Sözleşmesiz E-Beyanname verilemeyecek

By | 18 Şubat 2011

405 sıra nolu Vergi Usul kanunu Genel Tebliği 19 Şubat 2011 Tarihli ve 27851 Sayılı Resmî Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi Tebliğle birlikte; 340 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin “V-Aracılık Yetkisi Verilen Gerçek ve Tüzel Kişiler” ile “VII-Beyannamelerin İmzalanması ve Diğer Hususlar” başlıklı bölümlerinde değişiklikler yapılmıştır.

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği  (Sıra No: 405)

– Aracılık sözleşmesini sisteme girmeyen meslek mensubu beyanname gönderemeyecek
– Aracılık sözleşmesi ne zaman 1/3/2011 tarihinde yürürlüğe giriyor

Elektronik beyanname gönderme aracılık yetkisi verilen meslek mensupları, aralarında hizmet sözleşmesi bulunan müşterilerine ait beyannamelerin yanı sıra, münferit olarak talepte bulunan müşterilerin beyannamelerinin gönderilmesine de aracılık edebileceklerdir. Bu durumda, Vergi Usul Kanununun  mükerrer 257 nci maddesi uyarınca, meslek mensubu ile mükellef veya vergi sorumlusu arasında buna ilişkin özel bir sözleşme düzenlenmesi gerekmektedir.

Yetki verilmiş meslek mensupları, aralarında hizmet sözleşmesi bulunan müşterilerine ait beyannameleri elektronik ortamda gönderebilmeleri için müşterileriyle bu Tebliğin ekinde (Ek:3) yer alan “Elektronik Beyanname Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi” ni, münferit talepte bulunan müşterileriyle de örneği bu Tebliğin ekinde (Ek:4) yer alan “Elektronik Beyanname Aracılık Sözleşmesi” ni düzenleyecekler ve sözleşmelerin bir örneğini müşterilerine verecekler, bir örneğini de gerektiğinde ibraz edilmek üzere muhafaza edeceklerdir.

Meslek mensupları ile mükellefler arasında düzenlenen Elektronik Beyanname Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesine/Elektronik Beyanname Aracılık Sözleşmesine ait bilgilerin, meslek mensupları tarafından sözleşmenin düzenlendiği tarihten itibaren en geç 30 gün içerisinde elektronik ortamda https://intvd.gib.gov.tr/ adresinde yer alan internet vergi dairesine girişinin yapılması gerekmektedir.

Elektronik Beyanname Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmelerinin/Elektronik Beyanname Aracılık Sözleşmelerinin internet vergi dairesine elektronik ortamda bilgi girişi yapılmadan meslek mensuplarının sözleşme düzenledikleri mükelleflere ait beyannameleri elektronik ortamda göndermelerine izin verilmeyecektir. Bu nedenle, meslek mensupları tarafından sözleşme bilgilerinin elektronik ortamda bildirilmesi hususunda gerekli hassasiyetin gösterilmesi gerekmektedir.

Bu Tebliğ ile getirilen yükümlülüklere uymayan veya eksik ya da yanıltıcı bilgi ve belge verenler hakkında cezai işlem yapılması Vergi Usul Kanununun mükerrer 355 inci maddesi hükmü gereğidir.

Vergi Usul Kanununun mükerrer 355 maddeye göre ceza tutarları (01.01.2011 Tarihinden itibaren geçerli olan tutarlar) :

1. Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında 1.070 -TL

2. İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında 530 -TL

3. Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında 260 -TL

Elektronik ortamda beyanname verilmesi mecburiyetine uyulmaması halinde kesilmesi gereken özel usûlsüzlük cezası, beyannamenin kanuni süresinin sonundan başlayarak elektronik ortamda 30 gün içinde verilmesi halinde 1/10 oranında, bu sürenin dolmasını takip eden 30 gün içinde verilmesi halinde ise 1/5 oranında uygulanır.

Elektronik ortamda verilme zorunluluğu getirilen bildirim veya formlara ilişkin olarak süresinden sonra düzeltme amacıyla verilen bildirim ve formların, belirlenen sürelerin sonundan itibaren 10 gün içinde verilmesi halinde özel usulsüzlük cezası kesilmez, takip eden 15 gün içinde verilmesi halinde ise kesilmesi gereken özel usulsüzlük cezası 1/5 oranında uygulanır.

Elektronik ortamda beyanname ile bildirim ve form verme mecburiyetine uymayanlara bu maddeye göre ceza kesilmesi halinde, 352 nci maddenin birinci derece usulsüzlüklerle ilgili (1) numaralı bendi ile ikinci derece usulsüzlüklerle ilgili (7) numaralı bendi uyarınca ayrıca ceza kesilmez.

3 thoughts on “Sözleşmesiz E-Beyanname verilemeyecek

 1. sevsel

  “Şirket içinde Bağımlı statüsünde çalışan SMMM meslek mensuları sözleşme yapmak zorunda olacaklar mı?

 2. Fatih ÇOLAK

  3568 sayılı Kanun uyarınca yetki almış olup bağımsız çalışan ve elektronik beyanname gönderme aracılık yetkisi verilmiş meslek mensuplarına, mükellefler ile imzalamış oldukları sözleşmeleri veya bunların iptaline/feshine ilişkin bilgileri elektronik ortamda internet vergi dairesine girme zorunluluğu getirilmiştir.

  Dolayısıyla bağımlı çalışanlar için bu zorunluluk yoktur.

