İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

6111 sayılı Torba Yasa başvuru süreleri uzatıldı

6111 Sayılı Kanun kapsamında yapılacak başvuru ve ilk taksit ödeme süreleri 1 ay uzatıldı. Söz konusu Karar'a ulaşmak için tıklayınız.

6111 Sayılı Torba Yasa başvuru ve ilk taksit ödeme sürelerinin uzatılmasına ilişkin Tebliğ Taslağı

BİR AY UZATILAN VERGİ İLE İLGİLİ BİLDİRİM VE ÖDEME SÜRELERİ ÖZET TABLO

6111 Sayılı Kanun'un 168. maddesinin Bakanlar Kurulu'na verdiği, Kanun'un 1. 2. 3. ve 4. kısımlarında öngörülen başvuru ve ilk taksit ödeme sürelerini bir aya kadar uzatma yetkisine istinaden 30 Nisan 2011 tarihli ve 27920 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2011/1713 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 6111 Sayılı Kanun'da yer alan bazı başvuru ve ilk taksit ödeme süreleri uzatılmıştır.

13/2/2011 tarihli ve 6111 sayılı Kanunun İkinci, Üçüncü ve Dördüncü Kısımlarında yer alan başvuru süreleri ile Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılacak olan ödemeler hariç ilk taksit ödeme süreleri, Kanun'un "İnceleme ve tarhiyat safhasında bulunan vergiler" başlıklı 4 üncü maddesi ile "Diğer alacaklar ve çeşitli hükümler" başlıklı 17 nci maddesinin sekizinci fıkrasının (b) bendi hükümleri saklı kalmak üzere, Kanunda belirtilen sürelerin bitiminden itibaren bir ay uzatılmıştır.
    
6111 sayılı Kanun kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılacak olan ödemelerden ilk taksit ödeme süresi 2011/Mayıs ayında sona erecek olanların ilk taksit ödeme süresi Kanunda belirtilen sürelerin bitiminden itibaren bir ay uzatılmıştır.
    
6111 sayılı Kanun'un "İnceleme ve tarhiyat safhasında bulunan vergiler" başlıklı 4 üncü maddesi ile "Diğer alacaklar ve çeşitli hükümler" başlıklı 17 nci maddesinin sekizinci fıkrasının (b) bendinde yer alan başvuru ve ilk taksit ödeme süreleri; Kanunun yayımlandığı 25/2/2011 tarihinden 2/5/2011 tarihine (bu tarih dahil) kadar yapılan tebligatlara münhasır olmak üzere Kanun'da belirtilen sürelerin bitiminden itibaren bir ay uzatılmıştır.

Buna göre 6111 Sayılı Kanun’un;

– 2. maddesinde düzenlenen kesinleşmiş vergi alacakları,

– 3. maddesinde düzenlenen kesinleşmemiş veya dava aşamasında bulunan amme alacakları,

– 6 ila 9. maddelerinde düzenlenen matrah ve vergi artırımı,

ile ilgili başvurular 31 Mayıs 2011 tarihine kadar yapılabilecektir. Bu maddeler kapsamında hesaplanan tutarlar ise 30 Haziran 2011 tarihine kadar tamamen veya talep edilmesi halinde ilk taksitin 30 Haziran 2011 tarihine kadar ödenmesi şartıyla, ikişer aylık dönemler halinde azami onsekiz eşit taksitte ödenebilecektir.

– Kanun’un 10. maddesi uyarınca vergi dairelerine yapılacak bildirimlerdeki süre 30 Haziran 2011 tarihine uzatılmıştır.

– 11. madde kapsamında işletmede mevcut olmayan emtialar için 30 Haziran 2011 tarihine kadar fatura düzenlenerek her türlü vergisel yükümlülüklerin yerine getirilmesi suretiyle kayıt ve beyanlarına intikal ettirmeleri gerekmektedir. Aynı madde kapsamında ayrıca 31.12.2010 tarihli bilançolarında görülmekle birlikte işletmelerinde bulunmayan kasa mevcutları ve ortaklardan alacak tutarlarını da 30 Haziran 2011 tarihine kadar vergi dairelerine beyan etmek suretiyle kayıtlarını düzeltmeleri gerekmektedir.

25 Şubat 2011 tarihinden önce başlanılan vergi incelemeleri ile takdir, tarh ve tahakkuk işlemleri kapsamında;

– 25 Şubat 2011 tarihi ile 2 Mayıs 2011 tarihi (bu tarih dahil) arasında tebliğ edilen ihbarnamede yer alan vergi ve cezalara ilişkin olarak 6111 Sayılı Kanun’un 4. maddesinden yararlanılmak istenmesi durumunda, tebliğ tarihinden itibaren 30 günlük sürenin bitiminden sonra 1 aylık ek başvuru süresi verilmektedir. Bu kapsamda yapılandırılan tutarlar peşin veya 6 eşit taksitte ödenebilecektir. Peşin ödeme talep edilmesi durumunda ödemenin ihbarnamenin tebliğini izleyen 2. ayın sonuna kadar yapılması gerekmektedir. Taksitle ödeme talep edilmesi durumunda ise ilk taksit ihbarnamenin tebliğini izleyen 2. ayın sonuna kadar ödenmek şartıyla, ikişer aylık dönemler halinde ödeme yapılabilecektir.

