanlarını

    belirtir misiniz?                                                             (Kuruluşun yıl içinde gerçekleştirdiği

                                                                                    faaliyetler dikkate alınarak uygun olan

                                                                                    seçeneğin ya da yıl içinde gerçekleştirilen

                                                                                    faaliyetler birden çok ise seçeneklerin

                                                                                    karşısındaki kutunun içerisine öncelik

                                                                                    sırasına göre ve her seçenek için bir

                                                                                    numara verilmek suretiyle faaliyet alanı

                                                                                    sayısı kadar 1,2,3,4…. şeklinde numara

                                                                                    verilir. Seçenekler içerisinde yıl içinde

                                                                                    gerçekleştirilen faaliyet alanına uyan bir

                                                                                    seçeneğin bulunmaması durumunda,

                                                                                    “1.12.Diğer” seçeneğinin yanındaki

                                                                                    alana yazılmak suretiyle gerçekleştirilen

                                                                                    faaliyet alanı/alanları belirtilir.)

 

 

2. Kuruluş amacınız (TÜZÜK’te yer alan)

    aşağıdakilerden hangisidir/hangileridir?                             (Tüzükte belirtilen amaç maddesi dikkate

                                                                                     alınarak uygun olan seçeneğin ya da

                                                                                     seçeneklerin karşısındaki kutunun

                                                                                     içerisine (X) işareti konularak belirtilir.

                                                                                     Seçenekler içerisinde 1 ve 7 numaralı

                                                                                     seçeneklerin işaretlenmesi durumunda,

                                                                                     formdaki yönlendirme oklarına göre

                                                                                     uygun olan kutuların içerisine (X) işareti

                                                                                     konulur.)

 

 

3. Kuruluşunuzun hizmet verdiği hedef kitlesi

    aşağıdakilerden hangisidir?                                               (Tüzüğünde belirtilen amaç ve

                                                                                       faaliyet alanları dikkate alınarak uygun

                                                                                       olan seçeneğin yada seçeneklerin

                                                                                       karşısındaki kutunun içerisine öncelik

                                                                                       sırasına göre ve her seçenek için bir

                                                                                       numara verilmek suretiyle

                                                                                       hedef kitlesi seçeneği kadar 1,2,3,4,…..

                                                                                       şeklinde numara verilir. Seçenekler

                                                                                       içerisinde hedef kitlesine uyan

                                                                                       bir seçeneğin bulunmaması durumunda,

                                                                                       “3.14.Diğer” seçeneğinin yanındaki

                                                                                       alana yazılmak suretiyle hedef kitlesi

                                                                                       belirtilir.)

 

 

 

4. Kuruluşunuzun hizmet verdiği coğrafi alan

    aşağıdakilerden hangisidir?                                              (Kuruluşun amacı, faaliyet alanları ve

                                                                                      hedef kitlesi de göz önünde

                                                                                      bulundurularak hizmet verilen

                                                                                      coğrafi alana uygun olan seçeneğin

                                                                                      karşısındaki kutunun içerisine (X) 

                                                                                      işareti konulur.)

5. Kuruluşunuza kimler üye olma hakkına

    sahiptir?                                                                   (Tüzükte belirtilen hükümler

                                                                                     dikkate alınarak uygun olan seçeneğin

                                                                                     karşısındaki kutunun içerisine (X)

                                                                                     işareti konulur. Seçenekler içerisinde

                                                                                     üye olma hakkına sahip kişilere

                                                                                     uyan bir seçeneğin bulunmaması

                                                                                     durumunda, “5.8.Diğer” seçeneğinin

                                                                                     yanındaki alana yazılmak suretiyle

                                                                                     belirtilir.)

                                       

                                                       BÖLÜM IV –  ÜYE ve ÇALIŞAN BİLGİLERİ

1. Kuruluşunuzun …….. yılı sonu itibariyle üye

    sayısını aşağıdaki ayrımda yazar mısınız?                             (Soru içindeki “….” kısmına üye sayıları

                                                                                     hangi yıl sonu itibariyle veriliyor ise o

                                                                                     yıl yazılır. Bu yıl, genel kural olarak

                                                                                     beyannamenin ait olduğu yıl olmalıdır.

