İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Vergi İletişim Merkezi En çok Sorulan Sorular

Vergi İletişim Merkezi;

* Mükelleflerimizin vergisel yükümlülüklerini kolaylıkla yerine getirebilmelerini sağlamak amacıyla vergi mevzuatıyla ilgili sorularına yanıt vermek ve bilgi destek sağlamak amacıyla kurulmuştur.
* Genel amaçlı ve mukteza niteliğindeki sorular bu hizmet kapsamında değildir.
* 25 Aralık 2007 tarihinden itibaren hizmet verilmeye başlanılmıştır.
* Türkiye'nin her yerinden 444 0 189 'u arayarak Vergi İletişim Merkezine ulaşılabilir.
* Cep telefonu ile bilgi alınmak istenildiğinde 0312 444 0 189 olarak aranılmalıdır.
* Hizmet süreleri hafta içi  09:00 – 19:00 saatleri arasında olacaktır.
* Resmi tatil günlerinde hizmet verilmemektedir.
* Yapılan aramalar şehir içi görüşme tarifesi üzerinden ücretlendirilecektir.

Vergi İletişim Merkezinde Mart 2010 – Nisan 2010 Tarihleri Arasında En çok Sorulan Sorular

İş yeri ve mesken kira gelirim var. Beyanname verme hangi durumda söz konusu olacaktır?
Bir takvim yılı içinde elde ettiği mesken kira geliri, 2009 – 2010  yılı için 2.600 TL'yi aşan kısım ile tevkifata tabi işyeri kira geliri toplamı 2009 – 2010 yılı için brüt 22.000 TL’yi aşanlar bu iki gelirini toplayıp beyan edecektir. 22.000 TL'yi aşmaması halinde sadece mesken kira gelirini beyan edecektir.

Değer artışı kazancının istisna tutarı ne kadardır ve nasıl hesaplanır?
Bir takvim yılında elde edilen değer artışı kazancının, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının elden çıkarılmasından sağlananlar hariç, 2009 yılı için 7.600 TL’lik  kısmı (273 Seri No'lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile 01.01.2010 tarihinden itibaren 7.700 TL) gelir  vergisinden müstesnadır.

Değer artışında safi kazanç, elden çıkarma karşılığında alınan para ve ayınlarla sağlanan ve para ile temsil edilebilen her türlü menfaatlerin tutarından, elden çıkarılan mal ve hakların maliyet bedelleri ile elden çıkarma dolayısıyla yapılan ve satıcının uhdesinde kalan giderlerin ve ödenen vergi ve harçların indirilmesi suretiyle bulunur.

Maliyet bedelinin mükelleflerce tespit edilememesi halinde maliyet bedeli yerine, Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre, takdir komisyonlarınca tespit edilecek bedel, kazancı bilanço veya işletme hesabı esasına göre tespit edilen işletmelerde ise son bilançoda veya envanter kayıtlarında gösterilen değer esas alınır. Mal ve hakların elden çıkarılmasında iktisap bedeli, elden çıkarılan mal ve hakların elden çıkarıldığı ay hariç olmak üzere Devlet İstatistik Enstitüsünce belirlenen toptan eşya fiyat endeksindeki artış oranında artırılarak tespit edilir. Maliyet endekslemesi yapılabilmesi için artış oranının % 10 veya üzerinde olması şarttır.

Hesaplamada kullanılacak formül ise ;
Maliyet bedeli X Elden çıkarıldığı aydan önceki ÜFE / Menkul kıymetin iktisap edildiği aydan önceki ayın ÜFE (Ayrıca konuya ilişkin detaylı açıklamalara 232 Seri No.lu GV Genel Tebliğinde yer verilmiştir.)