 3. Fatih ÇOLAK

  Genel Tebliğ ile getirilen yükümlülükler;

  A)- Mevcut Müşteriler İçin Yapılacak İşlemler:

  Defter tutma veya müşavirlik (danışmanlık) hizmeti için mesleki sözleşme yaptığınız ve VUK 340 Numaralı Genel Tebliğ ekinde bulunan (3) nolu “Elektronik Beyanname Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi” ve münferit talepte bulunan (Sadece Beyanname gönderimi) (4) nolu “Elektronik Beyanname Aracılık Sözleşmesi” (Postacılık sözleşmesi) yaptığınız mevcut müşterilerinize ilişkin bilgileri Tebliğin yürürlüğe gireceği tarih olan 01/Mart/2011 itibaren 15 gün içinde ( SON GÜN 15 / MART / 2011 ) Gelir İdaresi Başkanlığının İnternet sitesinde bulunan İnternet Vergi Dairesi (https://intvd.gib.gov.tr/ ) adresine meslek mensubu şifresi ile girilerek, bildirimler yapılacaktır.

  B)- Yeni Müşteriler İçin Yapılacak İşlemler:

  Yukarıdaki bölümde belirttiğimiz gerek mesleki sözleşme gerekse VUK 340 Nolu Genel Tebliğ ekinde bulunan E-Beyanname aracılık sözleşmeleri yapılarak kabul edilen YENİ MÜŞTERİ’ lere ilişkin bildirim sözleşmenin düzenlendiği tarihten itibaren en geç 30 gün içerisinde elektronik ortamda https://intvd.gib.gov.tr/ adresinde yer alan internet vergi dairesine girişinin yapılması gerekmektedir.

  Aracılık yetkisi almış meslek mensuplarının aralarında Elektronik Beyanname Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi/Elektronik Beyanname Aracılık Sözleşmesi düzenledikleri mükelleflere ait beyannameleri elektronik ortamda gönderebilmeleri için öncelikle Elektronik Beyanname Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesinin/Elektronik Beyanname Aracılık Sözleşmesinin bilgi girişlerinin elektronik ortamda internet vergi dairesine yapılmış olması gerekmektedir.

  C) Sözleşmeleri İptal/Fesh Edilen Müşteriler İçin Yapılacak İşlemler:

  Elektronik Beyanname Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmelerinin/Elektronik Beyanname Aracılık Sözleşmelerinin süresinin sona ermesi, iptal ya da feshedilmesi durumunda buna ilişkin bilgi girişinin, sürenin sona erme tarihinden ya da iptal/fesih tarihinden itibaren en geç 15 gün içerisinde meslek mensupları tarafından elektronik ortamda https://intvd.gib.gov.tr/ adresinde yer alan internet vergi dairesine yapılması gerekmektedir.

  Dönem içinde veya dönem sonunda fesh ve iptal işlemleri

  Konuya ilişkin Genel Tebliğde açıklama olmamasına rağmen, Bakanlık yetkileri ile yaptığımız şifai görüşmeye göre; Meslek mensuplarımızın hesap dönemleri sonunda veya yıl içinde sözleşmelerini fesh ettikleri müşterilerine ait sorumlu oldukları Beyanname ve bildirimleri kendileri göndereceklerdir. Yeni meslek mensubu sözleşme imzaladığı tarihten sonraki dönemlere ilişkin yükümlülükleri yerine getirecektir.

  Örneğin 2010 yılına ait Yıllık Beyannameler eski meslek mensupları tarafından gönderilecektir.

  D)-Müşterilerin Meslek Mensubu İle Sözleşmesini Fesh Etmesi:

  Mükellefler, istemeleri halinde meslek mensupları ile aralarında düzenlenen sözleşmenin süresinin sona erdiğini ya da iptal/fesih edildiğini bir dilekçe ile sürenin sona erme tarihinden ya da iptal/fesih tarihinden itibaren en geç 15 gün içerisinde gelir / kurumlar vergisi yönünden bağlı oldukları vergi dairesine bildirebileceklerdir.

  E)-Bağımlı Çalışan Meslek Mensuplarımızın Durumu:

  Bilindiği üzere 340 nolu VUK Genel Tebliği gereği firmalarda, bağımlı çalışan meslek mensubu mevcut ise şirketler E-beyanname gönderme şifresi alabilmektedirler. Firmalarda bağımlı olarak çalışan meslek mensuplarımız yukarıda bahsedilen bildirimleri Vergi Dairesine BİLDİRMEYECEKLERDİR.

  F)-Bildirimin Gönderilmesi:

  Yukarıda bahsedilen bildirim, Gelir İdaresi Başkanlığının web sayfasında yer alan İnternet Vergi Dairesi Bölümünden “GİRİŞ” Butonuna basılarak ekrana gelen sayfada istenen kullanıcı kodu/parola/şifre bilgileri girilecektir. (Bu bilgiler daha önce E-beyanname gönderdiğimiz bilgilerdir.) Sayfa açıldıktan sonra “Bilgi Giriş” bölümünden “E-Beyanname yetki bilgileri” sayfasında yer alan bilgiler doldurulacaktır.

  Bilindiği üzere bu tebliği hükümleri 01/Mart/2011 tarihinde yürürlüğe girecektir ve bilgilerin en geç 15/Mart/2011 tarihine kadar gönderilmesi zorunludur. Ancak, Gelir İdaresi Başkanlığı BİLGİ GİRİŞ’lerinin yapılabilmesi için sistemi kullanıma açmıştır. Son günü beklemeden bilgileri girebilirsiniz.

  G)-Ceza Uygulaması:

  Bu Tebliğ ile getirilen yükümlülüklere uymayan veya eksik ya da yanıltıcı bilgi ve belge verenler hakkında VUK mükerrer 355 inci maddesi hükmüne göre özel usulsüzlük cezası uygulanacaktır.

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.