                                                                                     Ayrıca bu alandaki ilgili bölüme

                                                                                     gerçek kişi üye sayısı ile varsa tüzel kişi

                                                                                     üye sayıları toplam olarak yazılır. Aynı

                                                                                     zamanda bu alanda bulunan tablo içine

                                                                                     asıl ve varsa onursal üyeler erkek ve

                                                                                     kadın olmak üzere ayrı ayrı yazılır.)

 

2. Dernek organlarında görev alanlara ücret

    ödeniyor mu? (DK Madde 13)                                       (Cevaba uyan seçeneğin yanındaki

                                                                                   kutunun içerisine (X) işareti konulur.

                                                                                   Yönetim ve Denetim Kurullarındaki ücret

                                                                                   alacak kişilerin kamu görevlisi olmaması

                                                                                   gerekir. Yönetim ve denetim kurulu

                                                                                   üyeleri dışındaki üyelere ücret, huzur

                                                                                   hakkı veya başka bir ad altında herhangi

                                                                                   bir karşılık ödenemez. Ancak dernek

                                                                                   hizmetleri için görevlendirilecek üyelere

                                                                                   gündelik ve yolluk verilebilir. Verilecek

                                                                                   ücret, gündelik ve yollukların miktarları

                                                                                   genel kurul tarafından tespit olunur. Genel

                                                                                   kurulda görüşülüp kabul edilmeden ve

                                                                                   miktarı belirlenmeden bu tür ödemeler

                                                                                   yapılamaz.)

 

3. …… yılında kuruluşunuzun faaliyetlerini

    yürütmek üzere çalışan ücretli/gönüllü

    personeliniz var mıydı?

    (Kuruluşun organlarında görev alanlar ve

     asıl üyeler hariç)                                                     (Soru içindeki “….” kısmına beyannamenin

                                                                                ait olduğu yıl yazılır. Cevaba uyan

                                                                                seçeneğin yanındaki kutunun içerisine

                                                                                (X) işareti konulur.)

4. Bu personelin niteliklerine göre sayısını

    yazar mısınız?                                                          (Bu alan bir önceki soruya “Evet” cevabı

                                                                                verilmesi halinde doldurulacaktır. Bu

                                                                                alandaki ilgili bölüme ücretli ve varsa

                                                                                gönüllü personelinin niteliklerine

                                                                                uygun seçeneğin karşısındaki cevaba uyan

                                                                                seçeneğin yanındaki kutunun içerisine

                                                                                (X) işareti konulur. Aynı zamanda bu

                                                                                alanda bulunan tablo içindeki bölümlere,

                                                                                ücretli ve varsa gönüllü personelin sayıları

                                                                                çalıştığı süreler göz önüne alınarak

                                                                                ayrı ayrı yazılır.)

BÖLÜM V – YAYIN ORGANLARI ve TESİSLER

 

1. Kuruluşunuzun yayın organı/organları var mı?                  (Cevaba uyan seçeneğin yanındaki

                                                                                  kutunun içerisine (X) işareti konulur.

                                                                                  Cevap “Hayır” ise bu bölümün 6. sorusuna

                                                                                  geçilir.)

2. Kuruluşunuzun birden fazla yayın organı

    var mı?                                                                     (Bu soruyu yayın organı olanlar

                                                                                   cevaplayacaktır. Cevaba uyan seçeneğin

                                                                                   yanındaki kutunun içerisine (X) işareti

                                                                                   konulur.)

3. Yayın organının türünü belirtir misiniz?                           (Bu soruyu yayın organı olanlar

                                                                                  cevaplayacaktır. Cevaba uygun olan

                                                                                  seçeneğin karşısındaki kutunun içerisine

                                                                                  (X) işareti konulur. Seçenekler

                                                                                  içerisinde uygun bir seçeneğin

                                                                                  bulunmaması durumunda, “Diğer”

                                                                                  seçeneğinin yanındaki alana yazılmak

                                                                                  suretiyle açıklanır.)

 

4. Yayın organının periyodunu belirtir misiniz?                     (Bu soruyu yayın organı olanlar

                                                                                  cevaplayacaktır. Cevaba uygun olan

                                                                                  seçeneğin karşısındaki kutunun içerisine

                                                                                  (X) işareti konulur. Seçenekler

                                                                                  içerisinde uygun bir seçeneğin

                                                                                  bulunmaması durumunda, “Diğer”

                                                                                  seçeneğinin yanındaki alana yazılmak

                                                                                  suretiyle açıklanır.)