– 3 Mayıs 2011 tarihinden itibaren tebliğ edilen ihbarnamede yer alan vergi ve cezalara ilişkin olarak 6111 Sayılı Kanun’un 4. maddesinden yararlanılmak istenmesi durumunda ise ihbarnamenin tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde başvurulması gerekmektedir. Bu kapsamda yapılandırılan tutarlar ise ilk taksiti ihbarnamenin tebliğini izleyen aydan başlamak üzere peşin veya ikişer aylık dönemler halinde 6 eşit taksitte ödenebilecektir.

6111 sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun”un 168. maddesinde Bakanlar Kurulu'na verilen yetkiye ilişkin hüküm yer almaktadır. Buna göre Bakanlar Kurulu’nun Kanun'un 1. 2. 3. ve 4. kısımlarında öngörülen başvuru ve ilk taksit ödeme sürelerini bir aya kadar uzatma yetkisi bulunmaktadır. Bu dört kısım Kanun'un 1. maddesinden 21. maddesine (dahil) kadar olan bölümü kapsamaktadır.

I. Bakanlar Kurulu yetkisini kullandı

30 Nisan 2011 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2011/1713 Sayılı Kararı ile Bakanlar Kurulu bu yetkisini kullanmıştır. Yayımı tarihinde yürürlüğe giren Karar’ın;

– 1. maddesi ile 6111 Sayılı Kanun'un 2. 3. ve 4. kısımlarında yer alan başvuru süreleri ile Sosyal Güvenlik Kurumu’na yapılacak olan ödemeler hariç ilk taksit ödeme süreleri, Kanun’un 4. maddesi ile 17. maddesinin 8. fıkrasının (b) bendi hükümleri saklı kalmak üzere, Kanun’da belirtilen sürelerin bitiminden itibaren bir ay uzatılmıştır.

– 2. maddesinde, 6111 Sayılı Kanun kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılacak olan ödemelerden ilk taksit ödeme süresi 2011/Mayıs ayında sona erecek olanların ilk taksit ödeme süresinin Kanun’da belirtilen sürelerin bitiminden itibaren 1 ay uzatıldığı hükmü yer almaktadır.

– 3. maddesinde ise 6111 Sayılı Kanun'un 4. maddesi ile 17. maddesinin 8. fıkrasının (b) bendinde yer alan başvuru ve ilk taksit ödeme sürelerinin, Kanun’un yayımlandığı 25 Şubat 2011 tarihinden 2 Mayıs 2011 tarihine (bu tarih dahil) kadar yapılan tebligatlara münhasır olmak üzere Kanun’da belirtilen sürenin bitiminden itibaren 1 ay uzatıldığı hükmü yer almaktadır.

II. Beyan, bildirim ve ödeme süreleri

6111 Sayılı Kanun’un 18. maddesi uyarınca Kanun’un ilgili bölümlerindeki başvuru ve ödeme süresine ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla, bu Kanun hükümlerinden yararlanmak isteyen borçluların, Kanun’un yayımlandığı tarihi izleyen ikinci ayın sonuna kadar (2 Mayıs 2011) ilgili idareye başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Maddenin devamında ise Maliye Bakanlığı’na ödenecek tutarların ilk taksitinin bu Kanun’un yayımlandığı tarihi izleyen üçüncü aydan (Mayıs/2011) başlamak üzere ikişer aylık dönemler halinde azami onsekiz eşit taksitte ödenebileceği belirtilmektedir.

Yukarıda yer verilen 2011/1713 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yapılan süre uzatımı neticesinde 6111 Sayılı Kanun’un;

– 2. maddesinde düzenlenen kesinleşmiş vergi alacakları,

– 3. maddesinde düzenlenen kesinleşmemiş veya dava aşamasında bulunan amme alacakları,

– 6 ila 9. maddelerinde düzenlenen matrah ve vergi artırımı,

ile ilgili başvurular 31 Mayıs 2011 tarihine kadar yapılabilecektir.