GMSİ'de (kira geliri) gerçek gider yönteminin seçilmesi durumunda indirilecek giderler nelerdir? 
Gerçek gider yönteminin seçilmesi durumunda;

1-Kiraya veren tarafından, kiraya verilen gayrimenkul için ödenen; aydınlatma, ısıtma, su ve asansör giderleri,
2-Kiraya verilen malların idaresi için yapılan ve gayrimenkulün önemi ile mütenasip olan idare giderleri,
3- Kiraya verilen mal ve haklara ait sigorta giderleri,
4- Kiraya verilen mal ve haklar dolayısıyla yapılan ve bunlara sarf olunan borçların faizleri (faizlerin indirimi tüm gelirlere uygulanır) ile konut olarak kiraya verilen bir adet gayrimenkulün iktisap yılından itibaren 5 yıl süre ile iktisap bedelinin % 5’i (iktisap bedelinin % 5’i tutarındaki bu indirim, sadece ilgili gayrimenkule ait hasılata uygulanacak, indirilmeyen kısım gider fazlalığı sayılmayacaktır.)
5- Kiraya verilen mal ve haklar için ödenen, emlak vergisi, resim, harç ve şerefiyelerle kiraya veren tarafından belediyelere ödenen harcamalara katılma payları,
6- Amortismanlar,
7- Kiraya veren tarafından, kiraya verilen gayrimenkul için yapılan onarım giderleri ile bakım ve idame giderleri,
8- Kira ile tuttukları mal ve hakları kiraya verenlerin ödedikleri kiralar ve diğer gerçek giderler,
9-Sahibi bulundukları konutları kiraya verenlerin kirayla oturdukları konut veya lojmanların kira bedeli (yurt dışında işçi olarak çalışan Türk vatandaşlarının yabancı ülkelerde ödedikleri kira bedelleri hariç),
10-Kiraya verilen mal ve haklarla ilgili olarak sözleşmeye, kanuna veya ilama istinaden ödenen zarar, ziyan ve tazminatlar, brüt kira tutarından indirilir.

Ancak, bu giderlerin vergiden istisna edilen tutara isabet eden kısmı indirilemez.

GMSİ (kira geliri) mükellefleri beyannamelerinde eğitim ve sağlık harcamalarını gelirlerinden indirebilirler mi? 

Beyan edilen gelirin % 10'unu aşmaması, Türkiye'de yapılması ve gelir veya kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunan gerçek veya tüzel kişilerden alınacak belgelerle tevsik edilmesi şartıyla, mükellefin kendisi, eşi ve küçük çocuklarına ilişkin olarak eğitim ve öğretim kurumlarına, anaokulu, kreş ve dershanelere eğitim amacıyla yapılan ödemeler, eğitim amaçlı kurs ücretleri,  okul servis ücretleri, kitap ve kırtasiye alımları için yapılan harcamalar, öğrencilerin özel yurt ve pansiyonlarda kalmaları durumunda ödenen tutarlar ve sağlık harcamaları gelir vergisi beyannamesinde bildirilecek gelirlerden indirilebilir. Fatura toplam tutar üzerinden (KDV dahil) indirim konusu yapılır.

Tevsik kapsamında yer alan ödeme tutarı ne kadardır?

Mükellefler, ticari işlemleri sebebiyle nihai tüketicilerden mal veya hizmet bedeli olarak yapacakları 8.000 TL'yi (KDV dahil) aşan tahsilat ve ödemelerini; banka, özel finans kurumları veya Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü aracılığıyla yapmak ve bu kurumlarca düzenlenen belgeler ile tevsik etmek zorundadırlar.

Aynı günde aynı kişi veya kurumlarla yapılan işlemler tek bir ödeme veya tahsilat kabul edilecektir.

GMSİ mükelleflerinin beyanname vermesi gereken durumlar nelerdir? 
Konut Kira Geliri Elde Edilmesi Durumunda :

Elde edilen Gelir GVK 21. madde de belirtilen istisna tutarını aşması durumunda beyanname verilmesi gerekmektedir.

Tevkifata Tabi İşyeri Kira Geliri Elde Edilmesi Durumunda :

Elde edilen brüt işyeri kira gelirinin GVK 103. madde 2. dilimde gösterilen tutarın üzerinde olması durumunda beyanname verilmesi gerekmektedir.

Tevkifata tabi olmayan işyeri kira gelirinin GVK 86/1-d bendinde belirtilen tutarı aşması durumunda beyanname verilecektir.

Elde edilen kira gelirinin bir kısmının tahsil edilmemesi durumunda tahsil edilen kira geliri belirlenen hadleri aşıyorsa beyanname verilecektir.

Binek otomobilin alım ve satımında KDV oranı kaçtır?  