 

5. Yayının kapsamını belirtir misiniz?                                 (Bu soruyu yayın organı olanlar

                                                                                  cevaplayacaktır. Cevaba uyan seçeneğin

                                                                                  yanındaki kutunun içerisine (X) işareti

                                                                                  konulur.)


6. Kuruluşunuza bağlı sandık var mı?                                (Cevaba uyan seçeneğin yanındaki

                                                                                  kutunun içerisine (X) işareti konulur.)

 

7. Kuruluşunuza bağlı kar amacı olmayan

    tesis, müessese vb. eklentileriniz var mı?                        (Cevaba uyan seçeneğin yanındaki

                                                                                   kutunun içerisine (X) işareti konulur.

                                                                                   Cevap -Hayır- ise bir sonraki bölüme

                                                                                   geçilir. Cevap -Evet- ise bir alt alandaki

                                                                                   ilgili bölümde belirtilen tesis ve

                                                                                   eklentilerin karşılarındaki uygun olan

                                                                                   kutuya çarpı işareti konulur, aynı

                                                                                   zamanda “Var” olarak işaretlenen

                                                                                   kutunun yanındaki alana tesis ve

                                                                                   eklentinin  adı, açık adresi ve kuruluş

                                                                                   tarihi yazılır. Seçenekler içerisinde uygun

                                                                                   bir seçeneğin bulunmaması durumunda,

                                                                                   “Diğer” seçeneğinin yanındaki alana

                                                                                   yazılmak suretiyle belirtilir.)

 

BÖLÜM VI – YILLIK ULUSLARARASI ETKİNLİKLER

 

1. Kuruluşunuz  …..  yılında Birleşmiş Milletler’in

    herhangi bir organıyla ortaklaşa çalışma yaptı mı

    ya da Birleşmiş Milletler ve organları tarafından

    düzenlenen bir toplantıya katıldı mı?                                 (Soru içindeki “…….” kısmına

                                                                                     beyannamenin ait olduğu yıl yazılır.

                                                                                     Cevaba uyan seçeneğin yanındaki

                                                                                     kutunun içerisine (X) işareti konulur.

                                                                                     Cevap “Hayır” ise bu bölümün 4.

                                                                                     sorusuna geçilir.)

2. Kuruluşunuzun Birleşmiş Milletler ile

    ilişkisi hangi statüdedir?                                               (Cevaba uygun olan seçenek ya da

                                                                                  seçeneklerin karşısındaki kutunun içerisine

                                                                                  (X) işareti konulur. Seçenekler

                                                                                  içerisinde uygun bir seçeneğin

                                                                                  bulunmaması durumunda, “Diğer”

                                                                                  seçeneğinin yanındaki alana yazılmak

                                                                                  suretiyle açıklanır.)

3. Kuruluşunuz, Birleşmiş Milletler hükümet-dışı

    kuruluşlar konferansına üye midir?                                  (Cevaba uyan seçeneğin yanındaki

                                                                                   kutunun içerisine (X) işareti konulur.)

4. Kuruluşunuz  …..  yılında Avrupa Birliği’nin

    herhangi bir organıyla ortaklaşa çalışma

    yaptı mı ya da Avrupa Birliği ve organları

    tarafından düzenlenen bir toplantıya katıldı mı?                  (Soru içindeki “….” kısmına

                                                                                     beyannamenin ait olduğu yıl yazılır.

                                                                                     Cevaba uyan seçeneğin yanındaki

                                                                                     kutunun içerisine (X) işareti konulur.

                                                                                     Cevap “Hayır” ise bir sonraki bölüme

                                                                                     geçilir.)

 

5. Kuruluşunuzun Avrupa Birliği ile ilişkisi

    hangi statüdedir?                                                      (Cevaba uygun olan seçenek ya da

                                                                                  seçeneklerin karşısındaki kutunun içerisine

                                                                                  (X) işareti konulur. Seçenekler

                                                                                  içerisinde uygun bir seçeneğin

                                                                                  bulunmaması durumunda, “Diğer”

                                                                                  seçeneğinin yanındaki alana yazılmak

                                                                                  suretiyle açıklanır.)

