Category Archives: Forum

Gider Pusulası İle Sigortasız İşçi Çalıştırma

GİDER PUSULASI İLE SİGORTASIZ İŞÇİ ÇALIŞTIRMA VE İŞVEREN AÇISINDAN TAŞIDIĞI RİSKLER Çalışma hayatında uygulamada sıkça karşılaşılan ancak gerekli özen ve dikkat gösterilmeyen konulardan bir tanesi de; işveren ile işçi arasında kurulan ilişkinin 4857 sayılı İş Kanunu ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu hükümleri dikkate alınmadan gerçekleştirilmesi ve buna bağlı olarak ödemelerin… Read More »

İşçilerin Ücretlerine Yapılan Hacizler Ve İşverenlerin Yapması Gerekenler

Çalışma yaşantısında olan herkesin merek ettiği  sorudur .4857 sayılı İŞ KANUNU madde 35 de  İşçilerin aylık ücretlerinin dörtte birinden fazlası haczedilemez veya başkasına devir ve temlik olunamaz. Ancak,  işçinin bakmak zorunda olduğu aile üyeleri için hakim tarafından takdir edilecek miktar bu paraya dahil değildir. Nafaka borcu alacaklılarının hakları saklıdır. Kanun koyucu belirtmiştir. Ve yine yasa koyucu… Read More »

Asgari Ücret Artışı Sonrası İşverene Prim Desteği Getiren Kanun Yasalaştı.

Asgari ücret net tutarının 1300,99 TL yapılması ile birlikte işverene maliyetin 1935,23 TL’ye (SGK primi işveren payı % 20,5 olanlar için bu tutar 2017,58 TL’dir.) yükselmesi işverene 100 TL’lik prim desteğini gündeme getirmişti. Konuya ilişkin hazırlanan Teklif ise bir süredir Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülmekteydi. Yapılan görüşmeler sonucunda işverene prim desteği düzenlemesi son şeklini alarak… Read More »

Tasfiye halindeki şirkette tebligat kime ve hangi adrese yapılır?

Tasfiye halindeki şirkette tebligat kime ve hangi adrese yapılır? T.C. DANIŞTAY 7. DAİRE E. 2000/6448 K. 2002/508 T. 12.2.2002 • TEBLİGATIN KİMLERE YAPILMASI GEREKTİĞİ ( Tasfiye Halinde Şirkete Yapılacak Tebligatlar – Tasfiye Memurunun Tescil Olunan Adresine Yapılması Gerektiği ) • ÖDEME EMRİ TEBLİGATI ( Tasfiye Halinde Şirkete/Tasfiye Memurunun Bilinen Adreslerine Tebligat Yapılması Gerektiği – Bilinen… Read More »

Mal alım-satımlarınızı teyit ederek bildirin

Mal alım-satımlarınızı teyit ederek bildirin Maliye, başta kayıt dışı ve sahte fatura ile mücadele etmek üzere başlattığı mal alınan ve satılan mükelleflerin bildirilmesi yükümlülüğünü günümüzde birçok işlemin kontrolü için kullanır oldu. Mali müşavirler üzerinde oluşan yüklerden birisini de bu bildirimler oluşturuyor. Bilindiği gibi, bilanço esasına göre defter tutan mükellefler, bir kişi veya kurumdan (KDV hariç)… Read More »

Banka kara listesine düşmemek için nelere dikkat etmeliyiz

Kredi kartınızı düzenli kullanın Kredi ödemeleriniz ve kredi kartlarınızla ilgili yaptığınız tüm işlemler aslında sizin kredi notunuzu oluşturur. Kredi kartınızın özellikle minimum ödeme tutarlarını birkaç günlük geç ödemeniz bile kredi notunuzda oynama yapabilir. Kredi kartınızın borcunu tam olarak ödemek ise kredi notunuzu arttırır. Tabii kredi ödemelerinizde zamanında yapmanız şart. Fazla kart kullanmayın Çok fazla kredi… Read More »

