İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Gecikme zammı oranı indirildi (% 1,40)

 Amm6183 sayılıe Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan gecikme zammı oranı her ay için ayrı ayrı uygulanmak üzere 19.10.2010 tarihinden geçerli olmak üzere % 1,40 olarak belirlenmiştir.

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamına giren kamu alacaklarının vadesinde ödenmemesi halinde, adı geçen Yasanın 51 inci maddesi uyarınca, kamu alacağının ödeme müddeti içinde ödenmeyen kısmına vadenin bitim tarihinden itibaren her ay için ayrı ayrı % 4 oranında gecikme zammı tatbik olunmakta, ay kesirlerine isabet eden gecikme zammı günlük olarak hesap edilmektedir. Ancak, aynı maddenin son fıkrası uyarınca, Bakanlar Kurulu, gecikme zammı oranlarını aylar itibarıyla topluca veya her ay için ayrı ayrı, yüzde onuna kadar indirmeye, gecikme zammı oranı ile gecikme zammı asgari tutarını iki katına kadar artırmaya, ayrıca gecikme zammı oranını aylar itibarıyla farklı olarak belirlemeye ve gecikme zammını bileşik faiz usulüyle aylık, üç aylık, altı aylık veya yıllık olarak hesaplatmaya yetkili kılınmıştır.

Gecikme zammı oranı konusunda BK’na verilen yetki uyarınca, gecikme zammı oranları, BK’nca belirlenmektedir. Bakanlar Kurulu’nca en son 19.11.2009 tarihinden itibaren uygulanmak üzere, 2009/15565 sayılı B.K.K. ile %1,95 olarak belirlenmiştir. Konu ile ilgili açıklamalarımız 19.11.2009 tarih ve 160 No’lu sirkülerimizde yer almaktadır.

Bu defa,  19.10.2010 tarih ve 27411 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 27734 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2009/965 sayılı BKK ile 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan gecikme zammı oranı her ay için ayrı ayrı uygulanmak üzere % 1,40 olarak belirlenmiştir. Söz konusu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girmiş olup, 19.10.2010 tarihinden itibaren, kamu alacaklarına % 1,40 oranında aylık gecikme zammı uygulanacaktır.

Diğer taraftan, gecikme zammı bir Türk Lirasından az olamamaktadır. Ayrıca, gecikme zammı; 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre uygulanan vergi ziyaı cezalarında bu 6183 sayılı Yasanın 51 inci maddesi uyarınca belirlenen oranda, mahkemeler tarafından verilen ve ceza mahiyetinde olan amme alacaklarında ise bu oranın yarısı ölçüsünde uygulanmakta olup, bunların dışındaki ceza mahiyetinde olan amme alacaklarına gecikme zammı tatbik edilmemektedir.

Söz konusu Bakanlar Kurulu Kararına aşağıdaki adresten ulaşabilirsiniz.
http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1079&uid=LFhDNk9EwjyzjUaN&type=bkk