 

6. Kuruluşunuz, AB Sivil Toplum Kuruluşları

    Listesinde (EUROPE CONECCS) kayıtlı

    mıdır?                                                                       (Cevaba uyan seçeneğin yanındaki

                                                                                   kutunun içerisine (X) işareti konulur.)

 

BÖLÜM VII – MALİ BİLGİLER (01 Ocak–31 Aralık)

 

1. Defterlerinizi hangi usulde tutuyorsunuz?                       (Cevaba uyan seçeneğin yanındaki

                                                                                   kutunun içerisine (X) işareti konulur.

                                                                                   Cevap “Bilanço Usulü” ise bu bölümün

                                                                                   4.sorusuna geçilir.)

 

2. GELİRLER                                                                  (Bu alanı Basit Usul defter –işletme hesabı

                                                                                   defteri tutanlar dolduracaktır.

                                                                                    Beyannamenin ait olduğu yılın 01 Ocak

                                                                                    31 Aralık tarihleri arasında elde edilen

                                                                                    gelirler ile varsa önceki yıldan devreden

                                                                                    gelirler tabloda belirtildiği gibi gelir

                                                                                    unsurlarına göre detaylandırılarak ayrı

                                                                                    ayrı karşılarında gösterilen alana yazılır.

                                                                                    Bu alandaki Gelirler toplamının

                                                                                    3.sorudaki Giderler toplamına eşit olması

                                                                                    gerekir.)

 

3. GİDERLER                                                                  (Bu alanı Basit Usul defter –işletme

                                                                                    hesabı defteri tutanlar dolduracaktır.

                                                                                    Beyannamenin ait olduğu yılın 01 Ocak

                                                                                    31 Aralık tarihleri arasında yapılan

                                                                                    giderler ile varsa önceki yıldan devreden

                                                                                    borç, tabloda belirtildiği gibi gider

                                                                                    unsurlarına göre detaylandırılarak ayrı

                                                                                    ayrı karşılarında gösterilen alana yazılır.

                                                                                    Bu bölümde belirtilen “Amaç ve Hizmet

                                                                                    Giderleri Toplamı” tabloda belirtildiği

                                                                                    gibi ayrıca detaylandırılarak yazılır.

                                                                                    Bu alandaki Giderler toplamının

                                                                                    2. sorudaki Gelirler toplamına eşit olması

                                                                                    gerekir.)


4. AKTİF (VARLIKLAR)                                                      (Bu alanı Bilanço Usulü defter tutanlar

                                                                                     dolduracaktır. Beyannamenin

                                                                                     ait olduğu yılın 01 Ocak -31 Aralık

                                                                                     tarihleri arasında hesap hareketlerine

                                                                                     göre düzenlenen yıl sonu Bilançosunun

                                                                                     aktif bölümünde yer alan hesaplar

                                                                                     tabloda belirtildiği gibi ait olduğu alana

                                                                                     yazılır. Bu alandaki aktif toplamının

                                                                                     5. sorudaki pasif toplamına eşit olması

                                                                                     gerekir.)

 

5. PASİF (KAYNAKLAR)                                                    (Bu alanı Bilanço Usulü defter tutanlar

                                                                                     dolduracaktır. Beyannamenin

                                                                                     ait olduğu yılın 01 Ocak -31 Aralık

                                                                                     tarihleri arasında hesap hareketlerine

                                                                                     göre düzenlenen yıl sonu Bilançosunun

                                                                                     pasif bölümünde yer alan hesaplar

                                                                                     tabloda belirtildiği gibi ait olduğu alana

                                                                                     yazılır. Bu alandaki pasif toplamının

                                                                                     4. sorudaki aktif toplamına eşit olması

                                                                                     gerekir.)

 

6. GELİRLER                                                                   (Bu alanı Bilanço Usulü defter tutanlar

                                                                                    dolduracaktır. Beyannamenin

                                                                                    ait olduğu yılın 01 Ocak 31 Aralık

                                                                                    tarihleri arasında elde edilen gelirler

                                                                                    tabloda belirtildiği gibi gelir unsurlarına

                                                                                    göre detaylandırılarak ayrı ayrı

                                                                                    karşılarında gösterilen alana yazılır. Bu

                                                                                    alandaki Gelirler toplamının 7.sorudaki

                                                                                    Giderler toplamına eşit olması gerekir.