Bu maddeler kapsamında hesaplanan tutarlar ise 30 Haziran 2011 tarihine kadar tamamen veya talep edilmesi halinde ilk taksitin 30 Haziran 2011 tarihine kadar ödenmesi şartıyla, ikişer aylık dönemler halinde azami onsekiz eşit taksitte ödenebilecektir. II. Özel beyan ve ödeme süreleri

a. Stok beyanları

6111 Sayılı Kanun’un 10. maddesinde, işletmede mevcut olduğu halde kayıtlarda yer almayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşlar, 11. maddesinde ise kayıtlarda yer aldığı halde işletmede bulunmayan emtia, kasa mevcudu ve ortaklardan alacaklarla ilgili düzenlemeler yer almaktadır.

2011/1713 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Kanun’un 10. maddesi uyarınca vergi dairelerine yapılacak bildirimlerdeki süre 30 Haziran 2011 tarihine uzatılmıştır. Beyan edilen genel orana tabi makine, teçhizat, demirbaş ve emtiaların bedeli üzerinden % 10 oranı, indirimli orana tabi diğer makine, teçhizat, demirbaş ve emtiaların bedeli üzerinden tabi olduğu oranların yarısı esas alınarak hesaplanacak olan katma değer vergisinin ise ayrı bir beyanname ile sorumlu sıfatıyla beyan edilerek, beyanname verme süresi içinde ödenmesi gerekmektedir.

11. madde kapsamında işletmede mevcut olmayan emtialar için 30 Haziran 2011 tarihine kadar fatura düzenlenerek her türlü vergisel yükümlülüklerin yerine getirilmesi suretiyle kayıt ve beyanlara intikal ettirilmesi gerekmektedir.

Aynı madde kapsamında ayrıca 31.12.2010 tarihli bilançolarında görülmekle birlikte işletmelerinde bulunmayan kasa mevcutları ve ortaklarından alacak tutarlarını da 30 Haziran 2011 tarihine kadar vergi dairelerine beyan etmek suretiyle kayıtlarını düzeltmeleri gerekmektedir. Beyan edilen tutarlar üzerinden % 3 oranında hesaplanan verginin ise beyanname verme süresi içinde ödenmesi gerekmektedir.

b. İnceleme ve tarhiyat safhasında bulunan vergiler

6111 Sayılı Kanun’un “İnceleme ve tarhiyat safhasında bulunan vergiler” başlıklı 4. maddesinde, bu Kanun’un kapsadığı dönemlere ilişkin olarak 25 Şubat 2011 tarihinden önce başlanıldığı halde, tamamlanamamış olan vergi incelemeleri ile takdir, tarh ve tahakkuk işlemlerine, matrah ve vergi artırımına ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla devam edileceği hükmü yer almaktadır. Maddenin devamında ise bu işlemlerin tamamlanmasından sonra;

– Tarh edilen vergilerin % 50’si,

– Bu tutara gecikme faizi yerine 25 Şubat 2011 tarihine kadar TEFE/ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutar,

– Bu tarihten sonra ihbarnamenin tebliği üzerine belirlenen dava açma süresinin bitim tarihine kadar hesaplanacak gecikme faizinin tamamının,

– Vergi aslına bağlı olmayan cezalarda cezanın % 25’inin

ihbarnamenin tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içerisinde yazılı başvuruda bulunularak, ilk taksit ihbarnamenin tebliğini izleyen aydan başlamak üzere ikişer aylık dönemler halinde altı eşit taksitte ödenmesi şartıyla, vergi aslının % 50’sinin, vergi aslına bağlı olmayan cezalarda cezanın % 75’inin, vergilere 25 Şubat 2011 tarihine kadar uygulanan gecikme faizinin ve vergi aslına bağlı cezaların tamamının tahsilinden vazgeçileceği hükmü yer almaktadır.

Bu hükme ilişkin olarak 2011/1713 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nda, 25 Şubat 2011 tarihinden 2 Mayıs 2011 tarihine (bu tarih dahil) kadar yapılan tebligatlara münhasır olmak üzere süre uzatımının yapıldığı görülmektedir.

Buna göre 25 Şubat 2011 tarihinden önce başlanılan vergi incelemeleri ile takdir, tarh ve tahakkuk işlemleri kapsamında;

– 25 Şubat 2011 tarihi ile 2 Mayıs 2011 tarihi (bu tarih dahil) arasında tebliğ edilen ihbarnamede yer alan vergi ve cezalara ilişkin olarak 6111 Sayılı Kanun’un 4. maddesinden yararlanılmak istenmesi durumunda, tebliğ tarihinden itibaren 30 günlük sürenin bitiminden sonra 1 aylık ek başvuru süresi verilmektedir.

Bu kapsamda yapılandırılan tutarlar peşin veya 6 eşit taksitte ödenebilecektir. Peşin ödeme talep edilmesi durumunda ödemenin ihbarnamenin tebliğini izleyen 2. ayın sonuna kadar yapılması gerekmektedir. Taksitle ödeme talep edilmesi durumunda ise ilk taksitihbarnamenin tebliğini izleyen 2. ayın sonuna kadar ödenmek şartıyla, ikişer aylık dönemler halinde ödeme yapılabilecektir.

