Fatih Çolak’ Kategorisi için Arşiv

Personele verilen Ramazan Paketinin Vergisi - 11 Temmuz 2013

Ramazan ayında personele verilen erzak paketlerinin doğrudan gider yazılması, ayrıca söz konusu erzak paketleri için ödenen Katma Değer Vergisi’nin de indirim konusu yapılması mümkün değildir.

Taksi ve Minibüs Şoförleri İndirimli SGK Primi Ödeyebilir - 14 Nisan 2012

Toplu taşıma araçlarında şoför olarak çalışan kişiler bu araçlarda 10 günden az çalışıyor ise Sosyal Güvenlik Kurumuna 2012 yılında 19 gün prim ödeyerek 30 gün sigortalılık kazanmış olacak.

Kira ödemeleri B formuna dahil edilecek mi? - 29 Kasım 2011

Vergi Usul Kanunun 148, 149 ve mükerrer 257.maddelerinin verdiği yetkiye istinaden Maliye Bakanlığı mükelleflerden bilgi isteme hakkı bulunmakta ve bu bilgileri belli fasılalarla devamlı olarak isteyebilmektedir.

Vergi yoklama memurlarının arama yetkisi var mıdır? - 28 Kasım 2011

Vergi Usul Kanunu’nun 127-133. maddelerinde düzenlenen yoklamada maksat, “Mükellefleri ve mükellefiyetle ilgili maddî olayları, kayıtları ve mevzuları araştırmak ve tespit etmektir.”

Yıllık ücretli izin ve uygulaması - 26 Haziran 2011

4857 sayılı iş kanunun 53,54,55,56,57 ve 58. maddelerinde yıllık ücretli izin ile ilgili hak ve yükümlülükler ayrı başlıklar halinde düzenlemiştir. “Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliği” Yıllık ücretli izin hakkının esaslarını belirtmiştir.

Kira geliri beyanı için son gün 25 Mart - 24 Mart 2011

İşyeri veya konut gibi gayrimenkullerden kira geliri olanlar 1-25 Mart 2011 tarihleri arasında beyanname vermesi gerekmektedir.

Taşıtların Kredi Faizi Gider Yazılabilir mi? - 12 Ocak 2011

Taşıtların kredi faizlerinin ilgili bulundukları yılda doğrudan gider yazılması ya da bir maliyet unsuru olarak göz önüne alınması mümkündür.Taşıtın aktife girdiği tarihe kadar ödenen kredi faizinin maliyete eklenmesi zorunludur.

Mali Affın detayları ve yapılması gerekenler - 16 Kasım 2010

Bayram öncesi “Devletin vatandaşla büyük barışı” diye yorumlanan kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasına imkan sağlayacak düzenlemeleri içeren yasa tasarısının taslağı açıklandı.

Evde el işi yapan kadınlara isteğe bağlı sigorta prim indirimi - 28 Ekim 2010

Evlerde el emeği ile yapılan ürünleri satan ve gelir vergisi kanunun 9.nci maddesinin (6) numaralı bendinde Gelir Vergisinden  muaf tutulan kadınlar, isteğe bağlı sigortalı olmaları halinde 5510 sayılı Kanunun geçici 16 nci maddesine göre indirimli prim ödüyorlar. Bu durumdaki kadınlar 2010 yılı için aylık 114,07 TL az prim ödemiş olacaklardır. Uygulamada SGK il müdürlükleri ve […]

Doğum Borçlanmasında merak edilen sorular - 19 Ekim 2010

SORU 1: Doğum Borçlanması nedir? CEVAP 1: 4/A (SSK) kapsamındaki kadın sigortalının, iki defaya mahsus olmak üzere doğum tarihinden sonra iki yıllık süreyi geçmemek kaydıyla çalışmaması ve çocuğunun yaşaması şartıyla talepte bulunulan süreleri prime esas günlük kazanç alt ve üst sınırları arasında olmak üzere, kendilerince belirlenecek günlük kazancın % 32'si üzerinden hesaplanacak primleri borçlandırılarak, borçlandırılan […]

Bankadan Yapılması Zorunlu Ödemeler (Ücret-Kira-Fatura) - 17 Ağustos 2010

ÜCRETLERİN BANKALARDAN ÖDENMESİ ZORUNLULUĞU 5754 Sayılı Kanun’un 85.maddesi ile 4857 Sayılı İş Kanunun 32.maddesinin ikinci fıkrası değiştirilerek “Ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkak kural olarak, Türk parası ile işyerinde veya özel olarak açılan bir banka hesabına ödenir…. “ hükmü eklenmiş, Konu ile ilgili18.11.2008 tarih ve 27058 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlandı. İlgili Yönetmeliğin […]

Emsal Kira Bedeli Uygulaması - 12 Temmuz 2010

EMSAL KİRA BEDELİ UYGULAMASI GAYRİ MENKUL SERMAYE İRADİ NEDİR? Gelir vergisi kanunu m.2’de tanımlanan gelir unsurlarından biri de gayrimenkul sermaye iratlarıdır. Gayrimenkul olarak kabul edilen mal ve haklar G.V.K. m.70 ‘de düzenlenmiştir. Gelir Vergisi Yasası'nın 70'inci maddesi hükmü gereği olarak aşağıda yazılı mal ve hakların sahipleri, mutasarrıfları (kullanıcıları) zilyedleri irtifak ve intifa hakkı sahipleri veya […]


Toplam 2 sayfa12