 

7. GİDERLER                                                                   (Bu alanı Bilanço Usulü defter tutanlar

                                                                                     dolduracaktır. Beyannamenin

                                                                                     ait olduğu yılın 01 Ocak-31 Aralık

                                                                                     tarihleri arasında yapılan giderler tabloda

                                                                                     belirtildiği gibi gider unsurlarına göre

                                                                                     detaylandırılarak ayrı ayrı karşılarında

                                                                                     gösterilen alana yazılır. Bu bölümde

                                                                                     belirtilen “Amaç ve Hizmet Giderleri

                                                                                     Toplamı” tabloda belirtildiği gibi ayrıca

                                                                                     detaylandırılarak yazılır. Bu alandaki

                                                                                     Giderler toplamının 6. sorudaki Gelirler

                                                                                     toplamına eşit olması gerekir.)

 

BÖLÜM VIII – SİVİL TOPLUM KURULUŞLARIYLA YARDIMLAŞMA

 

1. Kuruluşunuz …… yılında YURTİÇİNDE herhangi

    bir sivil toplum kuruluşundan PARA YARDIMI

    ALDI MI?                                                                    (Soru içindeki “….” kısmına

                                                                                     beyannamenin ait olduğu yıl yazılır.

                                                                                     Cevaba uyan seçeneğin yanındaki

                                                                                     kutunun içerisine (X) işareti konulur.

                                                                                     Cevap “Hayır” ise bu bölümün 3.

                                                                                     sorusuna geçilir.)


2. Kuruluşunuz ….. yılında, yurtiçinde hangi sivil

    toplum kuruluşlarından para yardımı aldı?                       (Bu alan bir önceki soruya “Evet” cevabı

                                                                                 verilmesi halinde doldurulacaktır. Soru

                                                                                 içindeki “….” kısmına beyannamenin ait

                                                                                 olduğu yıl yazılır. Bu alandaki ilgili

                                                                                 bölüme para yardımı alınan sivil

                                                                                 toplum kuruluşunun niteliğine uygun

                                                                                 seçeneğin karşısındaki cevaba uyan

                                                                                 Hayır/Evet seçeneğinin yanındaki kutunun

                                                                                 içerisine (X) işareti konulur. Evet

                                                                                 işaretlenmiş ise aynı zamanda yanındaki

                                                                                 alana yardım aldığı kuruluşun adı ve aldığı

                                                                                 yardımın tutarı yazılır. Seçenekler

                                                                                 içerisinde uygun bir seçeneğin

                                                                                 bulunmaması durumunda, “Diğer”

                                                                                 seçeneğinin yanındaki alana yazılmak

                                                                                 suretiyle belirtilir.)


3. Kuruluşunuz ….. yılında, YURTİÇİNDE

    herhangi bir sivil toplum kuruluşuna PARA

    YARDIMI YAPTI MI?                                                 (Soru içindeki “….” kısmına beyannamenin

                                                                                 ait olduğu yıl yazılır. Cevaba uyan

                                                                                 seçeneğin yanındaki kutunun içerisine

                                                                                 (X) işareti konulur. Cevap “Hayır” ise

                                                                                 BÖLÜM IX’a geçilir.)

4. Kuruluşunuz ….. yılında, yurtiçinde hangi sivil

    toplum kuruluşlarına para yardımı yaptı?                        (Bu alan bir önceki soruya “Evet” cevabı

                                                                                 verilmesi halinde doldurulacaktır. Soru

                                                                                 içindeki “….” kısmına beyannamenin ait

                                                                                 olduğu yıl yazılır. Bu alandaki ilgili

                                                                                 bölüme para yardımı yapılan sivil

                                                                                 toplum kuruluşunun niteliğine uygun

                                                                                 seçeneğin karşısındaki cevaba uyan

                                                                                 Hayır/Evet seçeneğinin yanındaki kutunun

                                                                                 içerisine çarpı X işareti konulur. Evet

                                                                                 işaretlenmiş ise aynı zamanda yanındaki

                                                                                 alana yardım yaptığı kuruluşun adı ve

                                                                                 verdiği yardımın tutarı yazılır. Seçenekler

                                                                                 içerisinde uygun bir seçeneğin

                                                                                 bulunmaması durumunda, “Diğer”

                                                                                 seçeneğinin yanındaki alana yazılmak

                                                                                 suretiyle belirtilir.)

