İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Bankadan ödenmeyen kiranın cezası kime kesilir?

Maliye Bakanlığı'nın yaptığı düzenlemeye göre 500 lirayı geçen her kira bankadan ödenmek zorunda. Ev sahipleri kira gelirlerini banka dekontuyla ispat edemezlerse Maliye ceza kesebilir.

Vergi Usul Yasası'nın mükerrer 257'nci maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendi hükmü olarak ‘Mükelleflere muameleleri ile ilgili tahsilat ve ödemelerini, banka, benzeri finans veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik zorunluluğu getirmeye ve bu zorunluluğun kapsamını ve uygulamaya ilişkin usul ve esaslarını belirlemeye' Maliye Bakanlığı yetkili kılınmıştır.

Bu yetkiye dayanılarak Maliye Bakanlığı tarafından işyeri ve konut kiralama işlemlerine ilişkin yapılacak tahsilat ve ödemelerin banka veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsikine (kanıtlanmasına) ilişkin usul ve esasları belirleyen 268 seri no'lu Gelir Vergisi Genel Tebliğ yayımlanmış bulunmaktadır. (29.7.2008 gün ve 26951 sayılı Resmi Gazete)

Söz konusu tebliğin ‘Tevsik Zorunluluğunun Kapsamı' başlıklı (1) inci bendinde;
     Bakanlığı verilen yetkiye istinaden,
    – Konutlarda, her bir konut için aylık 500 TL ve üzerinde kira geliri elde edenlerin,
    – İşyerinde, işyerini kiraya verenler ile kiracıların kiraya ilişkin tahsilat ve ödemelerinin 01.11.2008 tarihinden itibaren banka veya Posta Ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü (PTT) tarafından düzenlenen belgelerle, tevsik zorunluluğu getirilmiştir.

Aynı tebliğin tevsik zorunluluğu kapsamında olmayan tahsilat ve ödemelerin yer aldığı 3'üncü bendinde, her bir konut için aylık 500 TL'nin altındaki konut kira gelirleri ile mahkeme ve icra yoluyla yapılan konut ve işyeri kira gelirlerine ilişkin tahsilatların ve ayni olarak yapılan ödemelerin, tebliğ ile getirilen zorunluluk kapsamında olmadığı belirtilmiştir.

Vergi Usul Yasası'nın mükerrer 257'nci maddesinin birinci fıkrasının ikinci bendi ve buna dayanılarak çıkarılan 268 seri numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliği uyarınca, mükelleflere muameleleri ile ilgili tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluğu getirilmiş olduğundan tevsik zorunluluğuna uyulmaması halinde, söz konusu belgeleri ibraz edemeyenlere cezai hüküm uygulanacaktır.

Dolayısıyla mesken kira gelirlerinde tevsik zorunluluğunu kendi kusuru bulunmaksızın yerine getiremeyen ev sahibi hakkında da cezai müeyyide uygulanabilmektedir. Konunun bu açıdan değerlendirilerek yapılan kira sözleşmelerine kira bedellerinin başlangıçta banka, finans kuruluşları veya posta idarelerince gönderilmesi koşulunun da konulması gerekmektedir.

(V. Seviğ)

jigolo siteleri adana escort perabet venusbet giris casinoslot bahisnow casinoslot ata dondurulmuş ürünler stethoscope case