1-) Katma Değer Vergisi Kanununun binek otomobillerinin alımında yüklenilen katma değer vergisini indirim hakkı bulunan mükelleflerin, (rent a car,sürücü kursu v.b.) bu araçları tesliminde %18 KDV hesaplanır. Ancak binek otomobillerin alımında yüklenilen katma değer vergisini indirim hakkı bulunan mükelleflerin, kiralamak veya çeşitli şekillerde işletmek üzere iktisap ettikleri ve 31/12/2007 tarihi itibarıyla aktiflerinde veya envanterlerinde bulunan binek otomobillerinin iktisap tarihinden itibaren 2 yıl geçtikten sonra teslime konu olması halinde bu teslimde % 1 katma değer vergisi oranı uygulanır.
2-) Sıfır binek otomobil alımında nihai tüketici, serbest meslek kazancı, ticari kazanç, kurumlar vergisi mükellef olup olmadığına bakılmaksızın  %18 KDV uygulanır.
3-)2.El binek oto alım ve satımında serbest meslek kazancı, ticari kazanç, kurumlar vergisi mükellef olup olmadığına bakılmaksızın  %1 KDV uygulanır.
4-)Serbest meslek kazancı, ticari kazanç, kurumlar vergisi mükellefinin nihai tüketiciye 2.el binek oto satımında %1 KDV uygulanır. KDV'sini indirim hakkına sahip (rent a car gibi)mükelleflerin nihai tüketiciye satımında %18 KDV hesaplanır.
5-)Ayrım gözetmeksizin mükelleflerin nihai tüketici konumundaki birisinden araç alımında KDV hesaplanmaz.

Emsal kira bedeli nedir ve uygulaması nasıldır? 

Kiraya verilen bina ve arazilerde emsal kira bedeli, varsa yetkili özel makamlarca veya mahkemelerce saptanmış kira bedelidir. Böyle bir makam yoksa, o bina ya da arazi için kira takdiri veya tespiti yapılmamışsa; emsal kira bedeli, emlâk vergisi değerinin % 5'idir. Örneğin: bir kimse, emlak vergisi değeri 100.000 Yeni Türk Lirası olan bir apartman dairesini arkadaşına kirasız (bedelsiz) olarak vermişse; kira geliri elde etmediği halde, emsal kira bedeli (100.000 x % 5)= 5.000 TL olacaktır. Bina veya arazi dışında kalan mal ve haklarda emsal kira bedeli, bunların maliyet bedelinin %10’udur. Bu bedel bilinmiyorsa, Vergi Usul Kanununun servetlerin değerlemesi hakkındaki hükümlerine göre belli edilen değerlerinin %10’udur.

Emsal kira bedeli şu hallerde uygulanır;
1) Kiraya verilen gayrimenkulün kira bedelinin emsal kira bedelinden düşük olması,
2) Gayrimenkulün bedelsiz olarak başkalarının kullanımına bırakılması,

Emsal kira bedeli şu hallerde uygulanmaz;
1) Boş kalan gayrimenkullerin korunması amacıyla bedelsiz olarak başkalarının ikametine bırakılması,
2) Binaların mal sahiplerinin usul (üst soy), füru (alt soy) veya kardeşlerinin ikâmetine tahsis edilmesi (Ancak, bu kimselerin ikâmetine birden fazla konut tahsis edilmişse bu konutların yalnız birisi hakkında emsal kira bedeli hesaplanmaz),
3) Mal sahibi ile birlikte akrabaların da aynı evde veya dairede oturması,
4) Genel bütçeye dahil daireler ve katma bütçeli idareler, il özel idareleri ve belediyeler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılan kiralamalar.

Mesken kira gelirinde ödenecek vergi nasıl hesaplanır?
Kiranın yıllık tutarından, önce yıllık istisna miktarı düşülür, kalandan götürü gider usulü seçilmişse %25 gider indirimi yapılır, kalan kısım vergi matrahıdır. Eğer gerçek gider usulü seçilmişse belgelendirilen giderler istisna miktarı ile oranlanarak indirilir ve matrah bulunur. Bulunan matraha 103. maddede belirtilen vergi dilimleri uygulanarak vergi miktarı hesaplanır.

Nihai tüketicilerden ikinci el cep telefonunu, altın ve araba, alımlarında gider pusulası düzenlenecek mi? Vergi tevkifatı uygulanacak mı?
Nihai tüketiciler vergiden muaf esnaf olarak nitelendirilmemektedir. Bu nedenle vergi mükellefi birisinin vergi mükellefi olmayandan(nihai tüketici konumunda olan birisinden) 2. el cep telefonu, altın ve araba alımında gider pusulası ile alımını yapacak olup gelir vergisi tevkifatı yapılamayacaktır. Ayrıca KDV hesaplanmayacaktır. 