BÖLÜM IX – KAR AMAÇLI KURULUŞLAR

1. Kuruluşunuza bağlı iktisadi faaliyet yürüten

    kar amaçlı kuruluş var mı?                                            (Cevaba uyan seçeneğin yanındaki kutunun

                                                                                  içerisine (X) işareti konulur. Cevap

                                                                                 “Hayır” ise BÖLÜM X’a geçilir.)

2. Kuruluşunuza bağlı birden fazla kar amaçlı

    kuruluş var mı?                                                           (Bu soruyu kar amaçlı kuruluşu olanlar

                                                                                   cevaplayacaktır. Cevaba uyan

                                                                                   seçeneğin yanındaki kutunun içerisine

                                                                                   (X) işareti konulur.)

 

 

3. Kar amaçlı kuruluşun adını yazar mısınız?                         (Bu soruyu kar amaçlı kuruluşu olanlar

                                                                                   cevaplayacaktır. Kar amaçlı kuruluş ya da

                                                                                   kuruluşların adı bu alana yazılır.)

4. Kar amaçlı kuruluşun bağlı bulunduğu vergi

    sicil numarasını yazar mısınız?                                         (Bu soruyu kar amaçlı kuruluşu olanlar

                                                                                   cevaplayacaktır. Kar amaçlı kuruluş ya da

                                                                                   kuruluşların vergi sicil numarası alana

                                                                                   yazılır.)

5. Kar amaçlı kuruluşun hukuki statüsünü

    belirtir misiniz?                                                           (Bu soruyu kar amaçlı kuruluşu olanlar

                                                                                   cevaplayacaktır. Cevaba uygun

                                                                                   olan seçeneğin karşısındaki kutunun

                                                                                   içerisine (X) işareti konulur.

                                                                                   Seçenekler içerisinde uygun bir seçeneğin

                                                                                   bulunmaması durumunda, “Diğer”

                                                                                   seçeneğinin yanındaki alana yazılmak

                                                                                   suretiyle açıklanır.)

 

 

BÖLÜM X – BİLİŞİM ALTYAPISI, GAYRİMENKUL ve TAŞITLAR

 

1. Kuruluşunuzda kişisel bilgisayar var mı?                          (Cevaba uyan seçeneğin yanındaki kutunun

                                                                                 içerisine (X) işareti konulur. Cevap

                                                                                 “Hayır” ise 3. soruya geçilir.)

 

2. Kaç tane kişisel bilgisayar var?                                     (Bu alan bir önceki soruya “Evet” cevabı

                                                                                 verilmesi halinde doldurulacaktır. Bu

                                                                                 alandaki ilgili bölüme kuruluşta bulunan

                                                                                 bilgisayarların adedi yazılır.)


3. Mülkiyeti kuruluşunuza ait taşıt aracı var mı?                  (Cevaba uyan seçeneğin yanındaki kutunun

                                                                                 içerisine (X) işareti konulur.)

 

4. Taşıt araçlarının türünü ve sayısını

    belirtir misiniz?                                                         (Bu alan bir önceki soruya “Evet” cevabı

                                                                                 verilmesi halinde doldurulacaktır. Cevaba

                                                                                 uygun olan seçeneğin karşısındaki kutunun

                                                                                 içerisine (X) işareti konulur. Aynı

                                                                                 zamanda yanındaki alana sahip olunan taşıt

                                                                                 aracının sayısı yazılır. Seçenekler

                                                                                 içerisinde uygun bir seçeneğin

                                                                                 bulunmaması durumunda, “Diğer”

                                                                                 seçeneğinin yanındaki alana yazılmak

                                                                                 suretiyle açıklanır.)

 

 

 

             Bu beyanın (verilen tablolar ve yapılan açıklamaların) tarafımızdan incelendiğini ve bilgimize göre gerçek, doğru ve tam bir beyan olduğunu ve Yönetim Kurulumuzun ………..Tarih ve ……… Sayılı kararı ile oybirliği/oyçokluğu ile onaylandığını beyan ederiz……/……/2…..

 

                                                                                              Dernek Yönetim Kurulu Başkanı

                                                                                                              Adı ve Soyadı       

                                                                                                                    İmza

 

           (Beyanname doldurulduktan sonra yönetim kurulunda görüşülerek onaylanacaktır. Beyannamenin onaylanmasına dair yönetim kurulu karar tarih ve sayısı paragrafın içindeki belirtilen alana yazılacaktır. Ayrıca yönetim kurulu başkanının adı ve soyadı ile imzası bulunacaktır.)

