Makaleler’ Kategorisi için Arşiv

15 yıl ve 3600 günle kıdem tazminatı alanlar çalışabilir mi? - 14 Kasım 2010

1475 sayılı İş Kanunu’na göre, yaşlılık aylığı bağlanması için öngörülen sigortalılık süresini ve prim ödeme gün sayısını tamamlayarak kendi istekleri ile işten ayrılmaları halinde kıdem tazminatı verilebilmektedir.

Emlak vergisinde ‘uzlaşılabilir’ - 03 Kasım 2010

Hükümet önümüzdeki yıl yapılacak seçim öncesi, vatandaşın vergi ve prim borçlarında “uzlaşmaya”  hazırlanırken, buna emlak vergisinin de dahil edilmesi büyük bir ihtimal gibi görünüyor. Biliyorsunuz  “emlak vergisi” bir çeşit servet vergisi olup, sahip olunan ev, arsa, yazlık, büro vb. gayrimenkuller için kişilerin ödediği vergiyi tanımlıyor. Mevcut durumda emlak vergisi iki taksit olarak ödeniyor. İlki, yılın […]

Faturaya itiraz nasıl yapılır? - 03 Kasım 2010

1. FATURAYA İTİRAZ ŞARTLARI Türk Ticaret Kanunu’nun 23. maddesinin 2. fıkrası ”Bir faturayı alan kimse, aldığı tarihten itibaren sekiz gün içinde münderecatı hakkında bir itirazda bulunmamışsa münderecatını kabul etmiş sayılır” hükmü çerçevesinde bir faturanın içeriğine itiraz etme durumunu konu etmiştir. Münderecattan maksat, faturanın içeriğindeki bilgilerdir.. Faturaya itiraz için gerekli şartları şöyle sıralayabiliriz. A) FATURAYA İTİRAZ […]

Ulusal bayram ve tatil günlerinde çalışan işçiye fazla ücret ödenir - 30 Ekim 2010

İş Kanununa göre Ulusal bayram ve genel tatil günlerinde işyerlerinde çalışılıp çalışılmayacağı toplu iş sözleşmesi veya iş sözleşmeleri ile kararlaştırılır. Sözleşmelerde hüküm bulunmaması halinde söz konusu günlerde çalışılması için işçinin onayı gereklidir[1].   Ulusal bayram ve genel tatil günleri İş Kanununda değil, 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunda belirtilmiştir.   Bir takvim […]

Sigortasız geçen hizmetlerin ispatı - 25 Ekim 2010

Okurumuz Yılmaz Erdoğan 1983-1984 yıllarında Manisa'da bir işyerinde bir süreliğine çalışmış. Yıllar sonra bilgisayardan hizmet cetveli çıkardığında, bu çalışmalarının sigortalı hizmet olarak yer almadığını görmüş. Sigorta bildirimleri 1986 yılından başlıyor. Oysa yaptığı araştırmada, Manisa'da 1983-1984 yıllarında beraber çalıştığı bazı arkadaşlarının sigortalı bildirimlerinin yapıldığını görmüş. Bu çalışma süresinin sigortalılık hizmet süresine eklenmesi için ne yapacağını soruyor. […]

Üniversitede çocuk okutanlar aman dikkat - 23 Ekim 2010

NEYE mi? Aklınıza hiç gelmeyecek bir olaya! Özellikle vergi mükellefi olanlar; aman dikkat! “Çocuk” deyimini yanlış biliyor olabilirsiniz. Böyle olunca da çocuklarınızın eğitim ve sağlık harcamaları nedeniyle, başınız ağrıyabilir. ÇOCUK DEYİMİ Çocuk denilince ne anlaşılıyor? 1. Asgari geçim indirimi uygulamasında; 18 yaşına kadar ya da tahsilde olup 25 yaşını doldurmamış bulunan çocukları ifade ettiği belirtiliyor. […]

Kamu borcu nedeniyle haczedilemeyecek mallar - 23 Ekim 2010

Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Yasa'nın ikinci Kısmı "Amme Alacağının Cebren Tahsili" ile ilgili hükümleri içermektedir.(Mad­de 54-101) Yasal düzenleme gereği olarak "ödeme müddeti içinde ödenmeyen amme alacağı tahsil dairesince cebren tahsil" olunmaktadır. Cebren tahsil ise; * Amme borçlusu tahsil dairesine teminat göstermişse, teminatın paraya çevrilmesi yahut kefilin takibi, * Amme borçlusunun borcuna yetecek miktardaki mallarının […]

Fatura düzenleme mecburiyeti teslimle doğar - 22 Ekim 2010

VUK’nun 19.Maddesinde, vergiyi doğuran olayın tanımı şu şekilde yapılmıştır: “Vergi alacağı, vergi kanunlarının vergiyi bağladıkları olayın vukuu veya hukuki durumun tekemmülü ile doğar.” VUK’nun 231.Maddesinin 5 numaralı bendine göre; “Fatura, malın teslimi veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren azami Yedi Gün içinde düzenlenir. Bu süre içerisinde düzenlenmeyen faturalar hiç düzenlenmemiş sayılır” hükmüne haizdir. Bu hükme göre; […]

Geçici (Ödünç) İş İlişkisi Uygulaması - 15 Ekim 2010

4857 sayılı İş Kanunu'nun 7. maddesinde geçici iş ilişkisi düzenlenmiştir. Geçici iş ilişkisinin amacı; işverenlerin belirli bir süre devam edecek ve yeni bir personel istihdam edilmeden işletmede ortaya çıkan personel ihtiyacının giderilmesidir. Yine bir diğer önemli amaç da aynı şirketler topluluğunda, bir şirketin iş yükündeki artmaya karşın aynı şirketler grubu ya da holdinge bağlı diğer […]

İş kazası durumunda işçi ne yapmalı? - 09 Ekim 2010

Önceden planlanmayan, bilinmeyen veya kontrol dışına çıkan,çevresine zarar verebilecek nitelikteki olaylara kaza denir. Kaza sonucu meydana gelen zarar insan unsuruna yönelik ise ceza hukukunun ve Sosyal Güvenlik Kurumu mevzuatının,mala gelen zarar da ise genel hukukun kuralları işler.Genel hukuk kuralları bakımından kaza olayının cinsini belirlemek için meydana gelen olayla, oluş yeri ve nedeni arasında bir neden-sonuç […]

Aile şirketlerinde kriz yönetimi için alınacak tedbirler - 04 Eylül 2010

Yüzde 95’ini aile şirketlerinin oluşturduğu ve sermaye piyasalarının sığlığı nedeniyle sadece orta ve küçük ölçekliler değil, büyük ölçekli şirketlerin de “aile şirketi” olduğu Türkiye ekonomisinde aile şirketlerimizin bu kriz ortamından en az zarar ile hatta güçlenerek çıkması için alınacak tedbirleri ne kadar çabuk alır ve hayata geçirirsek, krizden en az seviyede etkilenip hatta güçlenerek çıkabiliriz. […]

Ücret Bordrosunda Bulunması Gereken Bilgiler - 24 Ağustos 2010

İşçiye ifa ettiği iş karşılığında işveren veya üçüncü kişiler tarafından sağlanan ve para ile ödenen tutara ücret denir. Ücret, kural olarak, Türk parası ile iş yerinde elden veya işçi adına açılmış bir banka hesabına ödenir. Bu şekilde belli bir iş yerine kanunen bağlı olan işçinin işverene bağlı olarak yaptığı iş karşılığında yapıldığı aldığı ücret ve […]


Toplam 2 sayfa12