 

jigolo siteleri adana escort perabet venusbet giris casinoslot bahisnow casinoslot ata dondurulmuÅŸ ürünler stethoscope case bahisnow giriÅŸ casino slot korsan taksi asyabahis giris baymavi giris betgram giris betmatik giris bets10 giris betvole giris casinomaxi giris casinovale giris celtabet giris dinamobet giris dumanbet giris gencobahis giris gobahis giris gorabet giris holiganbet giris imajbet giris makrobet giris mariobet giris milanobet giris mobilbahis giris oslobet giris piabet giris pinbahis giris polobet giris pulibet giris safirbet giris supertotobet giris tempobet giris trbet giris tulipbet giris vegabet giris vevobahis giris grandbetting vdcasino sekabet Elitbahis Sahabet Casibom Bahis Aresbet Redwin casinoslot casinoslot casinoslot casinoslot casinoslot casinoslot casinoslot casinoslot bahisnow bahisnow bahisnow bahisnow bahisnow bahisnow bahisnow bahisnow bahisnow bahisnow Jupwin Lordcasino Onwin casinoper casinoper casinoper casinoper casinoper casinoper casinoper casinoper casinoper casinoper casinoper casinoper casinoper Hipercasino Hipercasino Hipercasino Hipercasino Hipercasino Hipercasino Hipercasino Hipercasino Hipercasino Hipercasino Hipercasino Hipercasino Hipercasino Hipercasino bahisnow book of ra Slotbar Musclebet Holiganbet aspercasino lordcasino jupwin elitbahis casinoslot kralbet zingabet bodrum escort Bahisnow şimdibahis betizm betbey netxcasino Casinoslot betbey simdibahis hipodrombet hipodrombet bettingpro.in slotcasino julibet julibet betizm netxcasino nisanbet casinolevant betovis enobahis hiperwin ganobet boxbahis casibom musclebet betmarlo bizimbahis afroditbet betpuan fashionbet reynbet etrabet bahistek lordcasino bahisbudur aresbet jupwin albibet maksibet betgaranti dellabet pusulabet metroslot turkbet betturkey bahisnow tv meritking okey oyna aviator simsek rulet meritking sweet bonanza Aviator Sweet Bonanza big bass bonanza cratosslot betbonusking.com wild wild riches kavbet kavbet pragmatic play casinoslot fruit party bigger bass bonanza cashbonanza pragmatic Wolf Gold Gates Of Olympus Dog House honey honey honey vdcasino giriş marsbahis buffaloking Pirate Gold madame destiny pandas fortune rulet forum sitesi tombalakartlari tombalabingo sweetbonanzaoyunu sweetbonanzademo aviatoroyunu aviatorbahisoyunu aviatorbahis tombalaoyna Casino Forum Şişli Escort Betrouwbare online casino - Dutch Casino Топ рейтинг - Самые лучшие бонусы игрокам от букмекера и казино Casino Förslag, svenska online casino Ruleta en vivo bono sin depósito espana. Mejores Casas de Apuestas, Mejores Casinos Online España 2022 Book of Ra 6 Book Of Ra Two Symbols Book Of Ra Xpand Book Of Ra Fixed Beste Online Casinos Beste Online Casinos für Deutschland, online casino spielotheken Novoline Spielotheken Online Sportwetten online spielothek Online Casinos Online Casinos und Spielotheken online casino bonus ohne einzahlung best 10 casinos Spassino free casino bonuses casinos without verification ecopayz casino No Deposit Casino Bonus Best Online Casinos 2022 bitcoin bahis siteleri no deposit bonus canlı iddaa siteleri bahis siteleri yeni adresi 2022 bahis siteleri yeni adresi bahis siteleri para yatırma kolay para yatırılan bahis siteleri kolay bahis siteleri avrupa bahis siteleri Favorisen Güncel freebet veren siteler Best Curacao Online Casino - No KYC Casino Süperbahis Giriş tumbet bahis sitesi New Online Casino 2022 with No Deposit Bonus favorisen tiki bonanza oyna bomb bonanza oyna