Dikkat! SGK bildirilmeyen şirket ortakları için ceza yazacak

5510 sayılı Kanun’un geçici 57’nci maddesinin birinci fıkrası gereği, şirket tüzel kişilikleri tarafından ortaklar ve/veya yönetim kurulu üyesi ortaklar için verilmesi gereken kağıt formatlı işe giriş ve işten çıkış bildirgelerinin 11/12/2014 tarihine kadar verilmesi halinde ilgili bildirgeler kanuni süresinde verilmiş sayılacak ve idari para cezası uygulanmayacaktır. Bu yükümlülükler için daha önce uygulanan ve ödemesi yapılmayan… Read More »

Taşıtlarla İlgili Kredi Faizlerinin Muhasebeleştirilmesi

 GİDERLEŞTİRİLMESİNDE DÖNEMSELLİK SORUNU İşletmeler, faaliyetlerinin gerektirdiği mal veya hizmet üretiminde bulunmak ve faaliyetlerini devam ettirebilmek üzere gerekli yatırımları yapmak zorundadırlar. Yatırımların yapılabilmesi için işletmeler finansal kaynağa ihtiyaç duyarlar. Finansal kaynak temin etmek için başlıca iki yol vardır. Birincisi öz kaynakla finansman, diğeri ise yabancı kaynakla finansmandır. Yabancı kaynakla finansmanın işletmeye belirli bir maliyeti bulunmaktadır. Rekabetin… Read More »

Yabancı uyruklu eşlerin sağlık hizmetlerinden yararlanma şartları

Yazımızda yabancı uyruklu eşlerin genel sağlık sigortalılığı hakkında değerlendirmelerde bulunacağız. Görüyoruz ki artık yabancı ülke vatandaşlarıyla evlenmeler çoğaldı, sosyal güvenlik ve sağlık alanında yabancı uyruklu vatandaşlara hak vermede ülkemizin dünyada hatırı sayılır bir yeri olduğu konusunda fazla bir araştırmaya gerek olmadığı aşikardır. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 3 üncü maddesinin (10)… Read More »

Yabancı Uyruklu Kişiler Sağlık Yardımlarından Nasıl Yararlanabilir?

I- TÜRKİYE DE ÇALIŞMAKTA OLAN VEYA İŞYERİ BULUNAN YABANCI UYRUKLU SİGORTALILARIN SAĞLIK YARDIMLARI Çalışma izni alarak veya işyeri açarak ülkemizde ikamet iznine tabi olarak bulunan yabancı uyruklu kimseler, kendileri veya çalışmakta oldukları işyerleri tarafından, yabancı uyruklu kimselere verilen geçici vatandaşlık numaralarına 30 günlük genel sağlık sigortası primi bildirilmesi, kendisi işveren ise ödemesi halinde kurumumuzdan sağlık… Read More »

Sanatçıların Vergilendirilmesi

Sanatçıların Vergilendirilmesi 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun “Serbest Meslek Kazancının Tarifi” başlıklı 65 inci maddesinin 1 inci fıkrasında, her türlü serbest meslek faaliyetinden doğan kazançların serbest meslek kazancı olduğu hükme bağlanmış, aynı maddenin 2 inci fıkrasında ise, serbest meslek faaliyeti; sermayeden ziyade şahsi mesaiye, ilmi veya mesleki bilgiye veya ihtisasa dayanan ve ticari mahiyette olmayan… Read More »

Mesken konutları içerisinde Mali Müşavirlik ve Avukatlık Bürosu açılabilir.

17.04.2013 tarihli 6460 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un; 3.maddesi ile 19.03.1969 günlü, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 43.maddesinin birinci fıkrasına eklenen, 9.maddesiyla 01.06.1989 günlü, 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu’nun 45.maddesine eklenen, Mali Müşavirlik ve Avukatlık Büroları için; “634 sayılı Kat Mülkiyeti kanununa göre… Read More »