 

Mintez ŞİMŞEK

Müfettiş

Türk Kızılayı Teftiş Kurulu

 


jigolo siteleri adana escort perabet venusbet giris casinoslot bahisnow casinoslot ata dondurulmuÅŸ ürünler stethoscope case bahisnow giriÅŸ casino slot korsan taksi asyabahis giris baymavi giris betgram giris betmatik giris bets10 giris betvole giris casinomaxi giris casinovale giris celtabet giris dinamobet giris dumanbet giris gencobahis giris gobahis giris gorabet giris holiganbet giris imajbet giris makrobet giris mariobet giris milanobet giris mobilbahis giris oslobet giris piabet giris pinbahis giris polobet giris pulibet giris safirbet giris supertotobet giris tempobet giris trbet giris tulipbet giris vegabet giris vevobahis giris grandbetting vdcasino sekabet Elitbahis Sahabet Casibom Bahis Aresbet Redwin casinoslot casinoslot casinoslot casinoslot casinoslot casinoslot casinoslot casinoslot bahisnow bahisnow bahisnow bahisnow bahisnow bahisnow bahisnow bahisnow bahisnow bahisnow Jupwin Lordcasino Onwin casinoper casinoper casinoper casinoper casinoper casinoper casinoper casinoper casinoper casinoper casinoper casinoper casinoper Hipercasino Hipercasino Hipercasino Hipercasino Hipercasino Hipercasino Hipercasino Hipercasino Hipercasino Hipercasino Hipercasino Hipercasino Hipercasino Hipercasino bahisnow book of ra Slotbar Musclebet Holiganbet aspercasino lordcasino jupwin elitbahis casinoslot kralbet zingabet bodrum escort Bahisnow şimdibahis betizm betbey netxcasino Casinoslot betbey simdibahis hipodrombet hipodrombet bettingpro.in slotcasino julibet julibet betizm netxcasino nisanbet casinolevant betovis enobahis hiperwin ganobet boxbahis casibom musclebet betmarlo bizimbahis afroditbet betpuan fashionbet reynbet etrabet bahistek lordcasino bahisbudur aresbet jupwin albibet maksibet betgaranti dellabet pusulabet metroslot turkbet betturkey bahisnow tv meritking okey oyna aviator simsek rulet meritking sweet bonanza Aviator Sweet Bonanza big bass bonanza cratosslot betbonusking.com wild wild riches kavbet kavbet pragmatic play casinoslot fruit party bigger bass bonanza cashbonanza pragmatic Wolf Gold Gates Of Olympus Dog House honey honey honey vdcasino giriş marsbahis buffaloking Pirate Gold madame destiny pandas fortune rulet forum sitesi tombalakartlari tombalabingo sweetbonanzaoyunu sweetbonanzademo aviatoroyunu aviatorbahisoyunu aviatorbahis tombalaoyna Casino Forum Şişli Escort Betrouwbare online casino - Dutch Casino Топ рейтинг - Самые лучшие бонусы игрокам от букмекера и казино Casino Förslag, svenska online casino Ruleta en vivo bono sin depósito espana. Mejores Casas de Apuestas, Mejores Casinos Online España 2022 Book of Ra 6 Book Of Ra Two Symbols Book Of Ra Xpand Book Of Ra Fixed Beste Online Casinos Beste Online Casinos für Deutschland, online casino spielotheken Novoline Spielotheken Online Sportwetten online spielothek Online Casinos Online Casinos und Spielotheken online casino bonus ohne einzahlung best 10 casinos Spassino free casino bonuses casinos without verification ecopayz casino No Deposit Casino Bonus Best Online Casinos 2022 bitcoin bahis siteleri no deposit bonus canlı iddaa siteleri bahis siteleri yeni adresi 2022 bahis siteleri yeni adresi bahis siteleri para yatırma kolay para yatırılan bahis siteleri kolay bahis siteleri avrupa bahis siteleri Favorisen Güncel freebet veren siteler Best Curacao Online Casino - No KYC Casino Süperbahis Giriş tumbet bahis sitesi New Online Casino 2022 with No Deposit Bonus favorisen tiki bonanza oyna bomb bonanza oyna