– 3 Mayıs 2011 tarihinden itibaren tebliğ edilen ihbarnamede yer alan vergi ve cezalara ilişkin olarak 6111 Sayılı Kanun’un 4. maddesinden yararlanılmak istenmesi durumunda ise böyle bir ek süre söz konusu olmadığından, ihbarnamenin tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde başvurulması gerekmektedir. Bu kapsamda yapılandırılan tutarlar ise ilk taksiti ihbarnamenin tebliğini izleyen aydan başlamak üzere peşin veya ikişer aylık dönemler halinde 6 eşit taksitte ödenebilecektir.

Kaynak: vergidegundem.com

jigolo siteleri adana escort perabet venusbet giris casinoslot bahisnow casinoslot ata dondurulmuÅŸ ürünler stethoscope case bahisnow giriÅŸ casino slot korsan taksi asyabahis giris baymavi giris betgram giris betmatik giris bets10 giris betvole giris casinomaxi giris casinovale giris celtabet giris dinamobet giris dumanbet giris gencobahis giris gobahis giris gorabet giris holiganbet giris imajbet giris makrobet giris mariobet giris milanobet giris mobilbahis giris oslobet giris piabet giris pinbahis giris polobet giris pulibet giris safirbet giris supertotobet giris tempobet giris trbet giris tulipbet giris vegabet giris vevobahis giris grandbetting vdcasino sekabet Elitbahis Sahabet Casibom Bahis Aresbet Redwin casinoslot casinoslot casinoslot casinoslot casinoslot casinoslot casinoslot casinoslot bahisnow bahisnow bahisnow bahisnow bahisnow bahisnow bahisnow bahisnow bahisnow bahisnow Jupwin Lordcasino Onwin casinoper casinoper casinoper casinoper casinoper casinoper casinoper casinoper casinoper casinoper casinoper casinoper casinoper Hipercasino Hipercasino Hipercasino Hipercasino Hipercasino Hipercasino Hipercasino Hipercasino Hipercasino Hipercasino Hipercasino Hipercasino Hipercasino Hipercasino bahisnow book of ra Slotbar Musclebet Holiganbet aspercasino lordcasino jupwin elitbahis casinoslot kralbet zingabet bodrum escort Bahisnow şimdibahis betizm betbey netxcasino Casinoslot betbey simdibahis hipodrombet hipodrombet bettingpro.in slotcasino julibet julibet betizm netxcasino nisanbet casinolevant betovis enobahis hiperwin ganobet boxbahis casibom musclebet betmarlo bizimbahis afroditbet betpuan fashionbet reynbet etrabet bahistek lordcasino bahisbudur aresbet jupwin albibet maksibet betgaranti dellabet pusulabet metroslot turkbet betturkey bahisnow tv meritking okey oyna aviator simsek rulet meritking sweet bonanza Aviator Sweet Bonanza big bass bonanza cratosslot betbonusking.com wild wild riches kavbet kavbet pragmatic play casinoslot fruit party bigger bass bonanza cashbonanza pragmatic Wolf Gold Gates Of Olympus Dog House honey honey honey vdcasino giriş marsbahis buffaloking Pirate Gold madame destiny pandas fortune rulet forum sitesi tombalakartlari tombalabingo sweetbonanzaoyunu sweetbonanzademo aviatoroyunu aviatorbahisoyunu aviatorbahis tombalaoyna Casino Forum Şişli Escort Betrouwbare online casino - Dutch Casino Топ рейтинг - Самые лучшие бонусы игрокам от букмекера и казино Casino Förslag, svenska online casino Ruleta en vivo bono sin depósito espana. Mejores Casas de Apuestas, Mejores Casinos Online España 2022 Book of Ra 6 Book Of Ra Two Symbols Book Of Ra Xpand Book Of Ra Fixed Beste Online Casinos Beste Online Casinos für Deutschland, online casino spielotheken Novoline Spielotheken Online Sportwetten online spielothek Online Casinos Online Casinos und Spielotheken online casino bonus ohne einzahlung best 10 casinos Spassino free casino bonuses casinos without verification ecopayz casino No Deposit Casino Bonus Best Online Casinos 2022 bitcoin bahis siteleri no deposit bonus canlı iddaa siteleri bahis siteleri yeni adresi 2022 bahis siteleri yeni adresi bahis siteleri para yatırma kolay para yatırılan bahis siteleri kolay bahis siteleri avrupa bahis siteleri Favorisen Güncel freebet veren siteler Best Curacao Online Casino - No KYC Casino Süperbahis Giriş tumbet bahis sitesi New Online Casino 2022 with No Deposit Bonus favorisen tiki bonanza oyna bomb bonanza oyna